Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Portefeuillehouder(s)

M. Houben en R. Stultiëns

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. 1.  We hebben actief invloed op de verdere besluitvorming in de herindelingsprocedure.
2.    De eigen bestuurskracht verder versterken.
3.    Het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren.
4.    Er is continue aandacht voor integriteit van het gemeentebestuur.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 5.    Actief opzoeken en betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden door het gemeentebestuur.
6.    Inzetten van burgerparticipatie bij het opstellen van nieuw beleid en nieuwe plannen, waar dit mogelijk is.
7.    Meer digitale communicatiemiddelen inzetten om de gemeenschap te informeren.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken 8.    Samen met de dienst en de betrokken gemeenten de Dienst Dommelvallei toekomstbestendig maken.
9.    Samen met de betrokken gemeenten de samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven uitvoeren.
10.  Samen met de betrokken gemeenten een nieuwe agenda en governance voor Metropoolregio Eindhoven vaststellen.
11.  Bijdragen aan de versterking van de Brainport.
Tevreden klanten 12.  De kwaliteit van de dienstverlening verhogen.
13.  Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 onbepaald maart 2014 onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 november 2012 onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven 2019 - 2023 februari 2019 2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018 - 2025 december 2018 2025
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 2018 e.v. november 2018 2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019 2019 e.v. april 2019 2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. maart 2017 onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

Een toekomstbestendig Nuenen c.a.

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.

Tevreden klanten.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Formatie* fte per 1.000 inwoners 3,6 3,6
Bezetting* fte per 1.000 inwoners 3,7 3,5
Apparaatskosten* kosten per inwoner in euro € 619,- € 652,-
Externe inhuur* kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 9,1% 18,8%**
Overhead* % van totale lasten 10,5% 11,1%
Volledig digitaal afhandelde producten aantal per jaar 3.000 3.589
Telefonische contacten aantal per jaar 12.900 14.047
Totaal aantal baliecontacten aantal per jaar 13.600 11.116
Afhandelpercentage telefonie percentage directe beantwoording 60% vervallen ***

* Verplichte indicator op grond van BBV

** De gerealiseerde inhuur wijkt sterk af van de begroting. Dit komt doordat we inhuur alleen begroten voor grote geplande projecten en een beperkt bedrag voor vervanging bij ziekte. In de praktijk wordt vaak ingehuurd voor bijvoorbeeld invullen van vacatures.  Door krapte op de arbeidsmarkt blijven vacatures soms langere tijd openstaan. Andere factoren zijn expertise, ouderschapsverlof, piekbelasting, projecten, ziekte en zwangerschapsverlof.

*** Door nieuw klantcontactsysteem is dit niet meer meetbaar

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

In 2019 hebben 21 gemeenten in Zuidoost Brabant hun samenwerking vernieuwd. De afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven. Het doel van de samenwerking is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de Stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainportregio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. 

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.

De uitvoering van taken binnen de dienst heeft inmiddels vaste vorm gekregen en vraagt daarom minder aandacht. Hierdoor is ruimte ontstaan om inhoud te geven aan de positie als sparringpartner. Ook in de toekomst wil de dienst haar expertise inzetten om op integrale wijze gewenste organisatieontwikkelingen binnen de deelnemende organisaties te realiseren.

 

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.1 Bestuur 1.590 1.567 2.157 -590
0.2 Burgerzaken 637 646 768 -122
0.4 Overhead 7.263 7.464 7.505 -41
Totaal Lasten 9.489 9.676 10.430 -754
Baten
0.10 Mutaties reserves 219 219 66 153
0.1 Bestuur 69 1 14 -13
0.2 Burgerzaken 345 305 330 -25
0.4 Overhead 79 170 247 -77
Totaal Baten 711 694 657 37