Toelichting op de balans

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 5 9
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 281 195
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 71 75
Totaal Immateriële vaste activa 357 279
Totaal Activa 357 279

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2019
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 9 0 0 5 0 0 5
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 195 113 0 27 0 0 281
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 75 0 0 3 0 0 71
Totaal 279 113 0 35 0 0 357

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2019 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mobiliteitsprojecten, verkeersonderzoek/planstudies in het kader van mobiliteit en voorbereidingskosten voor de toekomstige grex-locatie De Mijlpaal.

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en die met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en / of die verhandelbaar zijn. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 30.186 29.013
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 13.984 14.148
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.530 1.004
Totaal Materiële vaste activa 46.699 44.164
Totaal Activa 46.699 44.164

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2019
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 10.863 13 663 0 0 128 10.085
Woonruimten 17 0 0 5 0 0 12
Bedrijfsgebouwen 12.305 2.518 0 626 0 0 14.197
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 18 12 0 1 0 0 29
Vervoermiddelen 37 0 0 17 0 0 20
Machines, apparaten en installaties 290 192 0 19 0 0 462
Overige materiele vaste activa 3.680 146 0 248 0 0 3.578
Activa in erfpacht 1.803 0 0 0 0 0 1.803
Totaal Investeringen met economisch nut 29.013 2.881 663 917 0 128 30.186
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Gronden en terreinen 491 0 0 0 0 0 491
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 13.561 167 0 315 0 0 13.413
Overige materiele vaste activa 96 0 0 16 0 0 80
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 14.148 167 0 331 0 0 13.984
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: oude systematiek voor 2017 1.004 1.662 0 31 104 0 2.530
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 1.004 1.662 0 31 104 0 2.530
Totaal 44.164 4.709 663 1.280 104 128 46.699

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
In 2019 zijn gronden gekocht (Boschhoeve) en verkocht (Gerwen). Op basis van een taxatie heeft een afwaardering plaatsgevonden op de grond aan de Kloostertuin.


Bedrijfsgebouwen
Er is onder andere geïnvesteerd in de nieuwe school in Nuenen-west, aanpassing aan brede school Oude Landen, voorbereidingen project sporthal De Hongerman en renovatie van Het Klooster.


Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2019 is een investering geweest in peilbuizen.


Machines, apparaten en installaties
In 2019 is geïnvesteerd in het duurzaam maken van de nieuwe school in Nuenen-west.


Overige materiële vaste activa
Er zijn diverse investeringen geweest op sportparken en in ondergrondse containers.


Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2019 zijn diverse investeringen gedaan voor de optimalisatie van het rioolstelsel. Verder is er geïnvesteerd in de milieustraat.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2019 hebben investeringen plaatsgevonden aan wegen (o.m. Broekdijk, fietspad Stiphout-Nuenen), openbare verlichting, groen aan de Vallestap en speelvoorzieningen.

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 7 7
Leningen aan: woningbouwcorporaties 2.845 3.213
Overige langlopende leningen 676 263
Totaal Financiële vaste activa 3.527 3.482
Totaal Activa 3.527 3.482

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 Inves-te-ringen Desin-veste-ringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Af-waar-dering Balans-waarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 7 0 0 0 0 0 0 7
Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties 3.213 0 0 0 368 0 0 2.845
Overige langlopende leningen 263 540 0 0 127 0 0 676
Totaal 3.482 540 0 0 495 0 0 3.527

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Betreft gelden waar een aandelenbezit tegenover staat.

 

Leningen aan woningbouwcorporaties
Dit zijn leningen die verstrekt zijn aan woningbouwcorporatie Helpt Elkander. 


Overige langlopende leningen
In 2019 heeft de jaarlijkse aflossing plaatsgevonden op het HNG depot. Verder heeft de gemeente geld gestort bij het SVn ten behoeve van de startersleningen en heeft het een achtergestelde lening verstrekt aan Van Gogh Vastgoed.

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzichten worden gegeven:

Omschrijving Balans-waarde 31-12-2018 Vermeer- deringen Vermin- deringen Balans-waarde 31-12-2019
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 79.639 3.521 5.352 77.808
Gereed product en handelsgoederen 511 0 168 344
Totaal 80.150 3.521 5.520 78.152
Voorziening verlies grex 4.236 84 1.660 2.659
Saldo (totaal minus voorziening) 75.914 3.437 3.860 75.493

Het gereed product en handelsgoederen bestaan uit de gronden Nederwetten Esrand.

Voor het totaal van de bouwgronden in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek-waarde 1-1-2019 Vermeer-deringen Vermin-deringen Winst-uitname Boek-waarde 31-12-2019 Voorziening dekking verliessaldi Balans-waarde 31-12-2019
Luistruik 4.531 152 2550 909 3.042 0 3.042
Emmastraat 301 83 0 384 0 384
Wederikdreef 81 35 0 116 0 116
Nuenen West 59.015 988 649 59.354 2.659 56.695
Kapperdoes -351 9 2 69 -275 0 -275
Eeneind West 17.430 223 1116 16.537 0 16.537
Eeneind Oost -408 26 15 -92 -489 0 -489
Eeneind II Zuid 83 113 658 -263 -725 0 -725
Gerwen ZO -1.043 376 7 538 -136 0 -136
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 79.639 2.005 4.997 1.161 77.808 2.659 75.149

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van eind 2019 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In afwijking van de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV is de looptijd van de grondexploitatie Nuenen West langer dan 10 jaar.
Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten. Een negatief bedrag geeft een negatief verwacht eindresultaat weer.

 

Omschrijving complex Boekwaarde 31-12-2019 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eind-resultaat (nominale waarde) Geraamd eind-resultaat (contante waarde)
Luistruik 3.042.356 282.653 5.105.698 2.689.803 2.534.661
Emmastraat 383.847 159.215 550.000 6.938 6.669
Wederikdreef 116.080 305.365 812.407 390.962 368.412
Nuenen West 59.354.308 6.565.658 62.340.951 -3.579.016 -2.659.261
Kapperdoes -275.414 56.997 304.168 591.218 579.626
Eeneind West 16.536.869 2.852.569 23.281.615 3.892.176 3.741.038
Eeneind Oost -489.306 243.472 1.032.843 1.186.115 1.117.703
Eeneind II Zuid -724.514 949.690 508.137 19.825 19.055
Gerwen ZO -135.779 54.104 4.298 623.868 611.635
Totaal 77.808.447 11.469.723 93.940.117 5.821.889 6.319.538

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2019 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2019 Balanswaarde 1-1-2019
Vorderingen op openbare lichamen 3.601 0 3.601 1.544
Rekening-courantverhouding met het rijk 3.251 0 3.251 1.914
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 960 0 960 0
Overige vorderingen 4.737 568 4.169 6.109
Overige uitzettingen 3 0 3 3
Totaal 12.552 568 11.984 9.570

In vergelijking tot de jaarstukken 2018 waren de 'overige uitzettingen' € 0,- deze post stond vorig jaar onder 'overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen'.

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 433
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 110 118 65 65
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 323 315 368 368
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 57.786
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 57.786
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 433
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 9.924 10.747 6.012 6.019
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 110 118 65 65
Terug naar navigatie - Liquide middelen

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 3 2
Banksaldi 476 403
Totaal Liquide middelen 478 405
Totaal Activa 478 405
Terug naar navigatie - Overlopende activa

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 124 298
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 3.844 4.033
Totaal Overlopende activa 3.969 4.330
Totaal Activa 3.969 4.330

In vergelijking tot de jaarstukken 2018 waren de 'overig nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen' € 4.038,- deze post is nu lager doordat een post naar 'overige uitzettingen' en een post naar 'overige schulden' is verplaatst.

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2019 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2019
Vangnet (het Rijk) 269 0 269 0
Algemene uitkering (het Rijk) 20 124 20 124
Dommel en Aa (overige Nederlandse overheidslichamen) 9 0 9 0
Totaal 298 124 298 124

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente Nuenen heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2019 2018
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf 13 2
Nog te factureren facilitair grondbedrijf 62 22
Totaal 75 24

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de anterieure overeenkomst van de ontwikkeling van  Parkstraat - Voirt, Pastoor Aldenhuijsenstraat, Opwettenseweg en Hoekstraat - Eikelkampen. Daarnaast om nog te factureren kosten voor mogelijk toekomstige anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere Kerkakkers, de Vank en Laarhof in Gerwen.

Vaste passiva

Terug naar navigatie - Vaste passiva

Eigen vermogen

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 30.077 29.944
Bestemmingsreserve 7.340 5.152
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.348 3.238
Totaal Eigen vermogen 38.766 38.334
Totaal Passiva 38.766 38.334
Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen
Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen’.

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen 9.952 9.051
Totaal Voorzieningen. 9.952 9.051
Totaal Passiva 9.952 9.051
Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 52.169 44.118
Waarborgsommen 6 6
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 52.176 44.124
Totaal Passiva 52.176 44.124

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 927.804,-.

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 31.000 39.500
Banksaldi. 2.775 0
Overige schulden 2.541 3.635
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 36.316 43.135
Totaal Passiva 36.316 43.135
Terug naar navigatie - Overlopende passiva

In vergelijking tot de jaarstukken 2018 waren de 'overige schulden' € 3.637,- een post stond vorig jaar onder 'overig nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen'.

Overlopende passiva

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.441 3.333
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.827 151
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 30 17
Totaal Overlopende passiva 5.298 3.501
Totaal Passiva 5.298 3.501

*) Nog te betalen bedragen: officiële term voor BBV is Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Deze term is te lang voor in de balans en hebben wij daarom hernoemd naar Nog te betalen bedragen.

De specificatie van het verloop van vooruitontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2019 Vooruit-ontvangsten Lasten Stand 31-12-2019
Voor- en vroegschoolse educatie (het Rijk) 0 0 0 0
Versterkingsgelden radicalisering/jihadisme (het Rijk) 129 447 330 246
Geluidsanering Geldropseweg (het Rijk) 22 0 14 8
Algemene uitkering (het Rijk) 0 106 0 106
Klimaatmiddelen Wijkaanpak (het Rijk) 0 10 0 10
Klimaatmiddelen Energieloketten (het Rijk) 0 25 0 25
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (het Rijk) 0 202 0 202
Pilot Roma en Sinti (het Rijk) 0 35 0 35
Snelfietsroute (F270) Helmond-Eindhoven proinvicie Noord Brabant (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 1.086 0 1.086
Klimaatstresstesten provincie Noord Brabant (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 20 0 20
Big data Monitoring Meetsysteem Nuenen Gemeente Helmond (overige Nederlands overheidslichamen) 0 49 0 49
Wijkversterkingsplan Eeneind (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 40 0 40
Totaal 151 2.020 344 1.827

Dit maakt deel uit van het totaal van overlopende passiva.

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente Nuenen heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2019 2018
Vooruitontvangen facilitair grondbedrijf 14 0
Totaal 14 0