Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. 2.  Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten.
3.  Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement.
4.  Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners.
5.  Jaarlijks subsidieprogramma.
6.  Adequaat niveau van accommodaties handhaven.
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen 7.  Realisering voorliggende voorzieningen.
8.  Subsidiëren van voorliggende voorzieningen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 2015 - 2035 juli 2015 onbepaald
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 mei 2016 onbepaald
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2017. onbepaald juli 2017 onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Niet-sporters (19 jaar en ouder) * % van het aantal inwoners 38,50 niet bekend**
Goede onderwijshuisvesting Aantallen klachten over huisvestingsklimaat 0 Er zijn geen nieuwe klachten ingekomen.
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten % jeugdleden sportverenigingen van jeugd (0 - 18 jaar) 63 niet bekend***
% leden sportverenigingen van inwoners (vanaf 18 jaar) 42 20,5
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement - deelname dagopvang 4 groepen (8 gemiddeld) 5 groepen
- deelname huiskamerprojecten 2 groepen (8 gemiddeld) 2 groepen
Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners**** Verschuiving van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn

* verplichte indicator op grond van BBV

** geen actuele cijfers beschikbaar en gemeente voert zelf ook geen onderzoek uit

*** sinds de afschaf van jeugdsportsubsidies zijn er geen actuele cijfers beschikbaar, deze indicator komt daarom te vervallen

**** deze indicator vervalt en verwezen wordt naar indicator 'transformatie: verschuiving naar algemeen voorzieningen' in programma 3

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 4.240 4.668 728 3.940
4.2 Onderwijshuisvesting 1.236 1.108 1.095 13
5.1 Sportbeleid en activering 132 132 100 33
5.2 Sportaccommodaties 1.123 1.072 1.169 -98
5.6 Media 432 432 436 -4
Totaal Lasten 7.163 7.413 3.529 3.884
Baten
0.10 Mutaties reserves 4.254 4.313 373 3.940
4.2 Onderwijshuisvesting 64 64 103 -39
5.2 Sportaccommodaties 146 552 597 -45
Totaal Baten 4.464 4.928 1.073 3.856