Overzicht van investeringen

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2019 Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gerealiseerd 2019 Restant
71517 Gemeentehuis aanpassen villa 359.803 358.086 5.511 -3.794
Project is afgerond. Budget kan worden afgesloten.

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2019 Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gerealiseerd 2019 Restant
71782 Ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders 300.000 0 7.315 292.685
De uitgaven in 2019 zijn aangewend voor de realisatie van tijdelijke huisvesting in gemeentelijk eigendom in de wijk Nuenen West. Huisvesting wat nu nog in voorbereiding is betreft de realisatie van 16 Heijmans One woningen aan het Witte Hondpad. Deze woningen worden voor een periode van 10 jaar geplaatst en zijn nog niet gerealiseerd vanwege een nog lopende juridische procedure. Verwachting is dat deze in 2020/2021 gereed zullen zijn.

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2019 Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gereali-seerd 2019 Restant
71405 RKVV Nederwetten Toplaag 11.000 0 0 11.000
Project wordt in 2020 afgerond, budget handhaven.
71611 Nieuwbouw basisschool Nuenen-West 2.028.622 128.655 1.887.298 12.669
De school is in aanbouw, de laatste termijn wordt betaald na de oplevering.
71619 EMK doelen vervangen 4.640 289 0 4.351
In 2018 zijn doelen vervangen. In 2020 worden de overige doelen vervangen ten laste van dit budget.
71624 HAN drainage 7.500 4.127 0 3.373
in 2018 is een gedeelte uitgevoerd, verdere uitvoering en realisatie in 2020, budget handhaven.
71701 Aanpassing school Oude Landen 390.000 0 351.000 39.000
De verbouwing is uitgevoerd. Het bedrag is lager vastgesteld dan het beschikbare bedrag omdat de school gebruik gaat maken van ruimte in het kinderopvangdeel. Het restant bedrag kan nodig zijn voor het vervangen van de gevelbeplating. Naar verwachting zijn de overleggen hierover medio 2020 afgerond.
71709 Lissevoort sporttechnische laag hockeyveld 29.330 0 0 29.330
Is in 2019 gerealiseerd. Project afsluiten.
71710 Lissevoort hockeydoel 3.800 0 2.965 835
Is gerealiseerd, project afsluiten.
71711 EMK ballenvanger en net 7.840 0 0 7.840
Wordt in 2020 gerealiseerd, budget handhaven.
71712 EMK toplaagrenovatie natuurgras 12.450 1.703 0 10.747
Wordt in 2020 gerealiseerd, budget handhaven.
71713 RKVV N'wetten toplaagrenovatie natuurgras 12.450 0 0 12.450
Project wordt in 2020 uitgevoerd, budget handhaven.
71759 Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen 30.000 0 13.971 16.029
Het plan MFA Gerwen is vanuit participatie opgepakt waarbij het initiatief bij het bestuur van de MFA en de dorpsraad ligt. Plannen worden nog nader uitgewerkt alvorens ze in 2020 aan de raad worden voorgelegd.
71760 RKSV Toplaagrenovatie natuurgras 4x 74.250 38.386 0 35.864
Project wordt in 2020 afgerond, budget handhaven.
71761 RKSV Verharding vervangen 9.090 0 3.196 5.894
Is gerealiseerd, project afsluiten.
71762 Vervanging veldverlichting sportparken 50.000 25.926 0 24.074
Is gerealiseerd, project afsluiten.
71765 EMK Verharding vervangen 3.740 0 0 3.740
Is gerealiseerd, project afsluiten.
71766 HCN Verharding vervangen 7.270 0 0 7.270
Is gerealiseerd, project afsluiten.
71767 HCN Renovatie toplaag veld A
Dit investeringskrediet is afgesloten bij de Tussentijdse rapportage voorjaar 2019.
71768 Stabiliteitscontrole lichtmasten sportparken 12.346 0 0 12.346
Is gerealiseerd, project afsluiten.
71769 VV Nederwetten aanleg hybrideveld 355.740 253.744 22.170 79.826
Hybrideveld is in 2018 gerealiseerd, voor de nazorgperiode budget handhaven.
71770 Scheiding gymzaal van school Gerwen 40.000 0 0 40.000
Zie toelichting bij 71759. De toegankelijkheid van de gymzaal maakt onderdeel uit van het plan MFA Gerwen.
71802 RKGSV Gerwen aanleg hybrideveld 355.740 217.457 28.366 109.917
Hybrideveld is in 2018 gerealiseerd, voor nazorgperiode budget handhaven.
71803 Nieuwbouw De Hongerman 300.000 34.913 133.529 131.558
In 2019 is gestart met de uitwerking van een programma van eisen voor de nieuwbouw/renovatie van de Hongerman. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de locatie voor de nieuwbouw. Verder is in 2019 een kostenraming opgesteld voor de nieuwbouw. Het resultaat is verwerkt in een raadsvoorstel dat in december 2019 heeft geleid tot besluitvorming in de gemeenteraad. Toen is besloten voor renovatie van de Hongerman. De in 2019 gemaakte kosten betreffen advieskosten (o.a. architect en kostendeskundige) en kosten voor projectmanagement. Het resterende budget is voldoende om uitvoering te geven aan het besluit dat de gemeenteraad in december 2019 heeft genomen. Daarbij is de planning voor de vervolgstappen nog onderwerp van gesprek en zullen nieuwe kosten mogelijk pas in 2e helft 2020 of 1e helft 2021 worden gemaakt.
71805 Onderzoek duurzaamheid nieuwbouw Mijlpaal 13.915 7.865 0 6.050
Dit onderzoek is in 2018 uitgevoerd en meegenomen in het raadsvoorstel over de bouw van de school. Deze investering kan worden afgesloten.
71806 Investering duurzaamheid nieuwbouw Mijlpaal (hoort bij 71611 Nieuwbouw basisschool Nuenen-West) 192.000 0 192.000 0
Dit bedrag is betaald aan schoolbestuur PlatOO. Met het schoolbestuur zijn afspraken gemaakt over het terugbetalen van dit krediet inclusief de werkelijke rente. De terugbetaling start in het jaar na de oplevering van het schoolgebouw, te weten 2021.
71865 RKGSV Drainage voetbalveld (in combinatie met toplaagrenovatie) 37.000 0 0 37.000
Project wordt in 2020 uitgevoerd, budget handhaven.
71866 RKGSV Elementverharding vervangen incl. fundering 3.380 0 0 3.380
Is gerealiseerd, project kan worden afgesloten.
71916 Vervanging toplaag sporthal de Hongerman 72.600 0 68.848 3.752
De toplaag is in de zomervakantie 2019 vervangen. Project kan afgesloten worden.
71924 Vervanging beregeningsinstallatie EMK 32.000 0 37.933 -5.933
Vervanging is in 2019 gerealiseerd en gereed. Project kan afgesloten worden.

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2019 Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gereali-seerd 2019 Restant
71508 Peilbuizen 60.000 4.604 9.500 45.896
Momenteel is het plaatsen van nieuwe peilbuizen in voorbereiding. Deze peilbuizen gaan voldoen aan de richtlijnen van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Budget handhaven.
71510 Reconstructie Broekdijk 1.975.000 23.441 755.372 1.196.187
Het project loopt door in 2020. Werkzaamheden verlopen volgens planning. Naar verwachting is er een overschrijding van ca. € 200.000. De daadwerkelijke overschrijding zal pas blijken na afloop van het project. Dan zullen wij u daarover rapporteren.
71512 Milieustraat aanpassing 272.363 230.193 3.460 38.710
In 2019 zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd. Het restantbudget was bedoeld voor vervanging van inrichting van de kantoorunit. Dit wordt alsnog in 2020 uitgevoerd. Ook het voornemen om de extra kantoorunit in te richten voor bewerking op ingenomen goederen en reparatie is uitgesteld. Dit zal in samenwerking met Het Goed, waarmee de gemeente Nuenen per 1 juli 2019 een overeenkomst heeft, uitgewerkt worden.
71608 Schoolmarkering zebrapaden oost 18.000 3.555 1.264 13.181
Een gedeelte van de maatregelen is uitgewerkt. We blijven de situatie monitoren. Budget handhaven
71609 Parkeerplaatsen school Oude Landen 20.000 11.152 3.848 5.000
Een gedeelte van de maatregelen is uitgewerkt/gerealiseerd. We blijven de situatie monitoren. Budget handhaven.
71612 Ondergrondse containers voor inzameling huishoudelijk afval (2017) 175.000 85.621 2.970 86.409
In 2019 hebben we 8 afgeschreven ondergrondse containers voor de inzameling van glas en textiel vervangen. Ook zijn er extra containers aangeschaft en geplaatst in o.a. Pieter Dekkerstraat, Het Steenen Huys en Walburg. De rest van het budget doorschuiven naar 2020 voor vervangingen en uitbreiding van het aantal verzamellocaties met ondergrondse containers en ter dekking van plaatsingskosten van ondergrondse systemen in Nuenen West .
71626 Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270 230.000 6.800 0 223.200
Besluitvorming van maatregelen voor gemotoriseerd verkeer is uitgesteld in 2019 in het kader van beleidsmodule 1. Een breed pakket komt in 2020 opnieuw aan bod.
71705 Herinrichting Weverstraat 310.000 267.585 33.179 9.236
Het project zit nu in de overdracht- en afrondingsfase. Eind 2020 wordt het project afgerond en afgesloten.
71707 Vrijverval riolen 2018 355.248 201.290 41.151 112.807
Er moeten nog werkzaamheden ten laste van dit budget worden uitgevoerd. Budget handhaven.
71714 Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldal 50.000 2.320 0 47.680
Voor een landschappelijk ingepaste afvoer vanuit Nuenen-Zuid en -West is kwalitatief en kwantitatief onderzoek nodig. In 2020 krijgt dit een vervolg.
71716 Verbetering fietsverbinding Oude Kerkdijk - tunnel Lyndakkers 50.000 62.049 -14.824 2.775
In 2019 is nog een subsidie ontvangen. Daarmee is het project afgerond. Project kan worden afgesloten.
71717 Aanpak top 3 parkeerdruk in woonwijken 15.000 5.885 0 9.115
In 2019 helaas geen geschikte locaties kunnen vinden voor het realiseren van extra parkeerplaatsen om eventuele parkeerdruk te verlagen. Project kan worden afgesloten.
71719 Aanschaf straatnaamborden 7.500 1.956 94 5.450
Dit budget is bedoeld om kosten voor nieuwe straatnaamborden vanuit de straatnamencommissie te bekostigen.
71727 Speelvoorzieningen 2017 85.000 70.229 14.660 111
Project is gerealiseerd en kan worden afgesloten.
71728 Fietspad Molenven Stiphout-Nuenen 274.000 -112.988 164.328 222.660
Dit project is in 2019 afgerond, maar nog niet helemaal financieel afgewikkeld, o.m. kosten van de accountant. Het project laat een overschot zien dat is te verklaren door een zeer hoge voorcalculatie (mede gebaseerd op provinciale kengetallen) en voordelen van de samenwerking met gemeente Helmond (voorbereiding, aanbesteding en uitvoering). Bovendien is de verlichting van deze 'vleermuisvriendelijke route' grotendeels weggelaten. Meevaller is ook de extra regionale subsidie boven op de provinciale bijdrage, waardoor het subsidiepercentage komt op ongeveer 75% van het werkelijke bedrag.
71731 Maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek centrum 75.000 32.249 44.481 -1.730
Dit project is in 2019 afgerond en kan worden afgesloten.
71732 Maatregelen n.a.v. onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek 50.000 6.641 4.824 38.535
In overleg met onze inwoners is gekozen voor een zorgvuldige aanpak van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid op Boord. In de tussentijd heeft de politiek aangegeven maatregelen op Boord tijdelijk on hold te zetten ivm eventuele combinatie met overige mobiliteitsmaatregelen. Budget handhaven.
71733 Inrichten veilige schoolomgeving 40.000 15.105 4.918 19.977
In 2019 hebben we niet tot realisatie over kunnen gaan. Voorjaar van 2020 kunnen we dat wel. Budget handhaven.
71783 Versterken ecologische verbindingszones Hooidonk 36.000 0 0 36.000
Voor het ecologisch inrichtingen van de Hooidonkse Beek is een werkbeschrijving gemaakt inclusief de onderhouds- en beheerrichtlijn. Dit is het uitgangspunt voor de aanbesteding die volgt. Budget handhaven.
71807 Vervanging openbare verlichting masten 2018 115.000 18.378 0 96.622
71808 Vervanging openbare verlichting armaturen 2018 127.000 3.390 0 123.610
We hebben deze beide projecten administratief afgerond en stellen voor het restantbudget over te zetten naar project 71919 resp. 71920 Vervangen openbare verlichting masten/armaturen 2019. Zie onder.
71809 Speelvoorzieningen 2018 85.000 0 20.496 64.504
Realisatie in 2020, budget handhaven.
71810 Brug Opwettenseweg
Dit investeringskrediet is afgesloten bij de Tussentijdse rapportage najaar 2019.
71811 Vervanging electromechanische pompgemalen 2018 35.000 28.618 0 6.382
Er moeten nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. Budget handhaven.
71813 Groen Vallestap en omgeving 180.000 14.719 107.070 58.211
Realisatie is in voorjaar 2019 uitgevoerd, in 2020 nazorg, budget handhaven.
71818 Speelvoorzieningen centrale voorziening 170.000 0 127.470 42.530
Project is in 2019 gerealiseerd, nazorg en garantie is in 2020, budget handhaven.
71819 Groenreconstructies 2019 35.000 0 35.000 0
is in 2019 gerealiseerd, project afsluiten.
71829 Tijdelijke maatregelen Berg (relatie WvVG) ivm Vincentre 50.000 0 0 50.000
Maatregelen bij Berg/ Vincentre zijn nog niet uitgevoerd; deze kunnen in 2020 voorbereiding genomen worden op grond van het concept-advies van de werkgroep Mobiliteit/ Parkeren en verkeer centrum.
71834 Vervanging mini-containers (kliko's) - 2019 10.000 0 16.369 -6.369
Het bedrag is uitgegeven voor aanpassing van containers en het oplossen van storingen. De incidentele vervangingen van mini-containers worden als exploitatiekosten meegenomen in de uitvoering van containermanagement door Blink.
71840 Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken/ planstudies 40.000 0 3.100 36.900
Met dit bedrag wordt de voorbereiding van een (plan)studie Leefbaarheid en bereikbaarheid voorbereid samen met de provincie. Het resultaat (samenwerkingsovereenkomst) wordt medio 2020 verwacht.
71841 Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/ mobiliteit 150.000 0 0 150.000
Er is gewacht met de inzet van dit bedrag tot de resultaten van de nulmeting fijnstof en geluid (AiREAS) afgerond is. Nuenen kan zich aansluiten bij de regionale uitrol van het meetnetwerk.
71847 Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk riolering WvVG 25.000 0 0 25.000
Dit project heeft een relatie met de Wereld van Van Gogh. Voorbereiding vindt plaats in 2020. Budget handhaven.
71906 Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk wegen WvVG 30.000 0 0 30.000
Dit project heeft een relatie met de Wereld van Van Gogh. Voorbereiding vindt plaats in 2020. Budget handhaven.
71857/ 71858 Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis WvVG 50.000 0 0 50.000
Dit project heeft een relatie met de Wereld van Van Gogh. Voorbereiding vindt plaats in 2020. Budget handhaven.
71886 Onderzoek mobiliteitsprojecten 180.000 52.367 82.322 45.311
Het restant van dit bedrag voor Mobiliteitsvisie en beleidsmodules zal in 2020 aangewend worden voor het afronden van de module Centrum parkeren en verkeer vervolgonderzoek modules.
71891 Vervangen abri's 40.000 0 27.900 12.100
Project is afgerond. Budget kan worden afgesloten.
71910 Verlichting fietspad Stiphoutseweg 50.000 0 640 49.360
Parallel aan het donkere fietspad Papenvoortsedijk wordt in 2020 verlichting aangebracht op de route langs de Stiphoutseweg.
71914 Calamiteitenpad Esrand 92.000 0 0 92.000
Momenteel is alleen een noodaansluiting aangelegd. Overige werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Uitvoering is afhankelijk van nog te maken afspraken met belanghebbenden. Budget handhaven.
71915 Vervanging electromechanische pompgemalen 2019 40.000 0 38.598 1.402
De werkzaamheden zijn gereed. Budget kan worden afgesloten.
71919 Vervangen openbare verlichting masten 2019 115.000 0 37.538 77.462
Project is doorgeschoven naar 2020 i.v.m. nauwkeurig onderzoek naar de juiste communicatie-modules (OLC's) voor Nuenen. We hebben dit project administratief afgerond en zetten het restantbudget over naar project 70003 Vervangen openbare verlichting masten 2020.
71920 Vervangen openbare verlichting armaturen 2019 127.000 0 84.078 42.922
Project is doorgeschoven naar 2020 i.v.m. nauwkeurig onderzoek naar de juiste communicatie-modules (OLC's) voor Nuenen. We hebben dit project administratief afgerond en zetten het restantbudget over naar project 70004 Vervangen openbare verlichting armaturen 2020.
71921 Levensduurverlengende reliningen 2019 225.000 0 83.801 141.199
De werkzaamheden worden afgerond in 2020. Budget handhaven.
71922 Speelvoorzieningen 2019 85.000 0 64.239 20.761
Wordt in 2020 gerealiseerd, budget handhaven.
71923 Aanleg toegangsweg Esrand 24.500 0 2.759 21.741
Momenteel is alleen een noodaansluiting aangelegd. Overige werkzaamheden worden uitgevoerd na gereedkomen woning. Budget handhaven.

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2019 Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gereali-seerd 2019 Restant
71908 Renovatie Klooster 893.211 0 123.704 769.507
Planvorming klooster wordt in april 2020 voorgelegd aan de raad. Omdat er een relatie is tussen de planvorming voor het totale klooster en de renovatie van het theater is de uitvoering van de theaterrenovatie nog niet gestart. Zodra duidelijkheid is over de totale planvorming kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden.

Rechtmatigheid investeringen

Bij sommige investeringskredieten is sprake van lichte overschrijdingen. Het gaat om de volgende projecten:
• Gemeentehuis aanpassen villa € 3.794,-;
• Vervanging beregeningsinstallatie EMK € 5.933,-;
• Maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek centrum € 1.730,-;
• Vervanging minicontainers (kliko's) 2019 € 6.369,-.
De overschrijdingen op deze investeringskredieten zijn allemaal onder € 50.000,- waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid conform de financiële verordening van de gemeente Nuenen (artikel 5 lid 3).

Investeringen uit begroting 2019 die de raad nog niet beschikbaar heeft gesteld

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2019 is een aantal investeringen direct beschikbaar gesteld en een aantal andere nog niet. De laatste groep, opgenomen in deeloverzicht A, moest nog met een gespecificeerd voorstel aan de raad worden voorgelegd. De investeringen die via een apart raadsbesluit in 2019 beschikbaar zijn gesteld staan in bovenstaande overzichten. Om uiteenlopende redenen zijn er ook investeringen die nog niet aan de raad zijn voorgelegd. Deze zijn opgenomen in onderstaand overzicht:

Nog niet beschikbaar gestelde investeringen begroting 2019 Investering 2019
4. Verenigingen & Accommodaties
Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen 100.000
Dit is een participatieproject. Architectkosten worden gemaakt. Project zal in 2020 voorgelegd worden aan de raad.
Nieuwbouw sporthal De Hongerman (ten laste van algemene reserve) 700.000
Zie toelichting bij het voorbereidingskrediet nieuwbouw Hongerman (71803) hierboven.
5. Wonen & Leefomgeving
Renovatie openbare ruimte woonwagenlocaties 500.000
In 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van beide woonwagenlocaties uitgevoerd, o.a. voor het maken van een actuele kostenraming. Dit project zal in 2020 worden voorgelegd aan de raad.
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Voorbereidingskrediet uitwerking plan Kloostertuin (i.r.t. Klooster en Park) 100.000
Het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van het krediet is in 2019 doorgeschoven naar de raad van februari 2020. In februari heeft u het krediet beschikbaar gesteld.
Huishoudelijke afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 150.000
Via de RIB van 18 februari 2020 over het omgekeerd inzamelen van afval Nuenen West en Gerwen is aan de raad medegedeeld dat de gemeente niet meer wenst te investeren in ondergrondse containers. In het kader van de circulaire economie maken we de overstap van bezit naar gebruik en worden investeringen uitbesteed aan Blink. We spreken van het concept 'Container as a service, fixed price'. Het krediet is niet meer nodig en kan dus vervallen.
Mobiliteitsbudget - Verkeersonderzoeken/ Planstudies 250.000
Besluitvorming is uitgesteld in 2019 in het kader van de vaststelling van beleidsmodule 1 Gemotoriseerd. De mobiliteitsproblematiek blijft om oplossingen vragen en komt in 2020 opnieuw aan bod, waarbij dit Mobiliteitsbudget nodig is. (Bij de tussentijdse rapportage najaar 2019 heeft de raad wel een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld.)
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2019 176.557
In de regionale bekostigingssystematiek (subsidies en eigen bijdragen) vanwege het Bereikbaarheidsakkoord is de initieel geraamde gemeentelijke bijdrage van circa €2,6 miljoen in tien jaarschijven verdeeld. Dit bedrag van jaarschijf 2019 kan vervallen mits in de gemeentelijke begroting investeringen opgenomen worden voor de overeengekomen aanpassingen, in dit geval voor de routegebonden projecten, waar bijvoorbeeld de Smits van Oyenlaan deel van uitmaakt. Daar staat dan 25% subsidie tegenover. Dus ook Nuenen blijft wel verplicht het afgesproken deel in de routegebonden projecten te investeren, maar het opgenomen bedrag voor 2019 wordt niet aangevraagd.