Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Tussen de primaire begroting per programma, zoals door de raad vastgesteld bij de begroting 2019 en de primaire raming per programma zoals die nu in de jaarrekening is opgenomen zijn verschillen ontstaan. Na vaststelling van de begroting 2019 heeft er een herinrichting plaatsgevonden waardoor er grootboeknummers gekoppeld zijn aan andere taakvelden en programma’s. Deze budgettair neutrale mutaties zijn administratief verwerkt in de primaire begroting en niet via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

 

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 413 2.226 -1.813 306 2.213 -1.907 344 2.925 -2.581
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 55 2.017 -1.962 95 2.038 -1.943 50 2.335 -2.285
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 5.424 19.366 -13.942 5.218 20.036 -14.817 5.275 20.992 -15.716
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 210 2.923 -2.713 616 2.745 -2.129 700 2.800 -2.100
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 13.961 15.053 -1.092 31.329 33.440 -2.111 8.340 6.860 1.480
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 4.120 6.962 -2.842 5.128 8.353 -3.225 5.059 9.217 -4.158
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 119 948 -829 109 998 -889 108 930 -822

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 26.825 0 26.825 26.971 0 26.971 27.714 0 27.714
Dividenden 619 5 614 445 5 441 381 5 377
Lokale heffingen 5.943 175 5.767 5.943 175 5.767 6.056 191 5.865
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 450 -450 0 71 -71 0 0 0
Treasury 19 17 2 79 16 63 381 353 28

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 122 -122 0 48 -48 0 66 -66
Overhead 79 7.263 -7.184 170 7.464 -7.294 247 7.505 -7.258
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 46 -46

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 57.786 57.527 259 76.410 77.601 -1.191 54.656 54.224 432

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 219 0 219 219 0 219 66 0 66
Mutaties programma 4 4.254 4.240 14 4.313 4.668 -356 373 728 -356
Mutaties programma 5 582 812 -230 2.009 812 1.197 503 228 276
Mutaties programma 6 97 128 -31 459 115 344 1.294 115 1.179
Mutaties programma 7 1.160 1.160 0 1.593 1.593 0 1.593 1.593 0
Mutaties programma 8 4.849 4.980 -130 9.386 9.599 -213 9.426 9.674 -248

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 68.948 68.846 101 94.388 94.388 0 67.911 66.562 1.348