Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De programmaverantwoording geeft de toelichtingen per programma weer. We gaan daarbij telkens in op 3 vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

In de tabel bij "Wat heeft het gekost" staan de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. 

 

Afwijkingen groter dan € 25.000,- tussen begroting en realisatie over 2019 worden toegelicht in de jaarrekening onder Analyse overzicht van baten en lasten.