Programma 8. Financiën & Belastingen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. 1.     Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). 2.     Indien er financiële ruimte is voeren we verlaging OZB door.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017 2017 e.v. mei 2017 onbepaald
Nota reserves en voorzieningen 2019 e.v. februari 2019 onbepaald
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2009 e.v. onbepaald
Belastingverordeningen jaarlijks november 2019 november 2020

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB)
Via Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB) werken we samen om onze inkoop te professionaliseren. Omdat er op veel gebieden inkoop- en aanbestedingstrajecten voorkomen, heeft BIZOB betrekking op alle programma's.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Onze betalingen en ontvangsten verlopen voor een groot deel via de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank is er ook met name voor gemeenten. Wij bezitten aandelen in deze bank en delen mee in de dividenduitkeringen.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control uit. Daarnaast zijn de afdelingen Sociale Zaken en Dienstverlening bij de Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
gemiddelde WOZ-waarde woningen * duizend euro € 302 € 314
Woonlasten meerpersoonshuishoudens * euro € 917 € 912
Woonlasten éénpersoonshuishoudens * euro € 700 € 704
Woningen in bezwaar aantal / % 257 / 2,50 % 270 / 2,61 %
Niet-woningen in bezwaar aantal / % 42 / 2,33 % 29 / 1,85 %
Gegronde WOZ-bezwaren woningen aantal / % 62 / 24,22 % 85 / 32 %
Gegronde WOZ-bezwaren niet-woningen aantal / % 21 / 50,00 % 17 / 61 %

* verplichte indicator op grond van BBV

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 4.980 9.599 9.674 -75
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 101 0 1.348 -1.348
0.5 Treasury 21 21 358 -337
0.61 OZB woningen 125 110 128 -19
0.62 OZB niet-woningen 4 18 20 -1
0.64 Belastingen overig 47 47 43 5
0.8 Overige baten en lasten 572 119 66 53
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 46 -46
Totaal Lasten 5.849 9.914 11.682 -1.768
Baten
0.10 Mutaties reserves 4.849 9.386 9.426 -40
0.5 Treasury 638 524 762 -238
0.61 OZB woningen 4.554 4.554 4.671 -117
0.62 OZB niet-woningen 1.311 1.311 1.311 -1
0.64 Belastingen overig 78 78 74 5
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 26.825 26.971 27.714 -743
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
Totaal Baten 38.254 42.824 43.958 -1.134