Samenvatting

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. Het jaar waarin meer duidelijkheid is gekomen in de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Provinciale Staten hebben de herindelingsprocedure tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven beëindigd, waardoor Nuenen c.a. een zelfstandige gemeente blijft. Deze duidelijkheid gaf rust en ruimte om aan de slag te gaan met de Nuenense opgaven, lokaal én regionaal. Wij kunnen ons weer richten op onze toekomst.

Om onze dienstverlening ook in de toekomst verder te kunnen optimaliseren, zijn wij in 2019 gestart met het  programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering. Wij gaan zaakgericht werken, waardoor we onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn, zowel digitaal als aan de balie. Dit vergt een aanzienlijke investering in financiële middelen, inrichting van een zaaksysteem en het aanpassen van processen. Ook de invoering van de Omgevingswet heeft invloed op de manier waarop wij werken. Om met deze andere manier van werken ervaring op te doen, zijn het afgelopen jaar een aantal participatietrajecten doorlopen. Zo willen wij de omgevingsvisie samen met de Nuenense gemeenschap vorm geven. Hun inbreng ten aanzien van de kwaliteiten van Nuenen hebben wij gebruikt voor onze Visie op Nuenen; Nuenen dat is thuis.

Door samenwerking met verschillende regionale partners hebben we in 2019 het participatiehuis Het Goed kunnen openen. Een mooi initiatief om de arbeidsparticipatie in de regio te verbeteren. Binnen het participatiehuis wordt ruimte geboden voor scholing, stages, vaste werkplekken, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Er is van alles mogelijk. Het doel is om mensen duurzaam aan het werk te krijgen of dat nu in Nuenen of elders is.  Belangrijk is dat er aandacht is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hun kansen voor de toekomst geboden worden. Deze aandacht zien wij onder meer terug in een flinke daling van het aantal bijstandsgerechtigden.

Er  wordt weer gebouwd in Nuenen, zoals in Nuenen West, nabij De Vank en in Gerwen ZO. Ook worden er nieuwe plannen ontwikkeld. We gaan aan de slag met de sporthal De Hongerman, het Klooster en de openbare ruimte in het centrum van Nuenen (onderdeel Wereld van Van Gogh). Deze ontwikkelingen moeten er voor zorgen dat de gemeente Nuenen ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen.
 
De gemeente Nuenen heeft het boekjaar 2019 met een positief resultaat afgesloten. De begroting na wijziging stond op nihil (na de tussentijdse rapportage najaar 2019). Het gerealiseerde resultaat komt uit op afgerond € 1.348.000,-.  We hebben te maken gehad met diverse tegenvallers en diverse meevallers. Het positieve resultaat is te danken aan de grondexploitaties, vooral een gevolg van de lage rentestand. Het resultaat wordt op hoofdlijnen verklaard door de volgende mee- en tegenvallers:
  • bouwgrondexploitatie + € 2.810.000,-  (waarvan winstnemingen € 1.160.000,-)
  • nadeel op Wmo en jeugdhulp  - € 1.206.000,-
  • voordeel op ander onderdelen zorg en participatie € 314.000,-
  • bijstorting voorziening wethouderspensioenen - € 633.000,-
  • omgevingsvergunningen - € 204.000,-

Het totale weerstandsvermogen bedraagt op 31-12-2019 ruim € 30 miljoen (vóór resultaatbestemming). De ratio weerstandsvermogen is als gevolg van toegenomen risico's gedaald naar 1,88 (2018: 2,21).