Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Portefeuillehouder(s)

M. Houben

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. 1.   Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid
2.   Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers
3.   Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Veiligheid 2019-2022 2019-2022 juli 2019 2022
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2018 februari 2018 juni 2020
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2019 2022
Regionaal Beleidsplan VRBZO 2015-2019 2020
Regionaal Crisisplan VRBZO 2016-2019 2020

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Verwijzingen HALT* aantal per 10.000 jongeren 93 90
Winkeldiefstallen* aantal per 1.000 inwoners 0,7 0,4
Geweldsmisdrijven* aantal per 1.000 inwoners 2 0,8
Diefstallen uit woningen* aantal per 1.000 inwoners 2,9 2,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)* aantal per 1.000 inwoners 3,1 2,2
Aantal RIEC-casussen aantal 2 4
Aantal Bibob-onderzoeken aantal eigen toetsen plus aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau 0 2
Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles aantal 5 4

* verplichte indicator op grond van BBV

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak van deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. In 2019 heeft het ZVHHBZO in totaal vier COM-casussen (lees: complexe casuïstiek op maat) opgepakt als procesregisseur voor Nuenen. Verder hebben ze twee adviezen afgegeven en zijn er drie PGA-casussen aangemeld (lees: Persoons Gerichte Aanpak) bij het ZVHHBZO door de driehoek. 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. Dit doet zij door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp in de regio;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
  • Het - samen met de GGDBZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc. De bijdrage van de ODZOB is verwerkt onder maatregel 3. 

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.115 1.107 1.100 7
1.2 Openbare orde en veiligheid 902 931 1.236 -304
Totaal Lasten 2.017 2.038 2.335 -297
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 36 36 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 59 14 45
Totaal Baten 55 95 50 45