Balans

Terug naar navigatie - Balans activa
Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 5 9
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 281 195
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 71 75
Totaal Immateriële vaste activa 357 279
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 30.186 29.013
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 13.984 14.148
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.530 1.004
Totaal Materiële vaste activa 46.699 44.164
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 7 7
Leningen aan: woningbouwcorporaties 2.845 3.213
Overige langlopende leningen 676 263
Totaal Financiële vaste activa 3.527 3.482
Totaal Vaste activa 50.584 47.925
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 75.149 75.403
Gereed product en handelsgoederen 344 511
Totaal Voorraden 75.493 75.914
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 3.601 1.544
Rekening-courantverhouding met het Rijk 3.251 1.914
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 960 0
Overige vorderingen 4.169 6.109
Overige uitzettingen 3 3
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 11.984 9.570
Liquide middelen
Kassaldi 3 2
Banksaldi 476 403
Totaal Liquide middelen 478 405
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 124 298
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 3.844 4.033
Totaal Overlopende activa 3.969 4.330
Totaal Vlottende activa 91.924 90.219
Totaal Activa 142.507 138.145
Terug naar navigatie - Balans passiva
Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 30.077 29.944
Bestemmingsreserve 7.340 5.152
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.348 3.238
Totaal Eigen vermogen 38.766 38.334
Voorzieningen.
Voorzieningen 9.952 9.051
Totaal Voorzieningen. 9.952 9.051
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 52.169 44.118
Waarborgsommen 6 6
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 52.176 44.124
Totaal Vaste passiva 100.894 91.509
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 31.000 39.500
Banksaldi. 2.775 0
Overige schulden 2.541 3.635
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 36.316 43.135
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.441 3.333
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.827 151
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 30 17
Totaal Overlopende passiva 5.298 3.501
Totaal Vlottende passiva 41.614 46.636
Totaal Passiva 142.507 138.145
Omschrijving 2019 2018
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 85.125 88.674