Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 1  
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 2  
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemene inleiding Blz. 6  
Kadernota Blz. 7  
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 8  
Nieuw beleid Blz. 9  
Financiële gevolgen van de coronacrisis Blz. 10  
Totaaloverzicht Blz. 11  
Vervolg totaal overzicht Blz. 12  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 13  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 14  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 15  
Portefeuillehouder(s) Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 18  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 19  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 20  
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 21  
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 22  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 23  
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 24  
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 25  
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 26  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 27  
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 28  
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 29  
Tevreden klanten Blz. 30  
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 31  
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 32  
Beleidsindicatoren Blz. 33  
toelichting beleidsindicatoren Blz. 34  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 35  
Wat gaat het kosten? Blz. 36  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 37  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 38  
Portefeuillehouder(s) Blz. 39  
Wat willen we bereiken? Blz. 40  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 41  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 42  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 43  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 44  
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 45  
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 46  
Beleidsindicatoren Blz. 47  
toelichting beleidsindicatoren Blz. 48  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 49  
Wat gaat het kosten? Blz. 50  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 51  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 52  
Portefeuillehouder(s) Blz. 53  
Wat willen we bereiken? Blz. 54  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 55  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 56  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 57  
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 58  
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 59  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 60  
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 61  
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 62  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 63  
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 64  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 65  
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 66  
Iedereen aan het werk Blz. 67  
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 68  
Beleidsindicatoren Blz. 69  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 70  
Wat gaat het kosten? Blz. 71  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 72  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 73  
Portefeuillehouder(s) Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 76  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 77  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 78  
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 79  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 80  
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 81  
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 82  
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 83  
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 84  
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 85  
Beleidsindicatoren Blz. 86  
Wat gaat het kosten? Blz. 87  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 88  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 89  
Portefeuillehouder(s) Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 92  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 93  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 94  
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 95  
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 96  
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 97  
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 98  
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 99  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 100  
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 101  
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 102  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 103  
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 104  
Beleidsindicatoren Blz. 105  
Wat gaat het kosten? Blz. 106  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 107  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 108  
Portefeuillehouder(s) Blz. 109  
Wat willen we bereiken? Blz. 110  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 111  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 112  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 113  
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 114  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 115  
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 116  
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 117  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 118  
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 119  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 120  
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 121  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 122  
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 123  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 124  
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 125  
Beleidsindicatoren Blz. 126  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 127  
Wat gaat het kosten? Blz. 128  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 129  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 130  
Portefeuillehouder(s) Blz. 131  
Wat willen we bereiken? Blz. 132  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 133  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 134  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 135  
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 136  
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 137  
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 138  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 139  
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 140  
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 141  
Beleidsindicatoren Blz. 142  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 143  
Wat gaat het kosten? Blz. 144  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 145  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 146  
Portefeuillehouder(s) Blz. 147  
Wat willen we bereiken? Blz. 148  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 149  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 150  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 151  
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 152  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 153  
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 154  
Beleidsindicatoren Blz. 155  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 156  
Wat gaat het kosten? Blz. 157  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 158  
Lokale heffingen Blz. 159  
Inleiding Blz. 160  
Beleid Blz. 161  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 162  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 163  
Rioolheffing Blz. 164  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 165  
Leges Blz. 166  
Overige belastingen Blz. 167  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 168  
Overzicht tarieven Blz. 169  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 170  
Inleiding Blz. 171  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 172  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 173  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 174  
Financiële kengetallen Blz. 175  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 176  
Inleiding Blz. 177  
Wegen Blz. 178  
Openbare verlichting Blz. 179  
Civiele kunstwerken Blz. 180  
Groen Blz. 181  
Riolering Blz. 182  
Gebouwen Blz. 183  
Speeltoestellen Blz. 184  
Verkeersregelingen Blz. 185  
Beelden en Plastieken Blz. 186  
Financiering Blz. 187  
Inleiding Blz. 188  
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 189  
Financieringsbehoefte Blz. 190  
Renterisicobeheer Blz. 191  
Leningenportefeuille Blz. 192  
Bedrijfsvoering Blz. 193  
Inleiding Blz. 194  
Personeel en organisatie Blz. 195  
e-HRM Blz. 196  
Informatievoorziening Blz. 197  
Informatiebeveiliging Blz. 198  
Privacy Blz. 199  
Control Blz. 200  
Huisvesting Blz. 201  
Kengetallen Blz. 202  
Verbonden partijen Blz. 203  
Inleiding Blz. 204  
Inleiding Blz. 205  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 206  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 207  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 208  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 209  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 210  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 211  
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 212  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 213  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 214  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 215  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 216  
Stichtingen en verenigingen Blz. 217  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 218  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 219  
Tabel verbonden partijen Blz. 220  
Grondbeleid Blz. 221  
Inleiding Blz. 222  
Raadsbesluiten Blz. 223  
Bestemmingsreserves Blz. 224  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 225  
Materieel vast actief Blz. 226  
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 227  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 228  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 229  
Prognoses Blz. 230  
Overzicht van baten en lasten Blz. 231  
Programma's Blz. 232  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 233  
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 234  
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 235  
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 236  
Geraamd resultaat Blz. 237  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 238  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 239  
Toelichting verschillen per programma Blz. 240  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 241  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 242  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 243  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 244  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 245  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 246  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 247  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 248  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 249  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 250  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 251  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 252  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 253  
Geprognosticeerde balans Blz. 254  
Geprognosticeerde balans Blz. 255  
EMU-saldo Blz. 256  
EMU-saldo Blz. 257  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 258  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 259  
Overzicht van investeringen Blz. 260  
Overzicht van investeringen Blz. 261  
Reserves en voorzieningen Blz. 262  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 263  
Reserves Blz. 264  
Voorzieningen Blz. 265  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 266  
Toelichting op de reserves Blz. 267  
Toelichting op de reserves Blz. 268  
Algemene reserve Blz. 269  
Bouwgrond algemene reserve Blz. 270  
Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen) Blz. 271  
Bestemmingsreserves Blz. 272  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 273  
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 274  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 275  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 276  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 277  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 278  
Dekkingsreserves Blz. 279  
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 280  
HOV2 Blz. 281  
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 282  
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 283  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 284  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 285  
Renovatie Hongerman Blz. 286  
Renovatie Klooster Blz. 287  
Calamiteitenpad Esrand Blz. 288  
Sportvloer Hongerman Blz. 289  
Klooster nieuwe stijl Blz. 290  
Snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 291  
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta Blz. 292  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 293  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 294  
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's Blz. 295  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 296  
Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk Blz. 297  
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 298  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 299  
Voorziening wegen Blz. 300  
Civiele kunstwerken Blz. 301  
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 302  
Voorziening afval Blz. 303  
Voorziening riolering Blz. 304  
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 305  
Promotie-inkomsten Blz. 306  
Parkeerfonds Blz. 307  
Toelichting op de financiële positie Blz. 308  
Toelichting op de financiële positie Blz. 309  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 310  
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 311  
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 312  
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 313  
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 314  
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 315  
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 316  
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 317  
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 318  
Totaal Blz. 319  
Vaststellingsbesluit Blz. 320  
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 321  
Aangenomen amendement en moties Blz. 322  
Aangenomen amendement Blz. 323  
Aangenomen moties Blz. 324  
Publicatiedatum: 08-10-2020

Inhoud