Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 1  
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 2  
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Algemene inleiding Blz. 9  
Kadernota Blz. 10  
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 11  
Nieuw beleid Blz. 12  
Financiële gevolgen van de coronacrisis Blz. 13  
Totaaloverzicht Blz. 14  
Vervolg totaal overzicht Blz. 15  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 16  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 17  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 18  
Portefeuillehouder(s) Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 21  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 22  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 23  
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 24  
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 25  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 26  
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 27  
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 28  
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 29  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 30  
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 31  
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 32  
Tevreden klanten Blz. 33  
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 34  
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 35  
Beleidsindicatoren Blz. 36  
toelichting beleidsindicatoren Blz. 37  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 38  
Wat gaat het kosten? Blz. 39  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 40  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 41  
Portefeuillehouder(s) Blz. 42  
Wat willen we bereiken? Blz. 43  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 44  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 45  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 46  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 47  
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 48  
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 49  
Beleidsindicatoren Blz. 50  
toelichting beleidsindicatoren Blz. 51  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 52  
Wat gaat het kosten? Blz. 53  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 54  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 55  
Portefeuillehouder(s) Blz. 56  
Wat willen we bereiken? Blz. 57  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 58  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 59  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 60  
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 61  
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 62  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 63  
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 64  
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 65  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 66  
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 67  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 68  
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 69  
Iedereen aan het werk Blz. 70  
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 71  
Beleidsindicatoren Blz. 72  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 73  
Wat gaat het kosten? Blz. 74  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 75  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 76  
Portefeuillehouder(s) Blz. 77  
Wat willen we bereiken? Blz. 78  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 79  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 80  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 81  
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 82  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 83  
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 84  
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 85  
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 86  
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 87  
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 88  
Beleidsindicatoren Blz. 89  
Wat gaat het kosten? Blz. 90  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 91  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 92  
Portefeuillehouder(s) Blz. 93  
Wat willen we bereiken? Blz. 94  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 95  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 96  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 97  
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 98  
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 99  
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 100  
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 101  
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 102  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 103  
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 104  
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 105  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 106  
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 107  
Beleidsindicatoren Blz. 108  
Wat gaat het kosten? Blz. 109  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 110  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 111  
Portefeuillehouder(s) Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 114  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 115  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 116  
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 117  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 118  
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 119  
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 120  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 121  
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 122  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 123  
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 124  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 125  
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 126  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 127  
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 128  
Beleidsindicatoren Blz. 129  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 130  
Wat gaat het kosten? Blz. 131  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 132  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 133  
Portefeuillehouder(s) Blz. 134  
Wat willen we bereiken? Blz. 135  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 136  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 137  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 138  
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 139  
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 140  
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 141  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 142  
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 143  
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 144  
Beleidsindicatoren Blz. 145  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 146  
Wat gaat het kosten? Blz. 147  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 148  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 149  
Portefeuillehouder(s) Blz. 150  
Wat willen we bereiken? Blz. 151  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 152  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 153  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 154  
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 155  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 156  
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 157  
Beleidsindicatoren Blz. 158  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 159  
Wat gaat het kosten? Blz. 160  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 161  
Paragrafen Blz. 162  
Lokale heffingen Blz. 163  
Inleiding Blz. 164  
Beleid Blz. 165  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 166  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 167  
Rioolheffing Blz. 168  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 169  
Leges Blz. 170  
Overige belastingen Blz. 171  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 172  
Overzicht tarieven Blz. 173  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 174  
Inleiding Blz. 175  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 176  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 177  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 178  
Financiële kengetallen Blz. 179  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 180  
Inleiding Blz. 181  
Wegen Blz. 182  
Openbare verlichting Blz. 183  
Civiele kunstwerken Blz. 184  
Groen Blz. 185  
Riolering Blz. 186  
Gebouwen Blz. 187  
Speeltoestellen Blz. 188  
Verkeersregelingen Blz. 189  
Beelden en Plastieken Blz. 190  
Financiering Blz. 191  
Inleiding Blz. 192  
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 193  
Financieringsbehoefte Blz. 194  
Renterisicobeheer Blz. 195  
Leningenportefeuille Blz. 196  
Bedrijfsvoering Blz. 197  
Inleiding Blz. 198  
Personeel en organisatie Blz. 199  
e-HRM Blz. 200  
Informatievoorziening Blz. 201  
Informatiebeveiliging Blz. 202  
Privacy Blz. 203  
Control Blz. 204  
Huisvesting Blz. 205  
Kengetallen Blz. 206  
Verbonden partijen Blz. 207  
Inleiding Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 210  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 211  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 212  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 213  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 214  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 215  
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 216  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 217  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 218  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 219  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 220  
Stichtingen en verenigingen Blz. 221  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 222  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 223  
Tabel verbonden partijen Blz. 224  
Grondbeleid Blz. 225  
Inleiding Blz. 226  
Raadsbesluiten Blz. 227  
Bestemmingsreserves Blz. 228  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 229  
Materieel vast actief Blz. 230  
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 231  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 232  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 233  
Prognoses Blz. 234  
Financiële begroting Blz. 235  
Overzicht van baten en lasten Blz. 236  
Programma's Blz. 237  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 238  
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 239  
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 240  
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 241  
Geraamd resultaat Blz. 242  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 243  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 244  
Toelichting verschillen per programma Blz. 245  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 246  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 247  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 248  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 249  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 250  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 251  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 252  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 253  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 254  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 255  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 256  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 257  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 258  
Geprognosticeerde balans Blz. 259  
Geprognosticeerde balans Blz. 260  
EMU-saldo Blz. 261  
EMU-saldo Blz. 262  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 263  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 264  
Overzicht van investeringen Blz. 265  
Overzicht van investeringen Blz. 266  
Reserves en voorzieningen Blz. 267  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 268  
Reserves Blz. 269  
Voorzieningen Blz. 270  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 271  
Toelichting op de reserves Blz. 272  
Toelichting op de reserves Blz. 273  
Algemene reserve Blz. 274  
Bouwgrond algemene reserve Blz. 275  
Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen) Blz. 276  
Bestemmingsreserves Blz. 277  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 278  
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 279  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 280  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 281  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 282  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 283  
Dekkingsreserves Blz. 284  
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 285  
HOV2 Blz. 286  
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 287  
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 288  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 289  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 290  
Renovatie Hongerman Blz. 291  
Renovatie Klooster Blz. 292  
Calamiteitenpad Esrand Blz. 293  
Sportvloer Hongerman Blz. 294  
Klooster nieuwe stijl Blz. 295  
Snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 296  
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta Blz. 297  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 298  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 299  
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's Blz. 300  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 301  
Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk Blz. 302  
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 303  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 304  
Voorziening wegen Blz. 305  
Civiele kunstwerken Blz. 306  
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 307  
Voorziening afval Blz. 308  
Voorziening riolering Blz. 309  
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 310  
Promotie-inkomsten Blz. 311  
Parkeerfonds Blz. 312  
Toelichting op de financiële positie Blz. 313  
Toelichting op de financiële positie Blz. 314  
Bijlagen Blz. 315  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 316  
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 317  
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 318  
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 319  
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 320  
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 321  
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 322  
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 323  
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 324  
Totaal Blz. 325  
Vaststellingsbesluit Blz. 326  
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 327  
Aangenomen amendement en moties Blz. 328  
Aangenomen amendement Blz. 329  
Aangenomen moties Blz. 330