Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
  2. Blz. 3 Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Algemene inleiding
    1. Blz. 7 Kadernota
    2. Blz. 8 Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen
    3. Blz. 9 Nieuw beleid
    4. Blz. 10 Financiële gevolgen van de coronacrisis
    5. Blz. 11 Totaaloverzicht
    6. Blz. 12 Vervolg totaal overzicht
   3. Blz. 13 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
    1. Blz. 14 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
   4. Blz. 15 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    1. Blz. 16 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 17 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 18 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 19 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 20 Een toekomstbestendig Nuenen c.a.
      1. Blz. 21 1. Versterken van de eigen bestuurskracht
      2. Blz. 22 2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie
     2. Blz. 23 Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.
      1. Blz. 24 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds
      2. Blz. 25 4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie
      3. Blz. 26 5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap
     3. Blz. 27 Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken
      1. Blz. 28 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap
      2. Blz. 29 7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven
     4. Blz. 30 Tevreden klanten
      1. Blz. 31 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening
      2. Blz. 32 9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie
    5. Blz. 33 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 34 toelichting beleidsindicatoren
    7. Blz. 35 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    8. Blz. 36 Wat gaat het kosten?
    9. Blz. 37 Voorgestelde aanpassingen
   5. Blz. 38 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
    1. Blz. 39 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 40 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 41 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 42 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 43 Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.
      1. Blz. 44 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid
      2. Blz. 45 2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers
      3. Blz. 46 3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden
    5. Blz. 47 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 48 toelichting beleidsindicatoren
    7. Blz. 49 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    8. Blz. 50 Wat gaat het kosten?
    9. Blz. 51 Voorgestelde aanpassingen
   6. Blz. 52 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    1. Blz. 53 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 54 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 55 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 56 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 57 Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen.
      1. Blz. 58 1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk
      2. Blz. 59 2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4)
     2. Blz. 60 Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
      1. Blz. 61 3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag
      2. Blz. 62 4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen
     3. Blz. 63 Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
      1. Blz. 64 5. Stimuleren van maatschappelijke participatie
     4. Blz. 65 Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.
      1. Blz. 66 6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten
     5. Blz. 67 Iedereen aan het werk
      1. Blz. 68 7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding
    5. Blz. 69 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 70 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 71 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 72 Voorgestelde aanpassingen
   7. Blz. 73 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    1. Blz. 74 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 75 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 76 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 77 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 78 Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
      1. Blz. 79 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting
     2. Blz. 80 Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.
      1. Blz. 81 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten
      2. Blz. 82 3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente
      3. Blz. 83 4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties
     3. Blz. 84 Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen
      1. Blz. 85 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid
    5. Blz. 86 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 87 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 88 Voorgestelde aanpassingen
   8. Blz. 89 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    1. Blz. 90 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 91 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 92 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 93 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 94 Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.
      1. Blz. 95 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
      2. Blz. 96 2. Vergroten van de sociale huurvoorraad
      3. Blz. 97 3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
      4. Blz. 98 4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties
      5. Blz. 99 5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders
     2. Blz. 100 De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.
      1. Blz. 101 6. Gezondheid als de verbindende factor
      2. Blz. 102 7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving
     3. Blz. 103 We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.
      1. Blz. 104 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 105 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 106 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 107 Voorgestelde aanpassingen
   9. Blz. 108 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    1. Blz. 109 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 110 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 111 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 112 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 113 We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.
      1. Blz. 114 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte
     2. Blz. 115 Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.
      1. Blz. 116 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
      2. Blz. 117 3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming
     3. Blz. 118 Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.
      1. Blz. 119 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit
     4. Blz. 120 In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.
      1. Blz. 121 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen
     5. Blz. 122 Groenste gemeente van Nederland.
      1. Blz. 123 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
     6. Blz. 124 Levendige en aantrekkelijke gemeente.
      1. Blz. 125 7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte
    5. Blz. 126 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 127 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 128 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 129 Voorgestelde aanpassingen
   10. Blz. 130 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    1. Blz. 131 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 132 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 133 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 134 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 135 Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.
      1. Blz. 136 1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum
      2. Blz. 137 2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen
      3. Blz. 138 3. Actief bijdragen aan Brainportambities
     2. Blz. 139 Economische betekenis van de toeristische sector vergroten
      1. Blz. 140 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht
      2. Blz. 141 5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen
    5. Blz. 142 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 143 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 144 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 145 Voorgestelde aanpassingen
   11. Blz. 146 Programma 8. Financiën & Belastingen
    1. Blz. 147 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 148 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 149 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 150 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 151 Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.
      1. Blz. 152 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting
     2. Blz. 153 Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).
      1. Blz. 154 2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is
    5. Blz. 155 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 156 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 157 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 158 Voorgestelde aanpassingen
  3. Blz. 159 Paragrafen
   1. Blz. 160 Lokale heffingen
    1. Blz. 161 Inleiding
    2. Blz. 162 Beleid
    3. Blz. 163 Onroerendezaakbelastingen (OZB)
    4. Blz. 164 Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten
    5. Blz. 165 Rioolheffing
    6. Blz. 166 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing
    7. Blz. 167 Leges
    8. Blz. 168 Overige belastingen
    9. Blz. 169 Kwijtscheldingsbeleid
    10. Blz. 170 Overzicht tarieven
   2. Blz. 171 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 172 Inleiding
    2. Blz. 173 Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s
    3. Blz. 174 Inventarisatie van de risico’s
    4. Blz. 175 Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit
    5. Blz. 176 Financiële kengetallen
   3. Blz. 177 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 178 Inleiding
    2. Blz. 179 Wegen
    3. Blz. 180 Openbare verlichting
    4. Blz. 181 Civiele kunstwerken
    5. Blz. 182 Groen
    6. Blz. 183 Riolering
    7. Blz. 184 Gebouwen
    8. Blz. 185 Speeltoestellen
    9. Blz. 186 Verkeersregelingen
    10. Blz. 187 Beelden en Plastieken
   4. Blz. 188 Financiering
    1. Blz. 189 Inleiding
    2. Blz. 190 Interne en externe ontwikkelingen
    3. Blz. 191 Financieringsbehoefte
    4. Blz. 192 Renterisicobeheer
    5. Blz. 193 Leningenportefeuille
   5. Blz. 194 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 195 Inleiding
    2. Blz. 196 Personeel en organisatie
    3. Blz. 197 e-HRM
    4. Blz. 198 Informatievoorziening
    5. Blz. 199 Informatiebeveiliging
    6. Blz. 200 Privacy
    7. Blz. 201 Control
    8. Blz. 202 Huisvesting
    9. Blz. 203 Kengetallen
   6. Blz. 204 Verbonden partijen
    1. Blz. 205 Inleiding
     1. Blz. 206 Inleiding
    2. Blz. 207 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 208 GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven
     2. Blz. 209 GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven
     3. Blz. 210 GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven
     4. Blz. 211 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond
     5. Blz. 212 GR Dienst Dommelvallei te Mierlo
     6. Blz. 213 GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel
     7. Blz. 214 GR Reiniging Blink te Helmond
    3. Blz. 215 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 216 NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag
     2. Blz. 217 NV Brabant Water te Den Bosch
    4. Blz. 218 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 219 Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
     2. Blz. 220 Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
    5. Blz. 221 Tabel verbonden partijen
   7. Blz. 222 Grondbeleid
    1. Blz. 223 Inleiding
    2. Blz. 224 Raadsbesluiten
    3. Blz. 225 Bestemmingsreserves
    4. Blz. 226 Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording
    5. Blz. 227 Materieel vast actief
    6. Blz. 228 Verwachte resultaat grondexploitatie / project
    7. Blz. 229 Tussentijdse winstnemingen
    8. Blz. 230 Parameters en uitgangspunten grondexploitaties
    9. Blz. 231 Prognoses
  4. Blz. 232 Financiële begroting
   1. Blz. 233 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 234 Programma's
    2. Blz. 235 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 236 Onvoorzien, overhead en Vpb
    4. Blz. 237 Geraamd totaal saldo van baten en lasten
    5. Blz. 238 Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
    6. Blz. 239 Geraamd resultaat
   2. Blz. 240 Toelichting overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 241 Toelichting overzicht van baten en lasten
    2. Blz. 242 Toelichting verschillen per programma
     1. Blz. 243 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
     2. Blz. 244 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
     3. Blz. 245 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
     4. Blz. 246 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
     5. Blz. 247 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
     6. Blz. 248 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
     7. Blz. 249 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
     8. Blz. 250 Programma 8. Financiën en belastingen
    3. Blz. 251 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
     1. Blz. 252 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
    4. Blz. 253 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 254 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
   3. Blz. 255 Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 256 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 257 Geprognosticeerde balans
    2. Blz. 258 EMU-saldo
     1. Blz. 259 EMU-saldo
    3. Blz. 260 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
     1. Blz. 261 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
    4. Blz. 262 Overzicht van investeringen
     1. Blz. 263 Overzicht van investeringen
   4. Blz. 264 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 265 Overzicht van reserves en voorzieningen
     1. Blz. 266 Reserves
     2. Blz. 267 Voorzieningen
     3. Blz. 268 Totaal reserves en voorzieningen
    2. Blz. 269 Toelichting op de reserves
     1. Blz. 270 Toelichting op de reserves
     2. Blz. 271 Algemene reserve
     3. Blz. 272 Bouwgrond algemene reserve
     4. Blz. 273 Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen)
     5. Blz. 274 Bestemmingsreserves
     6. Blz. 275 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
     7. Blz. 276 Bouwgrond; sociale huisvesting
     8. Blz. 277 Bouwgrond; parkmanagement
     9. Blz. 278 Bouwgrond; fonds groen voor rood
     10. Blz. 279 Begraafplaats Oude Landen
     11. Blz. 280 Bestemmingsreserve I&A
     12. Blz. 281 Dekkingsreserves
     13. Blz. 282 Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270
     14. Blz. 283 HOV2
     15. Blz. 284 Onderzoek bereikbaarheidsakkoord
     16. Blz. 285 Ecologische verbindingszone Hooidonk
     17. Blz. 286 Hybrideveld RKGSV Gerwen
     18. Blz. 287 Onderzoek mobiliteitsprojecten
     19. Blz. 288 Renovatie Hongerman
     20. Blz. 289 Renovatie Klooster
     21. Blz. 290 Calamiteitenpad Esrand
     22. Blz. 291 Sportvloer Hongerman
     23. Blz. 292 Klooster nieuwe stijl
     24. Blz. 293 Snelheidsremmende maatregelen Boord
     25. Blz. 294 Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta
    3. Blz. 295 Toelichting op de voorzieningen
     1. Blz. 296 Toelichting op de voorzieningen
     2. Blz. 297 Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's
     3. Blz. 298 Pensioen voormalige wethouders
     4. Blz. 299 Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk
     5. Blz. 300 Voorzieningen onderhoud en egalisatie
     6. Blz. 301 Voorziening onderhoud gebouwen
     7. Blz. 302 Voorziening wegen
     8. Blz. 303 Civiele kunstwerken
     9. Blz. 304 Voorzieningen door derden beklemde middelen
     10. Blz. 305 Voorziening afval
     11. Blz. 306 Voorziening riolering
     12. Blz. 307 Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
     13. Blz. 308 Promotie-inkomsten
     14. Blz. 309 Parkeerfonds
   5. Blz. 310 Toelichting op de financiële positie
    1. Blz. 311 Toelichting op de financiële positie
  5. Blz. 312 Bijlagen
   1. Blz. 313 Overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 314 Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 315 Programma 2 Veiligheid & Handhaving
    3. Blz. 316 Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    4. Blz. 317 Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
    5. Blz. 318 Programma 5 Wonen & Leefomgeving
    6. Blz. 319 Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    7. Blz. 320 Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie
    8. Blz. 321 Programma 8 Financiën & Belastingen
    9. Blz. 322 Totaal
   2. Blz. 323 Vaststellingsbesluit
    1. Blz. 324 Raadsbesluit en raadsvoorstel
   3. Blz. 325 Aangenomen amendement en moties
    1. Blz. 326 Aangenomen amendement
    2. Blz. 327 Aangenomen moties
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap