Sitemap

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 1
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 2
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemene inleiding Blz. 6
Kadernota Blz. 7
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 8
Nieuw beleid Blz. 9
Financiële gevolgen van de coronacrisis Blz. 10
Totaaloverzicht Blz. 11
Vervolg totaal overzicht Blz. 12
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 13
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 14
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 15
Portefeuillehouder(s) Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 18
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 19
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 20
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 21
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 22
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 23
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 24
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 25
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 26
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 27
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 28
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 29
Tevreden klanten Blz. 30
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 31
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 32
Beleidsindicatoren Blz. 33
toelichting beleidsindicatoren Blz. 34
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 35
Wat gaat het kosten? Blz. 36
Voorgestelde aanpassingen Blz. 37
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 38
Portefeuillehouder(s) Blz. 39
Wat willen we bereiken? Blz. 40
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 41
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 42
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 43
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 44
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 45
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 46
Beleidsindicatoren Blz. 47
toelichting beleidsindicatoren Blz. 48
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 49
Wat gaat het kosten? Blz. 50
Voorgestelde aanpassingen Blz. 51
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 52
Portefeuillehouder(s) Blz. 53
Wat willen we bereiken? Blz. 54
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 55
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 56
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 57
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 58
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 59
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 60
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 61
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 62
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 63
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 64
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 65
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 66
Iedereen aan het werk Blz. 67
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 68
Beleidsindicatoren Blz. 69
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 70
Wat gaat het kosten? Blz. 71
Voorgestelde aanpassingen Blz. 72
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 73
Portefeuillehouder(s) Blz. 74
Wat willen we bereiken? Blz. 75
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 76
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 77
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 78
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 79
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 80
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 81
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 82
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 83
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 84
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 85
Beleidsindicatoren Blz. 86
Wat gaat het kosten? Blz. 87
Voorgestelde aanpassingen Blz. 88
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 89
Portefeuillehouder(s) Blz. 90
Wat willen we bereiken? Blz. 91
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 92
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 93
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 94
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 95
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 96
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 97
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 98
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 99
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 100
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 101
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 102
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 103
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 104
Beleidsindicatoren Blz. 105
Wat gaat het kosten? Blz. 106
Voorgestelde aanpassingen Blz. 107
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 108
Portefeuillehouder(s) Blz. 109
Wat willen we bereiken? Blz. 110
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 111
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 112
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 113
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 114
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 115
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 116
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 117
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 118
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 119
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 120
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 121
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 122
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 123
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 124
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 125
Beleidsindicatoren Blz. 126
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 127
Wat gaat het kosten? Blz. 128
Voorgestelde aanpassingen Blz. 129
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 130
Portefeuillehouder(s) Blz. 131
Wat willen we bereiken? Blz. 132
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 133
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 134
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 135
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 136
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 137
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 138
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 139
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 140
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 141
Beleidsindicatoren Blz. 142
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 143
Wat gaat het kosten? Blz. 144
Voorgestelde aanpassingen Blz. 145
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 146
Portefeuillehouder(s) Blz. 147
Wat willen we bereiken? Blz. 148
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 149
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 150
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 151
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 152
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 153
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 154
Beleidsindicatoren Blz. 155
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 156
Wat gaat het kosten? Blz. 157
Voorgestelde aanpassingen Blz. 158
Paragrafen Blz. 159
Lokale heffingen Blz. 160
Inleiding Blz. 161
Beleid Blz. 162
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 163
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 164
Rioolheffing Blz. 165
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 166
Leges Blz. 167
Overige belastingen Blz. 168
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 169
Overzicht tarieven Blz. 170
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 171
Inleiding Blz. 172
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 173
Inventarisatie van de risico’s Blz. 174
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 175
Financiële kengetallen Blz. 176
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 177
Inleiding Blz. 178
Wegen Blz. 179
Openbare verlichting Blz. 180
Civiele kunstwerken Blz. 181
Groen Blz. 182
Riolering Blz. 183
Gebouwen Blz. 184
Speeltoestellen Blz. 185
Verkeersregelingen Blz. 186
Beelden en Plastieken Blz. 187
Financiering Blz. 188
Inleiding Blz. 189
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 190
Financieringsbehoefte Blz. 191
Renterisicobeheer Blz. 192
Leningenportefeuille Blz. 193
Bedrijfsvoering Blz. 194
Inleiding Blz. 195
Personeel en organisatie Blz. 196
e-HRM Blz. 197
Informatievoorziening Blz. 198
Informatiebeveiliging Blz. 199
Privacy Blz. 200
Control Blz. 201
Huisvesting Blz. 202
Kengetallen Blz. 203
Verbonden partijen Blz. 204
Inleiding Blz. 205
Inleiding Blz. 206
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 207
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 208
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 209
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 210
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 211
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 212
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 213
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 214
Vennootschappen en coöperaties Blz. 215
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 216
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 217
Stichtingen en verenigingen Blz. 218
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 219
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 220
Tabel verbonden partijen Blz. 221
Grondbeleid Blz. 222
Inleiding Blz. 223
Raadsbesluiten Blz. 224
Bestemmingsreserves Blz. 225
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 226
Materieel vast actief Blz. 227
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 228
Tussentijdse winstnemingen Blz. 229
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 230
Prognoses Blz. 231
Financiële begroting Blz. 232
Overzicht van baten en lasten Blz. 233
Programma's Blz. 234
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 235
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 236
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 237
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 238
Geraamd resultaat Blz. 239
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 240
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 241
Toelichting verschillen per programma Blz. 242
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 243
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 244
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 245
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 246
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 247
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 248
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 249
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 250
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 251
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 252
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 253
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 254
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 255
Geprognosticeerde balans Blz. 256
Geprognosticeerde balans Blz. 257
EMU-saldo Blz. 258
EMU-saldo Blz. 259
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 260
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 261
Overzicht van investeringen Blz. 262
Overzicht van investeringen Blz. 263
Reserves en voorzieningen Blz. 264
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 265
Reserves Blz. 266
Voorzieningen Blz. 267
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 268
Toelichting op de reserves Blz. 269
Toelichting op de reserves Blz. 270
Algemene reserve Blz. 271
Bouwgrond algemene reserve Blz. 272
Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen) Blz. 273
Bestemmingsreserves Blz. 274
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 275
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 276
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 277
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 278
Begraafplaats Oude Landen Blz. 279
Bestemmingsreserve I&A Blz. 280
Dekkingsreserves Blz. 281
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 282
HOV2 Blz. 283
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 284
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 285
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 286
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 287
Renovatie Hongerman Blz. 288
Renovatie Klooster Blz. 289
Calamiteitenpad Esrand Blz. 290
Sportvloer Hongerman Blz. 291
Klooster nieuwe stijl Blz. 292
Snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 293
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta Blz. 294
Toelichting op de voorzieningen Blz. 295
Toelichting op de voorzieningen Blz. 296
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's Blz. 297
Pensioen voormalige wethouders Blz. 298
Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk Blz. 299
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 300
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 301
Voorziening wegen Blz. 302
Civiele kunstwerken Blz. 303
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 304
Voorziening afval Blz. 305
Voorziening riolering Blz. 306
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 307
Promotie-inkomsten Blz. 308
Parkeerfonds Blz. 309
Toelichting op de financiële positie Blz. 310
Toelichting op de financiële positie Blz. 311
Bijlagen Blz. 312
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 313
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 314
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 315
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 316
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 317
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 318
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 319
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 320
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 321
Totaal Blz. 322
Vaststellingsbesluit Blz. 323
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 324
Aangenomen amendement en moties Blz. 325
Aangenomen amendement Blz. 326
Aangenomen moties Blz. 327
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap