Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente Nuenen heeft een uitgestrekt buitengebied en een intensief bebouwd binnengebied met een totale oppervlakte van 3.361 ha. De gemeente is verdeeld over vier kernen: Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Zowel binnen als buiten de kernen vinden tal van activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Om deze activiteiten in goede banen te leiden zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, gebouwen, speeltoestellen, verkeersregelingen en ten slotte beelden en plastieken.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid en de financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

De gemeente beschikt over een uitgebreid wegennet ten behoeve van de verbinding binnen de kernen, tussen de kernen en de aansluiting op het regionale wegennet. Op dit moment bestaat dit wegennet uit ruim 228 kilometer verharde wegen.

Beleid
In het vastgestelde beheerplan heeft de raad gekozen voor cyclisch onderhoud. Bij deze systematiek wordt het onderhoud zodanig gepland dat gedurende de gehele levensduur van de verhardingen periodiek grootschalig onderhoud kan worden uitgevoerd. Financieel gezien betekende dit de eerste 10 jaar een uitgave van gemiddeld € 973.000,-. Eerder was de planning dat een nieuw beheerplan in 2019 zou worden vastgesteld, maar door gebrek aan personele capaciteit is de planning verschoven naar 2021. In het nieuwe beheerplan blijft het beleid zoals dit was opgenomen in het beheerplan 2015-2019 gehandhaafd. De financiële berekening uit dit plan wordt daarom gehandhaafd voor de berekening voorziening wegen.

Beleidsplan

Voor het beleidsveld Wegen is geen apart beleidsplan opgesteld. De beleidskaders zijn benoemd in het Beheerplan wegen 2015-2019 en blijven gelden.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 6-11-2014 1e kwartaal 2021

Uitgangspunten
Naast de theoretische berekening van het cyclisch onderhoud is de wegeninspectie mede bepalend voor de planning van uit te voeren werkzaamheden.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2021 2022 2023 2024
Groot onderhoud (storting voorziening) 837.086 837.086 837.086 837.086
Klein onderhoud (incl. inspectie) 112.620 127.620 112.620 167.620
Totaal 949.706 964.706 949.706 1.004.706

Jaarlijks wordt volgens het programma uit het beheerplan wegen het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. De werkelijke uitgaven fluctueren. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in de onderhoudsvoorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt apart aan de raad om budget gevraagd. Eind 2021 resteert in de voorziening een bedrag van € 288.394,-.

Achterstallig onderhoud
Het achterstallig onderhoud is een indicator van het CROW (uitgedrukt in kosten) en is gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen waarbij de richtlijn al is overschreden, met andere woorden waarbij het onderhoud al eerder uitgevoerd had moeten worden.

Jaarlijks wordt een inspectie uitgevoerd. Het ene jaar op klein onderhoud, het daarop volgende jaar een gehele inspectie van het areaal. Op basis van deze inspecties vindt (kleinschalig) onderhoud plaats, met name op wegvakonderdelen waarbij de richtlijn is overschreden. Daarmee houden wij de wegen veilig en heel en is er dus geen sprake van achterstallig onderhoud.

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

De gemeente Nuenen heeft ca. 6.000 lichtmasten en 6.300 armaturen. De kosten voor openbare verlichting bestaan uit de jaarlijkse kosten voor elektriciteit en klein onderhoud en de kosten voor vervangingsinvesteringen.

Beleid
Het beleidsplan Openbare verlichting is vastgesteld op 6 juli 2017.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan OVL 2018-2027 2018-2027 6-7-2017 eind 2027

Uitgangspunten
Bij het streven naar een duurzame, schone en veilige openbare ruimte is het uitgangspunt dat lichtmasten gemiddeld na 40 jaar worden vervangen en armaturen na 20 jaar. In het beleidsplan OVL is opgenomen dat de komende 10 jaar de verouderde armaturen en lichtmasten worden vervangen door energiezuinige (led)verlichting. Ook worden de armaturen met een hoog energieverbruik vervangen. Hiervoor is een investering van circa € 2.420.000,- benodigd. De energiekosten en de kosten voor onderhoud dalen hierdoor. Ook heeft de gemeente de intentie om gehoor te geven aan het SER energieakkoord.

In het beleidsplan openbare verlichting wordt voorgesorteerd op het toepassen van Smart Lighting. Armaturen worden daarom uitgerust met communicatie modules. Hiermee kan informatie vanuit het armatuur verkregen worden (bijvoorbeeld energieverbruik) en kan bijvoorbeeld een nieuw dimregime naar het armatuur verzonden worden.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
Voor de vervanging van masten en armaturen is in 2021 een bedrag opgenomen van € 242.000,-. 

Naast middelen voor de vervangingsinvesteringen is nog een bedrag voor regulier onderhoud, zoals remplace en masten schilderen, opgenomen van € 108.177,-.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken

Met civiele kunstwerken worden bruggen, viaducten etc. bedoeld. Voor het groot onderhoud hiervan is een voorziening gevormd.

Beleid

In het vastgestelde beheerplan Civiele kunstwerken heeft de raad gekozen voor het onderhouden van de civiele kunstwerken op C-niveau. Bij dit niveau ligt de nadruk op veilig en heel. Enkele kunstwerken, zoals in het centrumgebied en op diverse gemeentegrenzen, worden op A-niveau onderhouden.

Beleidsplan

Het beheerplan Civiele kunstwerken is vastgesteld op 13 februari 2020.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Civiele kunstwerken 2020-2024 13 februari 2020 2024

Uitgangspunten
Voor het vervangen van civiele kunstwerken bij einde levensduur zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt hiervoor apart aan de raad om budget gevraagd.

 

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2021 2022 2023 2024
Groot onderhoud 115.122 115.122 115.122 115.122
Klein onderhoud 20.000 20.000 20.000 20.000
Totaal 135.122 135.122 135.122 135.122

Jaarlijks wordt volgens het beleidsplan civiele kunstwerken het benodigd (gemiddeld) bedrag van € 115.122,- gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor het planmatig onderhoud. De werkelijke uitgaven fluctueren (jaarlijks gemiddeld € 162.000,-). Voor de vervanging van civiele kunstwerken zijn geen middelen beschikbaar in de onderhoudsvoorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt apart aan de raad om budget gevraagd. Eind 2021 resteert in de voorziening een bedrag van € 385.024,-.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Soms wordt onderhoud uitgesteld om schaalvoordeel te kunnen behalen. Dit uitstel wordt alleen gedaan wanneer de veiligheid niet in het geding is.

Groen

Terug naar navigatie - Groen

De groenstructuur van de gemeente Nuenen wordt enerzijds bepaald door de historische en moderne wegenstructuur, anderzijds door de diverse grotere (historische) groen- en parkgebieden en waterstructuren binnen de kern. Om dit optimaal tot zijn recht te laten komen dient het groen goed beheerd te worden. De gemeente Nuenen draagt zorg voor het gemeentelijk groen. Het openbaar groen heeft een grote waarde wat betreft gezondheid, veiligheid, beleving en duurzaamheid. Samen met onze inwoners nemen we maatregelen om verzorgd en gebruiksvriendelijk openbaar groen te realiseren.

Beleid

Gemeentebossen
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentebossen. Het bosbezit van de gemeente Nuenen is in totaal circa 65 ha groot en ligt verspreid over vijf grotere gebieden in de gemeente en enkele kleinere bospercelen in en rond het dorp Nuenen. Door middel van een beheerplan zijn het beheer en onderhoud van de gemeentebossen voor de periode 2017 – 2022 vastgelegd.

Bomen
De gemeente Nuenen is een groene gemeente en zal dat ook blijven. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan een prettig leefklimaat. Het is daarom belangrijk te zorgen en blijven zorgen voor een gezond bomenbestand.
Uit bijdragen van inwoners aan het Bomencafé is duidelijk geworden dat de inwoners graag bomen in de eigen omgeving hebben, maar er ook iets over te zeggen willen hebben.
Zoals met ieder plan zijn ook met het uitvoeren van het Bomenbeleidsplan kosten gemoeid. In het nog op te stellen Groenbeheerplan zal het benodigde budget mede op basis van het Bomenbeleidsplan geactualiseerd worden.

Openbaar groen
Centrale vraag in het Groenstructuurplan is waar groen kan verdwijnen en waar het beeldbepalend en onmisbaar is voor de groene uitstraling en prettige leefomgeving van de gemeente Nuenen. Verder is in het Groenstructuurplan aangegeven waar belangrijke structuren ontbreken. Het Groenstructuurplan is de basis voor verder beleid, beheer en planvorming.

Bermen en Watergangen

Bermen: binnen de gemeente Nuenen hebben we ruim 78 ha aan bermgras. Bermen bestaan uit een vegetatie van gras en kruiden. Bermen met bermgras vervullen meerdere functies zoals:

 • verhoging van de stabiliteit van de weg;
 • opvang van regenwater;
 • bieden van ruimte voor bomen, kabels, leidingen, lichtmasten, bebakening, verkeersborden, uitwijkmanoeuvres en parkeren;
 • ecologische functie voor planten, insecten en kleine zoogdieren;
 • ontsluitingsmogelijkheden bieden aan naastliggende percelen;
 • verfraaiing dorpsaangezicht/verbetering woon- en leefklimaat.

Watergangen: het voornaamste doel is het bergen en/of afvoeren van water. Daarom is het beheer er op gericht dit mogelijk te maken. Afhankelijk van de watergang in het waterafvoerend systeem wordt regelmatig onderhoud zelfs verplicht door het Waterschap dat éénmaal per jaar een schouwronde uitvoert op het uitgevoerde werk. Het beheer van de A-watergangen valt onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Het beheer van de B- en C- watergangen wordt uitgevoerd door de aangelanden, waaronder de gemeente Nuenen.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gemeentebossen 2017-2022 23-5-2017 (vastgesteld door college) eind 2022
Bomenbeleidsplan 2017-2031 9-2-2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011-2020 25-11-2010 eind 2022
Groenbeheerplan 2020-2026 12-12-2019 eind 2026

Bermen

In het kader van ecologisch bermbeheer en de biodiversiteit is de maaifrequentie aangepast naar maximaal 1x tot 2x per jaar. Bij het maaien wordt het maaisel afgevoerd. Bij iedere maaibeurt blijft 20% overstaan. Om verruiging te voorkomen wordt het overstaande deel bij de volgende maaibeurt mee gemaaid, en blijft op andere delen 20% overstaan. De toetsing van goed maaibeheer van bermen en watergangen is vastgelegd in Kleurkeur van de Vlinderstichting. Door deze nieuwe standaard kunnen opdrachtgevers en aannemers zich beter voorbereiden op een insectenvriendelijk bermbeheer. In het maaibestek van bermen en watergangen zijn de richtlijnen van Kleurkeur opgenomen en geeft het een garantie dat het maaibeheer gericht is op het verhogen van de ecologische kwaliteit.


Watergangen
Beheer en onderhoud van watergangen (sloten) met een afvoerende en een bergende functie van het oppervlaktewater binnen het stroomgebied van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Overeenkomstig de Keur oppervlaktewateren betreft dit sloten met een beperkt belang, niet zijnde in onderhoud bij de bovengenoemde waterschappen.

Bossen
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de bossen ten behoeve van de openluchtrecreatie en het milieu.

Landschappelijke beplanting
Op sobere wijze in stand houden van lintvormige en kleinschalige landschapselementen (wegbeplantingen, houtsingels, poelen etc.), ten behoeve van:

 • beeld, milieu;
 • verbindingen tussen landschapselementen;
 • coulissenwerking.

Openbaar groen
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de groenvoorziening voor een groene uitstraling van de gemeente voor haar eigen inwoners en gebruikers (inwoners van buiten de gemeente en toerisme). Het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau is C.

Bomen
Nuenen is een bolwerk van bomen. De gemeente Nuenen staat ervoor om dat bolwerk te laten bestaan uit gezonde bomen waar zowel inwoners als de gemeente trots op zijn. Gezonde bomen waar de gemeente haar groene karakter mee behoudt, een prettig leefklimaat heeft en ook in de toekomst zal behouden. Het boombeheer gaat over nu en over later.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Bossen 15.775 15.775 15.775 15.775
Watergangen 80.880 80.880 80.880 80.880
Landschappelijke beplanting 20.765 20.765 20.765 20.765
Openbaar groen 1.315.492 1.334.992 1.289.992 1.302.992
Totaal 1.432.912 1.452.412 1.407.412 1.420.412

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

De gemeentelijke riolering bestaat uit ca. 150 km vrij vervalriolering (binnen de bebouwde kommen) en ca. 60 km drukriolering (in het buitengebied). Daarnaast zijn er nog voorzieningen zoals bergbezinkbassins en gemalen.

 

Beleid

De gemeente heeft zorgplichten op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Hoe de gemeente om gaat met deze zorgplichten is vastgelegd in het beleidsplan

Beleidsplan
Het vigerende Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) heeft een looptijd tot en met 2023. In het vGRP staan de beleidsdoelen, geplande projecten, onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen. Verder maakt de rioolheffingsberekening deel uit van het vGRP.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 – 2023 (vGRP) 2019-2023 13-12-2018 2023

Uitgangspunten

Op 13 december 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (vGRP). De doelen vastgelegd in het vGRP zijn:

 • Een goede inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
 • Inzameling, transport en / of verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover dit redelijkerwijs niet kan door particulieren;
 • Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstanden, voor zover dit onder de gemeentelijke zorgplicht valt;
 • Klimaatbestendig ontwerpen.

 

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
 
De jaarlijks benodigde budgetten voor groot onderhoud zijn vastgesteld in het vGRP. Wanneer in een jaar meer geld ontvangen is dan uitgegeven wordt dit bedrag gestort in de voorziening riolering. Dit geld blijft daardoor beschikbaar voor de doelen uit het GRP.
Financieel 2021 2022 2023 2024
Onderhoudskosten riolering 333.514 338.850 344.270 349.780
Totaal 333.514 338.850 344.270 349.780

Eind 2021 resteert in de voorziening een bedrag van € 3.801.238-.

Achterstallig onderhoud

Er is geen achterstallig onderhoud. Soms wordt onderhoud wel uitgesteld om schaalvoordeel te kunnen behalen. Dit uitstel wordt enkel gedaan als de veiligheid niet in het geding is.

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

De gemeente heeft de nodige gebouwen in beheer. Deze zijn onder te verdelen in gebouwen voor eigen gebruik, algemene gebouwen, sociaal culturele accommodaties en sportaccommodaties.

Beleidsplan
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 november 2017 het beheerplan gebouwen 2018-2032 vastgesteld.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gebouwen 2018-2032 9-11-2017 2020

Uitgangspunten
Voor de gebouwen die economisch eigendom zijn van de gemeente Nuenen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, is een voorziening gevormd. Uitgangspunt voor deze voorziening is wat minimaal nodig is om de gebouwen veilig, heel en functioneel te houden op basis van sober en doelmatig onderhoud. Het uitgangspunt is conditieniveau 3.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

(op basis van het meerjarenonderhoudsplan incl. HE-gebouwen)

Financieel 2021 2022 2023 2024
Dotatie voorziening 422.634 422.634 422.634 422.634
Besteding uit voorziening 313.367 313.367 313.367 313.367
Mutatie voorziening 109.267 109.267 109.267 109.267

Eind 2021 bedraagt de voorziening €`1.134.006,-.

 

Status onderhoud

Het benodigde onderhoud aan gebouwen wordt bepaald aan de hand van inspecties. Elk gebouw wordt om de 3 jaar geïnspecteerd. Het beheerplan gebouwen is gebaseerd op de cijfers die voortvloeien uit de inspecties. Recent zijn de gebouwen opnieuw geïnspecteerd. Dit kan leiden tot een financiële bijstelling van de voorziening. Het geactualiseerde beheerplan zal worden voorgelegd aan de raad.

Bij een aantal gebouwen moet nog politieke besluitvorming plaatsvinden over het toekomstige gebruik en/of eigendom van de gebouwen. Grootschalig investeren in onderhoud is dan een vorm van kapitaalvernietiging. De beschikbaar gestelde budgetten voor onderhoud dienen echter wel beschikbaar te blijven, zodat direct na bestuurlijke besluitvorming actie ondernomen kan worden.

Speeltoestellen

Terug naar navigatie - Speeltoestellen

Beleid
Spelen en bewegen in de openbare ruimte 'Speelruimtebeleidsplan 2017-2020'
Beheerplan speelvoorzieningen 2011 – 2020
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

 

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Spelen en bewegen in de openbare ruimte 2017-2020 6-7-2017 nvt

Uitgangspunten
Het speelruimtebeleid is via co-creatie tot stand gekomen waarbij is samengewerkt met inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden als gelijke partners. De belangrijkste uitgangspunten van het beleid zijn:

 • Spelen voor alle leeftijden (jong en oud);
 • Risicovol spelen in een natuurlijke omgeving;
 • Gebruik maken van (aanwezige elementen in) de gehele openbare ruimte;
 • Ontmoeten als belangrijk onderdeel van de al gerealiseerde en nog aan te leggen "Centrale speelgelegenheden Nuenen";
 • Aansluiten bij de behoeftes van de omgeving en trends.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Jaarlijks wordt bij de investeringen een bedrag van € 85.000,- opgenomen voor vervanging bij einde levensduur en nieuw beleid. Naast deze middelen is nog een bedrag voor regulier onderhoud beschikbaar van € 41.500,-.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verkeersregelingen

Terug naar navigatie - Verkeersregelingen

Beleid
Voor het vervangen van verkeersborden, verkeerstekens, wegmarkeringen, etc. is budget in de exploitatie beschikbaar.

Uitgangspunten
Verkeersborden worden vervangen wanneer ze beschadigd of verdwenen zijn. Ook worden ze één maal per jaar schoongemaakt. Voor het onderhoud aan wegmarkeringen en verkeersregelinstallaties zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2021 2022 2023 2024
Groot en klein onderhoud verkeerslichten, -borden en wegwijzers 47.750 47.750 47.750 47.750
Totaal 47.750 47.750 47.750 47.750

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Beelden en Plastieken

Terug naar navigatie - Beelden en Plastieken

Beleid

Het beleid- en beheerplan beelden en plastieken inclusief de noodzakelijke financiële middelen is niet voorgelegd aan de raad in december 2019. Dit is verplaatst naar 2021.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan beelden en plastieken 2021-2024 2021

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2021 2022 2023 2024
Onderhoud Beelden en Plastieken 5.000 5.000 5.000 5.000

Achterstallig onderhoud
Medio 2019 heeft inspectie aangetoond dat er achterstallig onderhoud is ter waarde van € 75.769,-. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd. Het achterstallig onderhoud wordt in 2020 opgepakt, zodat de voorziening eind 2020 volgens planning leeg is.