Uitgaven

3,95%
€ -2.258
x €1.000
3,95% Complete

Inkomsten

0,27%
€ 155
x €1.000
0,27% Complete

Saldo

2065,13%
€ -2.103
x €1.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Uitgaven

3,95%
€ -2.258
x €1.000
3,95% Complete

Inkomsten

0,27%
€ 155
x €1.000
0,27% Complete

Saldo

2065,13%
€ -2.103
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid.
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers.
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Veiligheid 2019-2022 2019-2022 juli 2019 2022
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2020 9 juli 2020 2022
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2019 2022
Regionaal Beleidsplan ex artikel 14 VRBZO 2020-2023 2023
Regionaal Crisisplan VRBZO 2016-2020 2021

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Verwijzingen HALT* aantal per 10.000 jongeren 90 59 59
Winkeldiefstallen* aantal per 1.000 inwoners 0,4 0,9 0,8
Geweldsmisdrijven* aantal per 1.000 inwoners 0,8 1,3 1,2
Diefstallen uit woningen* aantal per 1.000 inwoners 2,6 2,2 2,1
Vernielen en beschadigingen (in de openbare ruimte)* aantal per 1.000 inwoners 2,2 ** 2,4
Aantal RIEC-casussen aantal 4 2 6
Aantal Bibob-onderzoeken aantal eigen toetsen plus aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau 2 2 20
Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles aantal 4 5 7

* verplichte indicator op grond van BBV.

** in begroting 2020 was deze indicator niet opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak van deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. In de Visie 2020-2022 staan de volgende aandachtspunten voor 2021 opgenomen: 

 • Borgen gerealiseerde organisatieontwikkeling 2020 voor wat betreft een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • Implementeren van de Visie 2020-2022, door onder andere het opzetten van een 'Persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag' en een 'Persoonsgerichte aanpak Mensenhandel'. 
 • Afstemmen gewenste ondersteuning aan gemeenten met eigen procesregie en hiervoor benodigde informatie-uitwisseling met ketenpartners. 

 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

 • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
 • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
 • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
 • Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
 • Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Eind 2020 wordt gestart met de ontwikkeling van nieuwe visie voor 2021 - 2025. Daarnaast is er in 2021 specifiek aandacht voor:

 • De VRBZO sluit aan bij het Dommelstroom Interventieteam.
 • Vanaf Brandveilig leven: vanaf eind 2020/begin 2021 stelt VRBZO een productengids (online) beschikbaar en gaat adviseren welke producten een meerwaarde hebben voor de betreffende gemeente of welke thema’s aandacht verdienen gebaseerd op de specifieke risico’s van die betreffende gemeente.
 • Crisisplan 2021-2024: in 2021 zal een geactualiseerd crisisplan worden vastgesteld waarin de uitgangspunten van de bestuurlijke visie op crisisbeheersing én de geleerde lessen uit de coronacrisis voor de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie worden verwerkt.
 • Risicocommunicatie: als vervolg op het beleidsplan risicocommunicatie 2015-2019 komt er geen nieuw Brabant-Breed beleidsplan 2021-2024. De VRBZO start in 2021 met het nieuwe beleidsplan risicocommunicatie zodra de Visie 2021-2025 VRBZO is vastgesteld.

Ook in 2021 kan bij de beheersing van de gevolgen van het coronavirus een coördinerende rol worden weggelegd bij VRBZO. Ook al wil het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19). En is het daarin de bedoeling dat burgemeesters meer bevoegdheden krijgen dan nu, toch blijft regionale coördinatie van belang. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de Visie 2021-2025 kan VRBZO deze rol ook vervullen zonder opschaling van de multidisciplinaire crisisstructuur.  

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc. De volgende ontwikkelingen vragen in het bijzonder aandacht in 2021: 

 • Omgevingswet; de invloed van deze wet op de ODZOB en de gemeenten is groot. Keuzes in de omgevingsvisie en - plannen van de deelnemende gemeenten hebben grote impact op de taakuitvoering en organisatie. De interne samenwerking en met de deelnemende gemeenten en met externe partijen wordt hierdoor steeds belangrijker. 
 • Advisering en kennisuitwisseling over grote inhoudelijk thema's die vanuit het VTH-domein veel impact hebben op de leefomgeving is aan de orde. Het gaat daarbij om de volgende thema's: klimaat & energie/duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, gezondheid, ondermijning. 
 • Verdere ontwikkeling van de kwaliteit en efficiency vergt voortdurend aandacht met daarin een belangrijke positie voor standaardisering van werkprocessen en ontsluiting van informatie. Onderdeel van de informatievoorziening is een goede basisregistratie met een actueel regionaal inrichtingenbestand.
 • De ODZOB sluit aan bij het Dommelstroom Interventieteam.  

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.100 1.156 1.184 1.184 1.184 1.184
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.236 1.040 1.074 1.014 908 908
Totaal Lasten 2.335 2.197 2.258 2.198 2.092 2.092
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 36 36 36 36 36
1.2 Openbare orde en veiligheid 14 79 119 19 19 19
Totaal Baten 50 115 155 55 55 55

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

2. Veiligheid & Handhaving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Bijdrage Veiligheidsregio VRBZO volgens programmabegroting 2021 VRBZO -25.421 -25.421 -25.421 -25.421 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, programma 8)
Uitvoering ROK (Regionaal Operationeel Kader) milieutoezicht -14.190 -28.380 -42.570 -42.570 Was in 2020 voor vast bedrag opgenomen, maar moet oplopend in 4 jaar
Structurele verhoging van bijdrage aan de netwerksamenwerking Taskforce Brabant-Zeeland en het RIEC; aframen veiligheid&leefbaarheid (is al op andere manieren ingevuld) 10.000 10.000 10.000 10.000
Inzet toezichthouder sociaal domein in lokale en regionale ondermijningscasussen (inclusief Dommelstroom Interventieteam, Brp-controles en fraudeopsporing Participatiewet); verlenging tot en met 2022 -22.000 -22.000 Handhaving wordt ruimschoots gecompenseerd door beslaglegging agv fraudeopsporing Participatiewet, zie programma 3
Verwachte resultaten handhavingsacties 40.000 Ter dekking van formatieuitbreiding (zie programma 1)
Bestaand budget Aanpak georganiseerde criminaliteit 22.700 Ter dekking van formatieuitbreiding (zie programma 1)
Kleine aanpassingen < € 10.000 500 500 500 500
Ombuigingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Eenmalig 2021: budget handhaving milieubeheer 1.500
Financiële gevolgen coronacrisis 2021: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Verwachte meerkosten handhaving en toezicht agv corona -25.000 Wij verwachten te worden gecompenseerd door het Rijk. Bij programma 8 nemen wij hiervoor een stelpost op bij de algemene uitkering.
Totaal programma 2 -11.911 -65.301 -57.491 -57.491