Uitgaven

6,31%
€ -3.611
x €1.000
6,31% Complete

Inkomsten

1,78%
€ 1.022
x €1.000
1,78% Complete

Saldo

2542,06%
€ -2.589
x €1.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Uitgaven

6,31%
€ -3.611
x €1.000
6,31% Complete

Inkomsten

1,78%
€ 1.022
x €1.000
1,78% Complete

Saldo

2542,06%
€ -2.589
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten.
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente.
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties.
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 2015 - 2035 juli 2015 onbepaald
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2017. onbepaald juli 2017 onbepaald
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 mei 2016 onbepaald
Nota Accommodatiebeleid vanaf 2017 september 2017 2021

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Niet-sporters (19 jaar en ouder) * % van het aantal inwoners niet bekend** 38,5 37
Goede onderwijshuisvesting Aantallen klachten over huisvestingsklimaat Er zijn geen nieuwe klachten ingekomen. 0 0
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten % leden sportverenigingen van inwoners 20,5 21 21,5
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement aantal groepen / aantal deelnemers dagopvang 5 groepen 4 groepen/8 gemiddeld 4 groepen/8 gemiddeld
aantal groepen / aantal deelnemers huiskamerprojecten 2 groepen 2 groepen/8 gemiddeld) 3 groepen/8 gemiddeld

* verplichte indicator op grond van BBV

** geen cijfers beschikbaar

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 728 0 700 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.095 1.103 1.176 1.175 1.173 1.167
5.1 Sportbeleid en activering 100 107 143 143 99 99
5.2 Sportaccommodaties 1.169 1.030 1.153 1.153 1.363 1.358
5.6 Media 436 439 439 439 439 439
Totaal Lasten 3.529 2.678 3.611 2.909 3.073 3.063
Baten
0.10 Mutaties reserves 373 23 737 37 234 234
4.2 Onderwijshuisvesting 103 70 70 70 70 70
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 20 20 0 0
5.2 Sportaccommodaties 597 195 195 195 195 195
Totaal Baten 1.073 288 1.022 322 499 499

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

4. Verenigingen & accommodaties
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Regulier onderhoud hybrideveld Gerwen -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 Voor passend onderhoud om kwaliteit te borgen
Regulier onderhoud hybrideveld Nederwetten -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 Idem
Kleine aanpassingen < € 10.000 -4.000 3.500 3.500 -4.000
Nieuw beleid: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Lokaal sportakkoord -43.680 -43.680 Sportfunctionaris bij LEVgroep voor 2 jaar
Rijksbijdrage Lokaal sportakkoord 20.000 20.000
Ombuigingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Actualisatie budget onderwijshuisvesting 20.000 20.000 20.000 20.000
Totaal programma 4 -50.680 -43.180 -19.500 -27.000