Toelichting op de financiële positie

Inleiding

In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting. Ook worden afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren toegelicht.

 

Indexcijfers

Regionaal zijn afspraken gemaakt over indexcijfers. Op die manier hanteren alle regiogemeenten en de grootste gemeenschappelijke regelingen dezelfde indexering. Voor de begroting 2021-2024 zijn de volgende indexcijfers gebruikt:

Indexcijfers MJB 2021-2024 2021 2022 2023 2024
Loonkostenindex 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%
Materiële kostenindex 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

 

Voor de gewogen kostenontwikkeling komen we dan op:

Tariefopbrengsten / inkomsten 2021 2022 2023 2024
Gewogen kostenontwikkeling 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Rente

De rente wordt overeenkomstig de BBV-richtlijnen jaarlijks opnieuw berekend. Basis is de jaarrekening 2019. De geldende rentepercentages voor deze meerjarenbegroting 2021-2024 zijn opgenomen in de paragraaf Financiering.

In de nota reserves en voorzieningen van februari 2019 heeft uw raad besloten niet langer bespaarde rente te berekenen en toe te rekenen aan de reserves. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de commissie BBV. We rekenen alleen met werkelijke betaalde rente en geen fictieve rente.
Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf Financiering.

 

Algemene uitkering

Voor de algemene uitkering volgen we de circulaires gemeentefonds. De begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2020.