Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Vaste activa
Immateriële vaste activa 476 448 349 251 229
Materiële vaste activa 53.202 59.581 74.825 84.146 89.177
Financiële vaste activa 3.006 2.604 2.183 1.744 1.284
Totaal Vaste activa 56.684 62.632 77.357 86.140 90.690
Vlottende activa
Voorraden 37.713 32.213 28.930 26.313 23.622
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.268 8.730 8.730 8.730 8.730
Liquide middelen 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411
Overlopende activa 3.972 3.972 3.972 3.972 3.972
Totaal Vlottende activa 52.365 46.326 43.043 40.427 37.735
Totaal Activa 109.049 108.958 120.400 126.566 128.425
Passiva 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Vaste passiva
Eigen vermogen 36.775 37.138 36.424 36.328 36.647
Voorzieningen 9.301 8.604 8.427 8.334 8.373
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 50.134 50.377 62.710 69.065 70.566
Totaal Vaste passiva 96.210 96.119 107.561 113.727 115.586
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 7.522 7.522 7.522 7.522 7.522
Overlopende passiva 5.317 5.317 5.317 5.317 5.317
Totaal Vlottende passiva 12.839 12.839 12.839 12.839 12.839
Totaal Passiva 109.049 108.958 120.400 126.566 128.425

De raming “Netto-vlottende schulden” is inclusief de financieringsbehoefte.

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Voor de jaren 2021 tot en met 2024 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de septembercirculaire 2020 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (* € 1.000) voor Nuenen is voor 2021 € 2.406. 

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.
Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2020 2021 2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -436 -118 447
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -5.805 -8.742 -16.485
3 Mutatie voorzieningen -651 -696 -177
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 6.813 5.500 3.282
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -78 -4.057 -12.932

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Beloningen tijdens het dienstverband 7.845 7.845 7.844 7.863
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 168 88 67 67
Afvloeiingsregelingen 49 0 0 0
Totaal 8.062 7.933 7.911 7.930

Overzicht van investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen

Het overzicht van investeringen bestaat uit 2 delen, om aan te sluiten bij de Financiële verordening 2017. In het 1e overzicht staan de investeringen waarvoor later nog nader uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan de raad. In het 2e overzicht de investeringen die bestaand beleid zijn of van geringe omvang. De investeringskredieten voor 2021 worden meteen beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting (beslispunt 4). Over de uitvoering van alle investeringen leggen wij verantwoording af in de jaarrekening.
De kapitaallasten voor alle investeringen zijn wel opgenomen in de meerjarenbegroting, zodat er financieel rekening mee is gehouden.

Nog aan raad voor te leggen investeringen Afschrijf-termijn Beschikbaar Investering Kapitaallasten
4. Verenigingen & Accommodaties t/m 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2021 2022 2023 2024
Renovatie sporthal De Hongerman 25 300.000 700.000 4.500.000 5.500.000 ten laste van reserve
Aanpassing MFA D’n Heuvel/corridor/gymzaal 25 130.000 400.000 530.000 23.744 23.638 23.532
5. Wonen & Leefomgeving t/m 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2021 2022 2023 2024
Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos 25 830.000 830.000 1.660.000 0 4.150 74.700 74.368
Renovatie woonwagenlocatie/ aanschaf woonwagens Bosweg 25 1.500.000 1.400.000 2.900.000 0 0 7.500 130.500
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer t/m 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2021 2022 2023 2024
Reconstructie Smits van Oyenlaan (onderdeel bundelroutes) 25 10.000.000 10.000.000 0 0 0 225.000
Reconstructie Smits van Oyenlaan subsidie 25 -5.000.000 -5.000.000 netto berekend
Aanleg tunnel Collse Hoefdijk onder spoor 60 1.000.000 1.000.000 14.000.000 16.000.000 0 0 0 0
Aanleg tunnel Collse Hoefdijk onder spoor - subsidie 60 -500.000 -500.000 -7.000.000 -8.000.000 netto berekend
Aanleg tunnel Collse Hoefdijk onder spoor (deel ten laste van reserve bovenwijks) #) 60 -500.000 -500.000 -1.000.000 netto berekend
Arnold Pootlaan 25 850.000 850.000 0 0 0 38.250
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, tlv riolering 25 20.000 420.000 440.000 ten laste van voorziening riolering
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, fietsstraat 25 273.000 273.000 0 0 12.285 12.230
Opstellen gebiedsvisie Nuenen-zuid (o.m. tbv fietsverbinding Lyndakkers) *) 5 40.000 40.000 0 8.200 8.200 8.200
Reconstructie Soeterbeekseweg *) 25 30.000 490.000 460.000 980.000 0 150 2.600 44.100
Reconstructie Arendhof (tlv riolering) 25 15.000 355.000 370.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje tlv riolering 25 50.000 170.000 170.000 390.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (relatie met WvvG) 25 30.000 177.000 100.000 307.000 150 885 9.315 9.232
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (tlv bovenwijks) #) 25 -100.000 -100.000 netto berekend
Aanpassen verkeerssituatie Beekstraat (relatie met WvVG) 25 140.000 140.000 0 0 6.300 6.272
Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis (relatie met WvVG) 40 50.000 445.000 495.000 0 0 0 14.350
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (uit riolering) 60 100.000 100.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) 25 730.000 730.000 0 0 26.100 25.984
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) (tlv bovenwijks) #) 25 -150.000 -150.000 netto berekend
Herinrichting Park, binnengebied (relatie met WvVG) 25 460.000 460.000 0 0 20.700 20.608
Herinrichting Kerkakkers, Polder, 2e ontsluiting 25 75.000 775.000 850.000 0 375 38.250 38.080
Rioolmaatregelen Opwettenseweg (tlv riolering) 60 320.000 320.000 ten laste van voorziening riolering
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit vz riolering) 60 1.050.000 1.050.000 ten laste van voorziening riolering
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit alg. mid.) 25 250.000 250.000 0 0 0 11.250
Reconstructie Refeling, incl. verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 25 660.000 660.000 0 0 0 29.700
Fietsverbinding Nuenen Oost-West (fietsstraat vanaf Opetersepad via Mezenlaan tot Lyndakkers) 25 300.000 300.000 0 0 0 13.500
Inprikkers fietsverbinding centrum Oost (Papenvoort – Berg) en Noord (Langlaar Papenvoort) (excl. riolering) 25 300.000 300.000 0 0 13.500 13.440
Meierijlaan; downgraden auto / upgraden fiets 25 pm 0 0 0 0 0
Van Goghstraat tussen busbaan en Van Goghplein 25 651.000 651.000 0 0 29.295 29.165
Onderzoek station Eeneind 5 50.000 50.000 0 0 0 0
Aanbrengen bermbeveiliging Collse Hoefdijk 25 200.000 200.000 0 0 0 0
Totalen 655.000 2.567.000 11.304.000 10.770.000 7.250.000 32.546.000 150 37.504 272.383 767.761

*) Deze investeringen worden nog aan de raad voorgelegd, maar wel wordt voorgesteld het voorbereidingskrediet in 2021 direct beschikbaar te stellen.

#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Momenteel is de reserve bovenwijkse voorzieningen niet toereikend om alle geplande investeringen te kunnen doen. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze reserve.

Direct beschikbaar gestelde investeringen Afschrijf-termijn Beschikbaar Investering Kapitaallasten
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening t/m 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2021 2022 2023 2024
Bestelbus (2x) 5 130.000 130.000 0 26.650 26.520 26.390
Auto's werf piket/toezicht (2x) 5 65.000 65.000 0 0 0 13.325
Aanhanger werf 5 15.000 15.000 0 0 3.075 3.060
Plateau-aanhanger 5 6.000 6.000 0 0 0 0
Vrachtwagen werf 5 215.000 215.000 0 0 0 22.575
Containers werf 2023 7 15.000 15.000 0 0 0 1.575
Containers werf 2024 7 6.000 6.000 0 0 0 0
Auto handhaving 5 34.000 34.000 0 0 0 0
Verkiezingsborden 7 7.500 7.500 0 1.109 1.104 1.098
4. Verenigingen & Accommodaties t/m 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2021 2022 2023 2024
EMK Leunhekwerk 10 5.440 5.440 0 571 568 568
EMK Ballenvanger 10 3.200 3.200 0 336 334 334
EMK Dug-out 10 5.000 5.000 0 525 523 523
RKGSV toplaag renovatie 15 26.370 26.370 0 1.890 1.881 1.881
RKGSV leunhekwerk 10 2.640 2.640 0 277 276 276
RKVV Drainage en toplaag voetbalveld 15 44.000 44.000 0 3.153 3.139 3.139
RKVV elementverharding incl. fundering 15 3.330 3.330 0 239 238 238
Lissevoort hockey slagplanken hout 10 3.660 3.660 0 0 384 384
Lissevoort hockey elementverharding incl fundering verv 15 7.270 7.270 0 0 521 521
EMK elementverharding incl fundering 15 3.740 3.740 0 0 268 268
EMK hekwerk terreinafrastering 15 16.800 16.800 0 0 1.204 1.204
NKV elementverharding vervangen incl fundering 15 6.440 6.440 0 0 462 462
Sportpark Wettenseind, diverse vervangingen 15 14.500 14.500 0 0 0 1.039
Sportpark De Polder, renovatie natuurgras en vervanging leunhekwerk 15 29.000 29.000 0 0 0 2.078
Sportpark Koppeldreef, aanleg drainage en renovatie natuurgras 15 48.000 48.000 0 0 0 3.440
Verlichting sportvelden: masten 40 40.000 40.000 0 0 0 0
Verlichting sportvelden: armaturen 20 20.000 20.000 0 0 0 0
5. Wonen & Leefomgeving t/m 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2021 2022 2023 2024
Vervanging woonwagens Bosweg 25 300.000 300.000 0 21.500 21.400 21.300
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer t/m 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2021 2022 2023 2024
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 3.450 3.436 3.436
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 0 3.450 3.450
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 0 0 3.450
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 0 0 0
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 6.985 6.953 6.953
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 6.985 6.985
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 0 6.985
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 0 0
Aanhangerstrooier 10 36.000 36.000 0 0 3.780 3.780
Sneeuwploeg fietspadstrooiers (2) 10 26.000 26.000 0 0 2.730 2.730
Opzet-natzout strooimachines (3) 10 135.000 135.000 0 0 14.175 14.175
Aanhanger natzout strooimachine 10 36.000 36.000 0 0 3.780 3.780
Sneeuwploeg jaarschijf 2022 2 x 10 30.000 30.000 0 0 3.150 3.150
Vrijverval riolen jaarschijf 2021 (uit vz riolering) 60 175.000 175.000 ten laste van voorziening riolering
Levensduur verlengend reliningen (uit vz riolering) 60 175.000 175.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2021 15 25.000 25.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2022 15 25.000 25.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen jaarschijf 2023 (uit vz riolering) 15 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen jaarschijf 2024 (uit vz riolering) 15 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Kerkakkers riolering 60 190.000 190.000 ten laste van voorziening riolering
Fietspaden Gulbergen, fietsstraat Mierlosedijk 30 250.000 250.000 0 0 9.583 9.542
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek - Riolering 60 15.000 210.000 225.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek 60 15.000 210.000 225.000 0 0 0 0
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek (tlv bovenwijks) #) 60 -15.000 -210.000 -225.000 netto berekend
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta - Riolering 60 125.000 75.000 200.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta 60 125.000 125.000 250.000 0 0 0 0
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta (tlv bovenwijks) #) 60 -125.000 -125.000 -250.000 netto berekend
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 30.000 30.000 ten laste van voorziening afval
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 40.000 40.000 ten laste van voorziening afval
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 300.000 300.000 ten laste van voorziening afval
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 6.092 6.063 6.063
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 0 6.092 6.092
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 0 0 6.092
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 0 0 0
Groenreconstructie jaarschijf 2021 20 35.000 35.000 0 1.925 1.916 1.916
Groenreconstructie jaarschijf 2022 20 35.000 35.000 0 0 1.925 1.925
Groenreconstructie jaarschijf 2023 20 35.000 35.000 0 0 0 1.925
Groenreconstructie jaarschijf 2024 20 35.000 35.000 0 0 0 0
Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden in de woonkernen 15 15.000 10.000 10.000 10.000 45.000 0 75 125 175
Gemalen electromechanisch 15 27.500 27.500 0 0 0 0
Vrijverval riolering 2024 60 312.000 312.000 0 0 0 0
Aanpassen riolering Opwettenseweg / Vorsterdijk / Nuenen West 60 50.000 50.000 ten laste van voorziening riolering
Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 25 75.000 75.000 0 3.375 3.375 3.375
Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 25 75.000 75.000 0 0 3.375 3.375
Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 25 75.000 75.000 0 0 0 3.375
Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 25 75.000 75.000 0 0 0 0
7. Economie, Toerisme & Recreatie t/m 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2021 2022 2023 2024
Herdenkingsmonument voor Nuenenaren 15 20.000 20.000 0 0 1.433 1.433
Totalen 140.000 1.204.480 1.412.910 1.358.500 1.127.500 5.243.390 0 78.152 144.223 209.840

#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Momenteel is de reserve bovenwijkse voorzieningen niet toereikend om alle geplande investeringen te kunnen doen. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze reserve.