Uitgaven

2,18%
€ -1.245
x €1.000
2,18% Complete

Inkomsten

0,22%
€ 124
x €1.000
0,22% Complete

Saldo

1101,08%
€ -1.121
x €1.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Uitgaven

2,18%
€ -1.245
x €1.000
2,18% Complete

Inkomsten

0,22%
€ 124
x €1.000
0,22% Complete

Saldo

1101,08%
€ -1.121
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. 1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum.
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
3. Actief bijdragen aan Brainportambities.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten. 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht.
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa onbepaald
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven 2015 e.v. september 2015 onbepaald
Regionale programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 2017 e.v. 2017 2021
Verordening reclamebelasting 2017 2017 e.v. december 2016 onbepaald
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh 2019 e.v. februari 2020 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 43,3** 43,3 43
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 137,8** 141,6 140
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 68,1** 68,1 68
Banen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 429,1** 443,6 440
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal banen 22,8** 21,6 20
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer niet bekend*** 6,5 6,8
Bezoekersaantallen Vincentre aantal 17.362 20.000 12.000
Opbrengst toeristenbelasting 12.000 24.150 24.150

* verplichte indicator op grond van BBV

** cijfers over 2019 nog niet bekend, daarom cijfer over 2018 opgenomen

*** in 2019 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

Deze strategische en voornamelijk bestuurlijke samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. Via de Metropoolregio Eindhoven zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Binnen deze samenwerkingen staat het behouden en versterken van Brainport als toptechnologieregio centraal. Opgaven die op het gebied economische ontwikkeling centraal staan zijn het verbinden van gemeentelijke en subregionale agenda’s met de Brainportagenda, bevorderen van kennis en innovatie & versterken van de basiseconomie. In 2021 gaan we actief aan de slag met de Brainport Actieagenda en proberen we meer rijksgelden naar de regio te halen.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.593 2.894 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 115 203 122 122 122 122
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 26 22 1 1 1 1
3.4 Economische promotie 122 135 55 55 55 55
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 643 903 961 983 1.358 1.356
5.4 Musea 1 17 68 68 68 68
5.5 Cultureel erfgoed 24 60 38 40 37 37
Totaal Lasten 2.523 4.234 1.245 1.269 1.641 1.639
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.593 2.986 67 67 183 183
3.1 Economische ontwikkeling 33 12 12 12 12 12
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 3 3 3 3 3
3.4 Economische promotie 42 57 35 35 35 35
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 29 7 7 7 7 7
Totaal Baten 1.701 3.065 124 124 240 240

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Cultuurhistorische waardekaart -15.000
Marktgelden lopen terug -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
Pachtovereenkomst Enode afgelopen per 31-12-2019 -13.615 -13.615 -13.615 -13.615
Kleine aanpassingen < € 10.000 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
Nieuw beleid: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Erfgoedbeleid -5.000
Ombuigingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Actualisatie budget villagemarketing 10.000 10.000 10.000 10.000
Actualisatie budget musea 10.000 10.000 10.000 10.000
Eenmalig 2021: budget monumentenbeleid 12.500
Totaal programma 7 -12.615 -15.115 -10.115 -10.115