Uitgaven

17,13%

€ -9.805

x € 1.000
17,13% Complete

Inkomsten

0,9%

€ 517

x € 1.000
0,9% Complete

Saldo

9120,08%

€ -9.289

x € 1.000

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Uitgaven

17,13%

€ -9.805

x € 1.000
17,13% Complete

Inkomsten

0,9%

€ 517

x € 1.000
0,9% Complete

Saldo

9120,08%

€ -9.289

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

M. Houben en R. Stultiëns

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. 1. Versterken van de eigen bestuurskracht.
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie.
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap.
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.
Tevreden klanten 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 onbepaald maart 2014 onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 november 2012 onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven 2019 - 2023 februari 2019 2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018- 2025 december 2018 2025
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 2018 e.v. november 2018 2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019 2019 e.v. april 2019 2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. maart 2017 onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Visie op Nuenen; Nuenen, dat is thuis 2020 - 2030 december 2019 (ter kennisgeving aangenomen) onbepaald

Wat gaan we ervoor doen?

Een toekomstbestendig Nuenen c.a.

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken

Tevreden klanten

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Formatie* fte per 1.000 inwoners 3,6 5,1 5,1
Bezetting* fte per 1.000 inwoners 3,5 4,8 4,8
Apparaatskosten* kosten per inwoner in euro 652 627 738 **
Externe inhuur* kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 18,8 14 18
Overhead* % van totale lasten 11,1 8 13**
Volledig digitaal afgehandelde producten aantal per jaar 3.589 5.000 5.000
Telefonische contacten aantal per jaar 14.047 13.500 13.000
Totaal aantal baliecontacten aantal per jaar 11.116 10.000 10.000
Afhandeling terugbelverzoeken % van tijdig reactie op terugbelverzoeken *** *** 80

* verplichte indicator op grond van BBV

** wijkt af van 2020 omdat berekening herzien is

*** vanwege implementatie nieuw klantencontactsysteem geen cijfers opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei wil zich steeds meer ontwikkelen als sparringspartner voor onze gemeente op het gebied van bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, P&O, informatievoorziening en planning & control. Integraal, adaptief en innovatief adviseurschap staan hierbij centraal. Daarnaast wil de dienst aan de slag met de eigen organisatieontwikkeling door uitvoering te geven aan een lange-termijn-ontwikkelrichting. Hiertoe is in 2020 het gesprek over de toekomstige ontwikkelrichting van deze dienst gestart, in eerste instantie met de colleges van de drie deelnemende gemeenten en de directie van de dienst. Doel hiervan is het verkennen van ontwikkelrichtingen om zodoende te komen tot één gedragen toekomstperspectief voor de dienst. Dit creëert de mogelijkheid voor de noodzakelijke randvoorwaarden om verbeteringen door te voeren op alle vlakken van de ambtelijke samenwerking. Dit proces wordt vervolgd in 2021.

Dienst Dommelvallei voert de gemeentelijke taken met betrekking tot dienstverlening uit. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen is het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering de afgelopen jaren uitgevoerd. In het kader van dit programma is onder meer in 2020 zaakgericht werken geïmplementeerd. De volledige ingebruikname en de oplevering van het systeem dat zaakgericht werken moet ondersteunen, vindt plaats in 2021. Vervolgens wordt de programma-organisatie overgedragen aan de beheerorganisatie. Daarnaast wordt een nieuw systeem voor burgerzaken aanbesteed om zodoende weer met de nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen.

 

Metropoolregio Eindhoven

Deze strategische en voornamelijk bestuurlijke samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. Via de Metropoolregio Eindhoven zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Binnen deze samenwerkingen staat het behouden en versterken van Brainport als toptechnologieregio centraal. Dit zorgt voor veel werkgelegenheid in de regio en het trekt nieuwe inwoners van buiten de regio aan. Dit biedt kansen voor ons als gemeente en voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie. Daarnaast lukt het als Brainportregio steeds beter om rijksgelden naar de regio te halen. Ook wij profiteren hier van. Het is dan ook van belang om actief te blijven deelnemen aan deze samenwerking.

In de Metropoolregio Eindhoven is het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) ondergebracht. Dit centrum heeft taken op het gebied van toezicht, behoud en het openbaar maken van cultuurhistorische informatie en is archiefbewaarplaats voor onze gemeente. In 2020 wordt een besluit genomen over de toekomst van dit centrum als sluitstuk van de heroriëntatie. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan dit besluit.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.1 Bestuur 2.157 1.597 1.625 1.572 1.568 1.568
0.2 Burgerzaken 768 620 827 827 827 827
0.4 Overhead 7.505 7.396 7.354 7.221 7.273 7.385
Totaal Lasten 10.430 9.613 9.805 9.620 9.668 9.780
Baten
0.10 Mutaties reserves 66 349 149 157 20 0
0.1 Bestuur 14 1 1 1 1 1
0.2 Burgerzaken 330 335 341 340 340 340
0.4 Overhead 247 54 26 24 21 21
Totaal Baten 657 738 517 521 381 362

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Bijdrage MRE en RhcE volgens programmabegroting 2021 MRE -10.131 -10.131 -10.131 -10.131 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, programma 8)
Rijk van Dommel en Aa is opgeheven, stond nog in begroting 15.000 15.000 15.000 15.000 Lasten € 82.500, baten € 67.500
Budget voor implementatie digitale participatie -10.000
Actualisatie personeelslasten; structureel -453.862 -443.239 -451.225 -519.663 Grotendeels ten laste van stelpost inflatie (zie programma 8)
Actualisatie personeelslasten; incidenteel -51.576 -713 Wachtgeld en tijdelijke formatievermindering college
Formatieuitbreiding 8 uur medewerker administratie B (zaakgericht werken) -11.280 -11.280 -11.280 -11.280 Zaakgericht werken, meer specifiek het nieuwe meldsysteem, vraagt meer capaciteit om te komen tot een betere dienstverlening
Formatieuitbreiding 1 fte beleidsmedewerker mobiliteit verkeer -79.075 -79.075 -79.075 -79.075 Door interne verschuiving in combinatie met de vele uitdagingen op het gebied van verkeer is deze vacature opengesteld
Formatieuitbreiding 0,8 fte beleidsmedewerker toezicht/handhaving/veiligheid -62.700 Voor nadere toelichting zie programma 2
Bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2021 DDV (incl 1e begr.wijz. 2020) -174.325 -98.541 7.612 -117.850 Dekking grotendeels uit bestaande budgetten, zie hieronder. Netto resteert in 2021 een nadeel van € 65.000 waarvan € 33.600 voor transitie WOZ naar gebruiksoppervlak
Bijdrage DDV tlv reserve I&A 56.100 75.000 0 0 I&A deel begroting DDV tlv bestemmingsreserve
Bijdrage DDV tlv overige bestaande budgetten 52.340 23.180 23.180 23.180 Begroting DDV tlv bestaande budgetten, o.m. telefonie
BTW-nadeel bijdrage Dienst Dommelvallei -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Een klein deel van de btw die DDV in rekening brengt, is niet compensabel voor de gemeente. Zie ook tussentijdse rapportage voorjaar 2020.
Vernieuwing software sociaal domein -33.000 Projectleiding binnen Dienst Dommelvallei (aandeel Nuenen)
Telefoniebudgetten aframen na nieuwe aanbesteding 21.536 21.535 21.534 21.534
Kleine aanpassingen < € 10.000 -13.693 -13.693 -13.693 -13.693
Ombuigingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Actualisatie budget wijkschouwen 4.000 4.000 4.000 4.000
Eenmalig 2021: budget openbare ruimte kernen 5.000
Eenmalig 2021: opleidingsbudget 30.000
Financiële gevolgen coronacrisis 2021: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Tijdelijke extra formatie Sociale Zaken agv coronacrisis (via Dienst Dommelvallei) -52.500 Wij verwachten te worden gecompenseerd door het Rijk. Bij programma 8 nemen wij hiervoor een stelpost op bij de algemene uitkering.
Totaal programma 1 -808.166 -557.957 -534.078 -727.978