Voorwoord

Voorwoord

Vorig jaar om deze tijd schreef ik het voorwoord van de vorige programmabegroting en meerjarenbegroting, met daarin vooral veel positieve verwachtingen over de economie en het welzijn in Nederland.
Hoe anders ziet de wereld er op dit moment uit. Covid-19 heeft de wereld geschokt. Sommigen zien het als een soort wake-up call dat de wereld toch niet zo maakbaar is als we dachten of zien het als een keerpunt en een kans om het in de wereld toch echt anders en beter te gaan doen. Anderen vinden dat we vooral gewoon door moeten blijven gaan zoals we altijd deden om de economie niet verder te frustreren dan strikt noodzakelijk.

Vanuit welk perspectief je ook naar de wereld kijkt, de wereld is veranderd. Ook in Nuenen. De puzzel die we elk jaar moeten leggen om een structureel sluitende meerjarenbegroting aan u voor te leggen is er dit jaar niet makkelijker op geworden. Net als alle gemeenten wordt ook Nuenen geraakt door de coronacrisis. In 2021 zullen we directe, maar vooral ook de indirecte gevolgen daarvan ondervinden. Met name wat betreft de directe financiële gevolgen heeft het Rijk toegezegd de gemeenten te compenseren. Maar ook na 2020 zullen we nog te maken krijgen met extra kosten als gevolg van corona. Deze kosten, voor zover we ze nu kunnen inschatten, zijn in de desbetreffende programma’s in deze begroting meegenomen.

In het afgelopen jaar zijn grote projecten de besluitvormings-revue gepasseerd, zoals de renovaties van de Hongerman en Het Klooster. Er is beweging in grote dossiers met veel invloed op de toekomstige financiële ruimte zoals Nuenen West (met name het autoluw maken van de Opwettenseweg) en definitieve overdracht van woonwagenlocaties en de afronding van Eeneind West zijn binnen handbereik.

Bovengenoemde onderwerpen verhogen de financiële risico’s en om die af te dekken moeten er grotere risicoreserves aangehouden worden. Als gevolg daarvan wordt de financiële ruimte van Nuenen beperkt en willen we de ruimte in de begroting niet inzetten voor verlaging van de OZB.

Ook de kosten voor de afvalinzameling gaan omhoog, vooral als gevolg van de enorme kostenstijging van de verwerking van diverse afvalstromen.
Financieel heeft dit geen grote impact op de begroting maar zal wel tot hogere woonlasten leiden voor de inwoners van Nuenen. We proberen hen te faciliteren door het zo makkelijk mogelijk te maken om gebruik kunnen maken van de gratis mogelijkheden voor afvalinzameling.

Bij veel gemeenten zijn in het sociale domein met name uitgaven voor jeugdzorg een reden tot ongerustheid. Ook in Nuenen zien we dat uitgaven stijgen, maar door in te zetten op vroegsignalering en inzet van minder zware zorg (om erger vóór te zijn), hopen we de kosten het beste te kunnen beheersen en binnen onze realistische raming te houden. Uiteraard geldt daarbij dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Structureel sluitend
Ondanks dat alles staan we er financieel niet slecht voor. We hebben een solide begroting, die meerjarig en structureel sluitend is. Op sommige posten zijn kosten en risico’s weliswaar toegenomen, maar de ratio weerstandsvermogen staat nog op een ruim voldoende peil: 1,49.

Ik wil tot slot graag alle collega-bestuurders en medewerkers van de gemeente Nuenen c.a. en de Dienst Dommelvallei danken voor het slimme en harde werk dat ervoor heeft gezorgd dat er ook dit jaar weer een goede begroting kan worden gepresenteerd.

 

J. Pernot

Wethouder Financiën