Uitgaven

1,57%
€ -901
x €1.000
1,57% Complete

Inkomsten

63,79%
€ 36.572
x €1.000
63,79% Complete

Saldo

35024,87%
€ 35.672
x €1.000

Programma 8. Financiën & Belastingen

Uitgaven

1,57%
€ -901
x €1.000
1,57% Complete

Inkomsten

63,79%
€ 36.572
x €1.000
63,79% Complete

Saldo

35024,87%
€ 35.672
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). 2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017 2017 e.v. mei 2017 onbepaald
Nota reserves en voorzieningen 2019 e.v. februari 2019 onbepaald
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2006 e.v. januari 2006 onbepaald
Belastingverordeningen jaarlijks november 2019 november 2020

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
gemiddelde WOZ-waarde woningen * duizend euro 314 335 351
Woonlasten meerpersoonshuishoudens * euro 912 924 #
Woonlasten éénpersoonshuishoudens * euro 704 717 #
Woningen in bezwaar aantal / % 270 / 2,61 353 / 3,35 -
Niet-woningen in bezwaar aantal / % 29 / 1,85 23 / 2,29 ** -
Gegronde WOZ-bezwaren woningen aantal / % 85 / 31,60 55 / 15,36 *** -
Gegronde WOZ-bezwaren niet-woningen aantal / % 17 / 60,71 9 / 39,13 *** -

* verplichte indicator op grond van BBV

** in 2020 zijn er minder niet-woningen doordat wegen, straten en pleinen (die voorheen als aparte objecten waren geregistreerd) zijn samengevoegd.

*** voorlopige (eigen) cijfers voor belastingjaar 2020. Op 1-9-2020 was 59% van de bezwaren beoordeeld (70% van de niet-woningen en 58% van de woningen).

# cijfers zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl, 2021 is hier nog niet bekend. De eigen inschatting van de woonlasten in 2021 staat in de paragraaf lokale heffingen.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei is de sparringspartner voor onze gemeente op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financiën, belastingen en planning & control. Integraal, adaptief en innovatief adviseurschap staat hierbij centraal. Zij volgen hierbij nauwgezet wettelijke en andere in- en externe ontwikkelingen op de genoemde terreinen. Ook onderhouden zij contact met de accountant en met de provincie als financieel toezichthouder. Daarmee monitoren zij onder meer het voldoen aan financiële regelgeving en het structureel sluitend zijn van de meerjarenbegroting. Binnenkort start het aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant, die de jaarrekening vanaf 2021 gaat controleren.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 9.674 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.348 -16 102 685 209 537
0.5 Treasury 358 11 195 157 117 76
0.61 OZB woningen 128 112 132 132 132 132
0.62 OZB niet-woningen 20 27 30 30 30 30
0.64 Belastingen overig 43 46 51 51 51 51
0.8 Overige baten en lasten 66 225 492 776 1.537 1.396
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 46 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 11.682 406 1.002 1.831 2.078 2.223
Baten
0.10 Mutaties reserves 9.426 118 0 0 0 0
0.5 Treasury 762 9 197 160 120 79
0.61 OZB woningen 4.671 4.636 4.839 5.004 5.174 5.349
0.62 OZB niet-woningen 1.311 1.339 1.327 1.356 1.386 1.417
0.64 Belastingen overig 74 78 75 75 75 75
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 27.714 28.274 30.134 30.648 31.274 31.927
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 43.958 34.455 36.572 37.243 38.029 38.847

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

8. Financiën & Belastingen
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Aanpassing gemeentefonds aan meicirculaire 2020 321.030 511.604 328.622 77.464 Dit bedrag bevat ook taakmutaties waarvoor we extra middelen hebben opgenomen bij: - programma 3 (pilot Roma en Sinti en invoeringsbudget wet inburgering) - dit programma (stelpost voor voogdij/18+)
Aanpassing aan meicirculaire 2020: ruimte onder plafond btw-compensatiefonds 73.000 73.000 73.000 73.000
Stelpost voogdij/18+ (oormerken vanuit meicirculaire 2020) -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
Aanvulling stelpost inflatie -200.000 De stelpost inflatie moet toereikend zijn om de verwachte prijsstijgingen in de toekomst op te vangen. In 2022 bleek de stelpost ontoereikend.
Herberekening OZB -18.700 -40.100 -62.900 -86.900 Nadeel houdt verband met de lagere inflatie (van 2,5% naar 2,2%)
Aanpassing gemeentefonds aan septembercirculaire 2020 320.221 114.817 101.708 124.267 Dit bedrag bevat ook taakmutaties waarvoor we extra middelen hebben opgenomen bij: - programma 3 (brede aanpak dak- en thuisloosheid) - dit programma (stelpost kleine taakmutaties)
Stelposten kleine taakmutaties vanuit septembercirculaire 2020 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
Cao-stijging lonen dekking uit stelpost inflatie 315.734 313.458 313.458 381.893 Zie programma 1
Indexering bijdrage MRE en RhcE dekking uit stelpost inflatie 10.131 10.131 10.131 10.131 Zie programma 1
Indexering bijdrage DDV 2024 dekking uit stelpost inflatie 0 0 0 86.538 Zie programma 1
Indexering bijdrage VRBZO dekking uit stelpost inflatie 25.421 25.421 25.421 25.421 Zie programma 2
Indexering bijdrage GGD dekking uit stelpost inflatie 8.989 17.761 26.758 44.669 Zie programma 3
Inzet stelpost areaaluitbreiding (stelpost beleidsvoornemens) 44.000 44.000 44.000 44.000 Zie programma 6
Kleine aanpassingen < € 10.000 4.093 4.093 4.093 4.093
Nog te verdelen over programma's: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Actualisatie planning lopende investeringen (niet gereed in 2020 maar pas in 2021) 106.412 0 0 0 Afschrijving begroot in 2021 vervalt eenmalig in 2021
Actualisatie staat van activa (planning investeringen 2021-2024) 53.656 253.897 119.611 138.173 Wijzigingen in kapitaallasten als gevolg van het gewijzigde overzicht van investeringen
Toerekening salariskosten aan gesloten huishoudingen (afval, riolering, grexen) 46.013 46.013 46.013 46.013
Toerekening salariskosten aan investeringsprojecten 94.249 94.249 94.249 94.249
Toerekening salariskosten aan gesloten huishoudingen (afval, riolering, grexen) -50.017 -70.886 -84.210 -76.388
Financiële gevolgen coronacrisis 2021: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Stelpost voor overige meerkosten of minderopbrengsten agv corona -50.000
Verwachte rijksbijdrage coronamaatregelen (AU/BUIG) 240.000 Stelpost voor verwachte aanvullende uitkering van het Rijk voor de coronamaatregelen. De kosten staan bij programma 1, 2, 3 en 5 en een stelpost bij 8. Per saldo gaan wij vooralsnog uit van volledige compensatie.
Totaal programma 8 1.412.332 1.065.558 908.054 854.723