Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen: de analyse van het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de analyse van het overzicht van baten en lasten worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2021 van deze begroting (2021 nieuw) en het jaar 2021 van de primaire meerjarenbegroting 2020-2023 (2021 oud). Die verschillen omvatten dus zowel begrotingswijzigingen met structurele gevolgen die al zijn vastgesteld bij raadsbesluiten in 2020, als de financiële aanpassingen die in deze begroting worden voorgesteld.

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschillen per programma

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Begroting 2021 nieuw -9.289
Begroting 2021 oud -9.044
Verklaring van het verschil -245
Begrotingswijzigingen 2020 en actualisatie investeringen e.d. 564
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 1 -795
Ombuigingen: zie programma 1 39
Gevolgen coronacrisis: zie programma 1 -53
Totaal -245

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2. Veiligheid & Handhaving
2. Veiligheid & Handhaving
Begroting 2021 nieuw -2.103
Begroting 2021 oud -1.984
Verklaring van het verschil -119
Begrotingswijzigingen 2020 en actualisatie investeringen e.d. -108
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 2 12
Ombuigingen: zie programma 2 2
Gevolgen coronacrisis: zie programma 2 -25
Totaal -119

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Begroting 2021 nieuw -15.137
Begroting 2021 oud -14.832
Verklaring van het verschil -305
Begrotingswijzigingen 2020 en actualisatie investeringen e.d. -181
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 3 -88
Ombuigingen: zie programma 3 27
Gevolgen coronacrisis: zie programma 3 -63
Totaal -305

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
4. Verenigingen & Accommodaties
Begroting 2021 nieuw -2.589
Begroting 2021 oud -2.484
Verklaring van het verschil -105
Begrotingswijzigingen 2020 en actualisatie investeringen e.d. -54
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 4 -47
Aanpassingen nieuw beleid: zie programma 4 -24
Ombuigingen: zie programma 4 20
Totaal -105

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
5. Wonen & Leefomgeving
Begroting 2021 nieuw -1.634
Begroting 2021 oud -1.610
Verklaring van het verschil -24
Begrotingswijzigingen 2020 en actualisatie investeringen e.d. 2
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 5 -12
Ombuigingen: zie programma 5 36
Gevolgen coronacrisis: zie programma 5 -50
Totaal -24

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Begroting 2021 nieuw -3.697
Begroting 2021 oud -3.430
Verklaring van het verschil -267
Begrotingswijzigingen 2020 en actualisatie investeringen e.d. -197
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 6 -81
Ombuigingen: zie programma 6 11
Totaal -267

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
7. Economie, Toerisme & Recreatie
Begroting 2021 nieuw -1.121
Begroting 2021 oud -1.137
Verklaring van het verschil 16
Begrotingswijzigingen 2020 en actualisatie investeringen e.d. 28
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 7 -45
Ombuigingen: zie programma 7 33
Totaal 16

Programma 8. Financiën en belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8. Financiën en belastingen
8. Financiën en belastingen
Begroting 2021 nieuw 35.570
Begroting 2021 oud 34.521
Verklaring van het verschil 1.049
Begrotingswijzigingen 2020 en actualisatie investeringen e.d. -113
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 8 972
Gevolgen coronacrisis: zie programma 8 190
Totaal 1.049

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de meerjarenraming de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht.

De incidentele posten boven > € 25.000,- worden onder het overzicht toegelicht.

 

Incidentele baten en lasten 2021 2022 2023 2024
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Procescoördinator zaakgericht werken 45.851
Incidentele I&A kosten 148.740 156.599 19.618
Wachtgelden 51.576 713
Budget voor implementatie digitale participatie 10.000
Vernieuwing software sociaal domein (projectleiding Dienst Dommelvallei) 33.000
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen 77.600 77.600
Regiofunctionaris Basisteam ondermijning Dommelstroom 20.240 20.240
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen (t/m 2027) 10.000 10.000 10.000 10.000
Nota vrijwilligersbeleid 12.200 12.200 12.200 12.200
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Lokaal sportakkoord 20.000 43.680 20.000 43.680
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Opstellen omgevingsvisie en -plan 60.000
Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan 20.000
Tijdelijk extra budget onderhoud woonwagenlocaties 50.000 25.000
Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen C.A. 10.000
WRO 10.000
Project Dommeldal (uit reserve groen voor rood) 100.000 100.000 100.000 100.000
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Verkoop openbaar groen 170.000 170.000 170.000 170.000
Onderzoek fietspad Nederwetten - Soeterbeek 15.000
Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid (voor 4 jaar) 68.435 68.435 68.435
Uitvoeringsbudget duurzaamheid (voor 4 jaar) 50.000 50.000 50.000
Wegenlegger 40.000
Programma 7 Economie & Toerisme
Opstellen cultuurhistorische waardekaart Nuenen 15.000
Erfgoedbeleid 5.000
Programma 8 Financiën & Belastingen
Post onvoorzien 143.225 143.225 143.225 143.225
Incidentele mutaties reserves
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Onttrekking bestemmingsreserve I&A 148.740 156.599 19.618
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Renovatie sporthal De Hongerman: storting in dekkingsreserve, onttrekking aan algemene reserve 700.000 700.000
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Onttrekking reserve groen voor rood project Dommeldal 100.000 100.000 100.000 100.000
Totaal 1.138.740 1.674.547 446.599 732.692 289.618 403.478 270.000 305.425
Incidenteel saldo baten en lasten -535.807 -286.093 -113.860 -35.425
Totaal saldo meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen 101.847 684.833 209.097 536.670
Begrotingssaldo structureel 637.654 970.926 322.957 572.095
Onderuitputting kapitaallasten 309.000 346.000 252.000 82.000
Begrotingssaldo structureel definitief 328.654 624.926 70.957 490.095
+/+ is voordeel, -/- is nadeel

 

Toelichtingen bedragen groter dan € 25.000,-:

Procescoördinator zaakgericht werken:
Voor het project zaakgericht werken is een coördinator nodig tot najaar 2021.

I&A kosten:
De I&A kosten die we via de bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei betalen, worden betaald uit de bestemmingsreserve I&A van onze gemeente. Een onttrekking uit een reserve moet altijd als incidenteel worden aangemerkt. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.

Wachtgelden:
De begrote wachtgelden eindigen begin 2022.

Vernieuwing software sociaal domein:
Er moet in 2021 projectleiding (binnen Dienst Dommelvallei) worden ingehuurd omdat eind 2021 nieuwe software voor het sociaal domein moet zijn ingericht.

Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Dit budget heeft de raad bij de programmabegroting 2019-2022 voor 4 jaar beschikbaar gesteld.

Regiofunctionaris Basisteam ondermijning Dommelstroom:
Betreft regionale afspraken, het project loopt 4 jaar.

Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen:
In het raadsvoorstel Huisvesting, inburgering en participatie van vergunninghouders (juli 2017) is een investeringskrediet beschikbaar gesteld en daarnaast een exploitatiebudget voor 10 jaar. Het project loopt dus tot en met 2027.

Nota vrijwilligersbeleid:
Met de nota vrijwilligersbeleid 2020 wordt voor 2021 tot en met 2026 een impuls gegeven met 6 jaar lang € 12.200,-.

Lokaal sportakkoord:
Via een participatietraject met verenigingen is een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Om hier vervolgens uitvoering aan te kunnen geven is budget opgenomen voor een sportfunctionaris bij de LEVgroep voor 2 jaren.

Opstellen omgevingsvisie en -plan:
De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan. In de eerste jaren is hiervoor extra budget benodigd, vanaf 2022 wordt het opstellen van omgevingsplannen binnen het huidige budget van bestemmingsplannen uitgevoerd.

Tijdelijk extra budget onderhoud woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren.   

Project Dommeldal:
Gedurende een aantal jaren worden projecten in het Dommeldal uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserve groen voor rood. Een onttrekking uit een reserve moet altijd als incidenteel worden aangemerkt. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.

Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.

Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar (tot en met 2023).

Uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar (tot en met 2023).

Post onvoorzien:
Deze post wordt jaarlijks opgenomen in de begroting en kan worden ingezet als incidentele dekking voor onvoorziene uitgaven.

Onderuitputting kapitaallasten:
Een gemeente moet de volledige jaarlijkse lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting. Conform ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingslasten in het jaar na ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van investering merken wij voor 50% aan als een incidenteel voordeel, overeenkomstig het toezichtskader van de provincie. Deze 'correctie' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij extracomptabel in mindering bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
2021 2022 2023 2024
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Bestemmingsreserves
Bouwgrond: bovenwijkse voorzieningen 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0
Bouwgrond: fonds sociale volkshuisvesting 125.000 0 125.000 0 125.000 0 125.000 0
Begraafplaats Oude Landen 19.184 0 19.269 0 19.355 0 19.440 0
Totaal bestemmingsreserves 194.184 0 194.269 0 194.355 0 194.440 0
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve reconstr. aansl. Nuenen Z-W op A270 0 7.667 0 7.667 0 7.667 0 7.667
Dekkingsreserve HOV2 0 2.884 0 2.884 0 2.884 0 2.884
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 0 19.986 0 19.986 0 19.986 0 0
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen 0 14.230 0 14.230 0 14.230 0 14.230
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000
Dekkingsreserve renovatie Hongerman 0 0 0 0 0 220.000 0 220.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster 0 63.728 0 63.728 0 63.728 0 63.728
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 0 3.680 0 3.680 0 3.680 0 3.680
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 0 22.949 0 22.949 0 0 0 0
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 0 0 0 0 0 115.773 0 115.773
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord 0 0 0 2.720 0 2.720 0 2.720
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000
Totaal dekkingsreserves 0 172.924 0 175.644 0 498.468 0 478.482
 Totaal 194.184 172.924 194.269 175.644 194.355 498.468 194.440 478.482