Uitgaven

17,35%
€ -9.927
x €1.000
17,35% Complete

Inkomsten

14,47%
€ 8.293
x €1.000
14,47% Complete

Saldo

1603,9%
€ -1.634
x €1.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Uitgaven

17,35%
€ -9.927
x €1.000
17,35% Complete

Inkomsten

14,47%
€ 8.293
x €1.000
14,47% Complete

Saldo

1603,9%
€ -1.634
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad.
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties.
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. 6. Gezondheid als de verbindende factor.
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Programma Wonen 2020-2030 2020-2030 juli 2020 2030
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Programma woonwagenlocaties 2018-2022 november 2017 onbepaald
Nota grondbeleid 2019 e.v. juli 2019 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

Terug naar navigatie - Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Nieuwbouw woningen *) aantal per 1.000 woningen 9,5 5 19
Demografische druk *) % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. 87,8 87,8 87,8
Sociale huurwoningen totaal aantal 1.655 1.638 1.670

* Verplichte indicator op grond van BBV

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 228 59 194 194 194 194
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 671 106 78 78 78 78
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 18 21 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 112 84 84 84 84 84
8.1 Ruimtelijke ordening 665 762 858 806 806 806
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.959 22.109 7.431 4.323 4.383 4.384
8.3 Wonen en bouwen 1.435 2.715 1.282 1.229 1.242 1.344
Totaal Lasten 7.087 25.855 9.927 6.715 6.788 6.891
Baten
0.10 Mutaties reserves 503 1.193 100 100 100 100
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 437 164 199 199 199 199
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 77 93 93 93 93 93
8.1 Ruimtelijke ordening 134 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.987 21.607 6.983 3.875 3.936 3.937
8.3 Wonen en bouwen 705 984 918 951 931 910
Totaal Baten 8.843 24.041 8.293 5.218 5.259 5.239

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

5. Wonen & Leefomgeving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Pachtinkomsten Nuenen-West 15.000 15.000 15.000 15.000
Extra kosten personeel BAG / BGT in Geldrop-Mierlo -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Voor het goed borgen van de taken op het gebied van BAG/BGT op een centrale locatie (i.c. bij gemeente Geldrop-Mierlo)
Nieuwe wetgeving BRO -10.000 Implementatiekosten basisregistratie ondergrond
Kleine aanpassingen < € 10.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Nieuw beleid: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Implementatie Omgevingswet 0 -16.000 -16.000 -16.000 Voortschrijdend inzicht nu consequenties implementatie Omgevingswet voor praktijk bekend worden
Ombuiging/dekkingsvoorstel: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Actualisatie budget Wabo inhuur 35.000 35.000 35.000 35.000
Actualisatie budget volkshuisvesting 1.408 1.408 1.408 1.408
Financiële gevolgen coronacrisis 2021: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Minder leges omgevingsvergunningen agv corona -50.000 Wij verwachten te worden gecompenseerd door het Rijk. Bij programma 8 nemen wij hiervoor een stelpost op bij de algemene uitkering.
Totaal programma 5 -25.092 18.908 18.908 18.908