Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 149 0 149 157 0 157 20 0 20 0 0 0
0.1 Bestuur 1 1.625 -1.624 1 1.572 -1.571 1 1.568 -1.567 1 1.568 -1.567
0.2 Burgerzaken 341 827 -486 340 827 -487 340 827 -487 340 827 -487
0.4 Overhead 26 7.354 -7.327 24 7.221 -7.197 21 7.273 -7.252 21 7.385 -7.364

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 1.184 -1.148 36 1.184 -1.148 36 1.184 -1.148 36 1.184 -1.148
1.2 Openbare orde en veiligheid 119 1.074 -956 19 1.014 -995 19 908 -889 19 908 -889

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 34 -34 0 34 -34 0 34 -34 0 34 -34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 98 698 -599 98 698 -599 98 698 -599 98 698 -599
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 2.488 -2.323 165 2.512 -2.348 165 2.517 -2.353 165 2.512 -2.348
6.2 Wijkteams 87 369 -282 87 369 -282 87 369 -282 87 369 -282
6.3 Inkomensregelingen 4.966 6.179 -1.213 4.966 6.117 -1.151 4.922 6.117 -1.195 4.922 6.117 -1.195
6.4 Begeleide participatie 0 1.455 -1.455 0 1.476 -1.476 0 1.452 -1.452 0 1.468 -1.468
6.5 Arbeidsparticipatie 0 683 -683 0 675 -675 0 675 -675 0 675 -675
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 852 -852 0 852 -852 0 852 -852 0 852 -852
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 218 3.273 -3.055 218 3.269 -3.051 218 3.269 -3.051 218 3.269 -3.051
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 3.460 -3.460 0 3.460 -3.460 0 3.460 -3.460 0 3.460 -3.460
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 20 -20 0 20 -20 0 20 -20 0 20 -20
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 345 -345 0 345 -345 0 345 -345 0 345 -345
7.1 Volksgezondheid 0 816 -816 0 833 -833 0 850 -850 0 868 -868

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 737 700 37 37 0 37 234 0 234 234 0 234
4.2 Onderwijshuisvesting 70 1.176 -1.107 70 1.175 -1.105 70 1.173 -1.103 70 1.167 -1.097
5.1 Sportbeleid en activering 20 143 -123 20 143 -123 0 99 -99 0 99 -99
5.2 Sportaccommodaties 195 1.153 -958 195 1.153 -958 195 1.363 -1.168 195 1.358 -1.163
5.6 Media 0 439 -439 0 439 -439 0 439 -439 0 439 -439

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 100 194 -94 100 194 -94 100 194 -94 100 194 -94
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 199 78 121 199 78 121 199 78 121 199 78 121
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 84 9 93 84 9 93 84 9 93 84 9
8.1 Ruimtelijke ordening 0 858 -858 0 806 -806 0 806 -806 0 806 -806
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.983 7.431 -448 3.875 4.323 -448 3.936 4.383 -448 3.937 4.384 -448
8.3 Wonen en bouwen 918 1.282 -364 951 1.229 -279 931 1.242 -312 910 1.344 -434

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 61 0 61 196 125 71 81 0 81 61 0 61
2.1 Verkeer en vervoer 80 2.984 -2.905 80 3.084 -3.004 80 3.283 -3.203 81 3.728 -3.647
2.2 Parkeren 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 0 7 -7
2.5 Openbaar vervoer 0 15 -15 0 15 -15 0 15 -15 0 15 -15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 2.067 -2.067 0 2.109 -2.109 0 2.072 -2.072 0 2.100 -2.100
7.2 Riolering 1.937 991 946 1.996 1.047 949 2.057 1.102 955 2.102 1.123 979
7.3 Afval 3.036 2.224 812 3.068 2.248 820 3.106 2.277 829 3.162 2.318 844
7.4 Milieubeheer 0 522 -522 0 522 -522 0 522 -522 0 472 -472

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 67 0 67 67 0 67 183 0 183 183 0 183
3.1 Economische ontwikkeling 12 122 -110 12 122 -110 12 122 -110 12 122 -110
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
3.4 Economische promotie 35 55 -20 35 55 -20 35 55 -20 35 55 -20
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 961 -955 7 983 -976 7 1.358 -1.351 7 1.356 -1.349
5.4 Musea 0 68 -68 0 68 -68 0 68 -68 0 68 -68
5.5 Cultureel erfgoed 0 38 -38 0 40 -40 0 37 -37 0 37 -37

Programma 8 Financiën & Belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8 Financiën & Belastingen
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 102 -102 0 685 -685 0 209 -209 0 537 -537
0.5 Treasury 197 195 3 160 157 3 120 117 3 79 76 3
0.61 OZB woningen 4.839 132 4.706 5.004 132 4.871 5.174 132 5.041 5.349 132 5.217
0.62 OZB niet-woningen 1.327 30 1.297 1.356 30 1.326 1.386 30 1.356 1.417 30 1.387
0.64 Belastingen overig 75 51 24 75 51 24 75 51 24 75 51 24
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 30.134 0 30.134 30.648 0 30.648 31.274 0 31.274 31.927 0 31.927
0.8 Overige baten en lasten 0 492 -492 0 776 -776 0 1.537 -1.537 0 1.396 -1.396

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 57.331 57.331 0 54.358 54.358 0 55.278 55.278 0 56.138 56.138 0