Uitgaven

15,4%
€ -8.811
x €1.000
15,4% Complete

Inkomsten

8,92%
€ 5.114
x €1.000
8,92% Complete

Saldo

3630,32%
€ -3.697
x €1.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Uitgaven

15,4%
€ -8.811
x €1.000
15,4% Complete

Inkomsten

8,92%
€ 5.114
x €1.000
8,92% Complete

Saldo

3630,32%
€ -3.697
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte.
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming.
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit.
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen.
Groenste gemeente van Nederland. 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
Levendige en aantrekkelijke gemeente. 7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018-2027 juli 2017 eind 2027
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 november 2014 begin 2021
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 2019-2023 december 2018 eind 2023
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 - 2020 juli 2017 onbepaald
Groenbeheerplan 2020 - 2026 december 2019 eind 2026
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 februari 2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011 - 2020 november 2010 eind 2022
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022
Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules 2018 e.v. december 2017 onbepaald
Beleidsmodules per vervoerswijze (als uitwerking Mobiliteitsvisie) 2019 e.v. december 2019 onbepaald
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018-2022 juni 2018 onbepaald
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald maart 2016 onbepaald
Nota Duurzaamheid 2019-2023 december 2019 eind 2023
Beheerplan Civiele kunstwerken 2020-2024 februari 2020 2024

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Terug naar navigatie - Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Fijn huishoudelijk restafval* kg per inwoner 70,6 75 75
Hernieuwbare energie* % hernieuwbare energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie 8,6** 6,4 6,4

* verplichte indicator op grond van BBV

** betreft het jaar 2018 over 2019 zijn nog geen cijfers bekend

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

GR BLINK
BLINK is een belangrijke partij voor uitvoering van de plannen van de gemeente betreffende:
1. inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval.
2. reiniging van en onkruidbestrijding in de gemeente.
Voor de periode t/m 2022 heeft Blink het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor realisatie van de jaarlijkse resultaten en doelen. Dit plan is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • verder ontwikkeling van Blink als excellente uitvoeringsorganisatie
  • ontwikkeling en rol van Blink gerelateerd aan de transitie naar een circulaire economie en de rol die gemeenten hierin lokaal en in de regio hebben.

 

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc. De volgende ontwikkelingen vragen in het bijzonder aandacht in 2021: 

  • Omgevingswet; de invloed van deze wet op de ODZOB en de gemeenten is groot. Keuzes in de omgevingsvisie en - plannen van de deelnemende gemeenten hebben grote impact op de taakuitvoering en organisatie. De interne samenwerking en met de deelnemende gemeenten en met externe partijen wordt hierdoor steeds belangrijker. 
  • Advisering en kennisuitwisseling over grote inhoudelijk thema's die vanuit het VTH-domein veel impact hebben op de leefomgeving is aan de orde. Het gaat daarbij om de volgende thema's: klimaat & energie/duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, gezondheid, ondermijning. 
  • Verdere ontwikkeling van de kwaliteit en efficiency vergt voortdurend aandacht met daarin een belangrijke positie voor standaardisering van werkprocessen en ontsluiting van informatie. Onderdeel van de informatievoorziening is een goede basisregistratie met een actueel regionaal inrichtingenbestand. 

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 115 68 0 125 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 3.211 1.950 2.984 3.084 3.283 3.728
2.2 Parkeren 4 11 8 8 8 7
2.5 Openbaar vervoer 83 31 15 15 15 15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.146 1.870 2.067 2.109 2.072 2.100
7.2 Riolering 1.408 1.035 991 1.047 1.102 1.123
7.3 Afval 1.773 2.094 2.224 2.248 2.277 2.318
7.4 Milieubeheer 593 764 522 522 522 472
Totaal Lasten 9.332 7.823 8.811 9.157 9.279 9.764
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.294 195 61 196 81 61
2.1 Verkeer en vervoer 500 -768 80 80 80 81
2.5 Openbaar vervoer 65 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 2.249 1.947 1.937 1.996 2.057 2.102
7.3 Afval 2.247 2.777 3.036 3.068 3.106 3.162
7.4 Milieubeheer -3 366 0 0 0 0
Totaal Baten 6.353 4.517 5.114 5.340 5.324 5.406

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Wegenlegger -40.000
Areaaluitbreiding overig (o.m. Europalaan, Gerwen ZO, Luistruik, Beekse Tuin) -79.000 -73.500 -73.500 -79.000 Gedeeltelijk ten laste van stelpost areaaluitbreiding (programma 8)
Planvorming bomenbestand 0 -10.000 0 0 komt uit 2020; niet uitgevoerd vanwege corona
Opname beeldkwaliteitbeplanting 0 -7.500 0 0 komt uit 2020; niet uitgevoerd vanwege corona
Inhuur ODZOB medewerker -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Resultaat riolering en afval incl. reiniging wegen (o.m. achterblijvende btw) 18.394 16.296 15.718 46.789
Kleine aanpassingen < € 10.000 -500 -500 -500 -500
Nieuw beleid: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Inhuur riolering (subsidie afkoppeling); tlv rioolheffing -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Baten rioolheffing ivm subsidie afkoppeling 40.000 40.000 40.000 40.000
Ombuigingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Actualisatie budget onderhoud bossen 5.000 5.000 5.000 5.000
Actualisatie budget verkeer 5.800 3.300 3.300 3.300
Totaal programma 6 -70.306 -86.904 -69.982 -84.411