Uitgaven

36,12%

€ -20.671

x € 1.000
36,12% Complete

Inkomsten

9,65%

€ 5.534

x € 1.000
9,65% Complete

Saldo

14862,3%

€ -15.137

x € 1.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Uitgaven

36,12%

€ -20.671

x € 1.000
36,12% Complete

Inkomsten

9,65%

€ 5.534

x € 1.000
9,65% Complete

Saldo

14862,3%

€ -15.137

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben. 1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk.
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4).
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag.
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen.
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 5. Stimuleren van maatschappelijke participatie.
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. 6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten.
Iedereen aan het werk 7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet onbepaald december 2014 onbepaald
Nota beleid sociaal domein 2016 - 2019 juni 2016 onbepaald
Actualisering beleid sociaal domein 2019 - 2021 september 2018 onbepaald
Beleid mantelzorg 2017 mei 2017 onbepaald
Dementievriendelijke gemeente 2017 - 2020 december 2018 onbepaald
Nota vrijwilligersbeleid 2020 - 2024 2020 - 2024 september 2020 (gepland) 2024
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders 2017 - 2020 mei 2017 2021
Wmo-verordening 2020 onbepaald februari 2020 onbepaald
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2020 onbepaald mei 2020 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen.

Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.

Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.

Iedereen aan het werk

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Absoluut verzuim (5-18 jaar) * % van het aantal leerplichtigen 0,22 0,3 0,3
Relatief verzuim (5-18 jaar) * % van het aantal leerplichtigen 1,6 3,0 4,0
Jongeren met jeugdhulp* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 9,2 9,2 13
Jongeren met jeugdreclassering* % van het aantal jongeren (12-23 jaar) 0 0 0
Jongeren met jeugdbescherming* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 0,7 0,7 0,6
Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* % VO en Mbo'ers dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie 1,96 1,4 1,4
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren (12-21 jaar) 0,82 0,82 0,82
Kinderen in uitkeringsgezin* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 4,83 4,83 4,83
Jeugdwerkeloosheid* % van het aantal jongeren (16-22 jaar) 1,1 1,1 1,1
Bijstandsuitkeringen* aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) 25,7 25,7 25,7
Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 5,8 8 8
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 42 43 43
Mantelzorgers ** aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente 685 510 650
Mantelzorg belasting ** % volwassenen dat mantelzorg verricht (minimaal 8 uur per week) 23 10 23
Vrijwilligerswerk *** % inwoners (vanaf 19 jaar) dat vrijwilligerswerk verricht in georganiseerd verband 33,5
Transformatie: verschuiving naar algemene voorzieningen ** percentage gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen 46/48/6 46/51/3 63/35/2
Inburgeringstrajecten ** aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen 13 10 10
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** % realisatie versus taakstelling 100 100
Taakstelling huisvesting vergunninghouders absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot 21 19 16

* verplichte indicator op grond van BBV

** uit Monitor sociaal domein Nuenen

*** nieuwe indicator

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten (Participatiewet en bijzondere bijstand) uit en levert bijdragen aan gemeentelijke taken in het sociaal domein. Daarnaast adviseert de dienst de gemeente beleidsmatig op het taakveld sociale zaken en arbeidsmarktbeleid. Dit wordt ondersteund door software die we volgend jaar moeten vervangen, omdat het contract met de huidige aanbieder niet langer meer verlengd kan worden op grond van regelgeving. Hiertoe wordt binnen de dienst tijdelijk een projectleider aangesteld die door de deelnemende gemeenten gezamenlijk wordt betaald.

In het CMD wordt samen gewerkt met de ketenpartners om de dienstverlening aan onze inwoners steeds verder te optimaliseren. De dienst is ook betrokken bij lokale en regionale samenwerkingsprojecten in het sociaal domein. Met de WSD worden in 2021 de projecten nader vorm gegeven.

 

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)

WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.

In het kader van de nieuwe inburgeringswet neemt de gemeente samen met de WSD deel aan de volgende pilots.

  • Pilot Brede Intake: De WSD ontwikkelde in 2017 een model voor de Brede Intake. Alle vanaf 2016 gehuisveste statushouders zijn gesproken en begeleid vanuit de Brede Intake. Vanaf 2019 neemt de gemeente Nuenen met dit project deel aan de landelijke pilot (1 van 6 gemeenten over geheel Nederland). De Brede Intake wordt verder vormgegeven binnen de Rijkspilot samen met WSD en aangepast aan de per 1 juli 2021 ingaande nieuwe inburgeringswet.
  • Pilot Z-route: In september 2020 starten de eerste deelnemers met het door de WSD opgezette pilotprogramma, gericht op zelfredzaamheid van inburgeraars die uitgevallen zijn binnen de inburgering en een nieuwe methode door taal 'te doen'. Deze pilot wordt in 2021 voort gezet.

 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners. Ook in 2021 richt de GGD Brabant-Zuidoost zich op het bestrijden van de coronapandemie. De GGD-Brabant-Zuidoost verwacht in 2021 extra kosten als gevolg van opgeschaalde corona- activiteiten, verminderde baten door afgeschaalde contracttaken en extra kosten voor inhaalactiviteiten. Het GGD bestuur heeft toegezegd de financiële gevolgen inzichtelijk te maken en indien noodzakelijk, via separate begrotingswijzigingen, voorstellen voor te leggen aan de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze extra kosten door het Rijk worden vergoed.

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4-jarigen ondergebracht bij GGD Brabant-Zuidoost. Dit werd vorige jaren door ZuidZorg JGZ uitgevoerd. De coronapandemie heeft vooralsnog geen invloed op de overdrachtsdatum van 1 januari.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 49 34 34 34 34 34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 771 712 698 698 698 698
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.538 2.533 2.488 2.512 2.517 2.512
6.2 Wijkteams 381 368 369 369 369 369
6.3 Inkomensregelingen 5.782 6.074 6.179 6.117 6.117 6.117
6.4 Begeleide participatie 1.477 1.421 1.455 1.476 1.452 1.468
6.5 Arbeidsparticipatie 586 644 683 675 675 675
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 927 795 852 852 852 852
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.215 3.082 3.273 3.269 3.269 3.269
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.133 3.340 3.460 3.460 3.460 3.460
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5 20 20 20 20 20
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 352 345 345 345 345 345
7.1 Volksgezondheid 775 825 816 833 850 868
Totaal Lasten 20.992 20.193 20.671 20.659 20.658 20.687
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 250 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 91 94 98 98 98 98
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 166 165 165 165 165 165
6.2 Wijkteams 109 87 87 87 87 87
6.3 Inkomensregelingen 4.730 4.966 4.966 4.966 4.922 4.922
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 171 218 218 218 218 218
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.275 5.780 5.534 5.534 5.490 5.490

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Bijdrage GGD volgens programmabegroting 2021 GGD -8.989 -17.761 -26.758 -44.669 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, programma 8)
Uitvoeringskosten jeugdzorg -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 Meer geld nodig voor uitvoering jeugdhulp 10 voor de jeugd
Restant stelpost armoedebeleid vervallen 35.000 35.000 35.000 35.000 Grotendeels ingezet in bijv. schuldhulp, restant niet benut
Inkomsten beslaglegging agv fraudeopsporing Participatiewet 44.000 44.000 Zie ook programma 2
Nota vrijwilligersbeleid 2020 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200
Pilot Roma en Sinti (oormerken vanuit meicirculaire 2020) -35.000 Zie programma 8 algemene uitkering - meicirculaire 2020
Stelpost uitvoeringskosten wet inburgering (oormerken vanuit meicirculaire 2020) -30.144 -66.996 -73.703 -73.703 Zie programma 8 algemene uitkering - meicirculaire 2020
Stijging kosten leerlingenvervoer -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Sterke stijging aantal leerlingen, ca. 10%
Kosten van Het Goed die onder sociaal domein vallen 30.000 30.000 30.000 30.000
Dekking binnen sociaal domein (re-integratie/wmo) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Septembercirculaire 2020: Brede aanpak dak- en thuisloosheid -32.051 Zie programma 8 algemene uitkering - septembercirculaire 2020
Kleine aanpassingen < € 10.000 300 300 300 300
Ombuigingen: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Leges kinderopvang 4.000 4.000 4.000 4.000
Actualisatie budget sociaal-cultureel werk 13.000 13.000 13.000 13.000
Actualisatie budget maatwerk chronisch zieken 10.000 10.000 10.000 10.000
Financiële gevolgen coronacrisis 2021: 2021 2022 2023 2024 Toelichting
Verwachte meerkosten bijstand (BUIG) agv coronamaatregelen -62.500 Wij verwachten te worden gecompenseerd door het Rijk. Bij programma 8 nemen wij hiervoor een stelpost op bij de algemene uitkering.
Totaal programma 3 -123.884 -39.957 -99.661 -117.572