Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Reserves Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Algemene reserves
Algemene reserve 4.952 4.252 4.252 4.252 4.252
Bouwgrond: algemene reserve 13.001 13.001 13.001 13.001 13.001
Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 8.648 8.648 8.648 8.648 8.648
Totaal Algemene reserves 26.601 25.901 25.901 25.901 25.901
Bestemmingsreserves
Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel 2.024 2.074 1.999 2.049 2.099
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 262 387 512 637 762
Bouwgrond; parkmanagement 335 335 335 335 335
Bouwgrond; fonds groen voor rood 625 525 425 325 225
Begraafplaats Oude Landen 466 485 504 523 543
Bestemmingsreserve I&A 336 187 30 11 11
Totaal Bestemmingsreserves 4.047 3.992 3.805 3.880 3.974
Dekkingsreserves
Dekkingsres kap lst reconstr op en afritten Geldropsedijk 216 216 209 201 193
Dekkingsres kap lst HOV2 55 52 49 46 43
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 60 40 20 0 0
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 36 34 32 31 29
Dekkingsres hybrideveld RKGSV Gerwen 356 342 327 313 299
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 180 144 108 72 36
Dekkingsreserve renovatie Hongerman 300 1.000 1.000 780 560
Dekkingsreserve renovatie Klooster 1.593 1.529 1.466 1.402 1.338
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 88 85 81 77
Dekkingsres sportvloer Hongerman 50 27 4 4 4
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 2.894 2.894 2.894 2.779 2.663
Dekkingsres snelheidsremmende maatregelen Boord 68 68 65 63 60
Dekkingsres regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 125 125 250 240 230
Totaal Dekkingsreserves 6.025 6.560 6.509 6.011 5.532

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Milieuschade Schenkels 368 0 0 0 0
Pensioen voormalige wethouders 2.786 2.761 2.736 2.710 2.685
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 3.154 2.761 2.736 2.710 2.685
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gebouwen 1.025 1.134 1.243 1.353 1.462
Voorziening onderhoud wegen 424 288 152 17 17
Voorziening civiele kunstwerken 502 385 308 311 324
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 1.951 1.807 1.704 1.680 1.803
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening afval 68 68 59 55 39
Voorziening riolering 3.961 3.801 3.763 3.722 3.680
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 155 155 155 155 155
Promotie-inkomsten 2 2 2 2 2
Parkeerfonds 9 9 9 9 9
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 4.196 4.036 3.988 3.943 3.885

Totaal reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Totaal reserves en voorzieningen
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Reserves 36.673 36.453 36.215 35.792 35.407
Voorzieningen 9.301 8.604 8.427 8.334 8.373

Toelichting op de reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves

De reserves bestaan uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel of voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. 

 

Algemene reserves

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
4.952 0 700 4.252

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld door uw raad in februari 2019, is besloten het minimum van deze reserve jaarlijks bij de jaarrekening te bepalen. Dit bedrag wordt dan berekend als 10% van de uitkering gemeentefonds plus inkomsten ozb (op basis van de Handleiding artikel 12 Financiële verhoudingswet), waarbij we afronden op € 100.000,-. Dat komt neer op ongeveer € 3,2 miljoen. De huidige algemene reserve is dus ruimschoots toereikend.

De onttrekking betreft de geraamde storting in de dekkingsreserve Sporthal de Hongerman, overeenkomstig de investeringsbegroting (zie dekkingsreserves).

Bouwgrond algemene reserve

Terug naar navigatie - Bouwgrond algemene reserve
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
13.001 0 0 13.001

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties.
Voor de afdekking van negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.

Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen)

Terug naar navigatie - Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen)
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
8.648 0 0 8.648

Deze reserve is gevormd na de jaarrekening 2017 met het doel de tussentijdse winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van andere stortingen in reserves.

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Terug naar navigatie - Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2.024 50 0 2.074

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een zogeheten “bovenwijks” karakter. Te denken valt aan investeringen in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten. De toevoegingen volgen uit de Nota grondbeleid, ieder nieuw te realiseren bouwplan draagt bij.  

Voorheen werden projecten in één keer ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen gebracht. Met de nieuwe BBV-voorschriften mag dit vanaf 2017 niet meer. De projecten moeten worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en afschrijving) moeten over de levensduur van de investering worden gespreid. Bij het beschikbaar stellen van het krediet wordt het volledige bedrag vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen overgebracht naar een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten bovenwijkse voorzieningen (zie onder dekkingsreserves). Vanuit die reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen gedekt.

Bouwgrond; sociale huisvesting

Terug naar navigatie - Bouwgrond; sociale huisvesting
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
262 125 0 387

Deze bestemmingsreserve is gevormd om initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting te stimuleren. De reserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten op basis van de Nota grondbeleid, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De voedingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting volgen uit de Nota grondbeleid. Iedere nieuw te realiseren woning draagt bij. In de Nota grondbeleid 2019-2023 is opgenomen dat een ontwikkelende partij moet kunnen aantonen dat deze bijdrage noodzakelijk is om de sociale woningbouwontwikkeling in het project haalbaar te houden. Het college beslist over een toewijzing uit de reserve. 

De toevoeging houdt verband met grondverkopen binnen de grondexploitatieprojecten (€ 125.000,-).

Bouwgrond; parkmanagement

Terug naar navigatie - Bouwgrond; parkmanagement
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
335 0 0 335

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch, werk- en leefklimaat.

Met de Nota grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Terug naar navigatie - Bouwgrond; fonds groen voor rood
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
625 0 100 525

Deze reserve is ingesteld om landschapsinvesteringen te kunnen financieren als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het doel is versterking en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.
Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De onttrekking van € 100.000,- betreft het project Dommeldal.

Begraafplaats Oude Landen

Terug naar navigatie - Begraafplaats Oude Landen
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
466 19 0 485

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats.
De toevoeging betreft de structurele storting voor vervangingen van € 10.000,- en het positief geraamde exploitatiesaldo van € 9.259,-.

Bestemmingsreserve I&A

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
336 0 149 187

Op 18 juni 2015 heeft de raad besloten om het deel van het positieve resultaat jaarrekening 2014 Dienst Dommelvallei dat te maken had met lagere lasten I&A, te reserveren in de nieuwe reserve I&A. Op 16 augustus 2016 is besloten de middelen die voor I&A bestemd waren en op verschillende plaatsen in de begroting stonden, samen te brengen in deze bestemmingsreserve. De reserve wordt aangewend wanneer de bijdrage van de gemeente Nuenen aan Dienst Dommelvallei stijgt door meer uitgaven van de dienst aan I&A (het informatiebeleidsplan).

Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270

Terug naar navigatie - Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
216 0 0 216

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken. 

HOV2

Terug naar navigatie - HOV2
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
55 0 3 52

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor HOV2 te dekken. De onttrekking van € 2.884,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Onderzoek bereikbaarheidsakkoord

Terug naar navigatie - Onderzoek bereikbaarheidsakkoord
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
60 0 20 40

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken. De onttrekking van € 19.986,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Ecologische verbindingszone Hooidonk

Terug naar navigatie - Ecologische verbindingszone Hooidonk
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
36 0 2 34

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbindingszone Hooidonk te dekken. De onttrekking van € 1.800,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Hybrideveld RKGSV Gerwen

Terug naar navigatie - Hybrideveld RKGSV Gerwen
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
356 0 14 342

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het hybrideveld RKGSV Gerwen te dekken. De onttrekking van € 14.230,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Onderzoek mobiliteitsprojecten

Terug naar navigatie - Onderzoek mobiliteitsprojecten
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
180 0 36 144

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek mobiliteitsprojecten. De onttrekking van € 36.000,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Renovatie Hongerman

Terug naar navigatie - Renovatie Hongerman
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
300 700 0 1.000

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de renovatie Hongerman te dekken.

De storting is overeenkomstig de investeringsbegroting (zie algemene reserve).

Renovatie Klooster

Terug naar navigatie - Renovatie Klooster
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.593 0 64 1.529

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de renovatie van het Klooster te dekken. De onttrekking van € 63.728,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Calamiteitenpad Esrand

Terug naar navigatie - Calamiteitenpad Esrand
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
92 0 4 88

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve grondexploitatie om de kapitaallasten van de investering voor het calamiteitenpad Esrand te dekken. De onttrekking van € 3.680,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Sportvloer Hongerman

Terug naar navigatie - Sportvloer Hongerman
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
50 0 23 27

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de sportvloer van sporthal Hongerman te dekken. De onttrekking van € 22.949,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Klooster nieuwe stijl

Terug naar navigatie - Klooster nieuwe stijl
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2.894 0 0 2.894

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve. Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investeringen voor installaties en vloerverwarming bij de renovatie van het Klooster te kunnen dekken.

Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta

Terug naar navigatie - Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
125 0 0 125

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van het krediet regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta te kunnen dekken.

Toelichting op de voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiefposten op de balans die een inzicht geven in de voorzienbare lasten van risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden op de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
De voorzieningen zijn onder te verdelen in voorzieningen onderhoud en egalisatie, voorzieningen door derden beklemde middelen en voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's.

Pensioen voormalige wethouders

Terug naar navigatie - Pensioen voormalige wethouders
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2.786 39 64 2.761

Voor zittende wethouders moet op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De noodzakelijke omvang van de voorziening aan het eind van het boekjaar wordt elk jaar bepaald op basis van actuariële berekeningen door een extern bureau. De werkelijke pensioenbetalingen aan (voormalige) wethouders in het boekjaar komen ten laste van deze voorziening.

Voorziening onderhoud gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.025 423 313 1.134

Uitgaven voor groot onderhoud dat opgenomen is in het beheerplan wordt uit de voorziening bekostigd. Jaarlijks wordt bekeken of de vervanging ook daadwerkelijk noodzakelijk is of nog een jaar kan worden uitgesteld.

Met de schoolbesturen lopen nog gesprekken over het organiseren van het gezamenlijk groot onderhoud voor de gebouwen MFA Heuvelrijk en Ouwlandse Dijk. Overdracht van het schooldeel van de gebouwen naar het school bestuur moet nog plaatsvinden. 

Voor Dorpshuis D'n Heuvel is een participatieproject gestart waarbij Stichting D'n Heuvel samen met betrokken partijen en inwoners een plan maakt voor aanpassing van de MFA inclusief ontsluiting gymzaal voor een toekomstbestendig Gerwen. 

Sporthal De Hongerman inclusief Scarabee wordt in stand gehouden, maar is gezien de renovatieplannen niet opgenomen in de voorziening. Indien tussentijds investeringen aan de orde zijn in verband met veiligheid wordt hiervoor krediet aangevraagd. De vloer is in 2019 vernieuwd. Voor de renovatie wordt apart een krediet aangevraagd.

Voorziening wegen

Terug naar navigatie - Voorziening wegen
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
424 837 973 288

De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De verwachte uitgaven aan cyclisch onderhoud zijn in 2021 € 973.000,-. In het 1e kwartaal van 2021 wordt een nieuw beheerplan aangeboden.

Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
502 115 232 385

Het saldo van de reserve civiele kunstwerken is overgebracht naar deze voorziening. De reserve is opgeheven. De voorziening is gevormd voor het onderhoud van civiele kunstwerken.

Voorziening afval

Terug naar navigatie - Voorziening afval
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
68 0 0 68

Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten en opbrengsten kan gebruik gemaakt worden van een voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Voorziening riolering
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
3.961 0 160 3.801

De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Terug naar navigatie - Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
155 0 0 155

Op 18 mei 2017 heeft de raad besloten deel te nemen aan het Regionale Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW). Hiervoor is een voorziening gevormd. Betaling aan het regionale fonds vindt gefaseerd plaats afhankelijk van (regionale) besluitvorming.

Promotie-inkomsten

Terug naar navigatie - Promotie-inkomsten
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2 0 0 2

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend.

Parkeerfonds

Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
9 0 0 9

Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW publicatie Toekomstbestendig parkeren (2018)). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college. In het kader van de planvorming voor het centrum wordt gekeken naar locaties voor parkeren en de bijdrage die het parkeerfonds kan hebben bij de realisatie. Daarbij zullen parkeerfonds en ambitie in balans moeten blijven. Dit kan gevolgen hebben voor de stortingen.