Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2018
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
    1. Blz. 9 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
   4. Blz. 10 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    1. Blz. 11 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 12 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 13 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 14 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 15 Nuenen verdient een krachtig en integer bestuur
      1. Blz. 16 1. Bestuurlijke toekomst
      2. Blz. 17 2. Krachtig bestuur
     2. Blz. 18 De gemeente zoekt en vindt de samenwerking die nodig is om haar taken uit te voeren en ambities in de samenleving te verwezenlijken
      1. Blz. 19 3. Samenwerking
     3. Blz. 20 Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst
      1. Blz. 21 4. Inwoners- en overheidsparticipatie
     4. Blz. 22 Inwoners kunnen voor al hun vragen terecht bij de gemeente. De gemeente geeft in één keer het juiste antwoord. Klanten worden alleen doorverwezen als het echt niet anders kan
      1. Blz. 23 5. Dienstverlening
     5. Blz. 24 We zijn een transparante overheidsorganisatie die in haar communicatie aansluit bij (de wensen van) de samenleving
      1. Blz. 25 6. Communicatie
    5. Blz. 26 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 27 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 28 Wat heeft het gekost?
   5. Blz. 29 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
    1. Blz. 30 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 31 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 32 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 33 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 34 We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid
      1. Blz. 35 1. Crisisbeheersing en brandweer
      2. Blz. 36 2. Openbare orde en veiligheid
      3. Blz. 37 3. Handhaving
    5. Blz. 38 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 39 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 40 Wat heeft het gekost?
   6. Blz. 41 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    1. Blz. 42 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 43 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 44 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 45 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 46 Iedereen aan het werk
      1. Blz. 47 1. Participatie op gebied van werk
     2. Blz. 48 Iedereen moet kunnen meedoen
      1. Blz. 49 2. Participatie in de maatschappij
      2. Blz. 50 3. Woonwagen locaties
      3. Blz. 51 4. Zorg voor de jeugd
      4. Blz. 52 5. Inburgering vergunninghouders
      5. Blz. 53 6. Sociaal domein
     3. Blz. 54 Inkomensondersteuning
      1. Blz. 55 7. Inkomensondersteuning
    5. Blz. 56 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 57 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 58 Wat heeft het gekost?
   7. Blz. 59 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    1. Blz. 60 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 61 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 62 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 63 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 64 Deelname mogelijk maken van alle Nuenense inwoners aan maatschappelijke activiteiten
      1. Blz. 65 1. Accommodatiebeleid
      2. Blz. 66 2. Beheer maatschappelijk vastgoed
      3. Blz. 67 3. Subsidieprogramma 2018
     2. Blz. 68 Op een sobere wijze beheren van de gemeentelijke eigendommen
      1. Blz. 69 4. Onderwijshuisvesting
    5. Blz. 70 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 71 Wat heeft het gekost?
   8. Blz. 72 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    1. Blz. 73 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 74 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 75 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 76 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 77 Passende huisvesting voor verschillende doelgroepen
      1. Blz. 78 1. Bestemmingsplannen
      2. Blz. 79 2. Nuenen West
      3. Blz. 80 3. Nota grondbeleid
      4. Blz. 81 4. Prestatieafspraken
      5. Blz. 82 5. Woningbouwprogramma
      6. Blz. 83 6. Woonwagenlocaties
    5. Blz. 84 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 85 Wat heeft het gekost?
   9. Blz. 86 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    1. Blz. 87 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 88 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 89 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 90 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 91 Straten, wegen en pleinen: op een sobere wijze de openbare ruimte veilig en heel houden. De inwoners worden op een goede manier betrokken bij het beheer van de openbare ruimte
      1. Blz. 92 1. Straten, wegen en pleinen
     2. Blz. 93 Verkeer en vervoer: behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving
      1. Blz. 94 2. Verkeer en vervoer
      2. Blz. 95 3. Parkeren
     3. Blz. 96 Afval: een afvalloze samenleving tegen zo laag mogelijke (netto) kosten en met een als ruim voldoende ervaren service
      1. Blz. 97 4. Afval
     4. Blz. 98 Riolering: het beschermen van de volksgezondheid en het verbeteren van het watersysteem door lokale maatregelen
      1. Blz. 99 5. Riolering
     5. Blz. 100 Milieu: een veilige en prettige woonomgeving voor de inwoners van Nuenen
      1. Blz. 101 6. Milieu
      2. Blz. 102 7. Duurzaamheid
    5. Blz. 103 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 104 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 105 Wat heeft het gekost?
   10. Blz. 106 Programma 7. Economie, toerisme & Recreatie
    1. Blz. 107 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 108 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 109 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 110 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 111 De cultuurhistorische kwaliteiten van Nuenen, met het erfgoed van Van Gogh voorop worden ingezet voor de toeristische profilering van Nuenen
      1. Blz. 112 1. Villagemarketing
     2. Blz. 113 Profileren van het dorpse karakter van de gemeente Nuenen
      1. Blz. 114 2. Lint Park-molen de Roosdonck
      2. Blz. 115 3. Team Ruimtelijke Kwaliteit
     3. Blz. 116 De gemeente Nuenen is een gemeente met een goed ondernemersklimaat. Ondernemers willen zich hier graag vestigen. Ondernemers voelen zich onderdeel van de gemeente en nemen zelf initiatieven om het ondernemersklimaat te verbeteren
      1. Blz. 117 4. Ondernemersklimaat
     4. Blz. 118 Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven in Nuenen wordt gekoesterd
      1. Blz. 119 5. Kwartiermaker
     5. Blz. 120 Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit het openbaar groen en de voorzieningen
      1. Blz. 121 6. Groen landschap
      2. Blz. 122 7. Groen- en speelvoorzieningen
    5. Blz. 123 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 124 Wat heeft het gekost?
   11. Blz. 125 Programma 8. Financiën & Belastingen
    1. Blz. 126 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 127 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 128 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 129 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 130 Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is
     2. Blz. 131 Actief inspelen op financiële (wettelijke) ontwikkelingen
     3. Blz. 132 Het hebben van een weerstandsvermogen waarbij de hoogte is afgestemd op de risico’s die gelopen worden
      1. Blz. 133 1. Financiële positie
     4. Blz. 134 Waar mogelijk nu of op termijn een verlaging van de lokale belastingdruk
     5. Blz. 135 Belastingheffing
      1. Blz. 136 2. Belastingdruk
    5. Blz. 137 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 138 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 139 Wat heeft het gekost?
   12. Blz. 140 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 141 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
   13. Blz. 142 Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 143 Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
  3. Blz. 144 Paragrafen
   1. Blz. 145 Lokale heffingen
    1. Blz. 146 Inleiding
    2. Blz. 147 Beleid
    3. Blz. 148 Onroerende-zaakbelastingen
    4. Blz. 149 Afvalstoffenheffing
    5. Blz. 150 Rioolheffing
    6. Blz. 151 Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing
    7. Blz. 152 Leges
    8. Blz. 153 Kostendekkendheid leges
    9. Blz. 154 Overige belastingen
    10. Blz. 155 Kwijtscheldingsbeleid
    11. Blz. 156 Overzicht tarieven
    12. Blz. 157 Vergelijking buurgemeenten
    13. Blz. 158 Ontwikkeling lokale lastendruk
   2. Blz. 159 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 160 Inleiding
    2. Blz. 161 Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's
    3. Blz. 162 Inventarisatie van de risico's
    4. Blz. 163 Top 15 risico's
    5. Blz. 164 Wijzigingen
    6. Blz. 165 Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit
    7. Blz. 166 Weerstandsvermogen
    8. Blz. 167 Weerstandsvermogen
    9. Blz. 168 Financiële kengetallen
    10. Blz. 169 Financiële kengetallen toelichting
   3. Blz. 170 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 171 Inleiding
    2. Blz. 172 Wegen
    3. Blz. 173 Openbare verlichting
    4. Blz. 174 Civiele kunstwerken
    5. Blz. 175 Groen
    6. Blz. 176 Riolering
    7. Blz. 177 Gebouwen
    8. Blz. 178 Speeltoestellen
    9. Blz. 179 Verkeersregelingen
    10. Blz. 180 Beelden en plastieken
   4. Blz. 181 Financiering
    1. Blz. 182 Inleiding
    2. Blz. 183 Interne- en externe ontwikkelingen
    3. Blz. 184 Financieringsbehoefte
    4. Blz. 185 Liquiditeit
    5. Blz. 186 Renterisicobeheer
    6. Blz. 187 Leningenportefeuille
   5. Blz. 188 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 189 Inleiding
    2. Blz. 190 DNA
    3. Blz. 191 Strategisch HRM plan 2016-2020
    4. Blz. 192 Individueel Keuze Budget
    5. Blz. 193 Leer-/werkbedrijf
    6. Blz. 194 e-HRM
    7. Blz. 195 Garantiebanen
    8. Blz. 196 Arbeidsomstandigheden
    9. Blz. 197 Ziekteverzuim
    10. Blz. 198 Samenwerking met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo
    11. Blz. 199 Informatievoorziening
    12. Blz. 200 Plannen en begroten
    13. Blz. 201 Extra projectcapaciteit
    14. Blz. 202 Onderzoek I&A processen
    15. Blz. 203 Informatiebeveiliging
    16. Blz. 204 Privacy
    17. Blz. 205 Procedure datalekken
    18. Blz. 206 Control
    19. Blz. 207 Programma betere dienstverlening
    20. Blz. 208 Interne controle
    21. Blz. 209 Invulling kwaliteitszorg/ procesverbetering
    22. Blz. 210 Management Control Systeem
    23. Blz. 211 Inkoop- en aanbestedingsbeleid
    24. Blz. 212 Huisvesting
    25. Blz. 213 Kengetallen
   6. Blz. 214 Verbonden partijen
    1. Blz. 215 Inleiding
     1. Blz. 216 Inleiding
    2. Blz. 217 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 218 GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE)
     2. Blz. 219 GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven
     3. Blz. 220 GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven
     4. Blz. 221 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond
     5. Blz. 222 GR Dienst Dommelvallei te Mierlo
     6. Blz. 223 GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel
     7. Blz. 224 GR Reiniging Blink te Helmond
    3. Blz. 225 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 226 NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag
     2. Blz. 227 NV Brabant Water te Den Bosch
    4. Blz. 228 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 229 Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
     2. Blz. 230 Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
   7. Blz. 231 Grondbeleid
    1. Blz. 232 Inleiding
    2. Blz. 233 Raadsbesluiten
    3. Blz. 234 Bestemmingsreserves
    4. Blz. 235 Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording
    5. Blz. 236 Materieel vast actief (voorheen NIEGG)
    6. Blz. 237 Verwachte resultaat grondexploitatie/project
    7. Blz. 238 Tussentijdse winstnemingen
    8. Blz. 239 Parameters en uitgangspunten grondexploitaties
    9. Blz. 240 Prognoses
    10. Blz. 241 Toelichting projecten
  4. Blz. 242 Jaarrekening
   1. Blz. 243 Balans
    1. Blz. 244 Balans
    2. Blz. 245 Balans deel 2
   2. Blz. 246 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 247 Inleiding
    2. Blz. 248 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 249 Waarderingsgrondslagen
    4. Blz. 250 Vaste activa
    5. Blz. 251 Toelichting Vaste activa
    6. Blz. 252 Vlottende activa
    7. Blz. 253 Vaste passiva
    8. Blz. 254 Vlottende passiva
   3. Blz. 255 Toelichting op de balans
    1. Blz. 256 Vaste activa
     1. Blz. 257 Immateriële vaste activa
     2. Blz. 258 Verloopoverzicht immateriële vaste activa
     3. Blz. 259 Toelichting immateriële vaste activa
     4. Blz. 260 Materiële vaste activa
     5. Blz. 261 Verloopoverzicht materiële vaste activa
     6. Blz. 262 Toelichting materiële vaste activa
     7. Blz. 263 Financiële vaste activa
     8. Blz. 264 Verloopoverzicht financiële vaste activa
     9. Blz. 265 Toelichting financiële vaste activa
    2. Blz. 266 Vlottende activa
     1. Blz. 267 Voorraad
     2. Blz. 268 Verloopoverzicht voorraad
     3. Blz. 269 Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie
     4. Blz. 270 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
     5. Blz. 271 Schatkistbankieren
     6. Blz. 272 Liquide middelen
     7. Blz. 273 Overlopende activa
     8. Blz. 274 Specificatie nog te ontvangen subsidies
     9. Blz. 275 Facilitair grondbedrijf
     10. Blz. 276 Toelichting facilitair grondbedrijf
    3. Blz. 277 Vaste passiva
     1. Blz. 278 Eigen vermogen
     2. Blz. 279 Voorzieningen
     3. Blz. 280 Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
     4. Blz. 281 Toelichting vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
    4. Blz. 282 Vlottende passiva
     1. Blz. 283 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
     2. Blz. 284 Overlopende passiva
     3. Blz. 285 Specificatie vooruit ontvangen subidies
     4. Blz. 286 Facilitair grondbedrijf
   4. Blz. 287 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
    1. Blz. 288 Overeenkomsten
    2. Blz. 289 Overeenkomsten (2)
    3. Blz. 290 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
   5. Blz. 291 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 292 Programma's
    2. Blz. 293 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 294 Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 295 Totaal saldo van baten en lasten
    5. Blz. 296 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    6. Blz. 297 Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
   6. Blz. 298 Het overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 299 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 300 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
    3. Blz. 301 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    4. Blz. 302 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    5. Blz. 303 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    6. Blz. 304 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    7. Blz. 305 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    8. Blz. 306 Programma 8. Financiën & Belastingen
    9. Blz. 307 Totaal
   7. Blz. 308 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 309 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    2. Blz. 310 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 311 Vennootschapsbelasting
    3. Blz. 312 Begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 313 Begrotingsrechtmatigheid
     2. Blz. 314 Begrotingsrechtmatigheid
     3. Blz. 315 Begrotingsrechtmatigheid
    4. Blz. 316 Analyse overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 317 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
     2. Blz. 318 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
     3. Blz. 319 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
     4. Blz. 320 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
     5. Blz. 321 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
     6. Blz. 322 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
     7. Blz. 323 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
     8. Blz. 324 Programma 8. Financiën en belastingen
    5. Blz. 325 Overzicht onvoorzien
     1. Blz. 326 Overzicht onvoorzien
    6. Blz. 327 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     1. Blz. 328 Overzicht van de incidentele baten en lasten
    7. Blz. 329 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 330 Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves
    8. Blz. 331 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
     1. Blz. 332 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   8. Blz. 333 Overzicht van investeringen en projecten
    1. Blz. 334 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 335 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    3. Blz. 336 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    4. Blz. 337 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
   9. Blz. 338 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 339 Overzicht van de reserves en voorzieningen
     1. Blz. 340 Reserves
     2. Blz. 341 Voorzieningen
     3. Blz. 342 Totaal reserves en voorzieningen
    2. Blz. 343 Toelichting op de reserves
     1. Blz. 344 Inleiding
     2. Blz. 345 Algemene reserve
     3. Blz. 346 Algemene reserve
     4. Blz. 347 Reserve vrije bestedingsruimte
     5. Blz. 348 Reserve vrije bestedingsruimte
     6. Blz. 349 Algemene risicovoorziening
     7. Blz. 350 Algemene risicovoorziening
     8. Blz. 351 Algemene reserve decentralisatie
     9. Blz. 352 Algemene reserve decentralisatie
     10. Blz. 353 Bouwgrond; algemene reserve
     11. Blz. 354 Bouwgrond; algemene reserve
     12. Blz. 355 Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen)
     13. Blz. 356 Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen)
     14. Blz. 357 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
     15. Blz. 358 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
     16. Blz. 359 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting
     17. Blz. 360 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting
     18. Blz. 361 Bouwgrond; parkmanagement
     19. Blz. 362 Bouwgrond; parkmanagement
     20. Blz. 363 Bouwgrond; fonds groen voor rood
     21. Blz. 364 Bouwgrond; fonds groen voor rood
     22. Blz. 365 Begraafplaats Oude Landen
     23. Blz. 366 Begraafplaats Oude Landen
     24. Blz. 367 BR div projecten en investeringen (MN)
     25. Blz. 368 BR div projecten en investeringen (MN)
     26. Blz. 369 Vangnet transities sociaal domein
     27. Blz. 370 Reserve vangnet transities sociaal domein
     28. Blz. 371 Bestemmingsreserve I&A
     29. Blz. 372 Bestemmingsreserve I&A
     30. Blz. 373 Verkeersregelingen
     31. Blz. 374 Verkeersregelingen
     32. Blz. 375 Civiele kunstwerken
     33. Blz. 376 Civiele kunstwerken
     34. Blz. 377 Beelden en plastieken
     35. Blz. 378 Overige kunstwerken
     36. Blz. 379 Aansluiten Nuenen Z-W op A270
     37. Blz. 380 Aansluiten Nuenen Z-W op A270
     38. Blz. 381 HOV2
     39. Blz. 382 Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2
     40. Blz. 383 Bereikbaarheidsakkoord
     41. Blz. 384 Bereikbaarheidsakkoord
     42. Blz. 385 Ecologische verbinding Hooidonk
     43. Blz. 386 Ecologische verbinding Hooidonk
     44. Blz. 387 Onderzoek mobiliteitsprojecten
     45. Blz. 388 Onderzoek mobiliteitsprojecten
     46. Blz. 389 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand
     47. Blz. 390 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand
    3. Blz. 391 Toelichting op de voorzieningen
     1. Blz. 392 Pensioen voormalige wethouders
     2. Blz. 393 Pensioen voormalige wethouders
     3. Blz. 394 Milieuschade Schenkels
     4. Blz. 395 Milieuschade Schenkels
     5. Blz. 396 Risicovoorziening civiele procedure
     6. Blz. 397 Risicovoorziening civiele procedure
     7. Blz. 398 Voorziening onderhoud gebouwen
     8. Blz. 399 Voorziening onderhoud gebouwen
     9. Blz. 400 Voorziening onderhoud wegen
     10. Blz. 401 Voorziening onderhoud wegen
     11. Blz. 402 Voorziening afval
     12. Blz. 403 Voorziening afval
     13. Blz. 404 Voorziening riolering
     14. Blz. 405 Voorziening riolering
     15. Blz. 406 Promotie-inkomsten
     16. Blz. 407 Promotie-inkomsten
     17. Blz. 408 Parkeerfonds
     18. Blz. 409 Parkeerfonds
     19. Blz. 410 Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)
     20. Blz. 411 Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)
     21. Blz. 412 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties
     22. Blz. 413 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties
   10. Blz. 414 Bijlage Single information single audit (SISA)
    1. Blz. 415 Bijlage Single information single audit (SISA)
   11. Blz. 416 Controleverklaring
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap