Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Samenvatting Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 8  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 9  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 10  
Portefeuillehouder(s) Blz. 11  
Wat wilden we bereiken? Blz. 12  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 13  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 14  
Nuenen verdient een krachtig en integer bestuur Blz. 15  
1. Bestuurlijke toekomst Blz. 16  
2. Krachtig bestuur Blz. 17  
De gemeente zoekt en vindt de samenwerking die nodig is om haar taken uit te voeren en ambities in de samenleving te verwezenlijken Blz. 18  
3. Samenwerking Blz. 19  
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst Blz. 20  
4. Inwoners- en overheidsparticipatie Blz. 21  
Inwoners kunnen voor al hun vragen terecht bij de gemeente. De gemeente geeft in één keer het juiste antwoord. Klanten worden alleen doorverwezen als het echt niet anders kan Blz. 22  
5. Dienstverlening Blz. 23  
We zijn een transparante overheidsorganisatie die in haar communicatie aansluit bij (de wensen van) de samenleving Blz. 24  
6. Communicatie Blz. 25  
Beleidsindicatoren Blz. 26  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 27  
Wat heeft het gekost? Blz. 28  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 29  
Portefeuillehouder(s) Blz. 30  
Wat wilden we bereiken? Blz. 31  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 32  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 33  
We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid Blz. 34  
1. Crisisbeheersing en brandweer Blz. 35  
2. Openbare orde en veiligheid Blz. 36  
3. Handhaving Blz. 37  
Beleidsindicatoren Blz. 38  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 39  
Wat heeft het gekost? Blz. 40  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 41  
Portefeuillehouder(s) Blz. 42  
Wat wilden we bereiken? Blz. 43  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 44  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 45  
Iedereen aan het werk Blz. 46  
1. Participatie op gebied van werk Blz. 47  
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 48  
2. Participatie in de maatschappij Blz. 49  
3. Woonwagen locaties Blz. 50  
4. Zorg voor de jeugd Blz. 51  
5. Inburgering vergunninghouders Blz. 52  
6. Sociaal domein Blz. 53  
Inkomensondersteuning Blz. 54  
7. Inkomensondersteuning Blz. 55  
Beleidsindicatoren Blz. 56  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 57  
Wat heeft het gekost? Blz. 58  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 59  
Portefeuillehouder(s) Blz. 60  
Wat wilden we bereiken? Blz. 61  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 62  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 63  
Deelname mogelijk maken van alle Nuenense inwoners aan maatschappelijke activiteiten Blz. 64  
1. Accommodatiebeleid Blz. 65  
2. Beheer maatschappelijk vastgoed Blz. 66  
3. Subsidieprogramma 2018 Blz. 67  
Op een sobere wijze beheren van de gemeentelijke eigendommen Blz. 68  
4. Onderwijshuisvesting Blz. 69  
Beleidsindicatoren Blz. 70  
Wat heeft het gekost? Blz. 71  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 72  
Portefeuillehouder(s) Blz. 73  
Wat wilden we bereiken? Blz. 74  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 75  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 76  
Passende huisvesting voor verschillende doelgroepen Blz. 77  
1. Bestemmingsplannen Blz. 78  
2. Nuenen West Blz. 79  
3. Nota grondbeleid Blz. 80  
4. Prestatieafspraken Blz. 81  
5. Woningbouwprogramma Blz. 82  
6. Woonwagenlocaties Blz. 83  
Beleidsindicatoren Blz. 84  
Wat heeft het gekost? Blz. 85  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 86  
Portefeuillehouder(s) Blz. 87  
Wat wilden we bereiken? Blz. 88  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 89  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 90  
Straten, wegen en pleinen: op een sobere wijze de openbare ruimte veilig en heel houden. De inwoners worden op een goede manier betrokken bij het beheer van de openbare ruimte Blz. 91  
1. Straten, wegen en pleinen Blz. 92  
Verkeer en vervoer: behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving Blz. 93  
2. Verkeer en vervoer Blz. 94  
3. Parkeren Blz. 95  
Afval: een afvalloze samenleving tegen zo laag mogelijke (netto) kosten en met een als ruim voldoende ervaren service Blz. 96  
4. Afval Blz. 97  
Riolering: het beschermen van de volksgezondheid en het verbeteren van het watersysteem door lokale maatregelen Blz. 98  
5. Riolering Blz. 99  
Milieu: een veilige en prettige woonomgeving voor de inwoners van Nuenen Blz. 100  
6. Milieu Blz. 101  
7. Duurzaamheid Blz. 102  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 103  
Beleidsindicatoren Blz. 104  
Wat heeft het gekost? Blz. 105  
Programma 7. Economie, toerisme & Recreatie Blz. 106  
Portefeuillehouder(s) Blz. 107  
Wat wilden we bereiken? Blz. 108  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 109  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 110  
De cultuurhistorische kwaliteiten van Nuenen, met het erfgoed van Van Gogh voorop worden ingezet voor de toeristische profilering van Nuenen Blz. 111  
1. Villagemarketing Blz. 112  
Profileren van het dorpse karakter van de gemeente Nuenen Blz. 113  
2. Lint Park-molen de Roosdonck Blz. 114  
3. Team Ruimtelijke Kwaliteit Blz. 115  
De gemeente Nuenen is een gemeente met een goed ondernemersklimaat. Ondernemers willen zich hier graag vestigen. Ondernemers voelen zich onderdeel van de gemeente en nemen zelf initiatieven om het ondernemersklimaat te verbeteren Blz. 116  
4. Ondernemersklimaat Blz. 117  
Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven in Nuenen wordt gekoesterd Blz. 118  
5. Kwartiermaker Blz. 119  
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit het openbaar groen en de voorzieningen Blz. 120  
6. Groen landschap Blz. 121  
7. Groen- en speelvoorzieningen Blz. 122  
Beleidsindicatoren Blz. 123  
Wat heeft het gekost? Blz. 124  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 125  
Portefeuillehouder(s) Blz. 126  
Wat wilden we bereiken? Blz. 127  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 128  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 129  
Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is Blz. 130  
Actief inspelen op financiële (wettelijke) ontwikkelingen Blz. 131  
Het hebben van een weerstandsvermogen waarbij de hoogte is afgestemd op de risico’s die gelopen worden Blz. 132  
1. Financiële positie Blz. 133  
Waar mogelijk nu of op termijn een verlaging van de lokale belastingdruk Blz. 134  
Belastingheffing Blz. 135  
2. Belastingdruk Blz. 136  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 137  
Beleidsindicatoren Blz. 138  
Wat heeft het gekost? Blz. 139  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 140  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 141  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 142  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 143  
Lokale heffingen Blz. 144  
Inleiding Blz. 145  
Beleid Blz. 146  
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 147  
Afvalstoffenheffing Blz. 148  
Rioolheffing Blz. 149  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 150  
Leges Blz. 151  
Kostendekkendheid leges Blz. 152  
Overige belastingen Blz. 153  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 154  
Overzicht tarieven Blz. 155  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 156  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 157  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 158  
Inleiding Blz. 159  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 160  
Inventarisatie van de risico's Blz. 161  
Top 15 risico's Blz. 162  
Wijzigingen Blz. 163  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 164  
Weerstandsvermogen Blz. 165  
Weerstandsvermogen Blz. 166  
Financiële kengetallen Blz. 167  
Financiële kengetallen toelichting Blz. 168  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 169  
Inleiding Blz. 170  
Wegen Blz. 171  
Openbare verlichting Blz. 172  
Civiele kunstwerken Blz. 173  
Groen Blz. 174  
Riolering Blz. 175  
Gebouwen Blz. 176  
Speeltoestellen Blz. 177  
Verkeersregelingen Blz. 178  
Beelden en plastieken Blz. 179  
Financiering Blz. 180  
Inleiding Blz. 181  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 182  
Financieringsbehoefte Blz. 183  
Liquiditeit Blz. 184  
Renterisicobeheer Blz. 185  
Leningenportefeuille Blz. 186  
Bedrijfsvoering Blz. 187  
Inleiding Blz. 188  
DNA Blz. 189  
Strategisch HRM plan 2016-2020 Blz. 190  
Individueel Keuze Budget Blz. 191  
Leer-/werkbedrijf Blz. 192  
e-HRM Blz. 193  
Garantiebanen Blz. 194  
Arbeidsomstandigheden Blz. 195  
Ziekteverzuim Blz. 196  
Samenwerking met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo Blz. 197  
Informatievoorziening Blz. 198  
Plannen en begroten Blz. 199  
Extra projectcapaciteit Blz. 200  
Onderzoek I&A processen Blz. 201  
Informatiebeveiliging Blz. 202  
Privacy Blz. 203  
Procedure datalekken Blz. 204  
Control Blz. 205  
Programma betere dienstverlening Blz. 206  
Interne controle Blz. 207  
Invulling kwaliteitszorg/ procesverbetering Blz. 208  
Management Control Systeem Blz. 209  
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 210  
Huisvesting Blz. 211  
Kengetallen Blz. 212  
Verbonden partijen Blz. 213  
Inleiding Blz. 214  
Inleiding Blz. 215  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 216  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 217  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 218  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 219  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 220  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 221  
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 222  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 223  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 224  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 225  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 226  
Stichtingen en verenigingen Blz. 227  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 228  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 229  
Grondbeleid Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Raadsbesluiten Blz. 232  
Bestemmingsreserves Blz. 233  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 234  
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 235  
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 236  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 237  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 238  
Prognoses Blz. 239  
Toelichting projecten Blz. 240  
Balans Blz. 241  
Balans Blz. 242  
Balans deel 2 Blz. 243  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 244  
Inleiding Blz. 245  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 246  
Waarderingsgrondslagen Blz. 247  
Vaste activa Blz. 248  
Toelichting Vaste activa Blz. 249  
Vlottende activa Blz. 250  
Vaste passiva Blz. 251  
Vlottende passiva Blz. 252  
Toelichting op de balans Blz. 253  
Vaste activa Blz. 254  
Immateriële vaste activa Blz. 255  
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 256  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 257  
Materiële vaste activa Blz. 258  
Verloopoverzicht materiële vaste activa Blz. 259  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 260  
Financiële vaste activa Blz. 261  
Verloopoverzicht financiële vaste activa Blz. 262  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 263  
Vlottende activa Blz. 264  
Voorraad Blz. 265  
Verloopoverzicht voorraad Blz. 266  
Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie Blz. 267  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 268  
Schatkistbankieren Blz. 269  
Liquide middelen Blz. 270  
Overlopende activa Blz. 271  
Specificatie nog te ontvangen subsidies Blz. 272  
Facilitair grondbedrijf Blz. 273  
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 274  
Vaste passiva Blz. 275  
Eigen vermogen Blz. 276  
Voorzieningen Blz. 277  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 278  
Toelichting vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 279  
Vlottende passiva Blz. 280  
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 281  
Overlopende passiva Blz. 282  
Specificatie vooruit ontvangen subidies Blz. 283  
Facilitair grondbedrijf Blz. 284  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 285  
Overeenkomsten Blz. 286  
Overeenkomsten (2) Blz. 287  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 288  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 289  
Programma's Blz. 290  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 291  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 292  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 293  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 294  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 295  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 296  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 297  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 298  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 299  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 300  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 301  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 302  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 303  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 304  
Totaal Blz. 305  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 306  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 307  
Vennootschapsbelasting Blz. 308  
Vennootschapsbelasting Blz. 309  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 310  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 311  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 312  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 313  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 314  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 315  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 316  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 317  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 318  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 319  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 320  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 321  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 322  
Overzicht onvoorzien Blz. 323  
Overzicht onvoorzien Blz. 324  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 325  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 326  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 327  
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 328  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 329  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 330  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 331  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 332  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 333  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 334  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 335  
Reserves en voorzieningen Blz. 336  
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 337  
Reserves Blz. 338  
Voorzieningen Blz. 339  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 340  
Toelichting op de reserves Blz. 341  
Inleiding Blz. 342  
Algemene reserve Blz. 343  
Algemene reserve Blz. 344  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 345  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 346  
Algemene risicovoorziening Blz. 347  
Algemene risicovoorziening Blz. 348  
Algemene reserve decentralisatie Blz. 349  
Algemene reserve decentralisatie Blz. 350  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 351  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 352  
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 353  
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 354  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 355  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 356  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 357  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 358  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 359  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 360  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 361  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 362  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 363  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 364  
BR div projecten en investeringen (MN) Blz. 365  
BR div projecten en investeringen (MN) Blz. 366  
Vangnet transities sociaal domein Blz. 367  
Reserve vangnet transities sociaal domein Blz. 368  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 369  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 370  
Verkeersregelingen Blz. 371  
Verkeersregelingen Blz. 372  
Civiele kunstwerken Blz. 373  
Civiele kunstwerken Blz. 374  
Beelden en plastieken Blz. 375  
Overige kunstwerken Blz. 376  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 377  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 378  
HOV2 Blz. 379  
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 380  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 381  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 382  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 383  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 384  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 385  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 386  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 387  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 388  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 389  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 390  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 391  
Milieuschade Schenkels Blz. 392  
Milieuschade Schenkels Blz. 393  
Risicovoorziening civiele procedure Blz. 394  
Risicovoorziening civiele procedure Blz. 395  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 396  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 397  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 398  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 399  
Voorziening afval Blz. 400  
Voorziening afval Blz. 401  
Voorziening riolering Blz. 402  
Voorziening riolering Blz. 403  
Promotie-inkomsten Blz. 404  
Promotie-inkomsten Blz. 405  
Parkeerfonds Blz. 406  
Parkeerfonds Blz. 407  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 408  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 409  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 410  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 411  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 412  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 413  
Controleverklaring Blz. 414  
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud