Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Samenvatting Blz. 9  
Samenvatting Blz. 10  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 11  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 12  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 13  
Portefeuillehouder(s) Blz. 14  
Wat wilden we bereiken? Blz. 15  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 16  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 17  
Nuenen verdient een krachtig en integer bestuur Blz. 18  
1. Bestuurlijke toekomst Blz. 19  
2. Krachtig bestuur Blz. 20  
De gemeente zoekt en vindt de samenwerking die nodig is om haar taken uit te voeren en ambities in de samenleving te verwezenlijken Blz. 21  
3. Samenwerking Blz. 22  
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst Blz. 23  
4. Inwoners- en overheidsparticipatie Blz. 24  
Inwoners kunnen voor al hun vragen terecht bij de gemeente. De gemeente geeft in één keer het juiste antwoord. Klanten worden alleen doorverwezen als het echt niet anders kan Blz. 25  
5. Dienstverlening Blz. 26  
We zijn een transparante overheidsorganisatie die in haar communicatie aansluit bij (de wensen van) de samenleving Blz. 27  
6. Communicatie Blz. 28  
Beleidsindicatoren Blz. 29  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 30  
Wat heeft het gekost? Blz. 31  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 32  
Portefeuillehouder(s) Blz. 33  
Wat wilden we bereiken? Blz. 34  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 35  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 36  
We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid Blz. 37  
1. Crisisbeheersing en brandweer Blz. 38  
2. Openbare orde en veiligheid Blz. 39  
3. Handhaving Blz. 40  
Beleidsindicatoren Blz. 41  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 42  
Wat heeft het gekost? Blz. 43  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 44  
Portefeuillehouder(s) Blz. 45  
Wat wilden we bereiken? Blz. 46  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 47  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 48  
Iedereen aan het werk Blz. 49  
1. Participatie op gebied van werk Blz. 50  
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 51  
2. Participatie in de maatschappij Blz. 52  
3. Woonwagen locaties Blz. 53  
4. Zorg voor de jeugd Blz. 54  
5. Inburgering vergunninghouders Blz. 55  
6. Sociaal domein Blz. 56  
Inkomensondersteuning Blz. 57  
7. Inkomensondersteuning Blz. 58  
Beleidsindicatoren Blz. 59  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 60  
Wat heeft het gekost? Blz. 61  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 62  
Portefeuillehouder(s) Blz. 63  
Wat wilden we bereiken? Blz. 64  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 65  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 66  
Deelname mogelijk maken van alle Nuenense inwoners aan maatschappelijke activiteiten Blz. 67  
1. Accommodatiebeleid Blz. 68  
2. Beheer maatschappelijk vastgoed Blz. 69  
3. Subsidieprogramma 2018 Blz. 70  
Op een sobere wijze beheren van de gemeentelijke eigendommen Blz. 71  
4. Onderwijshuisvesting Blz. 72  
Beleidsindicatoren Blz. 73  
Wat heeft het gekost? Blz. 74  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 75  
Portefeuillehouder(s) Blz. 76  
Wat wilden we bereiken? Blz. 77  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 78  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 79  
Passende huisvesting voor verschillende doelgroepen Blz. 80  
1. Bestemmingsplannen Blz. 81  
2. Nuenen West Blz. 82  
3. Nota grondbeleid Blz. 83  
4. Prestatieafspraken Blz. 84  
5. Woningbouwprogramma Blz. 85  
6. Woonwagenlocaties Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Wat heeft het gekost? Blz. 88  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 89  
Portefeuillehouder(s) Blz. 90  
Wat wilden we bereiken? Blz. 91  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 92  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 93  
Straten, wegen en pleinen: op een sobere wijze de openbare ruimte veilig en heel houden. De inwoners worden op een goede manier betrokken bij het beheer van de openbare ruimte Blz. 94  
1. Straten, wegen en pleinen Blz. 95  
Verkeer en vervoer: behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving Blz. 96  
2. Verkeer en vervoer Blz. 97  
3. Parkeren Blz. 98  
Afval: een afvalloze samenleving tegen zo laag mogelijke (netto) kosten en met een als ruim voldoende ervaren service Blz. 99  
4. Afval Blz. 100  
Riolering: het beschermen van de volksgezondheid en het verbeteren van het watersysteem door lokale maatregelen Blz. 101  
5. Riolering Blz. 102  
Milieu: een veilige en prettige woonomgeving voor de inwoners van Nuenen Blz. 103  
6. Milieu Blz. 104  
7. Duurzaamheid Blz. 105  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 106  
Beleidsindicatoren Blz. 107  
Wat heeft het gekost? Blz. 108  
Programma 7. Economie, toerisme & Recreatie Blz. 109  
Portefeuillehouder(s) Blz. 110  
Wat wilden we bereiken? Blz. 111  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 112  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 113  
De cultuurhistorische kwaliteiten van Nuenen, met het erfgoed van Van Gogh voorop worden ingezet voor de toeristische profilering van Nuenen Blz. 114  
1. Villagemarketing Blz. 115  
Profileren van het dorpse karakter van de gemeente Nuenen Blz. 116  
2. Lint Park-molen de Roosdonck Blz. 117  
3. Team Ruimtelijke Kwaliteit Blz. 118  
De gemeente Nuenen is een gemeente met een goed ondernemersklimaat. Ondernemers willen zich hier graag vestigen. Ondernemers voelen zich onderdeel van de gemeente en nemen zelf initiatieven om het ondernemersklimaat te verbeteren Blz. 119  
4. Ondernemersklimaat Blz. 120  
Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven in Nuenen wordt gekoesterd Blz. 121  
5. Kwartiermaker Blz. 122  
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit het openbaar groen en de voorzieningen Blz. 123  
6. Groen landschap Blz. 124  
7. Groen- en speelvoorzieningen Blz. 125  
Beleidsindicatoren Blz. 126  
Wat heeft het gekost? Blz. 127  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 128  
Portefeuillehouder(s) Blz. 129  
Wat wilden we bereiken? Blz. 130  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 131  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 132  
Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is Blz. 133  
Actief inspelen op financiële (wettelijke) ontwikkelingen Blz. 134  
Het hebben van een weerstandsvermogen waarbij de hoogte is afgestemd op de risico’s die gelopen worden Blz. 135  
1. Financiële positie Blz. 136  
Waar mogelijk nu of op termijn een verlaging van de lokale belastingdruk Blz. 137  
Belastingheffing Blz. 138  
2. Belastingdruk Blz. 139  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 140  
Beleidsindicatoren Blz. 141  
Wat heeft het gekost? Blz. 142  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 143  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 144  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 145  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 146  
Paragrafen Blz. 147  
Lokale heffingen Blz. 148  
Inleiding Blz. 149  
Beleid Blz. 150  
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 151  
Afvalstoffenheffing Blz. 152  
Rioolheffing Blz. 153  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 154  
Leges Blz. 155  
Kostendekkendheid leges Blz. 156  
Overige belastingen Blz. 157  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 158  
Overzicht tarieven Blz. 159  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 160  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 161  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 162  
Inleiding Blz. 163  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 164  
Inventarisatie van de risico's Blz. 165  
Top 15 risico's Blz. 166  
Wijzigingen Blz. 167  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 168  
Weerstandsvermogen Blz. 169  
Weerstandsvermogen Blz. 170  
Financiële kengetallen Blz. 171  
Financiële kengetallen toelichting Blz. 172  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Wegen Blz. 175  
Openbare verlichting Blz. 176  
Civiele kunstwerken Blz. 177  
Groen Blz. 178  
Riolering Blz. 179  
Gebouwen Blz. 180  
Speeltoestellen Blz. 181  
Verkeersregelingen Blz. 182  
Beelden en plastieken Blz. 183  
Financiering Blz. 184  
Inleiding Blz. 185  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 186  
Financieringsbehoefte Blz. 187  
Liquiditeit Blz. 188  
Renterisicobeheer Blz. 189  
Leningenportefeuille Blz. 190  
Bedrijfsvoering Blz. 191  
Inleiding Blz. 192  
DNA Blz. 193  
Strategisch HRM plan 2016-2020 Blz. 194  
Individueel Keuze Budget Blz. 195  
Leer-/werkbedrijf Blz. 196  
e-HRM Blz. 197  
Garantiebanen Blz. 198  
Arbeidsomstandigheden Blz. 199  
Ziekteverzuim Blz. 200  
Samenwerking met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo Blz. 201  
Informatievoorziening Blz. 202  
Plannen en begroten Blz. 203  
Extra projectcapaciteit Blz. 204  
Onderzoek I&A processen Blz. 205  
Informatiebeveiliging Blz. 206  
Privacy Blz. 207  
Procedure datalekken Blz. 208  
Control Blz. 209  
Programma betere dienstverlening Blz. 210  
Interne controle Blz. 211  
Invulling kwaliteitszorg/ procesverbetering Blz. 212  
Management Control Systeem Blz. 213  
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 214  
Huisvesting Blz. 215  
Kengetallen Blz. 216  
Verbonden partijen Blz. 217  
Inleiding Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 220  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 221  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 222  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 223  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 224  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 225  
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 226  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 227  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 228  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 229  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 230  
Stichtingen en verenigingen Blz. 231  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 232  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 233  
Grondbeleid Blz. 234  
Inleiding Blz. 235  
Raadsbesluiten Blz. 236  
Bestemmingsreserves Blz. 237  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 238  
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 239  
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 240  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 241  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 242  
Prognoses Blz. 243  
Toelichting projecten Blz. 244  
Jaarrekening Blz. 245  
Balans Blz. 246  
Balans Blz. 247  
Balans deel 2 Blz. 248  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 249  
Inleiding Blz. 250  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 251  
Waarderingsgrondslagen Blz. 252  
Vaste activa Blz. 253  
Toelichting Vaste activa Blz. 254  
Vlottende activa Blz. 255  
Vaste passiva Blz. 256  
Vlottende passiva Blz. 257  
Toelichting op de balans Blz. 258  
Vaste activa Blz. 259  
Immateriële vaste activa Blz. 260  
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 261  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 262  
Materiële vaste activa Blz. 263  
Verloopoverzicht materiële vaste activa Blz. 264  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 265  
Financiële vaste activa Blz. 266  
Verloopoverzicht financiële vaste activa Blz. 267  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 268  
Vlottende activa Blz. 269  
Voorraad Blz. 270  
Verloopoverzicht voorraad Blz. 271  
Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie Blz. 272  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 273  
Schatkistbankieren Blz. 274  
Liquide middelen Blz. 275  
Overlopende activa Blz. 276  
Specificatie nog te ontvangen subsidies Blz. 277  
Facilitair grondbedrijf Blz. 278  
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 279  
Vaste passiva Blz. 280  
Eigen vermogen Blz. 281  
Voorzieningen Blz. 282  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 283  
Toelichting vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 284  
Vlottende passiva Blz. 285  
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 286  
Overlopende passiva Blz. 287  
Specificatie vooruit ontvangen subidies Blz. 288  
Facilitair grondbedrijf Blz. 289  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 290  
Overeenkomsten Blz. 291  
Overeenkomsten (2) Blz. 292  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 293  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 294  
Programma's Blz. 295  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 296  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 297  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 298  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 299  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 300  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 301  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 302  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 303  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 304  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 305  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 306  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 307  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 308  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 309  
Totaal Blz. 310  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 311  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 312  
Vennootschapsbelasting Blz. 313  
Vennootschapsbelasting Blz. 314  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 315  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 316  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 317  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 318  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 319  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 320  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 321  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 322  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 323  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 324  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 325  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 326  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 327  
Overzicht onvoorzien Blz. 328  
Overzicht onvoorzien Blz. 329  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 330  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 331  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 332  
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 333  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 334  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 335  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 336  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 337  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 338  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 339  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 340  
Reserves en voorzieningen Blz. 341  
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 342  
Reserves Blz. 343  
Voorzieningen Blz. 344  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 345  
Toelichting op de reserves Blz. 346  
Inleiding Blz. 347  
Algemene reserve Blz. 348  
Algemene reserve Blz. 349  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 350  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 351  
Algemene risicovoorziening Blz. 352  
Algemene risicovoorziening Blz. 353  
Algemene reserve decentralisatie Blz. 354  
Algemene reserve decentralisatie Blz. 355  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 356  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 357  
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 358  
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 359  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 360  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 361  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 362  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 363  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 364  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 365  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 366  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 367  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 368  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 369  
BR div projecten en investeringen (MN) Blz. 370  
BR div projecten en investeringen (MN) Blz. 371  
Vangnet transities sociaal domein Blz. 372  
Reserve vangnet transities sociaal domein Blz. 373  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 374  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 375  
Verkeersregelingen Blz. 376  
Verkeersregelingen Blz. 377  
Civiele kunstwerken Blz. 378  
Civiele kunstwerken Blz. 379  
Beelden en plastieken Blz. 380  
Overige kunstwerken Blz. 381  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 382  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 383  
HOV2 Blz. 384  
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 385  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 386  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 387  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 388  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 389  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 390  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 391  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 392  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 393  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 394  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 395  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 396  
Milieuschade Schenkels Blz. 397  
Milieuschade Schenkels Blz. 398  
Risicovoorziening civiele procedure Blz. 399  
Risicovoorziening civiele procedure Blz. 400  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 401  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 402  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 403  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 404  
Voorziening afval Blz. 405  
Voorziening afval Blz. 406  
Voorziening riolering Blz. 407  
Voorziening riolering Blz. 408  
Promotie-inkomsten Blz. 409  
Promotie-inkomsten Blz. 410  
Parkeerfonds Blz. 411  
Parkeerfonds Blz. 412  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 413  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 414  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 415  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 416  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 417  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 418  
Controleverklaring Blz. 419