Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1
Jaarstukken 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 8
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 9
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 10
Portefeuillehouder(s) Blz. 11
Wat wilden we bereiken? Blz. 12
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 13
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 14
Nuenen verdient een krachtig en integer bestuur Blz. 15
1. Bestuurlijke toekomst Blz. 16
2. Krachtig bestuur Blz. 17
De gemeente zoekt en vindt de samenwerking die nodig is om haar taken uit te voeren en ambities in de samenleving te verwezenlijken Blz. 18
3. Samenwerking Blz. 19
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst Blz. 20
4. Inwoners- en overheidsparticipatie Blz. 21
Inwoners kunnen voor al hun vragen terecht bij de gemeente. De gemeente geeft in één keer het juiste antwoord. Klanten worden alleen doorverwezen als het echt niet anders kan Blz. 22
5. Dienstverlening Blz. 23
We zijn een transparante overheidsorganisatie die in haar communicatie aansluit bij (de wensen van) de samenleving Blz. 24
6. Communicatie Blz. 25
Beleidsindicatoren Blz. 26
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 27
Wat heeft het gekost? Blz. 28
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 29
Portefeuillehouder(s) Blz. 30
Wat wilden we bereiken? Blz. 31
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 32
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 33
We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid Blz. 34
1. Crisisbeheersing en brandweer Blz. 35
2. Openbare orde en veiligheid Blz. 36
3. Handhaving Blz. 37
Beleidsindicatoren Blz. 38
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 39
Wat heeft het gekost? Blz. 40
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 41
Portefeuillehouder(s) Blz. 42
Wat wilden we bereiken? Blz. 43
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 44
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 45
Iedereen aan het werk Blz. 46
1. Participatie op gebied van werk Blz. 47
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 48
2. Participatie in de maatschappij Blz. 49
3. Woonwagen locaties Blz. 50
4. Zorg voor de jeugd Blz. 51
5. Inburgering vergunninghouders Blz. 52
6. Sociaal domein Blz. 53
Inkomensondersteuning Blz. 54
7. Inkomensondersteuning Blz. 55
Beleidsindicatoren Blz. 56
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 57
Wat heeft het gekost? Blz. 58
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 59
Portefeuillehouder(s) Blz. 60
Wat wilden we bereiken? Blz. 61
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 62
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 63
Deelname mogelijk maken van alle Nuenense inwoners aan maatschappelijke activiteiten Blz. 64
1. Accommodatiebeleid Blz. 65
2. Beheer maatschappelijk vastgoed Blz. 66
3. Subsidieprogramma 2018 Blz. 67
Op een sobere wijze beheren van de gemeentelijke eigendommen Blz. 68
4. Onderwijshuisvesting Blz. 69
Beleidsindicatoren Blz. 70
Wat heeft het gekost? Blz. 71
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 72
Portefeuillehouder(s) Blz. 73
Wat wilden we bereiken? Blz. 74
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 75
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 76
Passende huisvesting voor verschillende doelgroepen Blz. 77
1. Bestemmingsplannen Blz. 78
2. Nuenen West Blz. 79
3. Nota grondbeleid Blz. 80
4. Prestatieafspraken Blz. 81
5. Woningbouwprogramma Blz. 82
6. Woonwagenlocaties Blz. 83
Beleidsindicatoren Blz. 84
Wat heeft het gekost? Blz. 85
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 86
Portefeuillehouder(s) Blz. 87
Wat wilden we bereiken? Blz. 88
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 89
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 90
Straten, wegen en pleinen: op een sobere wijze de openbare ruimte veilig en heel houden. De inwoners worden op een goede manier betrokken bij het beheer van de openbare ruimte Blz. 91
1. Straten, wegen en pleinen Blz. 92
Verkeer en vervoer: behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving Blz. 93
2. Verkeer en vervoer Blz. 94
3. Parkeren Blz. 95
Afval: een afvalloze samenleving tegen zo laag mogelijke (netto) kosten en met een als ruim voldoende ervaren service Blz. 96
4. Afval Blz. 97
Riolering: het beschermen van de volksgezondheid en het verbeteren van het watersysteem door lokale maatregelen Blz. 98
5. Riolering Blz. 99
Milieu: een veilige en prettige woonomgeving voor de inwoners van Nuenen Blz. 100
6. Milieu Blz. 101
7. Duurzaamheid Blz. 102
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 103
Beleidsindicatoren Blz. 104
Wat heeft het gekost? Blz. 105
Programma 7. Economie, toerisme & Recreatie Blz. 106
Portefeuillehouder(s) Blz. 107
Wat wilden we bereiken? Blz. 108
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 109
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 110
De cultuurhistorische kwaliteiten van Nuenen, met het erfgoed van Van Gogh voorop worden ingezet voor de toeristische profilering van Nuenen Blz. 111
1. Villagemarketing Blz. 112
Profileren van het dorpse karakter van de gemeente Nuenen Blz. 113
2. Lint Park-molen de Roosdonck Blz. 114
3. Team Ruimtelijke Kwaliteit Blz. 115
De gemeente Nuenen is een gemeente met een goed ondernemersklimaat. Ondernemers willen zich hier graag vestigen. Ondernemers voelen zich onderdeel van de gemeente en nemen zelf initiatieven om het ondernemersklimaat te verbeteren Blz. 116
4. Ondernemersklimaat Blz. 117
Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven in Nuenen wordt gekoesterd Blz. 118
5. Kwartiermaker Blz. 119
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit het openbaar groen en de voorzieningen Blz. 120
6. Groen landschap Blz. 121
7. Groen- en speelvoorzieningen Blz. 122
Beleidsindicatoren Blz. 123
Wat heeft het gekost? Blz. 124
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 125
Portefeuillehouder(s) Blz. 126
Wat wilden we bereiken? Blz. 127
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 128
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 129
Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is Blz. 130
Actief inspelen op financiële (wettelijke) ontwikkelingen Blz. 131
Het hebben van een weerstandsvermogen waarbij de hoogte is afgestemd op de risico’s die gelopen worden Blz. 132
1. Financiële positie Blz. 133
Waar mogelijk nu of op termijn een verlaging van de lokale belastingdruk Blz. 134
Belastingheffing Blz. 135
2. Belastingdruk Blz. 136
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 137
Beleidsindicatoren Blz. 138
Wat heeft het gekost? Blz. 139
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 140
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 141
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 142
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 143
Paragrafen Blz. 144
Lokale heffingen Blz. 145
Inleiding Blz. 146
Beleid Blz. 147
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 148
Afvalstoffenheffing Blz. 149
Rioolheffing Blz. 150
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 151
Leges Blz. 152
Kostendekkendheid leges Blz. 153
Overige belastingen Blz. 154
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 155
Overzicht tarieven Blz. 156
Vergelijking buurgemeenten Blz. 157
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 158
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 159
Inleiding Blz. 160
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 161
Inventarisatie van de risico's Blz. 162
Top 15 risico's Blz. 163
Wijzigingen Blz. 164
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 165
Weerstandsvermogen Blz. 166
Weerstandsvermogen Blz. 167
Financiële kengetallen Blz. 168
Financiële kengetallen toelichting Blz. 169
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 170
Inleiding Blz. 171
Wegen Blz. 172
Openbare verlichting Blz. 173
Civiele kunstwerken Blz. 174
Groen Blz. 175
Riolering Blz. 176
Gebouwen Blz. 177
Speeltoestellen Blz. 178
Verkeersregelingen Blz. 179
Beelden en plastieken Blz. 180
Financiering Blz. 181
Inleiding Blz. 182
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 183
Financieringsbehoefte Blz. 184
Liquiditeit Blz. 185
Renterisicobeheer Blz. 186
Leningenportefeuille Blz. 187
Bedrijfsvoering Blz. 188
Inleiding Blz. 189
DNA Blz. 190
Strategisch HRM plan 2016-2020 Blz. 191
Individueel Keuze Budget Blz. 192
Leer-/werkbedrijf Blz. 193
e-HRM Blz. 194
Garantiebanen Blz. 195
Arbeidsomstandigheden Blz. 196
Ziekteverzuim Blz. 197
Samenwerking met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo Blz. 198
Informatievoorziening Blz. 199
Plannen en begroten Blz. 200
Extra projectcapaciteit Blz. 201
Onderzoek I&A processen Blz. 202
Informatiebeveiliging Blz. 203
Privacy Blz. 204
Procedure datalekken Blz. 205
Control Blz. 206
Programma betere dienstverlening Blz. 207
Interne controle Blz. 208
Invulling kwaliteitszorg/ procesverbetering Blz. 209
Management Control Systeem Blz. 210
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 211
Huisvesting Blz. 212
Kengetallen Blz. 213
Verbonden partijen Blz. 214
Inleiding Blz. 215
Inleiding Blz. 216
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 217
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 218
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 219
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 220
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 221
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 222
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 223
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 224
Vennootschappen en coöperaties Blz. 225
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 226
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 227
Stichtingen en verenigingen Blz. 228
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 229
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 230
Grondbeleid Blz. 231
Inleiding Blz. 232
Raadsbesluiten Blz. 233
Bestemmingsreserves Blz. 234
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 235
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 236
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 237
Tussentijdse winstnemingen Blz. 238
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 239
Prognoses Blz. 240
Toelichting projecten Blz. 241
Jaarrekening Blz. 242
Balans Blz. 243
Balans Blz. 244
Balans deel 2 Blz. 245
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 246
Inleiding Blz. 247
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 248
Waarderingsgrondslagen Blz. 249
Vaste activa Blz. 250
Toelichting Vaste activa Blz. 251
Vlottende activa Blz. 252
Vaste passiva Blz. 253
Vlottende passiva Blz. 254
Toelichting op de balans Blz. 255
Vaste activa Blz. 256
Immateriële vaste activa Blz. 257
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 258
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 259
Materiële vaste activa Blz. 260
Verloopoverzicht materiële vaste activa Blz. 261
Toelichting materiële vaste activa Blz. 262
Financiële vaste activa Blz. 263
Verloopoverzicht financiële vaste activa Blz. 264
Toelichting financiële vaste activa Blz. 265
Vlottende activa Blz. 266
Voorraad Blz. 267
Verloopoverzicht voorraad Blz. 268
Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie Blz. 269
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 270
Schatkistbankieren Blz. 271
Liquide middelen Blz. 272
Overlopende activa Blz. 273
Specificatie nog te ontvangen subsidies Blz. 274
Facilitair grondbedrijf Blz. 275
Toelichting facilitair grondbedrijf Blz. 276
Vaste passiva Blz. 277
Eigen vermogen Blz. 278
Voorzieningen Blz. 279
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 280
Toelichting vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 281
Vlottende passiva Blz. 282
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 283
Overlopende passiva Blz. 284
Specificatie vooruit ontvangen subidies Blz. 285
Facilitair grondbedrijf Blz. 286
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 287
Overeenkomsten Blz. 288
Overeenkomsten (2) Blz. 289
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 290
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 291
Programma's Blz. 292
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 293
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 294
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 295
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 296
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 297
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 298
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 299
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 300
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 301
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 302
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 303
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 304
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 305
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 306
Totaal Blz. 307
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 308
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 309
Vennootschapsbelasting Blz. 310
Vennootschapsbelasting Blz. 311
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 312
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 313
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 314
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 315
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 316
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 317
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 318
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 319
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 320
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 321
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 322
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 323
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 324
Overzicht onvoorzien Blz. 325
Overzicht onvoorzien Blz. 326
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 327
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 328
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 329
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 330
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 331
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 332
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 333
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 334
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 335
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 336
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 337
Reserves en voorzieningen Blz. 338
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 339
Reserves Blz. 340
Voorzieningen Blz. 341
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 342
Toelichting op de reserves Blz. 343
Inleiding Blz. 344
Algemene reserve Blz. 345
Algemene reserve Blz. 346
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 347
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 348
Algemene risicovoorziening Blz. 349
Algemene risicovoorziening Blz. 350
Algemene reserve decentralisatie Blz. 351
Algemene reserve decentralisatie Blz. 352
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 353
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 354
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 355
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 356
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 357
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 358
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 359
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 360
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 361
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 362
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 363
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 364
Begraafplaats Oude Landen Blz. 365
Begraafplaats Oude Landen Blz. 366
BR div projecten en investeringen (MN) Blz. 367
BR div projecten en investeringen (MN) Blz. 368
Vangnet transities sociaal domein Blz. 369
Reserve vangnet transities sociaal domein Blz. 370
Bestemmingsreserve I&A Blz. 371
Bestemmingsreserve I&A Blz. 372
Verkeersregelingen Blz. 373
Verkeersregelingen Blz. 374
Civiele kunstwerken Blz. 375
Civiele kunstwerken Blz. 376
Beelden en plastieken Blz. 377
Overige kunstwerken Blz. 378
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 379
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 380
HOV2 Blz. 381
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 382
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 383
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 384
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 385
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 386
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 387
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 388
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 389
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 390
Toelichting op de voorzieningen Blz. 391
Pensioen voormalige wethouders Blz. 392
Pensioen voormalige wethouders Blz. 393
Milieuschade Schenkels Blz. 394
Milieuschade Schenkels Blz. 395
Risicovoorziening civiele procedure Blz. 396
Risicovoorziening civiele procedure Blz. 397
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 398
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 399
Voorziening onderhoud wegen Blz. 400
Voorziening onderhoud wegen Blz. 401
Voorziening afval Blz. 402
Voorziening afval Blz. 403
Voorziening riolering Blz. 404
Voorziening riolering Blz. 405
Promotie-inkomsten Blz. 406
Promotie-inkomsten Blz. 407
Parkeerfonds Blz. 408
Parkeerfonds Blz. 409
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 410
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 411
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 412
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 413
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 414
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 415
Controleverklaring Blz. 416
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap