Overzicht van investeringen en projecten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2017 Gerealiseerd 2018 Restant Investering/ exploitatie
51300 Actiepunten MOP 2013 34.800 9.799 0 25.001 Exploitatie
Budget overzetten naar gemeentelijke gebouwen 2019.
51702 Gemeentelijke gebouwen 2016/2017 324.976 117.878 199.514 7.584 Exploitatie
Restant overzetten naar budget gemeentelijke gebouwen voor 2019.
51803 Gemeentelijke gebouwen 2018 48.162 0 14.901 33.261 Exploitatie
Restant overzetten naar budget gemeentelijke gebouwen voor 2019, betreft onderhoud dat nog in de planning staat en dit jaar niet noodzakelijk was.
71517 Gemeentehuis aanpassen villa 359.803 181.259 176.827 1.717 Investering
Project is uitgevoerd alleen de laatste factuur voor de onderhoudstermijn loopt nog. Na die factuur kan project afgeboekt worden.
71804 Inrichting en inventaris uitbreiding CMD 50.000 0 52.138 -2.138 Investering
Project is uitgevoerd. Vanaf 1 oktober 2018 wordt de uitbreiding gebruikt voor flexplekken, vergaderingen en spreekruimten. Ook wordt er van de ruimten gebruik gemaakt door voorlichting door huisartsen en apotheek.

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2017 Gerealiseerd 2018 Restant Investering/ exploitatie
51506 Onderwijs 2015 59.827 47.823 4.874 7.130 Exploitatie
Budget laten staan voor inzet uren vanuit gebouwenbeheer aan onderwijs (knelpunten overdracht vanuit HE naar gemeente naar scholen)
51703 Sportaccommodaties 2016/2017 374.211 22.434 37.295 314.482 Exploitatie
Let op: in dit bedrag is het budget dat ooit beschikbaar was gesteld voor de renovatie van de gymzaal Cuytenlaan. Echter met de update van het MJOP en de voorziening is dit vervallen voor de renovatie gymzaal maar telt dit gewoon mee in de stand van de voorziening. Wellicht goed om een deel budget (€ 280.000) terug naar de voorziening te laten vloeien zodat dit niet meer vervuilt. Restant overzetten naar budget Sportaccommodatie 2019.
51802 Sportaccommodaties 2018 41.424 0 2.809 38.615 Exploitatie
Budget laten staan.
71405 RKVV Nederwetten Toplaag 11.000 0 0 11.000 Investering
Project wordt in 2019 en 2020 afgerond, budget handhaven.
71601 NKV Beplanting 4.000 0 0 4.000 Investering
Vervanging beplanting wordt voortgezet in 2019.
71602 EMK Ballenvangers e.d. 14.800 11.585 0 3.215 Investering
Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
71603 Veldmeubilair sportparken 2016 15.000 26.204 0 -11.204 Investering
Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
71607 Aanpassing school Van Duynhovenlaan 250.000 180.228 1.210 68.562 Investering
Project is afgerond na betaling van de notaris voor de overdracht. Het budget kan worden afgesloten.
71610 Aankoop gronden basisschool Nuenen-West 242.000 0 239.332 2.668 Investering
Grond is aangekocht in 2018. Het budget kan afgesloten worden.
71611 Nieuwbouw basisschool Nuenen-West 128.655 128.655 0 0 Investering
Voorbereidingskrediet is verstrekt in 2016. Bouw start in 2019, oplevering voorjaar 2020. Het budget kan gehandhaafd blijven.
71619 EMK doelen vervangen 4.640 289 0 4.351 Investering
In 2018 zijn doelen vervangen, in 2019 worden overige doelen vervangen ten laste van dit budget.
71620 EMK hekwerk verhogen 11.800 5.757 0 6.043 Investering
Dit project is gedeeltelijk gerealiseerd, rest wordt in 2019 uitgevoerd.
71624 HAN drainage 7.500 2.737 1.389 3.374 Investering
In 2018 een gedeelte uitgevoerd, verdere uitvoering en realisatie in 2019.
71632 Voorbereidingskrediet sporthal 25.000 0 25.603 -603 Investering
Gemaakte kosten zijn ter voorbereiding op de nieuwbouw van sporthal de Hongerman. Dit krediet kan worden afgesloten.
71701 Aanpassing school Oude Landen 390.000 0 0 390.000 Investering
Project is in 2019 gestart. Budget handhaven.
71709 Lissevoort sporttechnische laag hockeyveld 29.330 0 0 29.330 Investering
Wordt in 2019 gerealiseerd.
71710 Lissevoort hockeydoel 3.800 0 0 3.800 Investering
Wordt in 2019 gerealiseerd.
71711 EMK vallenbanger en net 7.840 0 0 7.840 Investering
Wordt in 2019 gerealiseerd.
71712 EMK toplaagrenovatie natuurgras 12.450 0 1.703 10.747 Investering
Wordt in 2019 gerealiseerd.
71713 RKVV N'wetten toplaagrenovatie natuurgras 12.450 0 0 12.450 Investering
Project wordt in 2019 en 2020 uitgevoerd. Budget handhaven.
71759 Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen 30.000 0 0 30.000 Investering
In 2019 wordt een totaal plan aan de raad voorgelegd. Budget laten staan.
71760 RKSV Toplaagrenovatie natuurgras 4x 74.250 0 38.386 35.864 Investering
Project wordt in 2019 en 2020 afgerond. Budget handhaven.
71761 RKSV Verharding vervangen 9.090 0 0 9.090 Investering
Wordt in 2019 gerealiseerd.
71762 Vervanging veldverlichting sportparken 50.000 0 25.926 24.074 Investering
Wordt in 2019 uitgevoerd.
71765 EMK Verharding vervangen 3.740 0 0 3.740 Investering
Wordt in 2019 gerealiseerd.
71766 HCN Verharding vervangen 7.270 0 0 7.270 Investering
Wordt in 2019 gerealiseerd.
71767 HCN Renovatie toplaag veld A 178.330 0 140.569 37.761 Investering
Is in 2018 aangelegd en opgeleverd. In 2019 vindt nazorg en definitieve oplevering plaats.
71768 Stabiliteitscontrole lichtmasten sportparken 12.346 0 0 12.346 Investering
Wordt in 2019 gerealiseerd.
71769 VV Nederwetten aanleg hybrideveld 355.740 0 253.744 101.996 Investering
Hybrideveld is in 2018 aangelegd. In 2019 vindt nazorg en definitieve oplevering plaats.
71770 Scheiding gymzaal van school Gerwen 10.000 0 0 10.000 Investering
In 2019 wordt een totaal plan aan de raad voorgelegd. Budget laten staan.
71802 RKGSV Gerwen aanleg hybrideveld 355.740 0 217.457 138.283 Investering
Hybrideveld is in 2018 aangelegd. In 2019 vindt nazorg en definitieve oplevering plaats.
71803 Nieuwbouw De Hongerman 300.000 0 34.913 265.087 Investering
Gemaakte kosten ter voorbereiding op de nieuwbouw van sporthal de Hongerman.
71805 Onderzoek duurzaamheid nieuwbouw Mijlpaal 13.915 0 7.865 6.050 Investering
Het onderzoek is afgerond maar het contract over terugbetaling van de investering aan de gemeente moet nog worden opgesteld, Het budget moet gehandhaafd worden.

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2017 Gerealiseerd 2018 Restant Investering/ exploitatie
41001 Europalaan/ HOV 2 12.300.000 11.512.125 834.862 -46.987 Exploitatie
Subsidie van de provincie (ruim € 10 miljoen) is afgewikkeld in 2018. Nasleep contractuele verhoudingen voor 20 jaar garantie maakte inzet jurist nodig. Ten laste van het project zijn bovendien in 2018 nog interne uren doorbelast, die niet waren voorzien. Garantie, restpunten en inboeting zijn in 2019 nog af te werken c.q. in onderhandeling. Een extra bijdrage van het Waterschap is in het vooruitzicht gesteld. -10.132.500 -9.379.625 -741.945 -10.930 (subsidie)
tlv reserve Bovenwijkse voorzieningen -2.132.500 -2.132.500 0 0 (tlv reserve)
41615 Calamiteitenpad Esrand 100.000 6.975 0 93.025 Exploitatie
zie 71914
41702 Civiele kunstwerken 2017 115.112 11.672 26.275 77.165 Exploitatie
tlv reserve civiele kunstwerken -115.112 -11.672 -26.275 -77.165 (tlv reserve)
Project renovatie keerwanden Tweevoren is gestart in 2018 en wordt in 2019 afgerond. Budget handhaven.
41802 Civiele kunstwerken 2018 115.112 0 0 115.112 Exploitatie
tlv reserve civiele kunstwerken -115.112 0 0 -115.112 (tlv reserve)
Project herstel duiker Zuiderklamp is gestart in 2018 en wordt afgerond in 2019. Budget handhaven.
41803 Verkeersregelingen 2018 13.000 0 0 13.000 Exploitatie
tlv reserve verkeersregelingen -13.000 0 0 -13.000 (tlv reserve)
In 2018 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd.
41808 Overdracht woonwagens en standplaatsen 1.150.000 -25.241 0 1.175.241 Exploitatie
tlv reserve vrije bestedingsruimte -1.150.000 25.241 0 -1.175.241 (tlv reserve)
Binnen dit budget moeten maatregelen worden uitgevoerd om de overdracht van woonwagens en standplaatsen naar Helpt Elkander mogelijk te maken. De plannen hiervoor moeten nog aan de raad worden voorgelegd. Budget handhaven
51705 Voorzieningen wegen 2017 973.000 751.227 222.599 -826 Exploitatie
Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
51801 Voorzieningen wegen 2018 973.000 0 334.084 638.916 Exploitatie
Vanwege capaciteitsproblemen bij de opdrachtnemer zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2019. Budget handhaven.
70617 Meetsysteem overstorten 72.000 63.131 7.090 1.779 Investering
Werkzaamheden zijn gereed. Budget kan worden afgesloten.
71508 Peilbuizen 60.000 0 4.604 55.396 Investering
Het onderzoek naar digitaal meten van grondwater in de openbare ruimte is in 2018 opgestart. Uitvoering vindt plaats in 2019. Budget handhaven.
71510 Reconstructie Broekdijk 1.975.000 12.990 10.451 1.951.559 Investering
Project loopt door tot voorjaar 2020. Budget handhaven.
71512 Milieustraat aanpassing 272.363 223.788 6.405 42.170 Investering
Restant zal worden gebruikt voor inrichting van educatie-unit, kleine verbeteringen zoals een nieuwe vloer voor de unit en aanpassing van het camerasysteem.
71513 Ondergrondse containers (2015) 25.000 0 25.000 0 Investering
Is besteed voor vervanging en vernieuwing van bestaande ondergrondse containers. Kan worden afgesloten.
71522 Ondergrondse containers (2016) 50.000 0 50.000 0 Investering
Is besteed voor vervanging en vernieuwing van bestaande ondergrondse containers. Kan worden afgesloten.
71523 Ondergrondse containers (2017) 10.000 0 10.114 -114 Investering
Is besteed voor vervanging en vernieuwing van bestaande ondergrondse containers. Kan worden afgesloten.
71608 Schoolmarkering zebrapaden oost 18.000 3.555 0 14.445 Investering
In 2018 zijn maatregelen op de looproutes naar school voorbereid. Deze worden naar verwachting in 2019 uitgevoerd. Budget handhaven.
71609 Parkeerplaatsen school Oude Landen 20.000 11.152 0 8.848 Investering
In 2018 zijn in nauwe samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur aanvullende maatregelen genomen voor het stroomlijnen van het parkeren rondom de school. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Budget handhaven.
71612 Ondergrondse containers voor inzameling HHA (2017) 175.000 0 85.621 89.379 Investering
Reserveren voor inrichting van nieuwe inzamelwijze in Nuenen-West.
71626 Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270 230.000 6.800 0 223.200 Investering
De komende tijd wordt onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van deze maatregel. Budget handhaven.
71704 Onderzoek bereikbaarheidsakkoord 100.000 58.041 41.887 72 Investering
Dit deel van het onderzoeksbudget Mobiliteit is besteed. Budget kan worden afgesloten.
71705 Herinrichting Weverstraat 310.000 0 267.585 42.415 Investering
Werk wordt in 2019 afgerond. Budget handhaven.
71707 Vrijverval riolen 2018 355.248 0 201.290 153.958 Investering
Renovatiewerkzaamheden die gepland waren in 2018 worden in 2019 uitgevoerd. Budget handhaven.
71714 Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldal 50.000 0 2.320 47.680 Investering
Dit project hangt samen met de wijk Nuenen West en project Dommelpark. Budget voor voorbereidingen handhaven.
71716 Verbetering fietsverbinding Oude Kerkdijk - tunnel Lyndakkers 50.000 0 62.049 -12.049 Investering
Project loopt door tot voorjaar 2019. Verwachte kosten nog ca. € 7.000. Budget handhaven.
71717 Aanpak top 3 parkeerdruk in woonwijken 15.000 5.885 0 9.115 Investering
In 2018 hebben we op 1 locatie de parkeerdruk kunnen verlagen door het realiseren van extra parkeerplaatsen. Op een 2e veelbelovende locatie hebben we uiteindelijk onvoldoende draagvlak voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen weten te creëren. Op een 3e locatie kunnen we waarschijnlijk werk met werk maken waardoor de parkeerdruk aanzienlijk afneemt en niet langer op onveilige of onwenselijke locaties wordt geparkeerd. Budget handhaven.
71728 Fietspad Molenven Stiphout-Nuenen 274.000 0 -112.988 386.988 Investering
Voorbereidingen en aanbesteding zijn afgerond in 2018. De uitvoering start in het voorjaar.
71729 Meetsysteem mobiliteit en leefbaarheid 25.000 0 35.000 -10.000 Investering
Bedrag ingezet voor sensoren. Tekort nog ten laste te brengen van beschikbare krediet 2019.
71731 Maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek centrum 75.000 0 32.249 42.751 Investering
In 2018 heeft besluitvorming tot het invoeren van de blauwe zone in het centrum van Nuenen plaats gevonden. Op dit moment lopen er nog een aantal bezwaren en procedures. Wij verwachten rond de zomervakantie van 2019 de blauwe zone te effectueren. Budget handhaven.
71732 Maatregelen nav onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek 50.000 0 6.641 43.359 Investering
In overleg met onze inwoners en in samenwerking met de gemeente Eindhoven is gekozen voor een zorgvuldige aanpak van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid. Ivm de werkzaamheden aan de Broekdijk worden in eerste instantie tijdelijke maatregelen genomen om vervolgens, na het afronden van de werkzaamheden aan de Broekdijk, definitieve maatregelen toe te passen. Budget handhaven.
71733 Inrichten veilige schoolomgeving 20.000 0 15.105 4.895 Investering
In 2018 zijn aanvullende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. Zo is bij de Wentelwiek de oversteek en toegankelijkheid verbeterd. Op dit moment loopt een onderzoek bij de Dassenburcht voor het nemen van maatregelen. Budget handhaven.
71807 Vervanging OVL masten 2018 115.000 0 18.378 96.622 Investering
Project loopt door in 2019. Budget handhaven.
71808 Vervanging OVL armaturen 2018 127.000 0 3.390 123.610 Investering
Project loopt door in 2019. Budget handhaven.
71810 Brug Opwettenseweg 300.000 0 0 300.000 Investering
Vanuit de gemeente Eindhoven is het plan om deze brug te vervangen gewijzigd. Uitgangspunt is nu het versterken van deze brug. De kosten hiervoor zijn nog niet inzichtelijk. Budget handhaven.
71811 Vervanging elektromechanische pompgemalen 2018 35.000 0 28.618 6.382 Investering
Werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Budget handhaven.
71886 Onderzoek mobiliteitsprojecten 180.000 0 52.367 127.633 Investering
Onderzoek 2018 loopt door in 2019.
71914 Calamiteitenpad Esrand 92.000 0 0 92.000 Investering
Momenteel is alleen een noodaansluiting aangelegd. Overige werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Uitvoering is afhankelijk van nog te maken afspraken met belanghebbenden. Budget handhaven.

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2017 Gerealiseerd 2018 Restant Investering/ exploitatie
51704 Sociaal-culturele voorzieningen 2015-2017 385.005 86.576 87.635 210.794 Exploitatie
Budget kan samengevoegd worden met 51804. Beperkte uitvoering van groot onderhoud i.v.m. onduidelijkheid toekomst Klooster.
51804 Sociaal-culturele voorzieningen 2018 168.934 0 0 168.934 Exploitatie
Beperkte uitvoering van groot onderhoud i.v.m. onduidelijkheid toekomst Klooster.
71401 Brandveilig Klooster 180.000 5.833 185.098 -10.931 Investering
Project is afgerond en kan worden afgesloten.
71727 Speelvoorzieningen 2017 85.000 0 70.229 14.771 Investering
Realisatie is in 2018 en 2019 uitgevoerd. Budget handhaven.
71783 Versterken ecologische verbindingszones 36.000 0 0 36.000 Investering
Faunapassages Hooidonkse beek bleken geheel subsidiabel. Bedrag wordt in 2019 besteed aan voorbereiding oevers en beplanten.
71809 Speelvoorzieningen 2018 85.000 0 0 85.000 Investering
Realisatie in 2019. Budget handhaven.
71813 Groen Vallestap en omgeving 180.000 0 14.719 165.281 Investering
Realisatie is gestart in najaar 2018 en wordt in voorjaar 2019 afgerond. Budget handhaven.