Balans

Terug naar navigatie - Balans
Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 9 14
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 195 58
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 75 78
Totaal Immateriële vaste activa 279 150
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 29.013 28.772
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 14.148 14.214
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 1.004 428
Totaal Materiële vaste activa 44.164 43.415
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 7 7
Leningen aan: woningbouwcorporaties 3.213 3.565
Overige langlopende leningen 263 381
Totaal Financiële vaste activa 3.482 3.952
Totaal Vaste activa 47.925 47.517
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 75.403 79.850
Gereed product en handelsgoederen 511 1.012
Totaal Voorraden 75.914 80.862
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 1.544 2.271
Rekening-courantverhouding met het Rijk 1.914 2.165
Overige vorderingen 6.109 5.155
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.567 9.592
Liquide middelen
Kassaldi 2 1
Banksaldi 403 310
Totaal Liquide middelen 405 311
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 298 410
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 4.038 1.532
Totaal Overlopende activa 4.336 1.942
Totaal Vlottende activa 90.221 92.707
Totaal Activa 138.147 140.224
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 29.944 21.072
Bestemmingsreserve 5.152 4.727
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 3.238 9.009
Totaal Eigen vermogen 38.334 34.807
Voorzieningen.
Voorzieningen 9.051 8.698
Totaal Voorzieningen. 9.051 8.698
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 44.118 56.690
Waarborgsommen 6 6
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 44.124 56.697
Totaal Vaste passiva 91.509 100.202
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 39.500 32.000
Banksaldi. 0 1.878
Overige schulden 3.637 2.074
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 43.137 35.953
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.333 3.815
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 151 224
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 17 31
Totaal Overlopende passiva 3.501 4.069
Totaal Vlottende passiva 46.638 40.022
Totaal Passiva 138.147 140.224
Omschrijving 2018 2017
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 88.675 92.899