Uitgaven

4,67%
€ -2.866
x €1.000
4,67% Complete

Inkomsten

53,19%
€ 34.350
x €1.000
53,19% Complete

Saldo

972,25%
€ 31.484
x €1.000

Programma 8. Financiën & Belastingen

Uitgaven

4,67%
€ -2.866
x €1.000
4,67% Complete

Inkomsten

53,19%
€ 34.350
x €1.000
53,19% Complete

Saldo

972,25%
€ 31.484
x €1.000

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Missie/visie Coalitieakkoord Resultaten 2018 in programmabegroting
Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Het college presenteert jaarlijks een sluitende begroting met een doorkijk naar de 3 volgende jaren. Collegeprogramma. Harmonisatie begrotingsstructuur. Sluitende meerjarenbegroting. Dit is gerealiseerd.
Actief inspelen op financiële (wettelijke) ontwikkelingen. Regulier beleid. Het voortdurend alert zijn op financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. Afstemming met de belastingdienst over de uitgangspunten voor de vennootschapsbelasting.
Het hebben van een weerstandsvermogen waarbij de hoogte is afgestemd op de risico’s die gelopen worden. Coalitieakkoord. Eventuele rekeningoverschotten worden bij bestemming van het resultaat in eerste instantie ingezet voor het opbouwen van de algemene reserve en vervolgens voor het weerstandsvermogen. Ratio weerstandsvermogen boven 1.
Waar mogelijk nu of op termijn een verlaging van de lokale belastingdruk. Coalitieakkoord. Het verlagen van de onroerendezaakbelastingen (OZB) is eerst dan aan de orde als er sprake is van voldoende opgebouwd weerstandsvermogen. De begroting 2018-2021 biedt ruimte voor verdere verlaging van de OZB (3%). Zelfs na de verlaging die in 2018 al is doorgevoerd.
Belastingheffing Collegeprogramma. Harmonisatie. Regulier. Digitalisering. Er wordt niet verder geharmoniseerd

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017- 18-5-2017 onbepaald
Nota reserves en voorzieningen 2011-2018 2011 / 2013 28-2-2019
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015- 5-2-2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2009- onbepaald
Belastingverordeningen 2018 8-11-2018 7-11-2019

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB)
Via de Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB) werken we samen om onze inkoop te professionaliseren. Omdat er op veel gebieden inkoop- en aanbestedingstrajecten voorkomen heeft BIZOB betrekking op alle programma's.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Onze betalingen en ontvangsten verlopen voor een groot deel via de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank is er met name voor gemeenten. Wij bezitten aandelen in deze bank en delen mee in de dividenduitkeringen.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control uit. Daarnaast zijn de afdelingen Sociale Zaken en Dienstverlening bij de Dienst Dommelvallei ondergebracht.

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
WOZ-waarde woningen duizend euro € 302,-
Woonlasten meerpersoonshuishoudens euro € 917,-
Woonlasten éénpersoonshuishoudens euro € 700,-
Gegevens 2018 van www.waarstaatjegemeente.nl

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.346 2.112 1.848 264
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -97 49 3.238 -3.189
0.5 Treasury 438 438 781 -342
0.61 OZB woningen 116 116 139 -24
0.62 OZB niet-woningen 19 19 22 -4
0.64 Belastingen overig 44 44 48 -4
0.8 Overige baten en lasten 624 212 0 212
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 28 -28
Totaal Lasten 2.489 2.988 6.104 -3.116
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.987 2.773 1.613 1.160
0.5 Treasury 1.202 1.202 1.393 -191
0.61 OZB woningen 4.708 4.491 4.563 -72
0.62 OZB niet-woningen 1.064 1.306 1.249 57
0.64 Belastingen overig 78 78 67 11
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 25.080 25.408 25.464 -56
Totaal Baten 34.120 35.258 34.350 908