Uitgaven

15,83%
€ -9.708
x €1.000
15,83% Complete

Inkomsten

2,13%
€ 1.375
x €1.000
2,13% Complete

Saldo

257,31%
€ -8.332
x €1.000

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Uitgaven

15,83%
€ -9.708
x €1.000
15,83% Complete

Inkomsten

2,13%
€ 1.375
x €1.000
2,13% Complete

Saldo

257,31%
€ -8.332
x €1.000

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Missie/visie Coalitieakkoord Resultaten 2018 in programmabegroting
Nuenen verdient een krachtig en integer bestuur. De kwaliteit van het samenspel tussen raad en college gaat omhoog door verbetering van de kwaliteit van raadsvoorstellen en door versterking van de informatiepositie van de raad. Een goede en betrouwbare bestuurlijke agenda. Strategische visie op de toekomstige nieuwe gemeente, inclusief visie op toekomstig dienstverleningsconcept dat als input kan dienen voor herindelingsontwerp.
De gemeente zoekt en vindt de samenwerking die nodig is om haar taken uit te voeren en ambities in de samenleving te verwezenlijken. Om een krachtige en zelfbewuste gemeente te kunnen zijn, zoeken we de samenwerking die de past bij de ambities van onze gemeente en die onze bestuurskracht aanvult. Nieuwe samenwerkingsagenda, inclusief uitvoeringsarrangement voor Stedelijk Gebied Eindhoven. Herijking van de samenwerking Metropoolregio Eindhoven.
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst. Wij sluiten aan bij de initiatieven in de samenleving en betrekken onze inwoners en ondernemingen bij beleidsvorming en –uitvoering en hebben een open houding als het gaat om initiatieven van inwoners. Iedereen moet kunnen meedoen. Implementatie van een beleidskader voor inwonersparticipatie met bijbehorende methodiek.
Inwoners kunnen voor al hun vragen terecht bij de gemeente. De gemeente geeft in één keer het juiste antwoord. Klanten worden alleen doorverwezen als het echt niet anders kan. Onze inwoners en organisaties kunnen al hun zaken met de gemeente digitaal afhandelen op het moment dat zij zelf kiezen. Verdere verbetering van de gemeentelijke website. Het uitbouwen van de mogelijkheden om zaken digitaal af te wikkelen.
We zijn een transparante overheidsorganisatie die in haar communicatie aansluit bij (de wensen van) de samenleving. De focus op het gebied van communicatie is gericht op maatschappelijk initiatief, dialoog, openheid en transparantie. Versterking van de publiekscommunicatie door bestuurders en organisatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2014 18-3-2014 niet gepland
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 8-11-2012 2019
Regionale Agenda 2015 - 2018 Metropoolregio Eindhoven 2015 - 2018 18-12-2014 2019
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018- 2025 15-12-2018 2025
Reglement van orde gemeenteraad 2016 2016 e.v. 1-11-2018 2019
Verordening op de raadscommissies 2016 2016 e.v. 1-11-2018 2019
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. 30-3-2017 niet gepland
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 28-6-2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 28-6-2018 2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 28-6-2018 2022
Programmaplan BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
Formatie fte per 1.000 inwoners 3,7
Bezetting fte per 1.000 inwoners 3,5
Apparaatskosten kosten per inwoner in euro € 592,-
Externe inhuur kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 13%
Overhead % van totale lasten 14%
Volledig digitaal afhandelde producten (+10%) aantal per jaar 2.989
Telefonische contacten (-10%) aantal per jaar 11.070
Totaal aantal baliecontacten (-10%) aantal per jaar 14.528
Afhandelpercentage telefonie (0%) percentage directe beantwoording 60%

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
Het doel van deze samenwerking is het behouden en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven en spitst zich toe op de behartiging van gemeenschappelijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Naar aanleiding van de evaluatie in 2017 is in 2018 gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit heeft ertoe geleid dat voortaan alleen op voornoemde thema's wordt samengewerkt en dus niet langer meer op de thema's ruimte en wonen.  De werkzaamheden op deze thema's worden nu elders opgepakt. Ook is de governance aangepast. De nieuwe afspraken worden vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven en in het Werkprogramma 2019 is opgenomen wat de Metropoolregio Eindhoven wil oppakken en bereiken in 2019.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen. In de dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control ondergebracht voor de drie gemeenten. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen (sociale zaken) en dienstverlening bij deze dienst ondergebracht. Ook worden ondersteunende taken (administratie en applicaties) van het CMD, met betrekking tot zorg en welzijn (Wmo) en jeugd, uitgevoerd door deze dienst.

De arhi-procedure waarin de gemeente Nuenen was betrokken, zorgde ook voor een onzekere toekomst bij Dienst Dommelvallei. In 2018 is de directie op zoek gegaan naar uitbreidingsmogelijkheden. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Afgelopen jaar is er vooral aandacht geweest voor de voorbereidingen op het Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering dat ten doel heeft de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.1 Bestuur 1.367 1.496 1.724 -228
0.10 Mutaties reserves 0 31 31 0
0.2 Burgerzaken 784 900 890 10
0.4 Overhead 6.809 7.017 7.063 -46
Totaal Lasten 8.960 9.444 9.708 -264
Baten
0.1 Bestuur 69 103 139 -36
0.10 Mutaties reserves 500 616 562 54
0.2 Burgerzaken 412 426 489 -63
0.4 Overhead 126 78 185 -107
Totaal Baten 1.107 1.223 1.375 -152