Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

  • Vennootschapsbelasting;
  • Begrotingsrechtmatigheid;
  • Analyse van het overzicht van baten en lasten (de verschillen tussen de raming en realisatie);
  • Onvoorzien;
  • Incidentele baten en lasten;
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

De cijfers in de analyse van het overzicht van baten en lasten sluiten niet aan met het Overzicht van baten en lasten. Dit komt doordat in laatstgenoemd overzicht de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead, vennootschapsbelasting en mutaties reserves apart in beeld moeten worden gebracht. Deze onderdelen zijn wel gewoon in de programma's opgenomen en daarom in de analyse meegenomen.
De cijfers per taakveld sluiten wel aan bij de tabellen "Wat mag het kosten" in het jaarverslag. Alleen komen er verschillen voor door afronding op duizenden euro's.

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. Dit houdt in dat vanaf het boekjaar 2016 een fiscale aangifte moet worden ingediend. Voor 1 mei 2017 is de voorlopige aangifte gedaan en voor de definitieve aanslag is uitstel aangevraagd. Voor de aanslag 2017 en 2018 is hetzelfde proces gevolgd als voor 2016. De voorlopige aanslag 2018 is opgelegd door de belastingdienst en is gebaseerd op de aanslag 2016. Over 2018 gaat het om een bedrag van € 27.999,-.

De belastingdienst heeft voor de grondexploitaties en afval inmiddels op de onderdelen waarvoor Vpb-plicht aan de orde is een uitspraak gedaan over de uitgangspunten voor de aangifte. Voor de grondexploitaties is per gemeente een Vaststellingsovereenkomst (VSO) opgesteld. De gevolgen hiervan worden in beeld gebracht en besproken met de belastingdienst. Voor de definitieve aangifte is door de belastingdienst uitstel verleend tot 1 juni 2019.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 6 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening -9.444 -9.708 264
Programma 2. Veiligheid & Handhaving -1.625 -1.852 227
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd -19.633 -19.724 91
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties -2.686 -2.839 152
Programma 5. Wonen & Leefomgeving -27.610 -13.892 -13.718
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer -6.713 -7.562 850
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie -2.881 -2.901 19
Programma 8. Financiën & Belastingen -2.940 -2.866 -74

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening (€ 264.000,-)

De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt door het taakveld Bestuur. De kosten gemeenteraad waren hoger dan begroot, wat hoofdzakelijk veroorzaakt is door de verhoging van de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten. Daarnaast is een storting in de voorziening wethouderspensioenen  gedaan. Deze is gebaseerd op actuariële berekeningen en is niet vooraf te begroten.
Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

2. Veiligheid & Handhaving (€ 227.000,-)

De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt op het taakveld Openbare orde en veiligheid. Aan dit taakveld zijn veel meer salariskosten toegerekend dan begroot. Dit betreft een andere verdeling van de totale personele kosten en niet om een overschrijding op de totale personele lasten.
Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd (€ 91.000,-)

De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt op de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie maar vooral  Maatwerkdienstverlening 18-. Vooral op de jeugdhulp is er een forse overschrijding.
Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

4. Verenigingen & Accommodaties (€ 152.000,-)

De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt op de taakvelden Onderwijshuisvesting en Sportaccommodaties. Er zijn onderhoudskosten aan schoolgebouwen gemaakt omdat de gebouwen in Gerwen en aan de Ouwlandsedijk nog in eigendom van de gemeente zijn. De beide schoolbesturen hebben de kosten terugbetaald. Dit veroorzaakt een overschrijding op de lasten, maar is per saldo binnen budget. Daarnaast zijn de  exploitatiebaten en -lasten  apart verantwoord, maar waren deze gesaldeerd begroot. Dit veroorzaakt een overschrijding op de lasten. Per saldo is de exploitatie binnen budget gebleven.
Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer (€ 850.000,-)

De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt op de taakvelden Openbaar vervoer, Riolering en Milieubeheer. Voor openbaar vervoer is de afwikkeling van het project HOV2 Europalaan verwerkt. Hiertegenover staan inkomsten vanuit subsidie van de provincie (€ 742.000). Daarnaast is de storting in de voorziening riolering veel hoger dan begroot. Dit is een gevolg van lagere lasten (o.m. energie) en hogere baten uit rioolheffing. Tot slot zijn meer kosten gemaakt bij milieu in verband met fijnstofmetingen en extra inzet van de ODZOB bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

7. Economie, Toerisme & Recreatie (€ 19.000,-)

De lichte overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt op het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie. Het betreft een verschuiving met programma 8 (storting onderhoudsvoorziening).
Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

 

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -8.806.000
Realisatie 2018 -8.864.000
Saldo excl. mutaties reserves -58.000
Mutaties reserves (saldo) -54.000
Verklaring van het saldo -112.000
Omschrijving
Lasten bestuur
Rijk van Dommel en Aa I -22.000
De uitgaven zijn minder dan begroot omdat de gebiedsmarketeer geen projectkosten heeft gemaakt. Zie ook baten.
Kosten gemeenteraad: vergoedingen I -70.000
De kosten gemeenteraad waren hoger dan begroot, wat hoofdzakelijk veroorzaakt is door de verhoging van de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten. Extra kosten € 62.000. Hiervoor hebben we in de algemene uitkering gemeentefonds extra geld ontvangen, zie programma 8.
B&W en burgemeester: salarissen I -59.000
De sociale lasten zijn hoger dan begroot omdat de eindejaarsuitkeringen niet begroot waren en er een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend.
Voorziening wethouderspensioenen I -107.000
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 1,577%. Vorig jaar bedroeg deze 1,648%. De daling van de rekenrente leidt tot een toename van de benodigde voorziening. Daarnaast moest worden bijgestort vanwege toekenning van een verlengde arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Intergemeentelijke samenwerking I 11.000
Terugstorting door MRE in verband met afstoten taken
Overige verschillen I 19.000
Totaal lasten bestuur -228.000
Baten bestuur
Rijk van Dommel en Aa I 37.000
Gemeente Nuenen beheert de kas van de 5 deelnemende gemeenten binnen het Rijk van Dommel en Aa. Indien er budget overblijft vloeit dit niet terug naar de algemene reserve van de gemeente Nuenen. Het geld is ook niet van Nuenen maar van de deelnemende gemeenten. Het overschot wordt verklaard door middelen die in het voorgaande jaar niet zijn uitgegeven. Zie ook lasten.
Overige verschillen I -1.000
Totaal baten bestuur 36.000
Lasten burgerzaken
Verkiezingen I 29.000
De uitgaven voor de verkiezingen van de gemeenteraad en het lokale referendum zijn lager dan begroot. Dit komt doordat er minder promotionele activiteiten waren dan verwacht.
Dienstverlening I 31.000
In 2018 zijn alleen kleinschalige verbeteringen van dienstverlening doorgevoerd in afwachting van keuzes rond de invoering van zaakgericht werken.
Salarissen taakveld 0.2 Burgerzaken I 39.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden.
I&A kosten taakveld 0.2 Burgerzaken I -67.000
zie toelichting hieronder bij Dienst Dommelvallei
Overige verschillen I -22.000
Totaal lasten bestuur 10.000
Baten burgerzaken
Leges burgerlijke stand I 28.000
Overige verschillen I 35.000
Totaal baten burgerzaken 63.000
Lasten overhead
Personele kosten (lasten) I 155.000
S 38.000
Salariskosten: € 115.000
Meerdere jaren heeft de organisatie in het teken gestaan van de fusie met de gemeente Eindhoven. Reden om bepaalde taken uit te voeren met tijdelijk personeel, in plaats van direct de functie in te vullen met vast personeel. Dit heeft ervoor gezorgd dat ± € 71.000 aan kosten incidenteel lager zijn uitgepakt dan vooraf begroot. Daarnaast is er een voordeel ontstaan omdat de organisatie geen gebruik heeft te hoeven maken van de projectcapaciteit (begroot ± € 40.000 voor kosten inhuur).
Overige personeelskosten: € 39.000
Er was een bedrag van ± € 38.000 geraamd voor het cafetariamodel. Dit bestaat niet meer, maar is onderdeel van het IKB geworden, daarom kunnen deze gelden structureel worden afgeraamd.
Opleiding en vorming: € 39.000
Er zijn minder opleidingskosten gemaakt in 2018 dan vooraf verwacht.
Personele kosten doorberekend naar taakvelden I -110.000
De personele kosten worden doorbelast naar de taakvelden. Het BBV schrijft voor dat de werkelijke salariskosten op de taakvelden moeten drukken. Hierbij ontstaan altijd verschuivingen tussen de taakvelden (en dus de programma's). Onder de streep is het budgettair neutraal.
Bijdrage aan GR Dienst Dommelvallei I 212.000
De jaarrekening 2018 van Dienst Dommelvallei heeft een positief resultaat, dat aan de deelnemende gemeenten is terugbetaald.
Dienst Dommelvallei salariskosten I -85.000
Er zijn minder salariskosten direct doorbelast naar taakvelden dan begroot, zodat op deze overheadpost een nadeel is van € 85.000.
Dienst Dommelvallei - doorbelasting kosten I&A naar taakvelden I 209.000
Voorheen werd de bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei in zijn geheel op overhead verantwoord. Op grond van de BBV-regels mag dit niet en moet deze worden verdeeld over de betreffende taakvelden. Omdat dit niet zo begroot was ontstaat een voordeel op het taakveld overhead en een nadeel op andere taakvelden, o.m. 0.2 Burgerzaken, 0.4 Overhead, 8.3 Wonen en bouwen.
I&A kosten taakveld 0.2 Burgerzaken I -30.000
zie toelichting hierboven bij Dienst Dommelvallei
Huisvesting gemeentehuis
De telefonielasten zijn lager dan geraamd (€ 30.000) en daarnaast zijn er wat kleinere onderschrijdingen (€ 9.000). Het is nog onzeker of er ook structureel voordeel is, er komt een nieuwe aanbesteding (landelijk contract). I 39.000
Er is een aanvullende storting gedaan in de voorziening onderhoud gebouwen op grond van het nieuwe beheerplan gebouwen. Daarvan is € 74.000 voor het gemeentehuis. De extra storting was begroot op stelpost beleidsvoornemens in programma 8. Per saldo budgettair neutraal. S -74.000
Facilitaire zaken algemeen I -27.000
Meer post en mailingen en hogere kosten van verzending. Daarnaast zijn er elektrische fietsen aangeschaft.
Overhead afval en riolering I -45.000
Dit betreft voornamelijk een afwijking op de overhead van afval. Dit komt doordat er meer salariskosten aan het taakveld afval zijn toegerekend dan begroot.
Saldi kostenplaatsen I -282.000
Doordat er in 2018 minder directe salariskosten zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot, blijft ook de doorbelasting van de overhead aan de grondexploitatie achter ten opzichte van de begroting. Dit zorgt voor een nadelig effect op taakveld overhead.
Overige verschillen -46.000
Totaal lasten overhead -46.000
Baten overhead
Personele baten en lasten (baten) I 96.000
We hebben een medewerker gedetacheerd, opbrengsten € 80.000, wat niet begroot was. Daarnaast waren er € 16.000 meeropbrengsten door medewerkers extra uren te detacheren.
Overige verschillen I 11.000
Totaal baten overhead 107.000
Mutaties reserves
Er is minder onttrokken aan de reserve I&A dan begroot, conform de jaarrekening van GR Dienst Dommelvallei. De bijdrage aan Dienst Dommelvallei is ook lager dan begroot. I -54.000
Totaal -112.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

2. Veiligheid & Handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -1.570.000
Realisatie 2018 -1.808.000
Saldo excl. mutaties reserves -238.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -238.000
Omschrijving
Lasten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen I -5.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer -5.000
Baten crisisbeheersing en brandweer
Overige verschillen I -6.000
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer -6.000
Lasten openbare en veiligheid
Salarissen taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid I -212.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming.
Overige verschillen I -10.000
Totaal lasten openbare en veiligheid -222.000
Baten openbare en veiligheid
Overige verschillen I -5.000
Totaal baten openbare en veiligheid -5.000
Totaal -238.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -13.821.000
Realisatie 2018 -13.931.000
Saldo excl. mutaties reserves -110.000
Mutaties reserves (saldo) 3.000
Verklaring van het saldo -107.000
Omschrijving
Baten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen 0
Totaal baten openbaar basisonderwijs 0
Lasten openbaar basisonderwijs
Overige verschillen -17.000
Totaal lasten openbaar basisonderwijs -17.000
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs (lasten) I -26.000
De kosten van bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs worden doorberekend aan het schoolbestuur, zie ook baten.
Peuteropvang I 64.000
De rijksbijdrage gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid mocht voor 3 jaar gereserveerd worden, naast de reguliere kosten zijn er geen extra inspanningen voor gedaan.
Overige verschillen I -9.000
Totaal lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken 29.000
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs (baten) I 27.000
De kosten van bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs worden doorberekend aan het schoolbestuur, budgettair neutraal, zie ook lasten.
Overige verschillen I 13.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken 40.000
Lasten samenkracht en burgerparticipatie
Vluchtelingen en nieuwkomers I -27.000
Door grotere toeloop is er meer werk ontstaan bij bevolking. Hierop is extra geld uitgegeven.
Collectief vervoer S -26.000
De verwachte volumedaling van het aantal deelnemers is niet uitgekomen, er is zelfs een stijging van het aantal deelnemers aan de Taxbus. Daarbij is ook de begroting niet aangepast op tariefsverhogingen in 2017 en 2018. Dit alles veroorzaakte in 2018 net als in 2017 een tekort op de begroting. Wij stellen dan ook voor om structureel de begroting 2019 en verder te verhogen met € 26.000. Daarnaast is € 10.000 overschreden op het project Slimme mobiliteit (incidenteel nadeel). I -10.000
Wijkaccommodaties S -22.000
Er is een aanvullende storting gedaan in de voorziening onderhoud gebouwen op grond van het nieuwe beheerplan gebouwen. Daarvan is € 22.000 voor wijkaccommodaties. De extra storting was begroot op stelpost beleidsvoornemens in programma 8. Per saldo budgettair neutraal.
Overige verschillen I 16.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie -69.000
Baten samenkracht en burgerparticipatie
Overige verschillen I 12.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie 12.000
Lasten wijkteams
CMD/Eerstelijnsloket S 25.000
Dit budget is bedoeld voor maatwerk of om extra expertise in te kunnen zetten. In 2018 is dat niet noodzakelijk geweest. We stellen voor dit budget gedeeltelijk structureel af te ramen. I 26.000
Overige verschillen I 2.000
Totaal lasten wijkteams 53.000
Baten wijkteams
Overige verschillen I 21.000
Totaal baten wijkteams 21.000
Lasten inkomensregelingen
Bijstandsbesluit zelfstandigen (lasten) I 52.000
Er zijn in 2018 geen verstrekkingen Bbz geweest voor Bedrijfskrediet. Daarnaast vrijwel geen toekenning Bbz-levensonderhoud. Deze regeling is deels declarabel bij het rijk, zie ook baten.
Bijstandsverlening I 72.000
Aan uitkeringen is iets minder uitgegeven dan begroot, terwijl iets meer uitgegeven is aan loonkostensubsidies. Ook de regelingen IOAW en IOAZ zijn iets minder uitkeringen betaald.
Overige verschillen I 32.000
Totaal lasten inkomensregelingen 156.000
Baten inkomensregelingen
Bijstandsbesluit zelfstandigen (baten) I -20.000
Doordat de Bbz-uitgaven veel lager waren dan begroot in 2018 (zie lasten) kunnen wij ook minder declareren bij het rijk. Daarom zijn ook de baten lager dan begroot.
Overige verschillen I 2.000
Totaal baten inkomensregelingen -18.000
Lasten begeleide participatie
Overige verschillen I -21.000
Totaal lasten begeleide participatie -21.000
Lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Re-integratie (Participatiebudget) I 29.000
Geringe afwijking in de uitgaven van re-integratie t.o.v. de raming houdt verband met lager aantal aanvragen in 2018 en groter aandeel van doelgroep waar geen re-integratie voor mogelijk is.
Overige verschillen I -7.000
Totaal lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 22.000
Baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
Overige verschillen I 8.000
Totaal baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk 8.000
Lasten maatwerkvoorzieningen (WMO)
Wmo - Woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen I 143.000
- De kosten voor de rolstoelen waren € 16.000 lager dan begroot door regionale aanbesteding en minder verstrekte rolstoelen. - Op vervoersvoorzieningen is € 22.000 over. - Op woonvoorzieningen is er een overschot van € 105.000. Er zijn geen grote woningaanpassingen geweest in 2018. Bij woningaanpassingen blijft het altijd een risico dat er te weinig budget is als er grote aanpassingen binnen komen. Het overschot is incidenteel.
Overige verschillen I 12.000
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (WMO) 155.000
Baten maatwerkvoorzieningen (WMO)
Overige verschillen I 3.000
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18+
Wmo - Hulp bij het huishouden I -157.000
Verschil komt door een 3 tal tariefswijzigingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd.
Wmo - Begeleiding I 828.000
We zien dat het transformatieproces, zoals vermeld in de monitor sociaal domein Q1 t/m Q3, zich doorzet waardoor de kosten voor Wmo-begeleiding t.o.v. de begroting 2018 minder zijn. Ondanks een stijgende Wmo-vraag als gevolg van de vergrijzing zijn wij beter in staat om in het voorliggend veld te acteren.
Schuldhulpverlening en armoedebestrijding I 49.000
In het budget zit de raming voor het noodfonds dat slechts marginaal is aangesproken in 2018 (zie monitor sociaal domein). Daarnaast is er minder een beroep gedaan op de diensten van de Kredietbank West-Brabant (Breda).
Maatwerk chronisch zieken I 51.000
Over 2018 was het budget toereikend. De toekenningen over 2017 zijn pas later opgestart en pas in 2018 uitgekeerd. Het budget vanuit 2017 dat daartoe was gereserveerd was te hoog, in de aanloop zijn over 2017 nog niet veel aanvragen ingediend. Daarom zijn de uitgaven nu eenmalig lager dan begroot.
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ 771.000
Baten maatwerkdienstverlening 18+
Wmo eigen bijdragen I -110.000
Er worden minder eigen bijdragen geïnd door de stapeling van kosten; daarom kan niet voor iedere voorziening het volledige bedrag geïnd worden. Een uitgebreidere toelichting staat in de monitor sociaal domein.
Overige verschillen I 12.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ -98.000
Lasten maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp I -1.143.000
De stijging van de kosten voor jeugdhulp in 2018 heeft een aantal oorzaken: - de aantallen t.o.v. 2017 zijn gestegen; - de kosten van de nieuwe bekostigingssystematiek (nieuwe PDC) konden op voorhand niet goed worden ingeschat; - in 2018 zijn wij geconfronteerd met facturen van een aantal zorgaanbieders over 2016 en 2017. Deze facturen gaan ten laste van boekjaar 2018, terwijl in de begroting hier geen rekening mee is gehouden.
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18- -1.143.000
Baten maatwerkdienstverlening 18-
Overige verschillen I 5.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18- 5.000
Lasten geëscaleerde zorg 18+
Overige verschillen I -11.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18+ -11.000
Lasten geëscaleerde zorg 18-
Overige verschillen I -4.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18- -4.000
Lasten volksgezondheid
Overige verschillen I -4.000
Totaal lasten volksgezondheid -4.000
Mutaties reserves 3.000
Totaal -107.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

4. Verenigingen & Accommodaties I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -2.121.000
Realisatie 2018 -2.492.000
Saldo excl. mutaties reserves -371.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -371.000
Omschrijving
Lasten onderwijshuisvesting
Huisvesting basisonderwijs I -66.000
Er zijn onderhoudskosten aan schoolgebouwen gemaakt omdat de gebouwen in Gerwen en aan de Ouwlandsedijk nog in eigendom van de gemeente zijn. De beide schoolbesturen hebben de kosten terugbetaald, zie hierboven bij de baten.
Overige verschillen I -16.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting -82.000
Baten onderwijshuisvesting
Huisvesting basisonderwijs I 83.000
De schoolbesturen hebben de werkelijke onderhoudskosten terugbetaald. Zie ook hieronder bij de lasten.
Overige verschillen I 16.000
Totaal baten onderwijshuisvesting 99.000
Lasten sportbeleid en activering
Overige verschillen I 2.000
Totaal lasten sportbeleid en activering 2.000
Lasten sportaccommodaties
Sporthal de Hongerman S -50.000
Bij de Hongerman was een gesaldeerd bedrag opgenomen voor de exploitatie. We moeten echter de baten (huurinkomsten) en lasten apart opnemen. Per saldo is de exploitatie binnen budget gebleven.
Gymzalen I 28.000
Kosten van de gymzalen die in rekening gebracht worden door de beheerder waren lager dan begroot.
Er is een aanvullende storting gedaan in de voorziening onderhoud gebouwen op grond van het nieuwe beheerplan gebouwen. Daarvan is € 37.000 voor sportzalen. De extra storting was begroot op stelpost beleidsvoornemens in programma 8. Per saldo budgettair neutraal. S -37.000
Overige verschillen I -19.000
Totaal lasten sportaccommodaties -78.000
Baten sportaccommodaties
Sporthal de Hongerman S 50.000
Bij de Hongerman was een gesaldeerd bedrag opgenomen voor de exploitatie. We moeten echter de baten (huurinkomsten) en lasten apart opnemen. Per saldo is de exploitatie binnen budget gebleven.
Sportparken I -356.000
Er was een bijdrage vanuit de reserve grondexploitatie begroot voor het hybrideveld Gerwen. Het veld is nog niet definitief opgeleverd, zodat de dekking vanuit de reserve ook nog niet is gerealiseerd. Dit schuift door naar 2019 (zie ook overzicht van investeringen en projecten). Budgettair neutraal, zie ook mutaties reserves programma 8.
Overige verschillen I -11.000
Totaal baten sportaccommodaties -317.000
Lasten media
Overige verschillen I 5.000
Totaal lasten media 5.000
Totaal -371.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

5. Wonen & Leefomgeving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -2.755.000
Realisatie 2018 2.958.000
Saldo excl. mutaties reserves 5.713.000
Mutaties reserves (saldo) -724.000
Verklaring van het saldo 4.989.000
Omschrijving
Lasten beheer overige gebouwen en gronden
Salarissen taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden I 43.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. Een deel van de vacatureruimte die op dit taakveld was begroot is niet ingevuld in 2018.
Overige verschillen I -23.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden 20.000
Baten beheer overige gebouwen en gronden
Overige verschillen I 1.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden 1.000
Lasten begraafplaatsen
Overige verschillen I -3.000
Totaal lasten begraafplaatsen -3.000
Baten begraafplaatsen
Overige verschillen I 23.000
Totaal baten begraafplaatsen 23.000
Lasten ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen bebouwde kom I -111.000
- Vanuit projecten anterieure overeenkomsten is in 2018 € 63.000 gestort in de reserves rood voor groen, bovenwijkse voorzieningen en sociale woningbouw. Deze stortingen zijn begroot op het taakveld 8.2 Grondexploitatie, daar is een voordeel te zien. - Daarnaast is er € 16.000 uitgegeven aan team Ruimtelijke Kwaliteit. De opbrengsten (leges) die hiermee verband houden staan op taakveld 8.3 Wonen en bouwen. - Er is in totaliteit een negatief resultaat van € 10.000 gerealiseerd op de afgesloten anterieure overeenkomsten. - In 2018 is er € 10.000 extra uitgegeven aan inhuur in verband met extra werkzaamheden die niet direct aan een anterieure overeenkomst kunnen worden verbonden. - Daarnaast is er € 6.000 meer uitgegeven dan begroot aan bestemmingsplannen waarvan de kosten niet kunnen worden verhaald op anterieure overeenkomsten. - Tot slot is € 6.000 uitgegeven aan een project waarvoor we in de toekomst subsidie gaan ontvangen (hetzelfde bedrag is bij de baten opgenomen).
Plattelandsvernieuwing/Natuur-en landschapsontwikkeling I 102.000
Jaarlijks wordt een bedrag van € 100.000 uit de reserve vrijgemaakt. De verwachte uitgaven voor 2018 zijn niet gedaan omdat deze moesten wachten op een aanvullende subsidie van de provincie Noord-Brabant.
Overige verschillen I -22.000
Totaal lasten ruimtelijke ordening -31.000
Baten ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen bebouwde kom I 17.000
Toelichting zie onder lasten
Overige verschillen I 6.000
Totaal baten ruimtelijke ordening 23.000
Lasten grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Bouwgrondexploitatie I 12.970.000
Toelichting zie baten
Totaal lasten grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.970.000
Baten grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Bouwgrondexploitatie I -8.669.000
Het positieve resultaat op het grondbedrijf bedraagt € 2.892.000, bestaande uit tussentijdse winstnemingen (€ 1.469.000) en vrijval van de verliesvoorziening (€ 1.536.000). Hier staat wel de rentebijschrijving op de verliesvoorziening tegenover (- € 113.000). Verder zijn er gelden uit overeenkomsten ontvangen voor stortingen in fondsen Bovenwijks, Rood voor Groen en Sociale huisvesting (€ 740.000). Zie hiervoor ook taakveld Ruimtelijke ordening - Bestemmingsplannen. De baten en lasten op de bouwgrondexploitatie en overboeking balans moeten in samenhang worden bezien. De kosten, m.n. rentelasten, voor "oude" NIEGG-complexen bedroegen in 2018 ca. € 75.000.
Totaal baten grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -8.669.000
Lasten wonen en bouwen
Huisvesting woonwagenbewoners I 1.149.000
Dit budget is toegekend voor het op orde brengen van de woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos. Hiervan is niets uitgegeven, omdat eerst de uitvoeringsplannen moeten worden vastgesteld. Zie project 41808 in het Overzicht investeringen en projecten. Budgettair neutraal, zie mutaties reserves programma 8.
Salarissen taakveld 8.3 Wonen en bouwen I 89.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. Een deel van de vacatureruimte die op dit taakveld was begroot is niet ingevuld in 2018.
I&A kosten taakveld 8.3 Wonen en bouwen I -27.000
Voorheen werd de bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei in zijn geheel op overhead verantwoord. Op grond van de BBV-regels mag dit niet en moet deze worden verdeeld over de betreffende taakvelden. Omdat dit niet zo begroot was ontstaat een voordeel op het taakveld overhead en een nadeel op andere taakvelden zoals 8.3 Wonen en bouwen.
Volkshuisvesting I 146.000
Verschuiving met baten bij rente geldleningen (administratieve begrotingsfout, budgettair neutraal)
Overige verschillen I 39.000
Totaal lasten wonen en bouwen 1.396.000
Baten wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen I 104.000
In 2018 zijn vergunningen verleend voor omvangrijke projecten zoals voor ruim 100 woningen in Nuenen West, ruim 70 woningen in Gerwen ZO en verschillende kleinere plannen voor nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Voorlopig verwachten we dat de legesopbrengsten hoog zijn zolang de economie sterk blijft en de behoefte aan nieuwbouw van woningen hoog is.
Huisvesting woonwagenbewoners I 25.000
Helpt Elkander betaalt 1/3 van de inhuurkosten van de projectleider woonwagenlocaties. Dit is apart als inkomsten geboekt.
Volkshuisvesting I -146.000
Verschuiving met lasten bij rente geldleningen (administratieve begrotingsfout, budgettair neutraal)
Totaal baten wonen en bouwen -17.000
Mutaties reserves I -724.000
Verschil reserve bovenwijkse voorzieningen: € 583.000 nadelig; Verschil reserve groen voor rood: € 91.000 nadelig; Verschil reserve sociale volkshuisvesting: € 50.000 nadelig. Zie ook hierboven bij Bouwgrondexploitatie.
Totaal 4.989.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -1.673.000
Realisatie 2018 -1.478.000
Saldo excl. mutaties reserves 195.000
Mutaties reserves (saldo) -192.000
Verklaring van het saldo 3.000
Omschrijving
Lasten verkeer en vervoer
Diverse projecten openbare werken I 93.000
Betreft project calamiteitenpad Esrand. Vanwege BBV moest dit worden omgezet in een investeringskrediet. Zie project 71914 in het Overzicht investeringen en projecten. De lasten vervallen in 2018 maar de dekking vanuit de reserve vervalt ook, zie programma 8. Per saldo budgettair neutraal.
Groot onderhoud civiele kunstwerken I 180.000
Zie project 41702 Civiele kunstwerken 2017 en 41802 Civiele kunstwerken 2018 op het Overzicht van investeringen en projecten. Zie ook mutaties reserves onderaan deze tabel.
Reiniging wegen I -100.000
Overschrijding wordt veroorzaakt door: - Calamiteitenbestrijding en deelname calamiteitenregeling was niet begroot (€ 23.000) - Extra werkzaamheden onkruidbestrijding i.v.m. een toename van onkruidgroei en het feit dat onkruid sneller terugkomt dan bij de tot 2016 toegepaste chemische bestrijdingsmethode (€ 17.000) - Machinaal en handmatig vegen extra werkzaamheden i.v.m. het weer en klimaatsverandering. Onder andere de Westerstorm op 18 januari 2018 en de enorme bladval bij droogte in juli 2018 (€ 35.000) - Extra werk reiniging om te kunnen voldoen aan de afgesproken kwaliteitsbeelden (€ 25.000)
Salarissen taakveld 2.1 Verkeer en vervoer I -54.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming.
Overige verschillen I -31.000
Totaal lasten verkeer en vervoer 88.000
Baten verkeer en vervoer
Overige verschillen I 34.000
Totaal baten verkeer en vervoer 34.000
Lasten openbaar vervoer
HOV2 Europalaan I -794.000
Zie project 41001 HOV2 op het Overzicht van investeringen en projecten.
Overige verschillen I -5.000
Totaal lasten openbaar vervoer -799.000
Baten openbaar vervoer
HOV2 Europalaan I 742.000
Zie project 41001 HOV2 op het Overzicht van investeringen en projecten.
Totaal baten openbaar vervoer 742.000
Lasten riolering
Riolering I/S -174.000
De gemeente draagt bij aan regionale maatregelen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De kosten zijn € 23.000 lager dan verwacht uitgevallen.
In 2018 heeft een afrekening van de energiekosten plaatsgevonden. Verder zijn de energiekosten lager door een nieuw energiecontract. Totaal voordeel € 43.000, waarvan € 20.000 structureel.
De lagere uitgaven en hogere inkomsten leiden per saldo tot een hogere storting in de voorziening riolering (vormt nadeel van € 240.000). Dit geld blijft daardoor beschikbaar voor het taakveld riolering.
Overige verschillen I -13.000
Totaal lasten riolering -187.000
Baten riolering
Riolering I 213.000
Door de droge zomer hebben inwoners waarschijnlijk meer leidingwater verbruikt voor het sproeien van de tuin. Dit leidt tot hogere inkomsten, omdat de rioolheffing wordt berekend op basis van het verbruikte leidingwater.
Overige verschillen I 39.000
Totaal baten riolering 252.000
Lasten afval
Afval I 148.000
Kosten van papier en PMD zijn € 128.000 lager dan begroot, betreft een verschuiving tussen baten en lasten.
Verschuiving van directe salariskosten binnen de taakvelden, waardoor er € 33.000 meer salariskosten zijn toegerekend aan afval dan begroot.
Door het enorme aanbod van tuinafval in de bladkorven/groenbakken zijn de kosten voor transport en verwerking van het tuinafval € 33.000 hoger uitgevallen dan verwacht.
Als gevolg van vervanging is er aan het onderhoud van ondergrondse containers aanmerkelijk minder uitgegeven dan verwacht. Een aantal werkzaamheden zoals de geplande sorteeranalyses en voorlichting zijn door Blink opgepakt waardoor wij deze kosten niet hoefden te maken. Dit leverde een voordeel van € 56.000 op.
Overige verschillen I -36.000
Totaal lasten afval 112.000
Baten afval
Afvalstoffenheffing I 83.000
Er is meer afvalstoffenheffing geïnd dan begroot door iets meer ledigingen en meer vastrecht. Er was meer areaaluitbreiding dan waar rekening mee was gehouden in de begroting.
Opbrengst van PMD levert minder op dan begroot. Daarnaast is er een verschuiving tussen baten en lasten, zie bij lasten. I -205.000
Er is € 97.000 meer uit de voorziening onttrokken dan begroot, dit is een voordeel. I 97.000
Overige verschillen I 22.000
Totaal baten afval -3.000
Lasten milieubeheer
Milieubeleid I -17.000
Extra kosten zijn gemaakt om uitvoering te geven aan de motie van de raad om fijnstof te meten. Verder stijgen de kosten voor de inzet van de ODZOB bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit wordt gezien als een middellange termijnontwikkeling. De structurele extra kosten bedragen € 10.000. S -10.000
Overige verschillen I -37.000
Totaal lasten milieubeheer -64.000
Baten milieubeheer
Overige verschillen I 20.000
Totaal baten milieubeheer 20.000
Mutaties reserves
Aan onderhoud civiele kunstwerken is veel minder uitgegeven dan begroot (zie ook bovenaan programma 6 en toelichting projecten). De onttrekking uit de reserve civiele kunstwerken is dan ook lager. I -192.000
Totaal 3.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

7. Economie, Toerisme & Recreatie I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 -2.451.000
Realisatie 2018 -2.578.000
Saldo excl. mutaties reserves -127.000
Mutaties reserves (saldo) -13.000
Verklaring van het saldo -140.000
Omschrijving
Lasten economische ontwikkeling
Bedrijfsleven I 124.000
In 2018 is er een eerste bijdrage aan het fonds gedaan voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties). In de oorspronkelijke plannen zou er in 2018 € 134.000 worden betaald, maar om juridische redenen is het fonds later opgericht dan verwacht. Zowel de lasten (bijdrage aan fonds ROW) als de baten (onttrekking uit voorziening) zijn daarom in 2018 lager dan begroot.
Totaal lasten economische ontwikkeling 124.000
Baten economische ontwikkeling
Bedrijfsleven I -124.000
Zie hierboven bij lasten.
Totaal baten economische ontwikkeling -124.000
Baten bedrijfsloket en-regelingen
Overige verschillen I -8.000
Totaal baten bedrijfsloket en-regelingen -8.000
Lasten economische promotie
Overige verschillen I 18.000
Totaal lasten economische promotie 18.000
Baten economische promotie
Overige verschillen I 2.000
Totaal baten economische promotie 2.000
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Er is een aanvullende storting gedaan in de voorziening onderhoud gebouwen op grond van het nieuwe beheerplan gebouwen. Daarvan is € 69.000 voor het Klooster. De extra storting was begroot op stelpost beleidsvoornemens in programma 8. Per saldo budgettair neutraal. S -69.000
Overige verschillen I -27.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -96.000
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Overige verschillen I 10.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 10.000
Lasten musea
Overige verschillen I 26.000
Totaal lasten musea 26.000
Lasten cultureel erfgoed
Overige verschillen I 15.000
Totaal lasten cultureel erfgoed 15.000
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Beheer bossen I -25.000
Extra opdracht onderhoud bossen; er is een gemeentelijk bos toegevoegd aan het bosonderhoud.
Openbaar groen en watergangen I -52.000
- Extra kosten onderhoud beheer bodembedekkers; - extra kosten van watergeven aan nieuw aangeplante beplanting i.v.m. extreme droogte en hitte van afgelopen zomer; - extra kosten vervangen van dood gegane beplanting i.v.m. extreme droogte en hitte van afgelopen zomer; - kosten herinrichting Varenpad in samenwerking met bewoners; - kosten herinrichting gedeelte wijk Tweevoren in samenwerking met bewoners en integraal met wegen en bestrating; - plaatsbepaling van de exacte locatie van de straat- en laanbomen door het scannen van de bomen.
Natuur- en landschapsontwikkeling I -32.000
De aanleg van de faunapassages bij de Hooidonkse beek zijn in 2018 uitgevoerd. De aanvullende subsidie is terug te vinden bij de baten.
Overige verschillen I 3.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie -106.000
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Natuur- en landschapsontwikkeling I 16.000
Deze subsidie was niet voorzien maar toch in 2018 beschikt door de provincie. Zie ook hieronder bij lasten.
Overige verschillen I -4.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie 12.000
Mutaties reserves -13.000
Totaal -140.000

Programma 8. Financiën en belastingen

8. Financiën en Belastingen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2018 31.608.000
Realisatie 2018 32.253.000
Saldo excl. mutaties reserves 645.000
Mutaties reserves (saldo) -896.000
Verklaring van het saldo -251.000
Omschrijving
Lasten treasury
Kapitaallasten I -342.000
Er is sprake van verschuiving tussen lasten en baten. Per saldo is er een nadeel door minder rente van de grexen.
Totaal lasten treasury -342.000
Baten treasury
Zie toelichting lasten treasury. I 191.000
Totaal baten treasury 191.000
Lasten OZB woningen
Overige verschillen I -24.000
Totaal lasten OZB woningen -24.000
Baten OZB woningen
OZB woningen I 59.000
De opbrengst van OZB op woningen is iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt deels door de areaaluitbreiding en deels door de hogere waardeontwikkeling. Eind 2017 zijn in de diverse nieuwbouwprojecten meer woningen opgeleverd dan bij de begroting was ingeschat. De inschatting was dat deze woningen pas in 2018 gereed zouden zijn.
Overige verschillen I 13.000
Totaal baten OZB woningen 72.000
Lasten OZB niet-woningen
Overige verschillen I -4.000
Totaal lasten OZB niet-woningen -4.000
Baten OZB niet-woningen
OZB niet-woningen I -57.000
De totale WOZ-waarde van niet-woningen is ten opzichte van 2017 minder gestegen dan bij de begroting was ingeschat. Hierdoor zijn de baten van OZB eigenaren niet-woningen iets lager dan begroot.
Totaal baten OZB niet-woningen -57.000
Lasten belastingen overig
Overige verschillen I -4.000
Totaal lasten belastingen overig -4.000
Baten belastingen overig
Overige verschillen I -11.000
Totaal baten belastingen overig -11.000
Baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering I 56.000
De gemeente Nuenen heeft in 2018 € 56.000 meer algemene uitkering ontvangen dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten (decembercirculaire 2018), eenmalige extra bijdrage van ruim € 59.000. Hier staan hogere uitgaven tegenover bij het taakveld bestuur. Daarnaast waren er wat kleinere (hoeveelheids)verschillen.
Totaal baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 56.000
Lasten overige baten en lasten
Stelpost beleidsvoornemens S 212.000
Betreft begrote bedrag voor de aanvullende storting in de voorziening gebouwen op grond van het beheerplan gebouwen. Dit was in de begroting 2018 nog niet verdeeld over de betreffende taakvelden waar de onderhoudskosten voor de gemeentelijke gebouwen zijn begroot. De werkelijke storting is verantwoord op de betreffende taakvelden (met name Overhead in programma 1, Sportaccommodaties in programma 4 en Cultuurpresentatie, -productie en -participatie in programma 7).
Totaal lasten overige baten en lasten 212.000
Lasten vennootschapsbelasting (Vpb)
Vennootschapsbelasting I -28.000
Betreft de voorlopige aanslag Vpb over 2018. Over Vpb zijn nog steeds veel vragen en onduidelijkheden, zelfs de definitieve aanslag 2016 is nog niet afgerond. We zijn nog volop in gesprek met de belastingdienst.
Totaal lasten vennootschapsbelasting (Vpb) -28.000
Mutaties reserves
Het budget voor het op orde brengen van de woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos is nog niet besteed, omdat eerst de uitvoeringsplannen moeten worden vastgesteld. Zie project 41808 in het Overzicht investeringen en projecten. Het budget wordt ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte gebracht, maar dat bedrag blijft dus in 2018 in de reserve. Budgettair neutraal, zie ook programma 5. I -1.160.000
Er was een bijdrage vanuit de reserve grondexploitatie begroot voor het hybrideveld Gerwen. Het veld is nog niet definitief opgeleverd, zodat de dekking vanuit de reserve ook nog niet is gerealiseerd. Dit schuift door naar 2019 (zie ook overzicht van investeringen en projecten). Budgettair neutraal, zie ook programma 4 onder sportparken. I 356.000
Het project Calamiteitenpad Esrand is in 2018 door externe omstandigheden nog niet uitgevoerd. Zie ook Overzicht investeringen en projecten, project 71914. Vanwege BBV moest dit project worden omgezet in een investeringskrediet. Zowel de lasten vervallen in 2018, zie programma 6, als de dekking vanuit de reserve (€ 93.000). Per saldo budgettair neutraal. I -92.000
Totaal -835.000
Totaal resultaat van de rekening van baten en lasten 3.259.000
Belangrijkste afwijkingen tussen begroot en gerealiseerd resultaat:
Bijstorting voorziening wethouderspensioenen I -107.000
Teruggestort vanuit GR Dienst Dommelvallei I 212.000
Lagere personele kosten I/S 290.000
Sociaal domein I/S -249.000
Bouwgrondexploitatie I 2.891.000
Omgevingsvergunningen I 104.000
Overige verschillen < € 100.000 97.000
Totaal gerealiseerd resultaat 2018 3.238.000
Begroot resultaat 49.000
Verschil 3.189.000

Overzicht onvoorzien

Omschrijving 2018
Beginstand onvoorzien 2018 143.225
Stormschade (Tussentijdse rapportage 1e kwartaal en Decemberwijziging 2018) -66.730
Procesbegeleiding prestatieafspraken (Decemberwijziging 2018) -15.000
Afboeking boekwaarde kantine RKVV Nederwetten (Decemberwijziging 2018) -14.438
Begrotingswijziging Dienst Dommelvallei (Tussentijdse rapportage 2e kwartaal en Decemberwijziging 2018) -13.314
Bijdrage Helpt Elkander voor sociale huurwoningen (Decemberwijziging 2018) -7.825
Actualisering beleid sociaal domein (18e begrotingswijziging 2018, 27-9-2018) -20.000
Vrijval restant post onvoorzien (Decemberwijziging 2018) -5.918
Eindstand onvoorzien 2018 0

Overzicht van de incidentele baten en lasten

2018
Omschrijving Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking &  Dienstverlening
Verkiezingen *) 0
Dorps- en wijkraadverkiezingen *) 0
Referendum 42.531
Kosten arbeidsongeschiktheidsuitkering en storting in voorziening wethouderspensioenen 166.000
Terugstorting resultaat 2018 GR Dienst Dommelvallei -212.000
Terugstorting door MRE als gevolg van afstoten taken -11.435
Dienstverlening (Antwoord) 19.398
Functionaris gegevensbescherming privacywetgeving EU 25.500
Bestuurlijke toekomstvisie: externe begeleiding 34.560 47.314
Programma 5 Wonen &  Leefomgeving
Kosten invoering omgevingswet 35.288
Inhuur voor uitvoering woonwagenbeleid 395.432
Baten en lasten grondexploitatie 13.238.539 10.347.081
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
HOV2 Europalaan 742.000 794.000
Programma 7 Economie &  Toerisme
Verkoop openbaar groen 175.390 70.079
Opstellen erfgoedkaart tbv omgevingswet 7.483
Aanleg faunapassages (gedeeltelijk gesubsidieerd door provincie) 16.000 32.000
Kwartiermaker Klooster 24.000
Programma 8 Financiën &  Belastingen
Extra opleidingsbudget 17.850
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte voor referendum 42.531
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte voor kwartiermaker Klooster 24.000
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte voor woonwagenbeleid 395.432
Totaal 14.668.452 11.800.521
*) Volgens regelgeving BBV (nieuwe notitie structurele en incidentele baten en lasten) moeten kosten die niet jaarlijks voorkomen, maar wel periodiek terugkomen, niet als incidenteel maar als structureel worden aangemerkt. De kosten van reguliere verkiezingen vallen hieronder. Deze waren in de begroting 2018 nog wel als incidenteel aangemerkt.

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving Toevoeging Onttrekking Reden
Bestemmingsreserves
Begraafplaats Oude Landen 17.131 storting onderhoud/egalisatie
Bestemmingsreserve I&A 30.643 156.873 storting en onttrekking tbv IBP en Betere dienstverlening
Verkeersregelingen 13.000 storting onderhoud
Civiele kunstwerken 115.122 26.275 storting/onttrekking onderhoud
Totaal bestemmingsreserves 175.896 183.148
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve HOV2 7.211 onttrekking kapitaallasten
Totaal dekkingsreserves 0 7.211
 Totaal 175.896 190.359

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Nuenen. Het voor Nuenen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,-.

bedragen x € 1 J.H.M. van Vlerken M.C.P. Laurenssen van Dal
Functiegegevens Directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,889
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 110.616 73.629
Beloningen betaalbaar op termijn 17.742 11.023
Subtotaal 128.359 84.652
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 168.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen - -
Totaal bezoldiging 128.359 84.652
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/7 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,889
Dienstbetrekking? ja ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 52.060 71.104
Beloningen betaalbaar op termijn 8.186 10.275
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 91.244 161.090
Totaal bezoldiging 2017 60.246 81.379