Uitgaven

12,33%
€ -7.562
x €1.000
12,33% Complete

Inkomsten

9,28%
€ 5.996
x €1.000
9,28% Complete

Saldo

48,37%
€ -1.566
x €1.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Uitgaven

12,33%
€ -7.562
x €1.000
12,33% Complete

Inkomsten

9,28%
€ 5.996
x €1.000
9,28% Complete

Saldo

48,37%
€ -1.566
x €1.000

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Missie/visie Coalitieakkoord Resultaten 2018 in programmabegroting
Straten, wegen en pleinen: Op een sobere wijze de openbare ruimte veilig en heel houden. De inwoners worden op een goede manier betrokken bij het beheer van de openbare ruimte. Het college wil investeren om zo energieneutraal mogelijk te zijn. Inwoners worden actief uitgenodigd om deel te nemen aan overleg met betrekking tot beheer van openbare ruimte. De gemeente staat open voor knelpunten die de inwoners ervaren. Regulier en nieuw beleid. Vervangen oude verlichting door energiezuinige en waar mogelijk toepassen slimme verlichting. Inwoners betrekken bij de plannen die verder gaan dan regulier beheer. Vier maal per jaar organiseren van “kijk op uw wijk”. Regulier en nieuw beleid wordt uitgevoerd.
Verkeer en vervoer: Behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving. VSP2 wordt weer op de agenda gezet. Het Bereikbaarheidsakkoord wordt verder uitgewerkt. Deels worden al maatregelen uitgevoerd. Financiële bijdrage leveren aan de aanleg van het fietspad Stiphout – Nuenen. Besluitvorming en uitvoering van parkeerregulering in het centrum.
Afval: Een afvalloze samenleving tegen zo laag mogelijke (netto) kosten en met een als ruim voldoende ervaren service. Streven dat in 2020 het restafval nog maar 5% bedraagt van de totale inzameling. Met het verwerpen van het voorstel voor uitvoering van een pilot met 'Het Nieuwe Inzamelen' (raadsvergadering 28 september 2017) is uitvoering van het plan niet meer aan de orde.
Riolering: Het beschermen van de volksgezondheid en het verbeteren van het watersysteem door lokale maatregelen. Regulier en nieuw beleid Actualiseren van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).
Milieu: Een veilige en prettige woonomgeving voor de inwoners van Nuenen. We willen activiteiten op het gebied van wonen, werken milieu en ecologie duurzamer maken of aanpakken. In 2024 moet al het asbest vanuit rijksbeleid van de daken zijn verwijderd. Haalbaarheidsstudie Solarfield Gulbergen. Stimuleren energiezuinige woningbouw en bestaande woningbouw. Inventariseren omvang aanwezigheid asbest.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018-2022 6-7-2017
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 6-11-2014 eind 2019
verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2024 23-6-2011 eind 2024
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. 5-2-2015
Mobiliteitsvisie Nuenen 2018 e.v. 14-12-2017
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018-2022 28-06-2018 (tkn)
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald 31-3-2016
Het Nieuwe Inzamelen: 'de passende aanpak' 2018- 2020 28-9-2018 (behandeld)

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Reiniging BLINK
Reiniging BLINK is de uitvoerder van de bij de taakvelden genoemde plannen van de gemeente, in het bijzonder voor de afvalinzameling en de reinigingstaken.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De omgevingsdienst (ODZOB) voert het wettelijke basistakenpakket op het gebied van milieutoezicht en handhaving uit. Nuenen heeft nagenoeg de gehele uitvoering van de milieutaken uitbesteed aan de ODZOB. Met de ODZOB worden jaarlijks afspraken gemaakt over de te verrichten activiteiten.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig % van het aantal verkeersongevallen 10%
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser % van het aantal verkeersongevallen 10%
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 75
Hernieuwbare elektriciteit % 6,1%
Nulmeting energieprestatie nog te ontwikkelen vanuit rapportage 2019
Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl (alleen afval eigen gegevens 2018)

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 115 115 115 0
2.1 Verkeer en vervoer 2.598 2.763 2.675 88
2.2 Parkeren 4 4 3 0
2.5 Openbaar vervoer 108 143 942 -799
7.2 Riolering 1.426 1.385 1.572 -187
7.3 Afval 1.753 1.855 1.744 112
7.4 Milieubeheer 399 448 512 -64
Totaal Lasten 6.403 6.713 7.562 -850
Baten
0.10 Mutaties reserves 115 219 26 192
2.1 Verkeer en vervoer 75 75 109 -34
2.5 Openbaar vervoer 0 0 742 -742
7.2 Riolering 2.284 2.258 2.510 -252
7.3 Afval 2.501 2.589 2.586 3
7.4 Milieubeheer 3 3 22 -19
Totaal Baten 4.978 5.143 5.996 -853