Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 9 14
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 195 58
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 75 78
Totaal Immateriële vaste activa 279 150
Totaal Activa 279 150

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2018:

Omschrijving Balanswaarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Balanswaarde 31-12-2018
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 14 0 0 5 0 0 9
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 58 137 0 0 0 0 195
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 78 0 0 3 0 0 75
Totaal 150 137 0 8 0 0 279

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2018 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het bereikbaarheidsakkoord, mobiliteitsprojecten, nieuwbouw Mijlpaal en naar een meetsysteem mobiliteit en leefbaarheid.

Materiële vaste activa

Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en die met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en / of die verhandelbaar zijn. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 29.013 28.772
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 14.148 14.214
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 1.004 428
Totaal Materiële vaste activa 44.164 43.415
Totaal Activa 44.164 43.415

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Omschrijving Balanswaarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Balanswaarde 31-12-2018
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 10.728 135 0 0 0 0 10.863
Woonruimten 32 0 0 14 0 0 17
Bedrijfsgebouwen 12.682 248 0 619 5 0 12.305
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 15 5 0 1 0 0 18
Vervoermiddelen 54 0 0 17 0 0 37
Machines, apparaten en installaties 117 185 0 13 0 0 290
Overige materiele vaste activa 3.342 586 0 249 0 0 3.680
Activa in erfpacht 1.803 0 0 0 0 0 1.803
Totaal Investeringen met economisch nut 28.772 1.159 0 913 5 0 29.013
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Gronden en terreinen 491 0 0 0 0 0 491
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 13.638 284 0 323 38 0 13.561
Overige materiele vaste activa 86 25 0 14 0 0 96
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 14.214 309 0 337 38 0 14.148
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 428 733 0 19 139 0 1.004
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 428 733 0 19 139 0 1.004
Totaal 43.415 2.201 0 1.270 182 0 44.164

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
In 2018 zijn gronden aangekocht voor de nieuwe basisschool in Nuenen-West.

Bedrijfsgebouwen
Er is onder andere geïnvesteerd in het aanpassen van de villa die onderdeel is van het gemeentehuis.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2018 is een investering geweest in peilbuizen.

Machines, apparaten en installaties
In 2018 is geïnvesteerd in het brandveilig maken van het Klooster.

Overige materiële vaste activa
Er zijn diverse investeringen geweest voor verschillende zaken op sportparken en ondergrondse containers.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2018 zijn diverse investeringen gedaan voor de optimalisatie van het rioolstelsel. Verder is er geïnvesteerd in de milieustraat.

Overige materiële vaste activa
In 2018 is een investering geweest in ondergrondse afvalcontainers.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2018 hebben investeringen plaats gevonden met betrekking tot wegen, openbare verlichting en speelvoorzieningen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 7 7
Leningen aan: woningbouwcorporaties 3.213 3.565
Overige langlopende leningen 263 381
Totaal Financiële vaste activa 3.482 3.952
Totaal Activa 3.482 3.952

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balanswaarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Aflossing Bijdragen van derden Afwaardering Balanswaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 7 0 0 0 0 0 0 7
Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties 3.565 0 0 0 352 0 0 3.213
Overige langlopende leningen 381 0 0 0 118 0 0 263
Totaal 3.952 0 0 0 470 0 0 3.482

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Betreft gelden waar een aandelenbezit tegenover staat.

Leningen aan woningbouwcorporaties
Dit zijn leningen die verstrekt zijn aan woningbouwcorporatie Helpt Elkander. 

Overige langlopende leningen
In 2018 heeft de jaarlijkse aflossing plaatsgevonden op het HNG depot.

Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzichten worden gegeven:

Omschrijving Balans- Vermeer- Vermin- Balans-
waarde dering dering waarde
31-12-2017 31-12-2018
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 85.508 3.993 -9.862 79.639
Gereed product en handelsgoederen 1.012 -501 511
Totaal 86.520 3.993 -10.363 80.150
Voorziening verlies grex -5.657 113 1.535 -4.235
Saldo (totaal minus voorziening) 80.862 4.106 -8.828 75.914

Het gereed product en handelsgoederen bestaan uit de voorraad trouwboekjes en eigen verklaringen en de gronden Nederwetten Esrand.

Voor het totaal van de bouwgronden in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2018 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek- Vermeer- Vermin- Winst- Boek- Voorziening Balans-
waarde deringen deringen uitname waarde dekking waarde
1-1-2018 31-12-2018 verliessaldi 31-12-2018
Luistruik 3.598 298 0 -635 4.531 0 4.531
Emmastraat 283 18 0 301 0 301
Wederikdreef 59 22 0 81 0 81
Eeneind II Zuid 1.087 117 1.199 -78 83 0 83
Eeneind West 18.055 208 833 17.430 0 17.430
Eeneind Oost -21 24 393 18 -408 0 -408
Nuenen West 62.634 1598 5.217 59.015 -4.235 54.780
Gerwen ZO 225 197 2.082 -617 -1.043 0 -1.043
Kapperdoes -412 43 138 -156 -351 0 -351
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 85.508 2.525 9.862 -1.468 79.639 -4.235 75.404

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van eind 2018 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De grootste risico’s ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst daarvan zijn gelegen in het complex Nuenen West.

In afwijking van de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV is de looptijd van de grondexploitatie Nuenen West langer dan 10 jaar. In de gesloten nieuwe Samenwerkingsovereenkomst met Nuenen West BV (waar deze grondexploitatie op is gebaseerd) is een afzettempo overeengekomen van 80 woningen per jaar over de resterende projectperiode (2034) en dat de bijbehorende gronden in die periode worden afgenomen. Voor de berekening van het eindsaldo (en het bepalen van verliesvoorziening) is over de gehele looptijd niet gerekend met een indexering op de opbrengsten. Sinds enkele jaren verricht de gemeente geen verwervingen van particuliere eigendommen in het plangebied Nuenen West. Deze verantwoordelijkheid lag en ligt nadrukkelijk bij de contractpartij Nuenen West BV. Hiermee wordt de omvang van het geïnvesteerd vermogen beperkt gehouden. De laatste aankoop van eigendom vanuit contractuele verplichtingen is het voormalige tuincentrum en woning van Coppelmans geweest. Voor het overige zal enkel planbegeleiding en rente het geïnvesteerd vermogen doen toenemen in de aankomende jaren. Daarnaast is in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst opgenomen dat de gemeente voor vergoeding van het geïnvesteerd vermogen niet meer alleen afhankelijk is van het indienen / verlenen van omgevingsvergunningen. De gemeente zal een vaste jaarlijkse vergoeding, inclusief een vaste rentevergoeding, van BPD Ontwikkeling BV, voorheen Nuenen West BV ontvangen. Tenslotte staat BPD Ontwikkeling BV, waarvan Bouwfonds Project Development (BPD, voorheen Bouwfonds genaamd) de enige aandeelhouder is, garant voor de vaste jaarlijkse vergoedingen. Deze garantie is kracht bij gezet doordat een concerngarantie van Rabo Vastgoedgroep Holding BV onderdeel uitmaakt van de gesloten nieuwe Samenwerkingsovereenkomst.

Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten. Een negatief bedrag geeft een positief verwacht eindresultaat weer.

Omschrijving complex Boekwaarde Geraamde Geraamde nog Geraamd eind- Geraamd eind-
31-12-2018 nog te maken te realiseren resultaat (nominale resultaat (contante
kosten opbrengsten waarde) waarde)
Luistruik 3.895.066 381.488 7.702.202 -3.425.648 -3.164.770
Emmastraat 300.794 224.261 1.016.400 -491.345 -463.005
Wederikdreef 80.673 366.950 813.884 -366.261 -338.369
Eeneind II Zuid 4.771 892.074 1.261.525 -364.680 -350.519
Eeneind West 17.430.053 3.042.600 24.166.945 -3.694.292 -3.481.214
Eeneind Oost -389.889 235.328 1.029.285 -1.183.846 -1.137.875
Nuenen West 59.014.942 9.579.775 62.781.433 5.813.284 4.234.662
Gerwen ZO -1.660.266 408.725 33.078 -1.284.619 -1.234.736
Kapperdoes -507.140 109.456 307.629 -705.313 -691.484
Totaal 78.169.004 15.240.657 99.112.381 -5.702.720 -6.627.310

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2018 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2018 Balanswaarde 1-1-2018
Vorderingen op openbare lichamen 1.544 0 1.544 2.271
Rekening-courantverhouding met het rijk 1.914 0 1.914 2.165
Overige vorderingen 5.686 423 6.109 5.155
Totaal 9.144 423 9.567 9.592

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 553
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 74 155 134 203
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 479 398 419 349
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 73.688
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 73.688
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 553
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 6.623 14.069 12.291 18.719
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 74 155 134 203

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 2 1
Banksaldi 403 310
Totaal Liquide middelen 405 311
Totaal Activa 405 311

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 298 410
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 4.038 1.532
Totaal Overlopende activa 4.336 1.942
Totaal Activa 4.336 1.942

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2018 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2018
Vangnet (het Rijk) 0 269 0 269
Algemene uitkering (het Rijk) 0 20 0 20
Dommel en Aa (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 9 0 9
HOV2: subsidie (overige Nederlandse overheidslichamen) 410 0 410 0
Totaal 410 298 410 298

Het grote verschil tussen de bedragen ultimo 2017 en 2018 bij Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen wordt voornamelijk veroorzaakt door de lening die is afgesloten bij de provincie Noord-Brabant.

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente Nuenen heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2018 2017
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf 2 3
Nog te factureren facilitair grondbedrijf 22 14
Totaal 24 17

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de anterieure overeenkomst van de ontwikkeling van de Vank. Daarnaast om nog te factureren kosten voor mogelijk toekomstige anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere Kerkakkers, Parkstraat - Voirt, Pastoor Aldenhuijsenstraat.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 29.944 21.072
Bestemmingsreserve 5.152 4.727
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 3.238 9.009
Totaal Eigen vermogen 38.334 34.807
Totaal Passiva 38.334 34.807

Voorzieningen

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen’. De voorzieningen bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen 9.051 8.698
Totaal Voorzieningen. 9.051 8.698
Totaal Passiva 9.051 8.698

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 44.118 56.690
Waarborgsommen 6 6
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 44.124 56.697
Totaal Passiva 44.124 56.697

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 1.165.029,-

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 39.500 32.000
Banksaldi. 0 1.878
Overige schulden 3.637 2.074
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 43.137 35.953
Totaal Passiva 43.137 35.953

Overlopende passiva

Bedragen x €1.000
Balans 2018 2017
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.333 3.815
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 151 224
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 17 31
Totaal Overlopende passiva 3.501 4.069
Totaal Passiva 3.501 4.069

*) Nog te betalen bedragen: officiële term voor BBV is Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Deze term is te lang voor in de balans en hebben wij daarom hernoemd naar Nog te betalen bedragen.

De specificatie van het verloop van vooruitontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2018 Vooruit-ontvangsten Lasten Stand 31-12-2018
Voor- en vroegschoolse educatie (het Rijk) 43 0 43 0
Versterkingsgelden radicalisering/jihadisme (het Rijk) 132 0 3 129
Geluidsanering Geldropseweg (het Rijk) 0 23 1 22
Rijk van Dommel en Aa (overige Nederlandse overheidslichamen) 48 0 48 0
Totaal 224 23 95 151

Dit maakt deel uit van het totaal van overlopende passiva.

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente Nuenen heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2018 2017
Vooruitontvangen facilitair grondbedrijf 0 31
Totaal 0 31