Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 69 1.367 -1.298 103 1.496 -1.392 139 1.724 -1.584
0.10 Mutaties reserves 500 0 500 616 31 585 562 31 531
0.2 Burgerzaken 412 784 -372 426 900 -474 489 890 -401
0.4 Overhead 126 6.809 -6.683 78 7.017 -6.939 185 7.063 -6.878

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2. Veiligheid & Handhaving
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 1.041 -1.005 36 1.041 -1.005 30 1.046 -1.016
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 482 -463 19 584 -565 14 806 -792

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves -10 10 -20 -10 10 -20 0 17 -17
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 34 -34 0 34 -34 0 50 -50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 32 650 -618 32 672 -640 72 643 -571
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 49 1.919 -1.870 191 2.555 -2.364 203 2.623 -2.421
6.2 Wijkteams 39 719 -680 87 341 -254 108 289 -181
6.3 Inkomensregelingen 5.032 6.253 -1.221 5.093 6.243 -1.150 5.075 6.087 -1.012
6.4 Begeleide participatie 0 1.386 -1.386 0 1.489 -1.489 0 1.510 -1.510
6.5 Arbeidsparticipatie 0 623 -623 0 560 -560 8 538 -530
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 815 -815 0 815 -815 3 661 -658
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 400 3.553 -3.153 400 3.460 -3.060 302 2.689 -2.387
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 2.273 -2.273 0 2.366 -2.366 5 3.509 -3.504
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 -20 20 0 0 0 0 11 -11
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 340 -340 0 340 -340 0 344 -344
7.1 Volksgezondheid 0 668 -668 0 749 -749 0 753 -753

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
4.2 Onderwijshuisvesting 176 1.223 -1.047 64 1.144 -1.080 162 1.226 -1.063
5.1 Sportbeleid en activering 0 109 -109 0 113 -113 0 111 -111
5.2 Sportaccommodaties 199 1.008 -809 502 1.000 -498 185 1.078 -893
5.6 Media 0 393 -393 0 429 -429 0 423 -423

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 144 0 144 321 63 258 230 696 -466
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 197 -197 895 731 164 896 711 186
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 137 -44 93 137 -44 116 140 -24
8.1 Ruimtelijke ordening 2 498 -496 119 577 -458 142 608 -466
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 25.887 26.557 -670 22.647 23.317 -670 13.978 10.347 3.631
8.3 Wonen en bouwen 985 2.282 -1.296 1.037 2.785 -1.748 1.020 1.390 -369

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 115 115 0 219 115 103 26 115 -89
2.1 Verkeer en vervoer 75 2.598 -2.523 75 2.763 -2.688 109 2.675 -2.566
2.2 Parkeren 0 4 -4 0 4 -4 0 3 -3
2.5 Openbaar vervoer 0 108 -108 0 143 -143 742 942 -200
7.2 Riolering 2.284 1.426 858 2.258 1.385 873 2.510 1.572 938
7.3 Afval 2.501 1.753 748 2.589 1.855 734 2.586 1.744 842
7.4 Milieubeheer 3 399 -396 3 448 -445 22 512 -490

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 13 13 0 13 13 0 0 13 -13
3.1 Economische ontwikkeling 134 230 -96 134 230 -96 10 106 -96
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 8 7 14 8 7 6 7 -1
3.4 Economische promotie 77 145 -68 77 144 -67 80 127 -47
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 12 511 -500 7 557 -550 17 653 -636
5.4 Musea 0 28 -28 0 28 -28 0 2 -2
5.5 Cultureel erfgoed 0 53 -53 0 38 -38 0 23 -23
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 150 1.698 -1.548 185 1.864 -1.679 197 1.970 -1.773

Programma 8. Financiën & Belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8. Financiën & Belastingen
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 1.987 1.346 642 2.773 2.112 662 1.613 1.848 -234
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -97 97 0 49 -49 0 3.238 -3.238
0.5 Treasury 1.202 438 764 1.202 438 764 1.393 781 613
0.61 OZB woningen 4.708 116 4.592 4.491 116 4.375 4.563 139 4.424
0.62 OZB niet-woningen 1.064 19 1.045 1.306 19 1.287 1.249 22 1.227
0.64 Belastingen overig 78 44 35 78 44 35 67 48 19
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 25.080 0 25.080 25.408 0 25.408 25.464 0 25.464
0.8 Overige baten en lasten 0 624 -624 0 212 -212 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 28 -28

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 73.688 73.688 0 73.581 73.581 0 64.581 64.581 0