Uitgaven

3,02%

€ -1.852

x € 1.000
3,02% Complete

Inkomsten

0,07%

€ 44

x € 1.000
0,07% Complete

Saldo

55,82%

€ -1.808

x € 1.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Uitgaven

3,02%

€ -1.852

x € 1.000
3,02% Complete

Inkomsten

0,07%

€ 44

x € 1.000
0,07% Complete

Saldo

55,82%

€ -1.808

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

M. Houben

Wat wilden we bereiken?

Missie/visie Coalitieakkoord Resultaten 2018 in programmabegroting
We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Bepalen van de handhavingsprioriteiten, met aandacht voor invoering digitaal handhaven (door boa’s). Uitvoeren handhavingsactiviteiten gericht op de bestrijding van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. We voeren het programma Woonwagenlocatie uit. Op alle vijf de thema’s is fase 2 bereikt. Samen met ondernemers en bewoners van bedrijventerreinen is een plan ontwikkeld en wordt uitvoering gegeven aan het plan.
Wij verbinden zorg en veiligheid met elkaar. Niemand blijft aan de kant staan, Iedereen doet mee. Een goed samenspel tussen buurtbewoners, (zorg)professionals en de gemeente zal leiden tot een goede optimale en integrale aanpak voor de zorg op maat. Een blijvende aandacht voor een betere verbinding tussen zorg en veiligheid. Dit gebeurt door aanpak multi-problematiek volgens het principe '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur', zowel binnen gemeentelijke structuren (CMD) als via Casusoverleg Op Maat (COM-zaak) binnen het Veiligheidshuis. Het gaat dan om bijvoorbeeld woonoverlastsituaties en aanpak alcohol en drugs onder jongeren. Wij besteden specifiek aandacht aan het onderwerp ‘Veilig wonen voor ouderen’. De gemeente informeert deze doelgroep op proactieve wijze.
Integrale ketenaanpak, samen met de partners, op adequaat schaalniveau Vernieuwd bestuur, een omslag in denken en handelen. Er wordt uitvoering gegeven aan de Kadernota Veiligheid 2015-2018. Hierbij hebben wij aandacht voor (integraal) samenwerken en afstemmen met de partners op zowel prioriteiten, onderwerpen uit de QuickScan van het RIEC als actuele onderwerpen. Wij communiceren over de acties en projecten die op het gebied van veiligheid worden uitgevoerd.
We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Wij sluiten aan bij de initiatieven in de samenleving en betrekken onze inwoners en ondernemingen bij beleidsvorming en –uitvoering en hebben een open houding als het gaat om initiatieven voor inwoners. Uitvoering geven aan Brandveilig Leven. Zo voert de gemeente, in samenwerking met vrijwilligers en de VRBZO het project ‘Nuenen (brand)veilig, deel II’ uit. We ondersteunen het project BuurtWhatsapp als onze inwoners de eigen leefomgeving veiliger wil maken.
Integrale ketenaanpak, samen met de partners, op adequaat schaalniveau Een bijdrage leveren aan de uitvoering van de (geactualiseerde) beleidsvoornemens uit het Regionaal Beleidsplan van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de teams van het Regionaal Crisisplan. Bijdragen aan de uitwerking van de bestuurlijke visie op crisisbeheersing VRBZO 2017.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Veiligheid 2019-2022 Najaar 2018
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2018 en verder 22-2-2018
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2017-2019 2019
Regionaal Beleidsplan VRBZO 2015-2019 2019
Regionaal Crisisplan VRBZO 2016-2019 2019

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Verwijzingen HALT aantal per 10.000 jongeren 12-17 jaar 93
Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners 0,9
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 1,3
Diefstallen uit woningen aantal per 1.000 inwoners 2,2
Vernielen en misdrijven tegen de openbare orde aantal per 1.000 inwoners 2,6
Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost
Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak van deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
De Veiligheidsregio (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van inwoners, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van het VRBZO;
  • Het -samen met GGD BZO- organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De omgevingsdienst (ODZOB) voert het wettelijke basistakenpakket op het gebied van milieutoezicht en handhaving uit. Nuenen heeft nagenoeg de gehele uitvoering van de milieutaken uitbesteed aan de ODZOB. Met de ODZOB worden jaarlijks afspraken gemaakt over de te verrichten activiteiten.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.041 1.041 1.046 -5
1.2 Openbare orde en veiligheid 482 584 806 -222
Totaal Lasten 1.523 1.625 1.852 -227
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 36 30 6
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 19 14 5
Totaal Baten 55 55 44 11