Uitgaven

4,71%
€ -2.889
x €1.000
4,71% Complete

Inkomsten

0,54%
€ 347
x €1.000
0,54% Complete

Saldo

78,49%
€ -2.542
x €1.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Uitgaven

4,71%
€ -2.889
x €1.000
4,71% Complete

Inkomsten

0,54%
€ 347
x €1.000
0,54% Complete

Saldo

78,49%
€ -2.542
x €1.000

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Missie/visie Coalitieakkoord Resultaten 2018 in programmabegroting
Deelname mogelijk maken van alle Nuenense inwoners aan maatschappelijke activiteiten De gemeente Nuenen wil toe werken naar een nieuw structureel, toekomstvast en zoveel mogelijk geobjectiveerd subsidiebeleid. Daarbij staat het behoud van de verscheidenheid van activiteiten voorop, niet het beschermen van entiteiten(zoals afzonderlijke verenigingen). Opstellen van subsidieprogramma 2018 (bijlage bij deze begroting)
We streven naar toepassing van marktconforme huurprijzen voor accommodaties. We subsidiëren niet de accommodatie(s) maar de verenigingen. Kaders accommodatiebeleid staan verwoord in het betreffende beleidsplan (2017)
Er wordt ingezet op een nieuw beleid dat wordt vastgelegd in een nieuwe verordening, waarbij verenigingen ook worden gestimuleerd om in het kader van de Participatiewet bepaalde activiteiten aan te bieden. Het nieuwe subsidiebeleid en de nieuwe verordening zullen ook een nieuwe vorm van toetsen, selecteren en monitoren vergen. De vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid (2016) komt ten dele tegemoet aan dit voornemen.
Op een sobere wijze beheren van de gemeentelijke eigendommen Regulier en nieuw beleid Overdracht van sporthal de Hongerman van Helpt Elkander naar gemeente.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 2-7-2015 nvt
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 12-5-2016 nvt
Beheerplan gebouwen 2018-2032 9-11-2017

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
Niet-sporters (19 jaar en ouder) * % van het aantal inwoners 38,5%
Goede onderwijshuisvesting Aantallen klachten over huisvestings-klimaat 0
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten - aantallen leden sportverenigingen naar leeftijd 63% (jeugd)
- aantallen leden verenigingen/ organisaties 42%
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement - deelname dagopvang 4 groepen (8 gemiddeld)
- deelname huiskamerprojecten 2 groepen (8 gemiddeld)
Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners Verschuiving van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn Zie boven
* Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 1.223 1.144 1.226 -82
5.1 Sportbeleid en activering 109 113 111 2
5.2 Sportaccommodaties 1.008 1.000 1.078 -78
5.6 Media 393 429 423 6
Totaal Lasten 2.733 2.686 2.839 -152
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 176 64 162 -99
5.2 Sportaccommodaties 199 502 185 317
Totaal Baten 376 566 347 219