Samenvatting

Deze jaarstukken over 2018 laten zien dat Nuenen er financieel goed voor staat. De begroting na wijziging sloot met een bescheiden positief resultaat van afgerond € 49.000,-. Het gerealiseerde resultaat komt uit op afgerond € 3.238.000,-.  Dit resultaat komt voor een groot deel voor rekening van de grondexploitatie. Net als vorig jaar bestaat dit mede uit winstnemingen van grondexploitaties en de lage rente.

De grootste bijdragen aan het positieve resultaat zijn de volgende posten:

  • bouwgrondexploitatie € 2.891.000,-  (waarvan winstnemingen € 1.468.000,-)
  • nadeel op sociaal domein - € 249.000,-
  • teruggestort vanuit GR Dienst Dommelvallei € 212.000,-
  • lagere personele kosten € 290.000,-
  • bijstorting voorziening wethouderspensioenen (nadeel) - € 107.000,-
  • omgevingsvergunningen € 104.000,-

 

Volgens de geldende afspraken wordt de winst uit de grondexploitatie ten gunste van de algemene reserve bouwgrond gebracht. 
De fondsafdrachten van de winstnemingen grex moeten volgens de regelgeving via resultaatbestemming worden vastgesteld. Daarmee wordt niet het gehele voordelige resultaat bouwgrondexploitatie gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie, maar wordt het als volgt verdeeld:
Storting reserve bovenwijkse voorzieningen € 434.552,-
Storting reserve sociale volkshuisvesting € 92.000,-
Storting reserve parkmanagement € 48.414,-
Storting algemene reserve bouwgrond winstnemingen € 894.120,-
Storting algemene reserve bouwgrond € 1.422.373,-
Totaal resultaat bouwgrondexploitatie € 2.891.458,-

Toevoeging aan algemene reserve (restant resultaat) € 346.795 ,-  

Totaal resultaat € 3.238.253,-

 

Het totale weerstandsvermogen bedraagt op 31-12-2018 € 23,2 miljoen. De ratio weerstandsvermogen is gestegen naar 2,21 (2017: 1,89).

De solvabiliteit is gestegen van 25% in 2017 naar 28% in 2018.

De netto schuldquote is gedaald van 130% in 2017 naar 123% in 2018.