Uitgaven

22,65%

€ -13.892

x € 1.000
22,65% Complete

Inkomsten

25,37%

€ 16.384

x € 1.000
25,37% Complete

Saldo

76,95%

€ 2.492

x € 1.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Uitgaven

22,65%

€ -13.892

x € 1.000
22,65% Complete

Inkomsten

25,37%

€ 16.384

x € 1.000
25,37% Complete

Saldo

76,95%

€ 2.492

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

C. van Brakel

Wat wilden we bereiken?

Missie/visie Coalitieakkoord Resultaten 2018 in programmabegroting
Passende huisvesting voor verschillende doelgroepen. Adequate bestemmingsplannen Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed Gulbergen, Eeneind, Nuenen Zuid-Oost, Gerwen ZO en Luistruik.
Herfasering Nuenen-West Uitvoering geven aan de in 2017 nog te sluiten samenwerkingsovereenkomst. Vaststelling nieuw bestemmingsplan.
Nota grondbeleid In 2018 wordt de Nota Grondbeleid geactualiseerd.
Prestatieafspraken De afspraken voor 2018 worden uitgevoerd en nieuwe afspraken voor 2019 worden vastgesteld.
Actualisatie woningbouwprogramma In het 1e kwartaal worden nieuwe woningbouwverzoeken afgewogen en wordt het bouwprogramma geactualiseerd.
Normaliseren woonwagenlocaties Uitvoeren "Programma Woonwagenlocaties" op basis van de fasematrix. Op alle vijf de thema’s is fase 2 bereikt.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Addendum Sectorale Structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020 1-11-2016 2019
Programma woonwagenlocaties 2018-2022 9-11-2017 aanvulling woonvisie Sinti september 2018
Omgevingsvisie 2018-2022 - 2020

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 3,2
Demografische druk % van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 86,8%
Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 63 696 -633
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 197 731 711 20
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 137 137 140 -3
8.1 Ruimtelijke ordening 498 577 608 -31
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 26.557 23.317 10.347 12.970
8.3 Wonen en bouwen 2.282 2.785 1.390 1.396
Totaal Lasten 29.669 27.610 13.892 13.718
Baten
0.10 Mutaties reserves 144 321 230 91
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 895 896 -2
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 93 116 -23
8.1 Ruimtelijke ordening 2 119 142 -23
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 25.887 22.647 13.978 8.669
8.3 Wonen en bouwen 985 1.037 1.020 17
Totaal Baten 27.111 25.113 16.384 8.729