Uitgaven

4,73%

€ -2.901

x € 1.000
4,73% Complete

Inkomsten

0,48%

€ 310

x € 1.000
0,48% Complete

Saldo

80%

€ -2.591

x € 1.000

Programma 7. Economie, toerisme & Recreatie

Uitgaven

4,73%

€ -2.901

x € 1.000
4,73% Complete

Inkomsten

0,48%

€ 310

x € 1.000
0,48% Complete

Saldo

80%

€ -2.591

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns en H. Tindemans

Wat wilden we bereiken?

Missie/visie Coalitieakkoord Resultaten 2018 in programmabegroting
De cultuurhistorische kwaliteiten van Nuenen, met het erfgoed van Van Gogh voorop worden ingezet voor de toeristische profilering van Nuenen Villagemarketing is het voertuig waarmee de gemeente ruimte biedt aan initiatieven die de aantrekkingskracht van onze dorpen ondersteunen. Actief meewerken aan Van Gogh beleving binnen de gemeente. Vaststellen en uitwerken structuurplan Wereld van Van Gogh. Informatie toegankelijk maken door opstellen van een erfgoedkaart en een actualisatie van de archeologiekaart.
Profileren van het dorpse karakter van de gemeente Nuenen. Nuenen profileren als het groene hart van Brainport Voortzetten inzet Team Ruimtelijke Kwaliteit om de stedenbouwkundige, landschappelijk en cultuurhistorische waarde te behouden en te versterken.
De gemeente Nuenen is een gemeente met een goed ondernemersklimaat. Ondernemers willen zich hier graag vestigen. Ondernemers voelen zich onderdeel van de gemeente en nemen zelf initiatieven om het ondernemersklimaat te verbeteren. De gemeente stimuleert en ondersteunt deze initiatieven. De Nuenense ondernemers en/of projecten dienen gestimuleerd te worden, met als doel de werkgelegenheid te verhogen. Om meer rendement te halen werken we op de onderdelen bedrijfslocaties, kantoren en detailhandel samen in het verband van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Invoering parkmanagement. Uitvoering centrummanagement. Meehelpen bouwen aan Nuenense ideeën, ondernemers en initiatieven. Uitrollen glasvezelnet in het gehele buitengebied van Nuenen. Uitvoering van Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties. Uitwerking van de regionale en subregionale detailhandelsvisies.
Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven in Nuenen wordt gekoesterd. Gedurende deze bestuursperiode blijft het Klooster behouden en beschikbaar. Een kwartiermaker levert eind 2017 een nieuw exploitatiemodel voor het Klooster op.
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit het openbaar groen en de voorzieningen. Regulier beleid en ‘Interactief en transparant bestuur’. Openbare ruimte wordt steeds meer van de inwoners. We zetten in op actieve betrokkenheid van inwoners bij het beheer van de openbare ruimte. Actualiseren groenbeheerplan in samenspraak met inwoners. Vier maal per jaar organiseren van “kijk op uw wijk”. Samen met inwoners uitvoering geven aan beleidsplan spelen en bewegen 2017-2020.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 - 2020 6-jul-17 nvt
Groenbeheerplan 2012 - 2016 31-mei-12 medio 2019
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 9-feb-17 eind 2031
Groenstructuurplan 2011 - 2020 25-nov-10 medio 2020
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 23 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

De cultuurhistorische kwaliteiten van Nuenen, met het erfgoed van Van Gogh voorop worden ingezet voor de toeristische profilering van Nuenen

Profileren van het dorpse karakter van de gemeente Nuenen

De gemeente Nuenen is een gemeente met een goed ondernemersklimaat. Ondernemers willen zich hier graag vestigen. Ondernemers voelen zich onderdeel van de gemeente en nemen zelf initiatieven om het ondernemersklimaat te verbeteren

Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven in Nuenen wordt gekoesterd

Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit het openbaar groen en de voorzieningen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 42,6
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 141,6
Banen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 450,6
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 66,3%
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal banen 370
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer 6,3
Bezoekersaantallen Vincentre uit Jaarverslag 2017 Vincentre 15.700
Opbrengst toeristenbelasting € 31.759
* Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 13 13 13 0
3.1 Economische ontwikkeling 230 230 106 124
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 8 8 7 0
3.4 Economische promotie 145 144 127 17
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 511 557 653 -96
5.4 Musea 28 28 2 26
5.5 Cultureel erfgoed 53 38 23 15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.698 1.864 1.970 -106
Totaal Lasten 2.687 2.881 2.901 -19
Baten
0.10 Mutaties reserves 13 13 0 13
3.1 Economische ontwikkeling 134 134 10 124
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 14 6 8
3.4 Economische promotie 77 77 80 -2
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 12 7 17 -10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 150 185 197 -12
Totaal Baten 400 430 310 120