Uitgaven

32,07%
€ -19.674
x €1.000
32,07% Complete

Inkomsten

8,94%
€ 5.775
x €1.000
8,94% Complete

Saldo

429,2%
€ -13.899
x €1.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Uitgaven

32,07%
€ -19.674
x €1.000
32,07% Complete

Inkomsten

8,94%
€ 5.775
x €1.000
8,94% Complete

Saldo

429,2%
€ -13.899
x €1.000

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Missie/visie Coalitieakkoord Resultaten 2018 in programmabegroting
Iedereen aan het werk WSD wordt betrokken bij de re-integratie van bijzondere doelgroepen. De Nuenense ondernemers worden betrokken bij re-integratietrajecten. In 2018 verwachten we dat de gemiddelde instroom 105 personen bedraagt, met een daaraan gekoppelde jaarlijkse uitstroom (105 personen). Hierdoor zetten we in op een gelijk aantal uitkeringen. We zetten in om de eerdere instroom arbeidsgehandicapten en vergunninghouders naar werk te begeleiden. Daarom een verwacht resultaat van 360 uitkeringen per 31-12-2018.
Iedereen moet kunnen meedoen De samenwerking bij de vormgeving van de transformatie op subregionaal en regionaal niveau wordt gecontinueerd. De samenhang binnen het sociaal domein wordt geborgd door één gezin, één plan, één aanpak. Maatwerk blijft noodzakelijk. De beleidsnota sociaal domein en de daarin opgenomen resultaten zijn leidend. Monitoring van het sociaal domein vindt twee maal per jaar plaats. Draagt bij aan een sluitende evaluatie van het beleid en in het zo nodig bijstellen van beleid. Voor de bewoners van de woonwagenlocaties inzetten op het bereiken van fase 3 van de fasematrix.
Inkomensondersteuning De norm voor de toegankelijkheid tot het minimabeleid blijft 110%. Er is een noodfonds beschikbaar. De toegang tot het minimabeleid wordt opgehoogd van 110% naar 120% van het bijstandsniveau.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet nvt 18-12-2014 nvt
Beleidsnota sociaal domein 2016- 2019 16-6-2016 Actualisering verwerkt in begroting
Actualisering beleid sociaal domein 2019-2021 27-9-2018 Evaluatie in 2019
Beleid mantelzorg 2017-2019 18-5-2017 nvt
Dementievriendelijke gemeente 2017- 2020 14-12-2017 nvt
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders 2017 - 2019 6-7-2017 nvt

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
Absoluut verzuim (5-18 jaar) * aantal per 1.000 inwoners 0,3
Relatief verzuim (5-18 jaar) * aantal per 1.000 inwoners 7,8
Jongeren met jeugdhulp (0-18 jaar) * % van het aantal jongeren 7,7%
Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)* % van het aantal jongeren -
Jongeren met jeugdbescherming (0-18 jaar)* % van het aantal jongeren 0,8%
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) en (12-23 jaar) * % van het aantal leerlingen 1,0%
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren 0,74%
Kinderen in armoede (0-18 jaar) * % van het aantal kinderen in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 4,83%
Jeugdwerkeloosheid (16-22 jaar) * % van het aantal jongeren 1,10%
Bijstandsuitkeringen (18 jaar en ouder) * aantal per 1.000 inwoners 25,7
Aantal re-integratievoorzieningen (15-65 jaar)* aantal per 1.000 inwoners 7,0
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 42
Mantelzorgers ** % van de bevolking 25%
Mantelzorg belasting ** % tijdsbesteding 7%
Transformatie: verschuiving naar voorliggende voorzieningen ** aantallen gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen 230 – 286 – 11 (N)
Inburgeringstrajecten ** aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen/% behaalde examens 100%
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** % realisatie versus taakstelling 100%
* Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl (april 2019)
** Gegevens Monitor sociaal domein

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)
Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD) voert de verplichtingen van de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen c.a. Deze organisatie voert voor de gemeente onder andere diensten uit binnen het sociaal domein, zoals Participatiewet, bijzondere bijstand en bijdrageregeling maatschappelijke deelname. Daarnaast wordt beleidsmatig op dit taakveld ondersteuning gegeven aan de gemeente.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Preventie en acute zorg zijn taken die worden uitgevoerd door de GGD. De 21 deelnemende gemeenten formuleren het gezondheidsbeleid en sturen de GGD vanuit dat kader aan.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 10 10 17 -7
4.1 Openbaar basisonderwijs 34 34 50 -17
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 650 672 643 29
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.919 2.555 2.623 -69
6.2 Wijkteams 719 341 288 53
6.3 Inkomensregelingen 6.253 6.243 6.087 156
6.4 Begeleide participatie 1.386 1.489 1.510 -21
6.5 Arbeidsparticipatie 623 560 538 22
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 815 815 661 155
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.553 3.460 2.689 771
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.273 2.366 3.509 -1.143
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -20 0 11 -11
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 340 340 344 -4
7.1 Volksgezondheid 668 749 753 -4
Totaal Lasten 19.224 19.633 19.723 -90
Baten
0.10 Mutaties reserves -10 -10 0 -10
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 32 32 72 -40
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 49 191 203 -12
6.2 Wijkteams 39 87 108 -21
6.3 Inkomensregelingen 5.032 5.093 5.075 18
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 8 -8
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 3 -3
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 400 400 302 98
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 5 -5
Totaal Baten 5.542 5.792 5.775 17