Reserves en voorzieningen

Overzicht van de reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2018
Algemene reserves
1001001 Algemene reserve 2.800 1.552 0 475 0 3.877
1002001 Reserve vrije bestedingsruimte 3.530 812 0 306 0 4.036
1004001 Algemene reserve decentralisatie 500 0 0 0 0 500
1005001 Bouwgrond; algemene reserve 9.350 701 0 93 0 9.958
5010001 Algemene risicovoorziening 4.892 0 0 43 0 4.849
7111006 Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 0 6.724 0 0 0 6.724
Totaal Algemene reserves 21.072 9.788 0 916 0 29.944
Bestemmingsreserves
2010001 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 625 853 0 36 0 1.442
2015001 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 90 64 0 92 0 62
2020001 Bouwgrond; parkmanagement 297 41 0 0 0 339
2025001 Bouwgrond; fonds groen voor rood 707 40 0 9 0 738
2040001 Begraafplaats Oude Landen 450 17 0 0 0 467
2050001 BR div projecten en investeringen (MN) 230 0 0 230 0 0
2060001 Vangnet transities sociaal domein 500 0 0 500 0 0
2070001 Bestemmingsreserve I&A 728 31 0 157 0 602
7350001 Verkeersregelingen 70 13 0 0 0 83
7355001 Civiele kunstwerken 622 115 0 26 0 711
7565001 Beelden en plastieken 19 0 0 0 0 19
Totaal Bestemmingsreserves 4.338 1.175 0 1.051 0 4.462
Dekkingsreserves
2110001 Aansluiten Nuenen Z-W op A270 216 0 0 0 0 216
2111001 HOV2 72 0 0 7 0 65
2112001 Bereikbaarheidsakkoord 100 0 0 0 0 100
2113001 Ecologische verbinding Hooidonk 0 36 0 0 0 36
2115001 Onderzoek mobiliteitsprojecten 0 180 0 0 0 180
2118001 Dekkingsreserve calimiteitenpad Esrand 0 92 0 0 0 92
Totaal Dekkingsreserves 389 308 0 7 0 689

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2018
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
5215001 Milieuschade Schenkels 370 0 0 0 2 368
5216001 Risicovoorziening civiele procedure 300 0 0 0 300 0
6430001 Pensioen voormalige wethouders 2.136 146 0 0 67 2.215
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 2.806 146 0 0 369 2.583
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
4020014 Voorziening onderhoud gebouwen 1.127 429 0 0 356 1.199
4030001 Voorziening onderhoud wegen 1.055 837 0 0 557 1.335
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 2.181 1.266 0 0 913 2.534
Voorzieningen door derden beklemde middelen
6535001 Voorziening afval 186 0 0 0 186 0
6640001 Voorziening riolering 3.332 419 0 0 0 3.751
9425001 Promotie-inkomsten 3 1 0 0 0 3
9530001 Parkeerfonds 9 0 0 0 0 9
9545001 Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) 15 0 0 0 0 15
9550001 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 165 0 10 0 0 155
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 3.710 420 10 0 186 3.934

Totaal reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Totaal reserves en voorzieningen
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2018
Totaal reserves en voorzieningen 34.496 13.103 10 1.974 1.468 44.147

Toelichting op de reserves

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op 21 februari 2019 heeft de raad een nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Daarbij heeft de raad o.m. besloten om enkele reserves op te heffen en over te hevelen naar de algemene reserve. Dat wordt pas verwerkt in boekjaar 2019. Het overzicht reserves en voorzieningen en bijbehorende toelichting geven de stand per 31-12-2018 weer en de mutaties in 2018. Dat is dus de "oude" situatie.

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
Bedragen x €1.000
Algemene reserve Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
1001001 Algemene reserve 2.800 1.552 475 3.877
Terug naar navigatie - Algemene reserve

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Op basis van onze eigen normen moet de algemene reserve een minimale omvang van € 2,8 miljoen hebben.

Deze norm is aangescherpt in de nieuwe nota reserves en voorzieningen, die in 2019 ingaat. Bij de jaarrekening 2019 berekenen we het minimumniveau op basis van de nieuwe norm. Dat minimumniveau zou nu rond € 3,1 miljoen bedragen. Bij de nieuwe nota worden ook enkele reserves opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve. Dat wordt verwerkt in 2019 en is dus niet in bovenvermelde stand van 31-12-2018 opgenomen.

De toevoeging van € 1.552.014,- betreft de boeking van het jaarresultaat 2017.

De onttrekkingen van € 474.841,- betreffen:

 • terugstorting van het resultaat Dienst Dommelvallei 2017 € 107.809,-
 • project woonwagenlocaties € 367.032,-

Reserve vrije bestedingsruimte

Terug naar navigatie - Reserve vrije bestedingsruimte
Bedragen x €1.000
Reserve vrije bestedingsruimte Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
1002001 Reserve vrije bestedingsruimte 3.530 812 306 4.036
Terug naar navigatie - Reserve vrije bestedingsruimte

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 is deze reserve ingesteld. Het niet bestemde resultaat van de jaarrekening wordt gestort in de reserve vrije bestedingsruimte en de rente daarover wordt niet toegerekend aan de exploitatie maar aan de reserve. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om deze middelen, indien nodig, in te zetten voor de gevolgen van het actualiseren en doorrekenen van de bestaande meerjarenbegroting en het overbruggen van incidentele tekorten.

In 2019 wordt deze reserve opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

De toevoegingen van € 812.062,- bestaan uit:

 • Overheveling vanuit bestemmingsreserve diverse projecten en investeringen met maatschappelijk nut € 230.384,- (zoals besloten bij vaststelling jaarrekening 2017)
 • Overheveling vanuit bestemmingsreserve vangnet transities sociaal domein € 500.000,- (amendement 5 bij begroting 2018)
 • Bespaarde rente 2018 € 81.678,-

De onttrekkingen van € 305.870,- bestaan uit:

 • Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte € 29.760,- (zoals besloten bij vaststelling jaarrekening 2017)
 • Kwartiermaker Klooster € 24.000,- (conform 13e begrotingswijziging 2018 en raadsbesluit Voortgang werkzaamheden kwartiermaker Klooster)
 • Blink onkruidbeheersing € 29.579,- (conform 20e begrotingswijziging 2018, raadsbesluit Jaarrekening 2017 en gewijzigde begroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022 GR BLINK)
 • Mobiliteitsbudget € 180.000,- (conform 22e begrotingswijziging 2018 en raadsbesluit Mobiliteitsbudget)
 • Referendum € 43.531,- (conform 23e begrotingswijziging 2018 en raadsbesluit Raadplegend referendum)

 

Algemene risicovoorziening

Terug naar navigatie - Algemene risicovoorziening
Bedragen x €1.000
Algemene risicovoorziening Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
5010001 Algemene risicovoorziening 4.892 0 43 4.849
Terug naar navigatie - Algemene risicovoorziening

De gemeente Nuenen loopt het meeste risico met de bouwgrondexploitatiegebieden. Dit risico is gekwantificeerd en in kaart gebracht bij de risicoanalyse. De overige risico’s van de gemeente zijn beperkt van aard en worden in de paragraaf weerstandsvermogen zoveel mogelijk benoemd. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen van februari 2015 is bepaald dat de algemene risicovoorziening verlaagd kan worden tot het noodzakelijke bedrag om de risico’s op te vangen. Het noodzakelijke bedrag, de benodigde weerstandscapaciteit, ligt ruimschoots binnen de beschikbare weerstandscapaciteit. In 2019 wordt deze reserve opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

De onttrekking van € 42.581,- komt voort uit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017.

Terug naar navigatie - Algemene reserve decentralisatie

Op basis van het amendement bij de begroting 2016 is € 500.000,- vanuit de bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein overgeheveld naar deze reserve.

In 2019 wordt deze reserve opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

Bouwgrond; algemene reserve

Terug naar navigatie - Bouwgrond; algemene reserve
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; algemene reserve Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
1005001 Bouwgrond; algemene reserve 9.350 701 93 9.958
Terug naar navigatie - Bouwgrond; algemene reserve

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een financiële buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties. Voor de afdekking van de huidige negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.

 

De toevoeging van € 700.764,- betreft:

 • Bespaarde rente 2018 € 194.418,-
 • Verdeling resultaat jaarrekening 2017 € 506.346,-

 

De onttrekking van € 93.025,- is voor het calamiteitenpad Esrand.

Terug naar navigatie - Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen)

Het doel van deze reserve is om de tussentijdse winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van de algemene reserve grondexploitatie en andere stortingen in reserves. Omdat deze tussentijdse winstnemingen onzeker zijn is ervoor gekozen om ze in een aparte reserve te storten. Storting vindt plaats vanuit tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties. Onttrekking vindt plaats als tussentijdse winstnemingen uit het verleden verlaagd moeten worden.

De toevoeging van € 6.723.644,- betreft de verdeling van het resultaat 2017.

Terug naar navigatie - Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een “bovenwijks” karakter, zoals in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient.

De toevoeging van € 853.202,- betreffen:

 • Bespaarde rente 2018 € 13.816,-
 • Verdeling resultaat 2017 € 231.632,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Voirt € 5.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Mauritsgaarde € 5.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Bed & Breakfast € 5.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Beekstraat 39 € 5.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Beekstraat 37 € 5.000,-
 • Bijdrage Nuenen West bouwveld C € 135.131,-
 • Bijdrage Nuenen West bouwveld D19 € 80.234,-
 • Bijdrage Nuenen West bouwveld D € 367.389,-

 

De onttrekking van € 36.000,- betreft het versterken van de ecologische verbindingszone Hooidonk.

 

Terug naar navigatie - Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

Doelstelling van deze reserve is het stimuleren van initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Verdeling resultaat jaarrekening 2017 € 2.000,-
 • Bespaarde rente 2018 € 1994,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Voirt € 2.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Mauritsgaarde € 2.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Beekstraat 39 € 2.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Beekstraat 37 € 2.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Bed & Breakfast € 2.000,-
 • Bijdrage Nuenen West bouwveld D € 31.707,-
 • Bijdrage Nuenen West bouwveld D19 € 6.924,-
 • Bijdrage Nuenen West bouwveld C € 11.662,-

De onttrekking van € 92.175,- heeft betrekking op de bijdrage aan Helpt Elkander voor de realisatie van 20 sociale huurwoningen.

Terug naar navigatie - Bouwgrond; parkmanagement

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch werk- en leefklimaat.

Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit anterieure overeenkomsten/bijdragen en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De toevoeging betreft:

 • Bespaarde rente 2018 € 5.612,-
 • Verdeling resultaat jaarrekening 2017 € 35.784,-
Terug naar navigatie - Bouwgrond; fonds groen voor rood

Het doel van deze reserve is de financiering van landschapsinvesteringen als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied en investeringen gericht op versterking en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.

 

De toevoeging betreft:

 • Bespaarde rente 2018 € 12.000,-
 • Bijdrage anterieure overeenkomst Bed & Breakfast € 28.000,-

 

De onttrekking betreft de bijdrage aan Dommeldal Nuenen West € 9.000,-.

 

Terug naar navigatie - Begraafplaats Oude Landen

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De investering van de begraafplaats Oude Landen is een activum met economisch nut en moest geactiveerd worden. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten (inclusief kapitaallasten) gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats.
De toevoeging betreft het verschil tussen baten en lasten van de begraafplaats.

Terug naar navigatie - Reserve vangnet transities sociaal domein

Conform het amendement bij de jaarrekening 2013 is in 2014 de reserve vangnet transities gecreëerd. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2013 is een bedrag van € 1.000.000,- gestort in deze reserve voor de jaren 2015 en 2016. Aan het einde van 2016 zou het eventuele restant van deze reserve terugvloeien naar de algemene reserve.
Bij de behandeling van de programmabegroting 2016-2019 heeft de raad bij amendement besloten:
- voor het jaar 2017 € 500.000,- te blijven reserveren als bestemmingsreserve voor de decentralisaties sociaal domein, en
- deze reservering te laten vervallen na 2017 en het resterend bedrag over te hevelen naar de algemene reserve decentralisaties, als uit de door de raad vastgestelde monitoring blijkt dat dit verantwoord is.

De onttrekking betreft het overhevelen van het saldo naar de algemene reserve decentralisaties. Eind 2018 is de reserve vervallen.

Bestemmingsreserve I&A

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A
Bedragen x €1.000
Bestemmingsreserve I&A Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
2070001 Bestemmingsreserve I&A 728 31 157 602
Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A

Op 6 oktober 2016 heeft de raad ingestemd met het informatiebeleidsplan Dienst Dommelvallei. Daarbij is ook besloten om de middelen die bestemd waren voor I&A en beschikbaar waren in andere reserves, samen te voegen in deze reserve.

De toevoeging betreft de storting vanuit Dienst Dommelvallei voor de reserve I&A van € 30.643,-

De onttrekkingen betreffen:

 • IBP € 95.145,-
 • Programma betere dienstverlening € 61.728,-

Verkeersregelingen

Terug naar navigatie - Verkeersregelingen
Bedragen x €1.000
Verkeersregelingen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
7350001 Verkeersregelingen 70 13 0 83
Terug naar navigatie - Verkeersregelingen
Deze reserve is oorspronkelijk ingesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud.
Voor verkeersregelingen is geen beheerplan vastgesteld. Volgens de huidige regels van het BBV moet voor kapitaalgoederen een beheerplan aanwezig zijn waarvan de financiële gevolgen in de begroting zijn verwerkt. Alleen op tijdelijke basis kan een bestemmingsreserve worden aangehouden. In 2019 wordt deze reserve opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken
Bedragen x €1.000
Civiele kunstwerken Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
7355001 Civiele kunstwerken 622 115 26 711
Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken
Deze reserve is oorspronkelijk ingesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud.
Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. Dit staat gepland voor eind 2019. Volgens de huidige regels van het BBV moet voor kapitaalgoederen een beheerplan aanwezig zijn waarvan de financiële gevolgen in de begroting zijn verwerkt. Alleen op tijdelijke basis kan een bestemmingsreserve worden aangehouden. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld 21 februari 2019, heeft de raad besloten deze reserve tijdelijk aan te houden tot uiterlijk 31-12-2019. Bij het vaststellen van het beheerplan kan de reserve vervallen en indien nodig worden omgezet in een voorziening.
 
De toevoeging betreft het jaarlijks benodigd (gemiddeld) bedrag volgens het oude programma, € 115.122,-.
 
De onttrekking van € 26.775,- betreft de werkelijke kosten voor onderhoud aan diverse civiele kunstwerken.
 
Terug naar navigatie - Overige kunstwerken

Deze reserve is oorspronkelijk ingesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. Dit staat gepland voor 2019 inclusief een meerjarenonderhoudsplanning. Volgens de huidige regels van het BBV moet voor kapitaalgoederen een beheerplan aanwezig zijn waarvan de financiële gevolgen in de begroting zijn verwerkt. Alleen op tijdelijke basis kan een bestemmingsreserve worden aangehouden. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld 21 februari 2019, heeft de raad besloten deze reserve tijdelijk aan te houden tot uiterlijk 31-12-2019.
Voor 2018 zijn er geen toevoegingen en onttrekkingen geweest.

HOV2

Terug naar navigatie - HOV2
Bedragen x €1.000
HOV2 Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
2111001 HOV2 72 0 7 65

Bereikbaarheidsakkoord

Terug naar navigatie - Bereikbaarheidsakkoord
Bedragen x €1.000
Bereikbaarheidsakkoord Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
2112001 Bereikbaarheidsakkoord 100 0 0 100

Toelichting op de voorzieningen

Terug naar navigatie - Pensioen voormalige wethouders

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 1,577%. Vorig jaar bedroeg deze 1,648%. De daling van de rekenrente leidt tot een stijging van de berekende voorziening. Hierdoor moet er per saldo meer toegevoegd worden aan de voorziening dan er onttrokken werd. Er is afgerond € 67.000,- uit de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen. De storting van € 146.000,- is omdat de rekenrente gedaald is en er voor een voormalig wethouder een verlengde APPA-uitkering is toegekend vanwege arbeidsongeschiktheid.

Milieuschade Schenkels

Terug naar navigatie - Milieuschade Schenkels
Bedragen x €1.000
Milieuschade Schenkels Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
5215001 Milieuschade Schenkels 370 0 2 368
Terug naar navigatie - Milieuschade Schenkels

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 november 2018 ontheffing verleend voor hergebruik van de voormalige stortplaats aan de Collse Hoefdijk te Nuenen. Na sanering kan levering van het perceel plaatsvinden conform vaststellingsovereenkomst.

Voorziening onderhoud gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud gebouwen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
4020014 Voorziening onderhoud gebouwen 1.127 429 356 1.199
Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Uitgaven voor groot onderhoud die zijn opgenomen in het beheerplan gebouwen worden uit de voorziening bekostigd. Vanwege gebrek aan personele capaciteit was jaren beperkt groot onderhoud uitgevoerd. Afgelopen jaar is een grote stap gezet en is meer groot onderhoud uitgevoerd. Voor groot onderhoud geldt dat dit alleen wordt uitgevoerd als het noodzakelijk is, anders wordt het doorgeschoven. Vanwege de onduidelijkheid over de toekomst van het Klooster is voorzichtig omgegaan met groot onderhoud bij dit object en zijn alleen die zaken opgepakt die niet tot kapitaalvernietiging leiden.
Als gevolg van de overeenkomst met Helpt Elkander is een aantal gebouwen eigendom van de gemeente geworden. De aanpassing van de voorziening is in de begroting verwerkt.
 
De storting van € 429.049,- is conform het beheerplan gebouwen. De onttrekking van € 356.452,- betreft groot onderhoud aan het gemeentehuis en diverse andere gebouwen, zie het overzicht investeringen en projecten.

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen
Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud wegen Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
4030001 Voorziening onderhoud wegen 1.055 837 557 1.335
Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen
De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd gemiddeld bedrag gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.
 
Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. In 2018 bedroegen de uitgaven € 556.683,-.

Voorziening afval

Terug naar navigatie - Voorziening afval
Bedragen x €1.000
Voorziening afval Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
6535001 Voorziening afval 186 0 186 0
Terug naar navigatie - Voorziening afval
Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten kan gebruik gemaakt worden van deze voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Voorziening riolering
Bedragen x €1.000
Voorziening riolering Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
6640001 Voorziening riolering 3.332 419 0 3.751
Terug naar navigatie - Voorziening riolering
De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Promotie-inkomsten

Terug naar navigatie - Promotie-inkomsten
Bedragen x €1.000
Promotie-inkomsten Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
9425001 Promotie-inkomsten 3 1 0 3
Terug naar navigatie - Promotie-inkomsten

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend. 

Parkeerfonds

Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Bedragen x €1.000
Parkeerfonds Balanswaarde 1-1-2018 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2018
9530001 Parkeerfonds 9 0 0 9
Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW-publicatie 317). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen en het bedrijf gevestigd is in het centrumgebied, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand van het centrumgebied te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college.
Terug naar navigatie - Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

De bijdrage van de gemeente aan het regionaal ontwikkelfonds is berekend op basis van het aantal bestaande hectare bedrijventerreinen en het inwoneraantal. Voor de gemeente Nuenen is de bijdrage € 165.000,-. Hiervoor is vanuit de algemene reserve deze voorziening gevormd.

In 2018 is er een eerste bijdrage aan het fonds gedaan voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst ROW.