Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overeenkomsten

Terug naar navigatie - Overeenkomsten

Op grond van artikel 53 BBV nemen wij in de toelichting bij de balans de belangrijke financiële verplichtingen op die niet in de balans zelf zijn opgenomen, maar waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten. Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om aan te geven, naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn, welke toekomstige uitgaven we verwachten. Als een gemeente veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen:

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Aard Dekkings-percentage Oorspronkelijk bedrag Restant 1-1-2018 Restant 31-12-2018 Betalingen gedurende 2018
Indirecte garantstellingen
Vaste geldlening U/G Woonbedrijf 50% 22.000 22.000 22.000 0
Vaste geldlening U/G Woonzorg Nederland 50% 3.948 3.422 3.158 263
Vaste geldlening U/G Woningbouwvereniging Helpt Elkander 50% 79.798 67.477 63.516 3.961
Totaal garantstellingen 105.746 92.899 88.675 4.224

Nagenoeg alle overeenkomsten die de gemeente Nuenen heeft afgesloten zijn kortlopend van aard, maximaal 1 jaar. Wel kennen de meeste overeenkomsten een clausule dat als niet uiterlijk voor een bepaalde datum – bijvoorbeeld 2 maanden voor het einde van het jaar – de overeenkomst wordt opgezegd deze automatisch doorloopt.
De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen:

 • Payrolling (raamcontract)
 • Deeltaxi/CVV (t/m 2020)
 • Leerlingenvervoer
 • Wmo Hulpmiddelen
 • Hulp bij het huishouden
 • Trapliften Wmo
 • Medische advisering Wmo, Bijzondere bijstand
 • Contracten met zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet en de Wmo
 • Afvalverwerking (o.a. Attero, € 450.000,- p/j  t/m 31/1/2022)
 • Afvalinzameling BLINK (GR, € 1.300.000,- p/j)
 • Onderhoud openbare verlichting (€ 55.000,- p/j t/m 2021)
 • Beheer openbare verlichting (€ 17.500,- p/j t/m 2022)
 • Onderhoud wegmarkeringen (€ 15.000,- p/j t/m 2020)
 • Onderhoud elementenverhardingen (€ 80.000,- t/m 2019)
 • Onderhoud groen (contract € 602.000,- op basis van de Verordening groenonderhoud, wordt jaarlijks mede op basis van arealen geactualiseerd)
 • Maaien bermen/watergangen (contract € 97.250,- , loopt t/m 2018 met optie van 1 jaar verlengen. Van deze optie wordt gebruik gemaakt)
 • Snoeien bomen (raamovereenkomst € 146.500,- , loopt t/m 2018 met optie 1 jaar verlengen. Van deze optie wordt gebruik gemaakt)
 • Rooien van bomen (raamovereenkomst € 47.000 loopt t/m 2020 met optie 1 jaar verlengen)
 • BVC (Boom Veiligheid Controle) en NTO (Nader Technisch Onderzoek aan bomen) raamovereenkomst € 26.000,-
 • Dienst Dommelvallei (GR)
 • Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (GR) (€ 180.000,-)
 • Stichting Dorp, Stad en Land voor welstandcommissie, TRK, ontwerpteam (doorlopend, € 35.000,-)
 • S&W voor toetsen constructieve gegevens (doorlopend, € 10.000,-)
 • Dierennoodopvang (€ 30.000,-)
 • Huurcontracten met Helpt Elkander voor basisscholen en peuterspeelzaalwerk. In 2017 zijn twee gebouwen door de gemeente gekocht. Voor twee gebouwen blijft de huurrelatie bestaan.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Terug naar navigatie - Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken. Met ingang van 2017 is het individueel keuzebudget ingevoerd en is er geen sprake meer van overlopende rechten op vakantiegeld.