Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nuenen heeft een uitgestrekt buitengebied en een intensief bebouwd binnengebied met een totale oppervlakte van 3.361 ha. De gemeente is verdeeld over een viertal kernen: Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Zowel binnen als buiten de kernen vinden tal van activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Om deze activiteiten in goede banen te leiden zijn kapitaalgoederen nodig; wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, gebouwen, speeltoestellen, verkeersregelingen en ten slotte beelden en plastieken.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten.
Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid en de financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen.

Wegen

De gemeente beschikt over een uitgebreid wegennet ten behoeve van de verbinding binnen de kernen, tussen de kernen en de aansluiting op het regionale wegennet. Op dit moment bestaat dit wegennet uit ruim 228 kilometer verharde wegen. In totaal heeft de gemeente 1.585.700 m2 verharding in beheer.

Beleid
In het vastgestelde beheerplan heeft de raad gekozen voor cyclisch onderhoud. Dit betekent dat gedurende een periode van circa 40 tot 60 jaar na aanleg op het juiste moment het juiste onderhoud wordt uitgevoerd. Cyclisch onderhoud is structureel en levensduur verlengend. Daarmee is de kwaliteit van de weg gedurende de gehele levensduur hoger dan bij regulier onderhoud.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 6-11-2014 Eind 2019

Uitgangspunten
In het rapport van de wegeninspectie (tweejaarlijks) wordt aangegeven wat nodig is voor onderhoud wegen in de komende vijf jaar. Bij elk nieuw rapport van de weginspectie wordt beoordeeld of de voorziening voor de komende vijf jaren voldoende is.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2018
Raming groot onderhoud wegen 1.194.773
Realisatie groot onderhoud wegen 556.683
Verschil 638.089
In de voorziening voor groot onderhoud wegen was ultimo 2018 € 1.335.052,- beschikbaar. Dit bedrag is inclusief de niet bestede middelen uit 2018. De niet bestede middelen uit 2018 blijven beschikbaar voor 2019.
Voor het klein onderhoud wegen was in 2018 € 118.120,- beschikbaar en is € 142.772,- uitgegeven


Achterstallig onderhoud
Het achterstallig onderhoud is een indicator van het CROW (uitgedrukt in kosten) en is gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen waarbij de richtlijn al is overschreden, met andere woorden waarbij het onderhoud al eerder uitgevoerd had moeten worden.
Op enkele wegen is sprake van achterstallig onderhoud (bijvoorbeeld Broekdijk). Voor deze wegen is inmiddels een investeringskrediet beschikbaar gesteld. We verwachten dat het achterstallig onderhoud daarmee is verholpen. Er is geen sprake van onveilige situaties.

Openbare verlichting

De gemeente Nuenen heeft ca. 5.800 lichtmasten en 6.000 armaturen. De kosten voor openbare verlichting bestaan uit de jaarlijkse kosten voor elektriciteit en klein onderhoud en de kosten voor vervangingsinvesteringen.

Beleid
Het beleidsplan Openbare verlichting is vastgesteld op 6 juli 2017.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan OVL 2018-2027 2018-2027 6-7-2017 2027

Uitgangspunten
Bij het streven naar een duurzame, schone en veilige openbare ruimte is het uitgangspunt dat lichtmasten gemiddeld na 40 jaar worden vervangen en armaturen na 20 jaar. In het beleidsplan OVL is opgenomen dat de komende 10 jaar de verouderde armaturen en lichtmasten worden vervangen door energiezuinige (led)verlichting. Daarom heeft dit plan ook een looptijd van 10 jaar. Ook worden de armaturen met een hoog energieverbruik vervangen. Hiervoor is een investering van circa € 2.420.000,- benodigd. De energiekosten en de kosten voor onderhoud dalen hierdoor. Ook heeft de gemeente de intentie om gehoor te geven aan het SER energieakkoord.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
Voor de vervanging van masten en armaturen is in 2018 bij de investeringen een bedrag van € 242.000,- opgenomen. Hiervan is in 2018 € 21.768,- besteed.
Naast middelen voor de vervangingsinvesteringen is nog een bedrag voor regulier onderhoud, zoals groepsremplace en masten schilderen, beschikbaar van € 109.000,-. De werkelijke uitgaven bedroegen €112.617,-

Achterstallig onderhoud
Van 1.400 armaturen en 800 masten is de theoretische levensduur, respectievelijk 20 en 40 jaar, verstreken. In het afgelopen jaar en in de komende jaren worden deze masten en armaturen, conform het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027, vervangen. 

Recente beheerplannen
Een beheerplan dient recent te zijn. Onder een recent beheerplan wordt een beheerplan verstaan van maximaal 5 jaar oud ten opzichte van het verslagleggingsjaar. Deze 5 jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn waar gemotiveerd van kan worden afgeweken.  Bij openbare verlichting wijken wij af van deze termijn met de motivering dat we in het beleidsplan, mede in het licht van de duurzaamheidsplannen, 10 jaar vooruit kijken (zie ook hierboven onder uitgangspunten).

Civiele kunstwerken

Met civiele kunstwerken worden bruggen, viaducten etc. bedoeld. Voor het groot onderhoud hiervan is een tijdelijke reserve gevormd. Met de geplande vaststelling van een nieuwe beleidsnotitie in 2019 is de intentie om deze om te zetten in een voorziening.

Beleid
Eind 2019 wordt een beleids- en beheerplan civiele kunstwerken aangeboden aan de raad.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Civiele kunstwerken N.v.t. N.v.t. 2019

Uitgangspunten
De jaarlijkse storting in de reserve bedraagt € 115.122, - en de onttrekking bedraagt € 115.122, -. Hiervoor is nog geen beheerplan beschikbaar.

Voor het vervangen van civiele kunstwerken bij einde levensduur zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt hiervoor apart aan de raad om budget gevraagd. In het op te stellen beheerplan wordt hier verder op in gegaan.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2018
Raming groot onderhoud civiele kunstwerken 218.552
Realisatie groot onderhoud civiele kunstwerken 26.275
Verschil 192.277
Naast bovengenoemde bedragen voor groot onderhoud was voor klein onderhoud € 32.500,- beschikbaar, € 34.726,- is werkelijk uitgegeven.
 

Achterstallig onderhoud
In 2018 zijn verschillende civiele kunstwerken onderhouden. Hiermee is een deel van het achterstallig onderhoud ingelopen. Omdat er geen beheerplan is, weten we niet of nog steeds sprake is van achterstallig onderhoud. In de voorbereiding voor het beheerplan zullen nieuwe inspecties worden uitgevoerd. De financiële gevolgen worden dan verwerkt in de begroting.

Groen

Beleid
Gemeentebossen
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentebossen. Het bosbezit van de gemeente Nuenen is in totaal circa 65 ha groot en ligt verspreid over vijf grotere gebieden in de gemeente en enkele kleinere bospercelen in en rond het dorp Nuenen. Door middel van een beheerplan zijn het beheer en onderhoud van de gemeentebossen voor de periode 2017 – 2022 vastgelegd.

Bomen
De gemeente Nuenen is een groene gemeente en zal dat ook blijven. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan een prettig leefklimaat. Het is daarom belangrijk te zorgen en blijven zorgen voor een gezond bomenbestand.
Uit bijdragen van inwoners aan het Bomencafé is duidelijk geworden dat de inwoners graag bomen in de eigen omgeving hebben, maar er ook iets over te zeggen willen hebben.

Zoals met ieder plan zijn ook met het uitvoeren van dit beleidsplan kosten gemoeid. In het nog op te stellen Groenbeheerplan zal dit budget mede op basis van het Bomenbeleidsplan geactualiseerd worden.

Openbaar groen
Centrale vraag in het Groenstructuurplan is waar groen kan verdwijnen en waar het beeldbepalend en onmisbaar is voor de groene uitstraling en prettige leefomgeving van de gemeente Nuenen. Verder is in het Groenstructuurplan aangegeven waar belangrijke structuren ontbreken. Het Groenstructuurplan is de basis voor verder beleid, beheer en planvorming.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gemeentebossen 2017-2022 23-5-2017 (vastgesteld door college) eind 2022
Bomenbeleidsplan 2017-2031 9-2-2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011-2020 25-11-2010 medio 2020
Groenbeheerplan 2012-2016 31-5-2012 medio 2019

Uitgangspunten
Watergangen
Beheer en onderhoud van watergangen (sloten) met een afvoerende en een bergende functie van het oppervlaktewater binnen het stroomgebied van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Overeenkomstig de Keur oppervlaktewateren betreft dit sloten met een beperkt belang, niet zijnde in onderhoud bij de bovengenoemde waterschappen.

Bossen
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de bossen ten behoeve van de openluchtrecreatie en het milieu.

Landschappelijke beplanting
Op sobere wijze in stand houden van lintvormige en kleinschalige landschapselementen (wegbeplantingen, houtsingels, poelen etc.), ten behoeve van:
· beeld, milieu;
· verbindingen tussen landschapselementen;
· coulissenwerking.

Openbaar groen
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de groenvoorziening voor een groene uitstraling van de gemeente voor haar eigen inwoners en gebruikers (inwoners van buiten de gemeente en toerisme). Het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau is C.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
In 2018 was € 1.214.374,- beschikbaar voor het onderhoud van het openbaar groen. Hieronder vallen o.a. de bestekken, de inboet (vervangen van planten bij het einde van de levensduur) en de stortkosten. De uitgaven bedroegen € 1.280.564,-. Voor watergangen was een budget beschikbaar van € 83.630,- en is € 77.899,- uitgegeven.

Gedurende 2018 is nog een investeringskrediet beschikbaar gekomen voor de reconstructie van het openbaar groen in de Vallestap en omgeving ter waarde van € 180.000,-. De uitgaven op dit krediet bedroegen € 14.719,-.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleidsplan
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is eind 2018 geactualiseerd. De looptijd is 2019 - 2023. In het vGRP staan de beleidsdoelen, geplande projecten, onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen. Als onderdeel van het GRP is ook de rioolheffingsberekening en de rioolheffing geactualiseerd.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 – 2023 (vGRP) 2019 - 2023 13-12-2018 2023

Uitgangspunten
Op 13 december 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (vGRP). De doelen vastgelegd in het vGRP zijn:
· Waterbeleid;
· Klimaatadaptatie;
· Geplande maatregelen gedurende de looptijd van het vGRP.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
Bij de overige kapitaalgoederen wordt het groot onderhoud betaald uit de exploitatie of uit de voorziening. Bij riolering wordt de voorziening gehanteerd ter egalisatie van de kosten. 

Financieel 2018
Storting in de voorziening 418.955
Saldo voorziening per 31-12 3.751.215

Achterstallig onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud. Soms wordt onderhoud wel uitgesteld om schaalvoordeel te kunnen behalen. Dit uitstel wordt enkel gedaan als de veiligheid niet in het geding is.

Gebouwen

Beleidsplan
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 november 2017 het beheerplan gebouwen 2018-2032 vastgesteld. In de programmabegroting 2019 zijn de mutaties verwerkt als gevolg van de panden die van Woningbouwvereniging Helpt Elkander zijn overgenomen. 

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gebouwen 2018 - 2032 9-11-2017 2022

Uitgangspunten
Voor de gebouwen die economisch eigendom zijn van de gemeente Nuenen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, is een voorziening gevormd. Uitgangspunt voor deze voorziening is wat minimaal nodig is om de gebouwen veilig, heel en functioneel te houden op basis van sober en doelmatig onderhoud. Het uitgangspunt is conditieniveau 3.

Als gevolg van de overeenkomst met Helpt Elkander is de gemeente eigenaar van twee scholen, de dorpswerkplaats, MFA D'n Heuvel geworden. Per 1-1-2018 tevens eigenaar van sporthal De Hongerman. De gevolgen hiervan voor het beheerplan zijn in de programmabegroting 2018 verwerkt. In 2018 is de Dorpswerkplaats in erfpacht weer overgedragen. 

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen op basis van het nieuwe MJOP:

Financieel 2018
Dotatie voorziening 429.049
Besteding uit voorziening 356.453
Saldo voorziening per 31-12 1.199.183

Naast bovengenoemde middelen voor groot onderhoud is in de exploitatie, op basis van het nieuwe MJOP, jaarlijks € 138.382,- beschikbaar voor dagelijks en contractonderhoud.

Achterstallig onderhoud
Het benodigde onderhoud aan gebouwen wordt bepaald aan de hand van inspecties. Elk gebouw wordt om de twee jaar geïnspecteerd. Het beheerplan gebouwen is gebaseerd op de cijfers die voortvloeien uit de inspecties.
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Soms wordt wel onderhoud uitgesteld als dat mogelijk is om werkzaamheden zoveel mogelijk samen uit te voeren. Wachten op politieke besluitvorming is een andere reden waarom soms onderhoud wordt uitgesteld. Zaken die betrekking hebben op veiligheid worden echter wel uitgevoerd.

Speeltoestellen

Beleid
Spelen en Bewegen in de openbare ruimte 'Speelruimtebeleidsplan 2017-2020'
Beheerplan speelvoorzieningen 2011 – 2020
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Spelen en bewegen in de openbare ruimte 2017-2020 6 -7-2017 nvt

Uitgangspunten
Het nieuwe speelruimtebeleid is via co-creatie tot stand gekomen waarbij is samengewerkt met inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden als gelijke partners. De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn:
· Spelen voor alle leeftijden (jong en oud);
· Risicovol spelen in een natuurlijke omgeving;
· Gebruik maken van (aanwezige elementen in) de gehele openbare ruimte;
· Ontmoeten als belangrijk onderdeel van het 'Central Park';
· Aansluiten bij de behoeftes van de omgeving en trends.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
In 2018 was €170.000,- aan investeringskrediet beschikbaar voor speelvoorzieningen, hiervan is € 70.229,- uitgegeven. De rest is beschikbaar voor 2019. Naast middelen voor de vervangingsinvesteringen is nog een bedrag voor regulier onderhoud beschikbaar van € 44.000,-. € 58.853,- is uitgegeven.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verkeersregelingen

Beleid
Voor het vervangen van verkeersborden, verkeerstekens, wegmarkeringen, etc. is een reserve gevormd.

Uitgangspunten
Vanaf 2016 worden alleen nog de ANWB bewegwijzeringsborden uit de reserve gefinancierd.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2018
Raming onderhoud verkeersregelingen 13.000
Realisatie onderhoud verkeersregelingen 0
Verschil 13.000

Achterstallig onderhoud
Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

Beelden en plastieken

Beleid
Vooruitlopend op het nog op te stellen beheerplan beelden en plastieken is budget benodigd om regulier onderhoud uit te kunnen voeren aan gemeentelijke beelden en plastieken. Hiervoor is € 5.000,- per jaar opgenomen.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan beelden en plastieken 2019

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2018
Uitgaven onderhoud Beelden en Plastieken 835

Daarnaast is in de reserve Beelden en Plastieken (voorheen overige kunstwerken) nog een bedrag beschikbaar van € 18.756,-.

Achterstallig onderhoud
Door het ontbreken van een beleid- en beheerplan is niet bekend of er achterstallig onderhoud is.