Voorwoord

Voor u ligt de eerste Jaarrekening van de bestuursperiode 2018-2022. Deze Jaarstukken bevatten een jaarverslag en financiële verslaglegging over activiteiten die met name een uitvloeisel zijn uit de vorige periode, maar er is ook een gedeelte gerealiseerd onder het huidige bestuur.

De hoofdmoot is bepaald in de begroting 2018, vastgesteld in 2017. In de begroting 2018 werd gestuurd op een positief overall resultaat van € 49.000,-. Het financiële resultaat is echter veel positiever uitgevallen, met name als gevolg van de bouwgrondexploitatie (€ 2.891.000,-).

Buiten de bouwgrondexploitatie hebben we een begrotingsoverschot van € 417.000,- en geconcludeerd mag worden dat we in control zijn. Echter met de kanttekening dat het sociaal domein moeilijk inzichtelijk te krijgen is en de verrassingen nemen nu  enkele jaren na de decentralisatie van het sociaal domein niet (meer) structureel af.

Desalniettemin is de conclusie dat Nuenen haar financiële zaken op orde heeft en met een ratio weerstandsvermogen van 2,2 financieel gezond is.

 

Dit alles is mede te danken aan de inzet en eendrachtige samenwerking van vele medewerkers van de gemeente Nuenen c.a. en de Dienst Dommelvallei.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders wil ik iedereen bedanken voor de getoonde inzet en inzicht.

 

Joep Pernot
Wethouder Financiën