Sitemap

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Blz. 1
Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemene inleiding Blz. 6
Uitgangspunten begroting Blz. 7
Kadernota Blz. 8
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 9
Nieuw beleid Blz. 10
Totaaloverzicht Blz. 11
Vervolg totaal overzicht Blz. 12
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 13
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 14
Tabel Blz. 15
Tekst Blz. 16
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 17
Portefeuillehouder(s) Blz. 18
Wat willen we bereiken? Blz. 19
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 20
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 21
Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen Blz. 22
1. Beter samenspel raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 23
2. Meer van de buitenwereld naar binnen halen Blz. 24
3. Beter participatie(beleid) Blz. 25
4. Doelgerichtere regionale samenwerking Blz. 26
5. Betere informatieverstrekking Blz. 27
Doelmatige ondersteuning van gemeentebestuur Blz. 28
6. Professionelere bedrijfsvoering Blz. 29
Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving Blz. 30
7. Meer ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten Blz. 31
Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft Blz. 32
8. Betere mogelijkheden om contact met de gemeente te leggen door dienstverleningskanalen uit te breiden en op elkaar af te stemmen Blz. 33
Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is Blz. 34
9. Optimalere processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn Blz. 35
Beleidsindicatoren Blz. 36
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 37
Wat gaat het kosten? Blz. 38
Voorgestelde aanpassingen Blz. 39
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 40
Portefeuillehouder(s) Blz. 41
Wat willen we bereiken? Blz. 42
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 43
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 44
Gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen Blz. 45
1. Ervaren veiligheid door inwoners niet lager dan nu Blz. 46
2. Gerichter toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 47
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit. Blz. 48
3. Lager percentrage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen Blz. 49
Maximale zelfredzaamheid bij inwoners binnen hun eigen mogelijkheden Blz. 50
4. Meer bewustwording creëren over o.a. babbeltrucs, brandveiligheid en digitale weerbaarheid Blz. 51
5. Betere bescherming van kwetsbare groepen inwoners tegen de gevaren van mensenhandel (uitbuiting) Blz. 52
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen gedrag. Blz. 53
6. Betere vroegsignalering Blz. 54
Adequate aanpak van woonoverlast Blz. 55
7. Betere vroegsignalering Blz. 56
Beleidsindicatoren Blz. 57
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 58
Wat gaat het kosten? Blz. 59
Voorgestelde aanpassingen Blz. 60
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 61
Portefeuillehouder(s) Blz. 62
Wat willen we bereiken? Blz. 63
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 64
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 65
Samenleving waarin iedereen kan meedoen Blz. 66
1. Meer aansluiten bij en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving Blz. 67
Inclusieve samenleving Blz. 68
2. Minder obstakels om deel te nemen aan de samenleving Blz. 69
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen Blz. 70
3. Meer ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen Blz. 71
Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft Blz. 72
4. Betere vroegsignalering en meer passende ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben Blz. 73
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit Blz. 74
5. Lager percentage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen Blz. 75
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek) Blz. 76
6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag Blz. 77
Zorg betaalbaar houden Blz. 78
7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en WMO Blz. 79
8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten Blz. 80
Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding Blz. 81
9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden Blz. 82
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving Blz. 83
10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering Blz. 84
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl Blz. 85
11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 88
Wat gaat het kosten? Blz. 89
Voorgestelde aanpassingen Blz. 90
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 91
Portefeuillehouder(s) Blz. 92
Wat willen we bereiken? Blz. 93
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 94
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 95
Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen Blz. 96
1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties Blz. 97
2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties Blz. 98
3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken Blz. 99
Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose Blz. 100
4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen Blz. 101
5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen Blz. 102
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl Blz. 103
6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen Blz. 104
Beleidsindicatoren Blz. 105
Wat gaat het kosten? Blz. 106
Voorgestelde aanpassingen Blz. 107
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 108
Portefeuillehouder(s) Blz. 109
Wat willen we bereiken? Blz. 110
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 111
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 112
Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden Blz. 113
1. Meer nieuwe woningen voor de lokale vraag (voor o.a. jongeren, ouderen, Sinti en zorgbehoevenden) Blz. 114
2. Meer sociale huurwoningen Blz. 115
3. Meer woningen voor bijzondere doelgroepen die een vorm van zorg nodig hebben Blz. 116
4. Betere woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg Blz. 117
Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk in Nuenen kunnen blijven wonen Blz. 118
5. Meer duurzame bestaande woningen (o.a. energiezuiniger maken van bestaande woningen) Blz. 119
6. Meer levensloopbestendig woningen (bestaande en nieuwe) Blz. 120
Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig) Blz. 121
7. Beter benutten van transformatie- en inbreidingskansen binnen de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en buurtschap Eeneind Blz. 122
8. Meer investeren om de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te behouden Blz. 123
9. Het erfgoed in het centrum van Nuenen beter beleefbaar maken Blz. 124
Beleidsindicatoren Blz. 125
Wat gaat het kosten? Blz. 126
Voorgestelde aanpassingen Blz. 127
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 128
Portefeuillehouder(s) Blz. 129
Wat willen we bereiken? Blz. 130
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 131
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 132
Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig). Blz. 133
1. Hogere kwaliteit van onze groene woonomgeving Blz. 134
2. Hogere kwaliteit van onze natuurwaarden Blz. 135
3. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn Blz. 136
4. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om grondwaterstand positief te beïnvloeden Blz. 137
5. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving Blz. 138
Robuuste en biodiverse groenstructuren Blz. 139
6. Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden Blz. 140
7. Betere bescherming van waardevolle groenstructuren Blz. 141
8. Meer biodiversiteit Blz. 142
Borgen van de bereikbaarheid, behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en verbeteren van de omgevingskwaliteit Blz. 143
9. Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan de voorkeursvariant van de Bundelroutes Blz. 144
Bevorderen van een gezonde leefomgeving Blz. 145
10. Betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder Blz. 146
Bewustwording van hergebruik van spullen. Blz. 147
11. Meer stimuleren van afvalscheiding en het hergebruik Blz. 148
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 149
Beleidsindicatoren Blz. 150
Wat gaat het kosten? Blz. 151
Voorgestelde aanpassingen Blz. 152
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 153
Portefeuillehouder(s) Blz. 154
Wat willen we bereiken? Blz. 155
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 156
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 157
Toekomst bestendig centrum Blz. 158
1. Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum Blz. 159
Duurzame bedrijventerreinen Blz. 160
2. Duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid Blz. 161
Vrijetijdsbesteding in balans Blz. 162
3. Meer passende toeristische en recreatieve voorzieningen Blz. 163
Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied Blz. 164
4. Hogere kwaliteit van het natuurinclusief agrarisch landschap Blz. 165
5. Betere ondersteuning aan agrarische ondernemers bij omschakeling en/of nevenfuncties bij hun bedrijf Blz. 166
Beleidsindicatoren Blz. 167
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 168
Wat gaat het kosten? Blz. 169
Voorgestelde aanpassingen Blz. 170
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 171
Portefeuillehouder(s) Blz. 172
Wat willen we bereiken? Blz. 173
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 174
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 175
Goed en degelijk financieel beleid Blz. 176
1. Betere bewaking van de financiële consequenties van besluitvorming en uitvoering op het verloop van de meerjarenbegroting Blz. 177
Lastendruk passend bij voorzieningenniveau Blz. 178
2. Betere afstemming van lasten voor inwoners/bedrijven en de kosten voor het voorzieningenniveau Blz. 179
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 180
Wat gaat het kosten? Blz. 181
Voorgestelde aanpassingen Blz. 182
Paragrafen Blz. 183
Lokale heffingen Blz. 184
Inleiding Blz. 185
Beleid Blz. 186
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 187
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 188
Rioolheffing Blz. 189
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 190
Leges Blz. 191
Overige belastingen Blz. 192
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 193
Overzicht tarieven Blz. 194
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 195
Inleiding Blz. 196
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 197
Inventarisatie van de risico’s Blz. 198
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 199
Financiële kengetallen Blz. 200
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 201
Inleiding Blz. 202
Wegen Blz. 203
Openbare verlichting Blz. 204
Civiele kunstwerken Blz. 205
Groen Blz. 206
Riolering Blz. 207
Gebouwen Blz. 208
Speeltoestellen Blz. 209
Verkeersregelingen Blz. 210
Beelden en Plastieken Blz. 211
Financiering Blz. 212
Inleiding Blz. 213
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 214
Financieringsbehoefte Blz. 215
Renterisicobeheer Blz. 216
Leningenportefeuille Blz. 217
Bedrijfsvoering Blz. 218
Inleiding Blz. 219
Personeel en organisatie Blz. 220
Informatievoorziening Blz. 221
Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 222
Wet Open Overheid (Woo) Blz. 223
Control Blz. 224
Huisvesting Blz. 225
Kengetallen Blz. 226
Verbonden partijen Blz. 227
Inleiding Blz. 228
Inleiding Blz. 229
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 230
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 231
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 232
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 233
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 234
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 235
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 236
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 237
Vennootschappen en coöperaties Blz. 238
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 239
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 240
Stichtingen en verenigingen Blz. 241
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 242
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 243
Tabel verbonden partijen Blz. 244
Grondbeleid Blz. 245
Inleiding Blz. 246
Raadsbesluiten Blz. 247
Bestemmingsreserves Blz. 248
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 249
Materieel vast actief Blz. 250
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 251
Tussentijdse winstnemingen Blz. 252
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 253
Prognoses Blz. 254
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 255
tabel verplichte beleidsindicatoren Blz. 256
Financiële begroting Blz. 257
Overzicht van baten en lasten Blz. 258
Programma's Blz. 259
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 260
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 261
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 262
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 263
Geraamd resultaat Blz. 264
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 265
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 266
Toelichting verschillen per programma Blz. 267
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 268
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 269
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 270
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 271
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 272
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 273
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 274
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 275
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 276
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 277
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 278
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 279
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 280
Geprognosticeerde balans Blz. 281
Geprognosticeerde balans Blz. 282
toelichting balans Blz. 283
EMU-saldo Blz. 284
EMU-saldo Blz. 285
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 286
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 287
Overzicht van investeringen Blz. 288
Overzicht van investeringen Blz. 289
Reserves en voorzieningen Blz. 290
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 291
Reserves Blz. 292
Voorzieningen Blz. 293
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 294
Toelichting op de reserves Blz. 295
Toelichting op de reserves Blz. 296
Algemene reserve Blz. 297
Bouwgrond algemene reserve Blz. 298
Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen) Blz. 299
Bestemmingsreserves Blz. 300
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 301
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 302
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 303
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 304
Bestemmingsreserve I&A Blz. 305
Rijkscompensatie coronacrisis Blz. 306
Klimaatmiddelen Rijk Blz. 307
Reserve betaalbaar wonen Blz. 308
Dekkingsreserves Blz. 309
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 310
HOV2 Blz. 311
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 312
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 313
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 314
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 315
Renovatie Hongerman Blz. 316
Renovatie Klooster Blz. 317
Calamiteitenpad Esrand Blz. 318
Klooster nieuwe stijl Blz. 319
Snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 320
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta Blz. 321
Toelichting op de voorzieningen Blz. 322
Toelichting op de voorzieningen Blz. 323
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's Blz. 324
Milieuschade Schenkels Blz. 325
Pensioen voormalige wethouders Blz. 326
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 327
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 328
Voorziening wegen Blz. 329
Civiele kunstwerken Blz. 330
Voorziening beelden en plastieken Blz. 331
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 332
Voorziening afval Blz. 333
Voorziening riolering Blz. 334
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 335
Afgesloten complexen GB Blz. 336
Parkeerfonds Blz. 337
Toelichting op de financiële positie Blz. 338
Toelichting op de financiële positie Blz. 339
tekstvak Blz. 340
Bijlagen Blz. 341
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 342
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 343
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 344
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 345
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 346
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 347
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 348
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 349
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 350
Totaal Blz. 351
Vaststellingsbesluit Blz. 352
Doelstellingen Blz. 353
Vaststellingsbesluit Blz. 354
Aangenomen amendementen Blz. 355
Doelstellingen Blz. 356
Aangenomen amendement Blz. 357
Erratum Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Blz. 358
Algemene inleiding Blz. 359
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 360
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap