Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen: de analyse van het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de analyse van het overzicht van baten en lasten worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2023 van deze begroting (2023 nieuw) en het jaar 2023 van de primaire meerjarenbegroting 2022-2025 (2023 oud). Die verschillen omvatten dus zowel begrotingswijzigingen met structurele gevolgen die al zijn vastgesteld bij raadsbesluiten in 2022, als de financiële aanpassingen die in deze begroting worden voorgesteld.

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschillen per programma

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Begroting 2023 nieuw -10.121
Begroting 2023 oud -9.956
Verklaring van het verschil -165
Begrotingswijzigingen 2022 en verschil in toerekening salariskosten 1.413
Aanpassingen nieuw en bestaand beleid: zie programma 1 -1.578
Totaal -165

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2. Veiligheid & Handhaving
2. Veiligheid & Handhaving
Begroting 2023 nieuw -2.308
Begroting 2023 oud -2.236
Verklaring van het verschil -72
Begrotingswijzigingen 2022 en verschil in toerekening salariskosten 29
Aanpassingen nieuw en bestaand beleid: zie programma 2 -101
Totaal -72

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Begroting 2023 nieuw -17.432
Begroting 2023 oud -15.752
Verklaring van het verschil -1.680
Begrotingswijzigingen 2022 en verschil in toerekening salariskosten -112
Aanpassingen nieuw en bestaand beleid: zie programma 3 -1.568
Totaal -1.680

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
4. Verenigingen & Accommodaties
Begroting 2023 nieuw -2.639
Begroting 2023 oud -2.508
Verklaring van het verschil -131
Begrotingswijzigingen 2022 en verschil in toerekening salariskosten -13
Aanpassingen nieuw en bestaand beleid: zie programma 4 -118
Totaal -131

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
5. Wonen & Leefomgeving
Begroting 2023 nieuw -2.169
Begroting 2023 oud -1.462
Verklaring van het verschil -707
Begrotingswijzigingen 2022 en verschil in toerekening salariskosten -524
Aanpassingen nieuw en bestaand beleid: zie programma 5 -183
Totaal -707

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Begroting 2023 nieuw -4.509
Begroting 2023 oud -4.068
Verklaring van het verschil -441
Begrotingswijzigingen 2022 en verschil in toerekening salariskosten -214
Aanpassingen nieuw en bestaand beleid: zie programma 6 -227
Totaal -441

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
7. Economie, Toerisme & Recreatie
Begroting 2023 nieuw -1.124
Begroting 2023 oud -1.116
Verklaring van het verschil -8
Begrotingswijzigingen 2022 en verschil in toerekening salariskosten 77
Aanpassingen nieuw en bestaand beleid: zie programma 7 -85
Totaal -8

Programma 8. Financiën en belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8. Financiën en belastingen
8. Financiën en belastingen
Begroting 2023 nieuw 40.302
Begroting 2023 oud 37.098
Verklaring van het verschil 3.204
Begrotingswijzigingen 2022 en verschil in toerekening salariskosten 100
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 8 3.104
Totaal 3.204

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de meerjarenraming de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. 

Bij het opstellen van het overzicht van incidentele baten en lasten is uitgegaan van de ‘Notitie structurele en incidentele baten en lasten' die de Commissie BBV in 2018 gepubliceerd heeft. De provincie heeft als aanvulling op deze notitie in augustus 2021 een handreiking ‘Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’ gepubliceerd. De handreiking bevat geen nieuwe regelgeving, maar geeft een verduidelijking. Wij hebben zoveel mogelijk deze handreiking toegepast, maar gezien het late tijdstip van publicatie zullen wij in de toekomstige begrotingen de incidentele posten heroverwegen. De incidentele posten worden onder het overzicht toegelicht.

 

Incidentele baten en lasten 2023 2024 2025 2026
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Incidentele I&A kosten 19.618
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen 77.600
Project Preventie en weerbaarheid Cybercrime inwoners en ondernemers 10.000
Extra uren toezicht en handhaving woonwagenlocaties (PvA) 25.000
Extra uren toezicht en handhaving Enode 26.000
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen (t/m 2027) 10.000 10.000 10.000 10.000
Nota vrijwilligersbeleid (t/m 2026) 12.200 12.200 12.200 12.200
Pilot jeugdhulp op basisscholen 30.000
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Verkoop openbaar groen 170.000 170.000 170.000 170.000
Project Dommeldal (uit reserve groen voor rood) 100.000 100.000 100.000 100.000
Inkomsten bouwgrond tbv reserve bovenwijkse voorzieningen 50.000 50.000 50.000 50.000
Inkomsten bouwgrond tbv reserve sociale volkshuisvesting 125.000 125.000 125.000 125.000
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Uitvoeringsbudget duurzaamheid (4 jaar, t/m 2023) 50.000
Regiobijdrage mobiliteit (MIRT, regionale hubs) 60.250 60.250 60.250 60.250
Wegenlegger 40.000
Extra onderhoud Enode 11.500
Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer 10.000
Transitievisie warmte 2022 - 2026 51.000 54.000 42.000 33.000
Voorlichting inwoners over verduurzaming (Energiehuis) 40.000
Programma 7 Economie & Toerisme
Inventarisatie verduurzamingsmaatregelen bedrijfsgebouwen 20.000
Incidenteel budget Nuenense toeristische website 20.000
Tijdelijke huisvestingskosten verenigingen in Klooster 500.000 500.000
Incidentele mutaties reserves
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Onttrekking bestemmingsreserve I&A 19.618
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Onttrekking reserve groen voor rood project Dommeldal 100.000 100.000 100.000 100.000
Storting Bouwgrond: bovenwijkse voorzieningen 50.000 50.000 50.000 50.000
Storting Bouwgrond: fonds sociale volkshuisvesting 125.000 125.000 125.000 125.000
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Onttrekking reserve klimaatmiddelen Rijk 40.000
Programma 7 Economie & Toerisme
Onttrekking reserve klimaatmiddelen Rijk 20.000
Totaal 524.618 728.168 445.000 971.450 445.000 899.450 445.000 390.450
Incidenteel saldo baten en lasten -203.550 -526.450 -454.450 54.550
Totaal saldo meerjarenraming incl. aanpassingen 124.580 97.122 465.887 -169.301
Begrotingssaldo structureel 328.130 623.572 920.337 -223.851
+/+ is voordeel, -/- is nadeel

 

Toelichtingen 

 

I&A kosten:
De incidentele I&A kosten die we via de bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei betalen, worden betaald uit de bestemmingsreserve I&A van onze gemeente. De onttrekking uit de reserve, die onderaan de tabel staat, moet als incidenteel worden aangemerkt. 

Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Dit projectbudget heeft de raad bij de programmabegroting 2019-2022 voor 4 jaar beschikbaar gesteld. Bij de begroting 2022 is het project met 1 jaar te verlengd tot en met 2023. 

Project preventie en weerbaarheid Cybercrime:
Project loopt 2 jaar, in 2022 en 2023.

Tijdelijk extra budget toezicht en handhaving woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander hebben we incidenteel extra middelen nodig voor uitvoering plan van aanpak woonwagenlocaties, o.a. toezicht en juridische inzet. 

Tijdelijk extra budget toezicht en handhaving strandbad Enode:
Tot het moment van overdracht naar een nieuwe exploitant voor Enode hebben we incidenteel extra middelen nodig voor toezicht en handhaving. 

Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen:
In het raadsvoorstel Huisvesting, inburgering en participatie van vergunninghouders (juli 2017) is een investeringskrediet beschikbaar gesteld en daarnaast een exploitatiebudget voor 10 jaar. Het project loopt dus tot en met 2027.

Nota vrijwilligersbeleid:
Met de nota vrijwilligersbeleid 2020 wordt voor 2021 tot en met 2026 een impuls gegeven met 6 jaar lang.

Pilot jeugdhulp op basisscholen:
Projectbudget voor 2 jaar, 2022-2023.

Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.

Project Dommeldal:
Gedurende een aantal jaren worden projecten in het Dommeldal uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserve groen voor rood. Een onttrekking uit een reserve moet altijd als incidenteel worden aangemerkt. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.

Bouwgrondexploitatie:
Baten en lasten in de grondexploitatie zijn altijd incidenteel van aard.

Uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar (tot en met 2023).

Regiobijdrage mobiliteit:
Bijdrage aan de regio voor kortetermijnmaatregelen Randweg A2 Eindhoven. Eenmalige bijdrage over 4 jaar verspreid. 

Wegenlegger:
De laatste actualisatie van de Nuenense wegenlegger stamt uit 1989. In 2024 staat deze op de planning om te actualiseren.

Tijdelijk extra budget groenonderhoud strandbad Enode:
Tot het moment van overdracht naar een nieuwe exploitant voor Enode hebben we incidenteel extra middelen nodig.

Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer:
Extra incidentele metingen worden in 2022, 2023 en 2024 uitgevoerd in het kader van het project bundelroutes.

Transitievisie warmte:
Opstellen wijkuitvoeringsplan en voorbereiding uitvoering voor de pilot wijk aardgasvrij maken. Omvat kosten voor projectleiding, communicatie/ participatie, technisch onderzoek e.d. Project duurt 5 jaar en loopt tot en met 2026.

Voorlichting inwoners over verduurzaming (Energiehuis):
Project in kader van de klimaatmaatregelen, deze brengen we ten laste van de reserve Klimaatmiddelen.

Inventarisatie verduurzamingsmaatregelen bedrijfsgebouwen:
Project in kader van de klimaatmaatregelen, deze brengen we ten laste van de reserve Klimaatmiddelen.

Incidenteel budget Nuenense toeristische website:
Eenmalig budget om website op te zetten.

Tijdelijke huisvestingskosten verenigingen in Klooster:
Budget voor 1 of 2 jaar tijdens de renovatieperiode.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
2023 2024 2025 2026
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve reconstr. aansl. Nuenen Z-W op A270 0 0 0 7.667 0 7.667 0 7.667
Dekkingsreserve HOV2 0 2.884 0 2.884 0 2.884 0 2.884
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 0 19.986 0 0 0 0 0 0
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 0 870 0 870 0 870 0 870
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen 0 14.288 0 14.288 0 14.288 0 14.288
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 0 35.784 0 35.784 0 35.784 0 0
Dekkingsreserve renovatie Hongerman 0 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster 0 0 0 63.728 0 63.728 0 63.728
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 0 3.680 0 3.680 0 3.680 0 3.680
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 0 0 0 115.773 0 115.773 0 115.773
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord 0 2.720 0 2.720 0 2.720 0 2.720
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 0 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000
Totaal dekkingsreserves 0 80.212 0 282.394 0 282.394 0 246.610
 Totaal 0 80.212 0 282.394 0 282.394 0 246.610