Uitgaven

1,91%

€ 1.209

x € 1.000
1,91% Complete

Inkomsten

0,13%

€ 85

x € 1.000
0,13% Complete

Saldo

902,13%

€ -1.124

x € 1.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Uitgaven

1,91%

€ 1.209

x € 1.000
1,91% Complete

Inkomsten

0,13%

€ 85

x € 1.000
0,13% Complete

Saldo

902,13%

€ -1.124

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

B. van Stiphout en S. Löwik

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Toekomst bestendig centrum 1. Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum
Duurzame bedrijventerreinen 2. Duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid
Vrijetijdsbesteding in balans 3. Meer passende toeristische en recreatieve voorzieningen
Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied 4. Hogere kwaliteit van het natuurinclusief agrarisch landschap
5. Betere ondersteuning aan agrarische ondernemers bij omschakeling en/of nevenfuncties bij hun bedrijf

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa n.v.t.
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven 2015 e.v. september 2015 2023
Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven 2021 e.v. september 2021 2025
Verordening reclamebelasting 2017 2017 e.v. december 2016 december 2022
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh 2019 e.v. februari 2020 n.v.t.
Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” 201 e.v. juli 2021 n.v.t.
Omgevingsvisie Nuenen 2021 e.v. september 2021 onbepaald
Nota Duurzaamheid 2019-2023 december 2019 eind 2023
Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen 2021 e.v. september 2021 onbepaald
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven 2022 e.v. december 2021 eind 2023

Wat gaan we daarvoor doen?

Toekomst bestendig centrum

Duurzame bedrijventerreinen

Vrijetijdsbesteding in balans

Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal banen 25 22 22,5
Kantoorgebouwen met energielabel C of hoger** % van totaal aantal kantoorgebouwen met energielabel C of hoger 50
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer 7,5 6,9 7,5
Bezoekersaantallen Vincentre aantal 10.000 12.000 30.000
Opbrengst toeristenbelasting 24.107 24.150 24.150

** in 2023 voor het eerst opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

Binnen deze samenwerking wordt er gewerkt aan een solide en duurzame economische structuur binnen de regio. Met gelden uit het Stimuleringsfonds wordt het innovatievermogen in het brede MKB gestimuleerd. Ook Nuenense ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. In 2023 zal de strategische Brainportagenda verder vorm worden gegeven, onder andere door overleg met ministeries in het BO Brainport. Dit om in gezamenlijkheid de mainportstatus van de Brainportregio verder door te ontwikkelen en uitvoering te geven aan het Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven.

Metropoolregio en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen trekken gezamenlijk op om Landgoed Gulbergen te ontwikkelen.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 302 280 263 128 128 128
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 33 27 38 38 38 38
3.4 Economische promotie 105 148 45 80 60 60
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 661 816 785 1.701 1.720 1.288
5.4 Musea 50 68 53 53 53 53
5.5 Cultureel erfgoed 25 86 24 24 24 24
Totaal Lasten 1.176 1.425 1.209 2.025 2.024 1.592
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 7 70 0 24 183 183 183
3.1 Economische ontwikkeling 56 100 9 9 9 9
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 3 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 24 35 35 35 35 35
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 33 18 18 18 18 18
Totaal Baten 185 152 85 245 245 245

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

7. Economie, Toerisme & Recreatie
Nieuw beleid Coalitieprogramma: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Ondernemersfonds: uitvoeren onderzoek -25.000 Zie voor toelichting: doelstelling duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid.
Energietransitie: Inventarisatie wat er nodig is om te stimuleren dat er verduurzamingsmaatregelen aan andere gebouwen dan woningen worden gerealiseerd -20.000 Zie voor toelichting: doelstelling duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid.
Bovenstaande kan worden gefinancierd vanuit reserve Klimaatmiddelen 20.000 Ten laste van de reserve Klimaatmiddelen Rijk. Zie regel hiervoor.
Visie op het centrum actualiseren -50.000 Zie voor toelichting: doelstelling Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum.
Visie op het centrum: extra capaciteit 0,5 fte gedurende 1 jaar -40.000 Zie voor toelichting: doelstelling Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum.
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Toeristische website -20.000 Incidenteel budget nodig voor totstandkoming van Nuenense toeristische website
Tijdelijke huisvestingskosten verenigingen Klooster -500.000 -500.000 Zie voor toeliching programma 4.
Bestuursconvenant getekend met Vincentre voor jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 15.000 15.000 15.000 15.000 Bestuursconvenant getekend waarbij voor de jaren 2021 tot en met 2024 een bedrag van € 50.000 is opgenomen. Begroot is structureel € 65.000.
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2023-2026 en lopende investeringen 2022) -70.377 Betreft kapitaallasten van de inrichting openbare ruimtes in het Klooster na renovatie, zie het overzicht investeringen in de financiële begroting.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Betreft o.m. uitvoeringsprogramma Groots! van het SGE.
Ombuigingen:
Villagemarketing: budget eenmalig laten vervallen in 2023 15.000 Uitwerking vindt plaats in 2024, zie voor toelichting: doelstelling Meer passende toeristisch en reacreatieve voorzieningen.
Inkomensoverdrachten GR economische zaken: ongebruikt budget 2.927 2.927 2.927 2.927 Op basis van ervaringscijfers.
Verlaging budget evenementen obv ervaringscijfers 2.000 2.000 2.000 2.000 Op basis van ervaringscijfers.
Totaal programma 7 -85.073 -505.073 -485.073 -55.450