Uitgaven

36,57%
€ 23.161
x €1.000
36,57% Complete

Inkomsten

9,03%
€ 5.728
x €1.000
9,03% Complete

Saldo

13992,93%
€ -17.432
x €1.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Uitgaven

36,57%
€ 23.161
x €1.000
36,57% Complete

Inkomsten

9,03%
€ 5.728
x €1.000
9,03% Complete

Saldo

13992,93%
€ -17.432
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Samenleving waarin iedereen kan meedoen 1. Meer aansluiten bij en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving
Inclusieve samenleving 2. Minder obstakels om deel te nemen aan de samenleving
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen 3. Meer ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen
Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft 4. Betere vroegsignalering en meer passende ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit 5. Lager percentage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek) 6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag
Zorg betaalbaar houden 7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en WMO
8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten
Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding 9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving 10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet onbepaald december 2014 onbepaald
Verordeningen Werk en Inkomen (actualisatie van enkele verordening Participatiewet) 2020 e.v. mei 2020 onbepaald
Nota beleid sociaal domein 2016-2019 juni 2016 onbepaald
Actualisering nota sociaal domein 2019-2021 september 2018 2023
Nota mantelzorg 2021-2025 september 2021 2025
Nota Dementievriendelijke gemeente 2021-2025 september 2021 2025
Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 2020-2026 september 2020 2026
Wmo-verordening 2021 onbepaald december 2021 onbepaald
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2020 onbepaald mei 2020 onbepaald
Nota schuldhulpverlening 2021-2025 februari 2021 2025
Nota jeugdbeleid 2021-2024 2021-2024 april 2021 2024
Verordening leerlingenvervoer 2022 onbepaald juli 2022 onbepaald
Verordening inburgering Nuenen c.a. 2022 onbepaald december 2021 onbepaald
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening onbepaald februari 2021 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Absoluut verzuim (5-18 jaar) % van het aantal leerplichtigen 0,18 0,2 0,2
Relatief verzuim (5-18 jaar) * aantal per 1.000 leerplichtigen 0,5 0,6 0,5
Jongeren met jeugdhulp* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 13 12,5 13,0
Verwijzingen jeugdzorg via CMD** % verwijzingen jeugdzorg via CMD ten opzichte van alle verwijzingen jeugdzorg 45
Kosten jeugdzorg per kind** kosten jeugdzorg per kind 6.633
Meldingen overlast jeugd** aantal politieregistratie weer van meldingen waarbij geklaagd wordt over de jeugd per 10.000 inwoners 3,5
Jongeren met jeugdreclassering* % van het aantal jongeren (12-23 jaar) 0,07 0,07 0,06
Jongeren met jeugdbescherming* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 0,54 0,6 0,5
Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,52 1,4 1,5
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren (12-21 jaar) 1,3 1 1
Kinderen in uitkeringsgezin* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 4 4 4
Jeugdwerkeloosheid* % van het aantal jongeren (16-22 jaar) 1 1 1
Bijstandsuitkeringen* aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) 19 25 18
Uitstroom Participatiewet** aantal inwoners dat niet langer gebruik maakt van een uitkering op grond van Participatiewet 97
Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 6,4 10 8
Dagbesteding** aantal inwoner in niet-arbeidsmatige dagbesteding vanuit Wmo 178
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 43 43 54
Wmo-woningaanpassingen** aantal woningaanpassingen in kader van Wmo 87
Wmo: anderen oplossingen t.o.v. doorverwijzingen naar maatwerkarrangement** % van verzoeken om Wmo-voorziening waarin voorzien kan worden door eigen netwerk, door medewerker CMD en/of algemene voorziening versus aantal doorverwijzingen 31
Mantelzorgers aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente 715 715 750
Overgewicht** % inwoners met overgewicht (BMI>25) 47,6
Alcohol gebruik jongeren** ooit alcohol gedronken (klas 2 en 4 VO) 37
Middelen gebruik jongeren** % jongeren dat ooit soft drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) 8
Middelen gebruik jongeren** % jongeren dat ooit hard drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) 0,8
Inburgeringstrajecten * aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen in het kader van de Wet Inburgering 13 25 14,0
Taakstelling huisvesting vergunninghouders % realisatie versus taakstelling 73 100 100,0
Taakstelling huisvesting vergunninghouders absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot 22 30 30,0

* verplichte indicator op grond van BBV

** in 2023 voor het eerst opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert gemeentelijke taken uit met betrekking tot de Participatiewet, de Wet Inburgering en het minimabeleid, samen met de ketenpartners, zoals de WSD en het CMD. 

De verwachting is dat de Participatiewet de komende jaren sterk zal wijzigen. Wij willen hierop anticiperen. Daarom nemen wij deel aan de volgende (doelgroep)projecten:

  • aanpak vergunninghouders door brede intake;
  • ondersteuning via de Diagnose en Werkmethode AanZet;
  • ondersteuning van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met project Kansen;
  • werkwarenhuis 't Goed Nuenen.

Het inkoopproces binnen het sociaal domein in de Dommelvallei-organisaties wordt ondersteund door software. Deze software was aan vervanging toe. In het 1e kwartaal van 2022 is de nieuwe software ingericht en in gebruik genomen. Ook wordt inmiddels gebruik gemaakt van een specifiek burgerportaal voor (digitale) producten en diensten binnen dit domein. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet op zelfservice.

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)

De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De basis voor 2023 vormt het door het bestuur vastgestelde koersdocument "Gezamenlijk doorontwikkelen". Op basis van dit koersdocument stellen de deelnemende gemeenten (regio Boxtel, inclusief Nuenen en Son en Breugel) lokale plannen op, in nauwe samenwerking met de WSD. Het koersplan vormt het financiële kader voor de komende jaren, dat met de uitwerking van de lokale plannen zal worden ingevuld. Bovendien ondersteunen de deelnemende gemeenten het ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum en het inzetten op plusdiensten bij de WSD. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum in onze gemeente wordt in afstemming met de WSD, als één van onze mogelijke partners, uitgevoerd.

De afgelopen jaren hebben de gemeenten, WSD, de Dienst Dommelvallei en lokale partners in de CMD's nauw samengewerkt in het Sociaal Domein. De samenwerking met de WSD wordt verder voortgezet en verstevigd. 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de deelnemende gemeenten - door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. De coronacrisis heeft de GGD Brabant-Zuidoost de strategische uitdagingen voor de toekomst aangereikt: verkleinen van gezondheidsverschillen, bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving, bevorderen van een mentaal gezonde samenleving en versterken van de acute zorgketen. Hoe de situatie in 2023 wat betreft COVID-19 er in epidemiologische zin uit zal zien hangt af van de eventuele nieuwe varianten, de werking van het vaccin, de vaccinatiegraad en het gedrag in de wereldbevolking.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

De taakvelden bij het sociaal domein zijn met ingang van begrotingsjaar 2023 aangepast op landelijk voorschrift. Het gaat om een verfijning van de taakvelden om beter aan landelijke informatiebehoeften te voldoen.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 57 63 97 97 97 97
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 676 693 814 814 814 814
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.635 3.142 3.352 3.358 3.255 3.252
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 386 543 542 542 542 542
6.3 Inkomensregelingen 6.361 6.189 6.254 6.254 6.254 6.254
6.4 WSW en beschut werk 1.454 1.478 1.428 1.443 1.443 1.443
6.5 Arbeidsparticipatie 588 679 713 713 713 713
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.007 983 988 988 988 988
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 1.855 1.855 1.855 1.855
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 970 970 970 970
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 345 345 345 345
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 335 335 335 335
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.433 3.574 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 875 875 875 875
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 1.915 1.915 1.915 1.915
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 255 255 255 255
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 202 202 202 202
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.394 4.124 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 765 765 765 765
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 15 15 15 15
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 42 42 42 42
6.74C Gesloten plaatsing 0 0 20 20 20 20
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 3 3 3 3
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 18 18 18 18
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 22 20 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 383 383 383 383
6.82B Jeugdreclassering 0 0 58 58 58 58
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 396 477 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 853 866 918 937 957 977
Totaal Lasten 22.263 22.831 23.161 23.202 23.118 23.136
Baten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 70 76 76 76 76 76
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 234 365 365 365 365 365
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 119 110 110 110 110 110
6.3 Inkomensregelingen 5.827 5.054 5.028 5.028 5.028 5.028
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 150 150 150 150
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 166 150 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 58 0 0 0 0 0
Totaal Baten 6.480 5.754 5.728 5.728 5.728 5.728

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd
Nieuw beleid Coalitieprogramma: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Wijkgericht werken: pilot -100.000 -100.000 Uitvoering geven aan thema uit coalitieprogramma.
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Sociaal-medische indicatie kinderopvang -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Ten behoeve van meer grip en inzicht op de kosten(ontwikkeling) en kwaliteit van Wmo-voorzieningen en jeugdzorg.
Join Us, programma eenzaamheid jongeren: formatie jongerenwerk en begeleiding programma -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 Uitvoering door raad vastgesteld lokaal jeugdbeleid.
STORM (project ikv jeugdhulp) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 Uitvoering door raad vastgesteld lokaal jeugdbeleid.
Taakmutatie meicirculaire 2022: inburgering -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 Extra middelen in de meicirculaire gemeentefonds 2022 voor de leerwerktoets inburgeraars, zie ook programma 8.
Maatwerkvoorzieningen Wmo hulpmiddelen -145.880 -145.880 -145.880 -145.880 Actualisatie obv jaarrekening 2021 en huidige inschatting.
Maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding e.d. -461.609 -461.609 -461.609 -461.609 Actualisatie obv jaarrekening 2021 en huidige inschatting.
Maatwerkvoorzieningen jeugd -734.444 -734.444 -734.444 -734.444 Actualisatie obv jaarrekening 2021 en huidige inschatting. Gedeeltelijk ten laste van de stelpost prijsstijging jeugdzorg en de stelpost voogdij, zie programma 8.
Bijdrage GGD volgens programmabegroting 2023 GGD -36.824 -37.941 -39.082 -59.302 Begroting 2023 van de GR GGD is vastgesteld, de aanpassingen zijn nu in de gemeentelijke begroting 2023-2026 verwerkt.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -28.800 -28.800 -28.800 -28.800 Betreft o.m. uitvoering vastgesteld mantelzorgbeleid, hogere kosten RIS-systeem voor vroegsignalering, Oudercafé en kostenstijging beheer wijkaccommodaties.
Ombuigingen:
Verlaging inkoopkosten 10 voor de jeugd (onderdeel van bijdrage BIZOB) 34.000 34.000 34.000 34.000 Voor BIZOB is een hogere bijdrage opgenomen, zie programma 1, daar maakt ook de inkoop 10 voor de jeugd deel van uit. Daarom kunnen deze kosten in programma 3 vervallen.
Totaal programma 3 -1.567.897 -1.569.014 -1.470.155 -1.490.375