Uitgaven

16,17%

€ 10.242

x € 1.000
16,17% Complete

Inkomsten

12,72%

€ 8.072

x € 1.000
12,72% Complete

Saldo

1741,19%

€ -2.169

x € 1.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Uitgaven

16,17%

€ 10.242

x € 1.000
16,17% Complete

Inkomsten

12,72%

€ 8.072

x € 1.000
12,72% Complete

Saldo

1741,19%

€ -2.169

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns en S. Löwik

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden 1. Meer nieuwe woningen voor de lokale vraag (voor o.a. jongeren, ouderen, Sinti en zorgbehoevenden)
2. Meer sociale huurwoningen
3. Meer woningen voor bijzondere doelgroepen die een vorm van zorg nodig hebben
4. Betere woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg
Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk in Nuenen kunnen blijven wonen 5. Meer duurzame bestaande woningen (o.a. energiezuiniger maken van bestaande woningen)
6. Meer levensloopbestendige woningen (bestaande en nieuwe)
Nuenen behouden als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig) 7. Beter benutten van transformatie- en inbreidingskansen binnen de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en buurtschap Eeneind (vanuit kernkwaliteiten)
8. Meer investeren om de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te behouden
9. Het erfgoed in het centrum van Nuenen beter beleefbaar maken

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Programma Wonen 2020-2030 2020-2030 juli 2020 onbepaald
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Actualisatie afsprakenkader Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2022 2022 e.v. februari 2022 onbepaald
Programma woonwagenlocaties 2018-2022 november 2017 onbepaald
Nota grondbeleid 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Landschapsstudie en toolbox buitengebied 2020 e.v. 26 mei 2020 (door college) onbepaald
Omgevingsvisie Nuenen 2021 e.v. september 2021 onbepaald
Nota Duurzaamheid 2019-2023 december 2019 eind 2023
Transitie Warmte voor de gemeente Nuenen 2021 e.v. september 2021 onbepaald
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven 2022 e.v. december 2021 eind 2023

Wat gaan we daarvoor doen?

Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden

Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk in Nuenen kunnen blijven wonen

Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig)

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Nieuwbouw woningen * aantal per 1.000 woningen 7,4 21 6
Realisatie nieuwbouw woningen** aantal nieuwbouwwoningen dat gereed is gemeld 77*** 145 62
Sociale huurwoningen totaal aantal (doel: 1.963 in 2030) 1.659 1.650 1.660
Sociale huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar** aantal huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar (doel: minimaal 84 in 2030) 84*** 84 84
Woningen in een intramurale zorgsetting** toename aantal woning in intramurale zorgsetting vanaf 2020 (doel: 46 extra woningen in 2030) 0 0 0
Woonruimte voor uitstroom vanuit beschermd wonen** toename aantal woonruimten voor beschermd wonen vanaf 2020 0 0 0
Woonruimte/standplaatsen voor Sinti** toename aantal woonruimten/standplaatsen voor Sinti vanaf 2020 (doel: 43 extra woonruimten/standplaatsen in 2030) 0 0 4
Woonruimte voor arbeidsmigranten** toename aantal woonruimten voor arbeidsmigranten vanaf 2020 (doel: minimaal 140 extra woonruimten in 2030) 0 0
Realisatie sociale koopwoningen** aantal nieuwe sociale koopwoningen dat gereed is gemeld vanaf 2020 (doel: 400 extra sociale koopwoningen in 2030) 0 11
Gemiddelde inschrijvingsduur sociale huurwoningen** gemiddelde inschrijvingsduur bij verhuring in jaren (doel: lager dan 7,3 in 2030) 8,1*** nb nb
Slagingskans sociale huurwoning** aantal verhuringen in sociale sector gedeeld door aantal actief woningzoekenden in sociale huursector in %(doel: slagingskans groter dan 1% in 2030) 1*** nb nb
Levensloopbestendige woningen nabij voorzieningen** aantal nieuwe levensloopbestendige woningen nabij voorzieningen( centrum, Kernkwartier) dat gereed is gemeld vanaf 2020 (doel: 150 extra levensbestendige woningen in 2030) 63 0
Duurzame woningvoorraad** % woningen met label A of B ten opzichte van het totaal aantal woningen waarvoor een energielabel is afgegeven (doel: 60% in 2030) 56*** 57 58
Niet-duurzame woningvoorraad** % woningen met label E of slechter ten opzichte van totaal aantal woningen waarvoor een energielabel is afgegeven (doel: 0% in 2030) 8*** 7 6
Duurzame woningvoorraad corporaties** % woningen met label A ten opzichte van de totaal aantal woningen in eigendom van woningcorporaties (doel: 100% in 2030) pm pm
Woningen met geregistreerde zonnepanelen** aantal woningen met geregistreerde zonnepanelen ten opzichte van totaal aantal woningen 22*** 26 30

* Verplichte indicator op grond van BBV
** in 2023 voor het eerst opgenomen 
*** niet opgenomen in de jaarrekening 2021, wel gerealiseerd in 2021

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 5 712 2.118 175 175 175 175
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 119 210 170 170 170 170
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 19 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen 182 243 244 245 259 259
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.309 988 1.125 1.125 1.125 1.125
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.361 4.163 7.000 5.174 5.151 5.161
8.3 Wonen en bouwen 1.669 2.609 1.526 1.471 1.274 1.402
Totaal Lasten 6.371 10.330 10.242 8.361 8.155 8.293
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 5 173 2.429 100 100 100 100
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 160 257 257 257 257 257
7.5 Begraafplaatsen 609 280 280 280 280 280
8.1 Ruimte en leefomgeving 557 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.371 3.693 6.533 4.720 4.731 4.740
8.3 Wonen en bouwen 1.006 2.053 903 883 878 878
Totaal Baten 5.877 8.711 8.072 6.240 6.245 6.255

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

5. Wonen & Leefomgeving
Nieuw beleid Coalitieprogramma: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Wonen: Onderzoek (on)mogelijkheden invoeren zelfbewoningsplicht -15.000 Betreft kosten voor extern adviesbureau, zie doelstellingen en coalitieprogramma.
Huisvesting Sinti: Inhuur projectleider en beheer en onderhoud -150.000 -150.000 Nu de beide locaties langer dan oorspronkelijk werd verwacht in exploitatie en beheer zijn van de gemeente, is in deze begroting een extra budget opgenomen voor het inhuren van een projectleider en beheerskosten.
Woonzorgvisie -30.000 Bedrag is verhoogd ten opzichte van het coalitieprogramma. Nader onderzoek heeft geleerd dat niet € 10.000 maar € 30.000 nodig is.
Energietransitie: Onderzoek naar (on)mogelijkheden van Warmte Koude Opslag in de Kloostertuin Opgenomen in de investeringsbegroting, rentelasten opgenomen bij programma 5
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Functioneel beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 21.706 21.706 21.706 21.706 Overheveling van budget DSO in programma 5 naar begroting Dienst Dommelvallei, zie programma 1.
Verhogen onderhoudsbudget woonwagens -50.000 -50.000 Deze aanpassing heeft een relatie met het verbeteren van de woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg.
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2023-2026 en lopende investeringen 2022) 2.249 58.238 57.974 55.909 Betreft de wijziging in kapitaallasten als gevolg van de geactualiseerde planning van de renovatie woonwagenlocaties en van de nieuw opgenomen investering voor woonwagens. Zie overzicht investeringen in de financiële begroting. Door de verschuiving zijn de kapitaallasten tijdelijk lager.
Kleine aanpassingen < € 10.000 38.038 38.123 38.208 38.365 Betreft o.m. ongebruikte budgetten natuur- en landschapsontwikkeling.
Ombuigingen:
N.v.t.
Totaal programma 5 -183.007 -81.933 117.888 115.980